Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy


2019


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie dzieci w tradycji biblijnej

Udział w konferencji krajowej

 • XIX Sympozjum naukowe: Rodzina - Wychowanie - Sens
 • Wiosenne Sympozjum Biblijne pt.: „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wprowadzenie
 • „Kto wierzy, ma życie wieczne." (J 6,47) Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kazanie na Górze (Mt 5-7) w wykładzie M. Lutra
  [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN
 • M. Lutra wiodące idee interpretacji Kazania na Górze (Mt 5-7) w ich kontekście historycznym i teologicznym
  [w:] Teologia, Kultura, Społeczeństwo
 • Gniewne oblicze Pana. Hermeneutyka kilku biblijnych kolokacji
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Joanna Nowińska, Co słyszysz poza słowem? «Sound design» Apokalipsy św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 47) (Warszawa: Vocatio 2016) ISBN: 978-83-7829-217-3
  [w:] Verbum Vitae

Hasło słownikowe

 • Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki
 • Jankowski Bogdan (Augustyn)
 • Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne
 • Grzybek Stanisław Wilhelm
 • Jak Rozumieć Pismo Święte
 • Wiosenne Dni Biblijne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Natchnienie Pisma Świętego w świetle świadectwa tekstów o nich samych

Recenzja książki naukowej

 • Bibliografia biblistyki polskiej. Series Bibliographica 4. Tom 6, 2014–2017

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Marcina Kowalskiego
 • recenzent w postępowaniu habilitacyjnym s. dr Joanny Nowińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Epikurejskie tło negacji zmartwychwstania umarłych w Koryncie (1 Kor 15)?

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIII Miedzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej
 • Interpretacja Biblii w Kościele. 25 lat dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej

Udział w konferencji krajowej

 • 56. Sympozjum Biblistów Polskich
 • Analiza narracyjna jako narzędzie interpretacji Księgi Jonasza
 • 50. Jubileuszowy Tydzień Eklezjologiczny „Po co teologia?”

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Złoty Krzyż Zasługi

Działalność odczytowa

 • Duch Święty w życiu wierzącego
 • Nauczanie i wychowanie w czasach Jezusa Chrystusa.

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńśkiego 2015). ss. 224. PLN 28. ISBN 978-83-65224-51-4 (wersja drukowana). ISBN 978-83-65224-52-1 (wersja elektroniczna)
  [w:] Verbum Vitae

Hasło słownikowe

 • Zwiastowanie
 • Męka Pańska
 • Królestwo Boże
 • Jezus Chrystus (Dz, Hbr)
 • Typ i typologia
 • Traditionsgeschichte
 • Stary Testament
 • Redaktionsgeschichte
 • Ostatnia Wieczerza
 • Natchnienie Pisma Świętego
 • Męczeństwo
 • Małżeństwo
 • Magdalena, Maria Magdalena
 • Macierzyństwo
 • Logia Jezusa
 • Kazanie na górze

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • zespół recenzentów The Biblical Annals
  [w:] The Biblical Annals

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context
 • Miedzynarodowe Seminarium Biblijne na temat Biblia Hebraica Quinta (BHQ)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Kto wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego
 • Kazanie na Górze (Mt 5-7) w interpretacji Marcina Lutra

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Dziecko w Biblii

Udział w konferencji krajowej

 • 55. Sympozjum Biblistów Polskich
 • 49 Tydzień Eklezjologiczny. Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją
 • Wiosenne Sympozjum Biblijne: „Pan nie płonie gniewem na wieki” (Ps 103,9b). Gniew Boga i gniew człowieka w Piśmie Świętym
 • Duchowość Ziemi Świętej: "Dziecko"
 • „Jest nadzieja, bo jest życie wieczne”

Działalność odczytowa

 • „Idea stworzenia oryginalną myślą chrześcijańskiej (europejskiej) cywilizacji”

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jezus jako gość w świetle ewangelii kanonicznych
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Radość pielgrzymowania. Ps 122 w perspektywie historycznej i teologicznej
 • "Tajemnica to wielka" (Ef 5,32). Biblijne podstawy duszpasterstwa małżeństw i rodzin

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • „Pójdźcie ... na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)
  [w:] Posłaniec Świętej Rodziny
 • Bogactwo miłosierdzia w Nowym Testamencie
  [w:] Posłaniec Świętej Rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Portemus et imaginem caelestis” (1Kor 15,49 Vg). Wybrane aspekty antropologii św. Pawła – apostoła, teologa i mistyka

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, „'Czym jest człowiek że o nim pamiętasz?' (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jezus Chrystus – Gość czy Gospodarz?
 • Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej
 • Św. Łukasz a tradycja Janowa. Mało znany wynik badań nad źródłami trzeciej ewangelii

Udział w konferencji krajowej

 • 54 Sympozjum Biblistów Polskich
 • Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza - interpretacja - aktualizacja
 • Gościnność. Dla Kogo? Perspektywa Biblijna
 • Wiosenne Sympozjum Biblijne, „Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biblijna ekumenia hermeneutyk. Pytanie o specyfikę wczesnochrześcijańskiej egzegezy biblijnej
  [w:] Rocznik Teologiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słowo i Duch Chrystusa. Charyzmat natchnienia biblijnego odczytany w kluczu chrystologicznym
 • Biblijno-religijny kontekst Jezusowej intytulacji Boga jako "Abba"

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego”, KUL, Lublin, 22-23 października 2014
  [w:] The Biblical Annals

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,14)
  [w:] Posłaniec Świętej Rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Polisemia miłości. Prawda o miłości ludzkiej i Bożej w Pieśni nad Pieśniami

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: "Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ekumenia hermeneutyk - hermeneutyka ekumenii
 • Biblijne podstawy duszpasterstwa rodzin

Udział w konferencji krajowej

 • Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu
 • 53 Sympozjum Biblistów Polskich
 • Wiosenne Sympozjum Biblijne: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia
 • XV Sympozjum Teologiczne, "Duszpasterstwo rodzin troską Kościoła o małżeństwo i rodzinę"

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Rada Naukowa Suplementu Encyklopedii Katolickiej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Trishagion. Bóg po trzykroć Święty
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia
  [w:] Forum Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Bartosz Adamczewski, Hypertextuality and Historicity in the Gospels (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions ; 3). Frankfurt am Main [et al.]: Peter Lang 2013
  [w:] The Biblical Annals

Hasło encyklopedyczne

 • Zwiastowanie Pańskie. W Biblii
 • Verbum Domini
 • Wino. W Piśmie Świętym
 • Vineyard
 • Wujek Jakub
 • Zwój
 • Zwiastowanie pasterzom

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Instrumentarium biblijne dla początkujących
  [w:] Posłaniec Świętej Rodziny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Natchnienie Pisma Świętego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: Natchnienie Pisma Świętego

Udział w konferencji krajowej

 • 52 Sympozjum Biblistów Polskich
 • Wiosenne Dni Biblijne: Radość Ewangelii

Członkostwo w PAN

 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Współczesne modele egzegezy biblijnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oblicza ludzkiego ubóstwa w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa
  [w:] Studia Nauk Teologicznych PAN

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Wieża Babel" P. Bruegla czytana oczami biblisty
 • Motyw bramy w perspektywie biblijno-teologicznej
 • Wprowadzenie

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Nauka Vaticanum II o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego w recepcji biblistyki polskiej
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Hasło encyklopedyczne

 • Tradycja. Aspekt biblijny
 • Typologia biblijna
 • Traditionsgeschichte
 • Szymon z Cyreny
 • Szczepan diakon
 • Spiritus Paraclitus
 • Stary Testament

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Biblia kodem kulturowym Europy

Recenzja książki naukowej

 • Wierzymy w Kościół. Tygodnie Eklezjologiczne 2011-2013
 • Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Dni Biblijne: Świadkowie wiary
 • IX Jesienne Dni Biblijne: „Głoszenie odpuszczenIX Jesienne Dni Biblijne, „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”
 • 51 Sympozjum Biblistów Polskich

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modlitwa apostolska św. Pawła
  [w:] Verbum Vitae
 • Benedykta XVI hermeneutyka wiary
  [w:] The Biblical Annals

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • «Codziennie badali Pisma» (Dz 17,11). Przyczynek do historii egzegezy biblijnej
 • Fides ex visu – perspektywa biblijna

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Soteryjny wymiar czasownika «pisteuein» w czwartej Ewangelii

Hasło encyklopedyczne

 • Rodzina I. W Biblii
 • Providentissimus Deus
 • Reinterpretacja I. W Biblii
 • Septuaginta
 • Rudolph Wilhelm
 • Semler Johann Salomo
 • Reuss Eduard
 • Quetnin Henri
 • Saduceusze
 • Rylandsa Papirus
 • Redaktionsgeschichte

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent doktoratu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nauka o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego Vaticanum II w recepcji biblistyki polskiej
 • Postępowanie społeczności Kościoła wobec grzeszących (Mt 18,15-20)

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • 50 Sympozjum Biblistów Polskich
 • Wiosenne Dni Biblijne, "Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)"

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych
  [w:] The Biblical Annals

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Chrześcijaństwo inspiracją dla pogan? Nowe impulsy w badaniach historyczno-religijnych

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu
 • Winnica i wino – od praktyki do symboliki
 • Porządek w domu Bożym (Mt 18,1-35)

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus, Bd. I,1,1: Texte zum Markusevangelium, hrsg. U. Schnelle, unter Mitarbeit von M. Lang und M. Labahn, Berlin - New York: Walter de Gruyter 2008, s. I-VIII i s. 1-879
  [w:] The Biblical Annals

Hasło encyklopedyczne

 • Petrynizm-paulinizm
 • Paulus Heinrich Eberhard Gottlob
 • Poligamia 2. W Biblii
 • Poliglotta
 • Perykopa

Artykuł w czasopiśmie

 • Panie nasz, przyjdź!
  [w:] Msza Święta
 • Nieszczęsny ja, człowiek!
  [w:] Msza Święta
 • Eucharystia pełnią komunii z Bogiem
  [w:] Msza Święta
 • Jestem Bogiem dla Ciebie
  [w:] Msza Święta
 • Wpatrzeni w Trójcę Boskich Osób
  [w:] Msza Święta
 • Nowe stworzenie w Chrystusie
  [w:] Msza Święta
 • Powołany, by być człowiekiem...,
  [w:] Msza Święta
 • Pedagogia przymierza
  [w:] Msza Święta
 • Spotkanie ze Słowem
  [w:] Msza Święta
 • Duchowość biblijna: Powołany, by być człowiekiem...
  [w:] Msza Święta
 • Brama niebios
  [w:] Msza Święta

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Book Review Editors
  [w:] The Biblical Annals

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • zespół recenzentów Verbum Vitae
  [w:] Verbum Vitae
 • zespół recenzentów The Biblical Annals
  [w:] The Biblical Annals

Organizacja konferencji krajowej

 • Biblia kodem kulturowym Europy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Wieża Babelu" P. Bruegla czytana oczami biblisty

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej

Udział w konferencji krajowej

 • 49 Sympozjum Biblistów Polskich
 • Biblia kodem kulturowym Europy

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Rada Naukowa Encyklopedii Katolickiej

2010


Recenzja książki naukowej

 • Co znaczy być z Jezusem. Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka

Udział w konferencji krajowej

 • 48 Sympozjum Biblistów Polskich

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Winnica i wino – od praktyki do symboliki
 • Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu

Udział w konferencji

 • Biblia o alkoholu

2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Słowo Boże jako pokarm Mądrości według Prz 9,1-6

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Analecta Biblica Lublinensia (członek redakcji)
 • Analecta Biblica Lublinensia
 • Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
 • Studia Biblica Lublinensia
 • Studia Biblica Lublinensia (członek redakcji)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Słowo Boże w życiu i misji Kościoła

Udział w konferencji krajowej

 • 47 Sympozjum Biblistów Polskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico, Rzym - Włochy

2008


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Księga Tobiasza
 • Księga Estery
 • Księga Judyty

Udział w konferencji krajowej

 • 46 Sympozjum Biblistów Polskich

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

2005


Hasło słownikowe

 • Walerych Stanisław (1933-1996)

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent artykułów
  [w:] Forum Teologiczne

2004


Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Problemy teorii dwóch źródeł na przykładzie perykopy o największym przykazaniu (Mk 12, 28-34; par. Mt 22, 34-40; Łk 10, 25-28)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

2003


Książka naukowa recenzowana

 • Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

2002


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek redakcji
  [w:] Verbum Vitae

2001


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Dziecko w przekazie biblijnym
  [w:] Sprawy Rodziny

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Srebrny Krzyż Zasługi

1997


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Biblia o Eucharystii