Andrzej Gil

dr hab. Andrzej Gil (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace licencjackie
 • Stosunki Białorusi z państwami nadbałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) po 1991 roku
 • Stosunki ukraińsko-polskie od 2010 roku
 • Polityka Chin i ZSRR/Rosji wobec Korei Północnej
 • Arktyka w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
 • Międzynarodowy wymiar konfliktu na Ukrainie po 2014 roku
 • Stosunki amerykańsko - rosyjskie za prezydentury Baracka Obamy
 • Polityka Rosji wobec państw Azji Centralnej po 1991 roku
 • Syryjska Republika Arabska w stosunkach międzynarodowych po 2012 roku
 • Polityka Federacji Rosyjskie wobec państw południowego Kaukazu po 1991 roku
 • Turcja wobec Europy Południowo-Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej w XXI wieku
 • Stosunki słowacko-czeskie po 1990r
 • Konflikt palestyńsko-izraelski i międzynarodowe próby jego rozwiązania w XXI wieku
 • Stosunki między Polską a Słowacją po 1989 roku

2019

Prace licencjackie
 • Problem adaptacji imigrantów z krajów muzułmańskich w Europie Zachodniej i Północnej. Wybrane przykłady
 • Mniejszości narodowe i religijne w Islamskiej Republice Iranu w XX i XXI wieku
 • Polityzacja głodu w świecie
 • Stosunki amerykańsko-ukraińskie po 1991 roku
 • System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Zadania Sił Zbrojnych RP w polityce bezpieczeństwa Polski
 • Polityka USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w XXI wieku
 • Konflikty w cyberprzestrzeni w XXI wieku. Wybrane przykłady
 • Wyspy kurylskie w stosunkach rosyjsko-japońskich po 1945 roku

2018

Prace licencjackie
 • Korea w polityce Cesarstwa Japonii w latach 1910 - 1945
 • Dwa totalitaryzmy: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Chińska Republika Ludowa – studium porównawcze
 • Sytuacja polityczna na Półwyspie Arabskim w XXI w. na przykładzie Królestwa Arabii Saudyjskiej, Państwa Katar i Republiki Jemeńskiej
 • Stosunki polsko - rosyjskie w latach 1989/1991-2005
 • Wpływy Stanów Zjednoczonych Ameryki w Ameryce Łacińskiej po 1945 roku. Wybrane przykłady
 • Przemiany demograficzne w Polsce i byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej po 1989 roku
 • Ruchy separatystyczne w Królestwie Hiszpanii po 1975 roku
 • Zatoka Perska w stosunkach międzynarodowych– wybrane aspekty
 • Republika Kuby jako przedmiot sporu między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Współpraca transatlantycka w walce z terroryzmem międzynarodowym po 2001 roku
 • Problem niemiecki w polityce Nikity Chruszczowa 1953-1961.
 • Problem cypryjski i perspektywy jego rozwiązania (Кіпрська проблема та перспективи його розв'язання)
 • Bunt społeczny w Andiżanie w 2005 roku na tle sytuacji Republiki Uzbekistanu w początkach XXI wieku

2017

Prace licencjackie
 • Czeczenia pod władzą Ramzana Kadyrowa
 • Stosunki amerykańsko-rosyjskie za prezydentury Baraka Obamy
 • Międzynarodowa pomoc gospodarcza dla Ukrainy w latach 2004-2016
 • Stosunki transantlantyckie w latach 1945- 2001. Wybrane aspekty
 • Stosunki amerykańsko-radzieckie za prezydentury Ronalda Reagana.
 • Terroryzm a media społecznościowe
 • Stosunki Ukrainy z Unią Europejską w latach1994-2014
 • Stosunki chińsko- japońskie po 1989 roku
 • Obraz Władimira Putina w mediach amerykańskich
 • Żródła zróżnicowania regionalnego w Europie na przykładzie Skandynawii i Bałkanów po 1945 roku
 • Migracja jako problem we współczesnym dyskursie niemieckim
 • Stosunki rosyjsko-amerykańskie w latach 1991-2008
 • Związek Radziecki a świat arabski w latach 1956-1991
 • Grupa Wyszehradzka jako przykład współpracy regionalnej

2016

Rozprawy doktorskie
 • Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Piekarach Śląskich (1945-2011)

2015

Prace magisterskie
 • Stosunki Federacji Rosyjskiej z Ukrainą w latach 1991 - 2014 r.
 • Sytuacja imigrantów z Kaukazu w Polsce w XXI wieku
 • Biografia polityczna Borysa Jelcyna.
 • Perswazja językowa w polityce w oparciu o wybrane wystąpienia współczesnych polskich polityków

2012

Prace licencjackie
 • Konflikt w Afganistanie jako przejaw rosyjskiego imperializmu
 • Stosunki polsko-rosyjskie w XX wieku w ujęciu Grupy do Spraw Trudnych
 • Gułag jako element imperialnego systemu radzieckiego
 • Zimna Wojna jako wyraz rywalizacji ZSRR i USA
 • Losy Turków Meschetyńskich jako przykład radzieckiej polityki narodowościowej
 • Dążenia niepodległościowe Czeczenów w 1993 - 2003 jako przykład dezintegracji Imperium Rosyjskiego
 • Emirat Kaukaski - idea islamskiego państwa na Kaukazie Północnym i jej realizacja w XXI wieku
 • Kryzys wiedzy i legitymizacji politycznej w liberalnych demokracjach zachodnich a zanik Uniwersytetu