Andrzej Gil

prof. dr hab. Andrzej Gil

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kościół prawosławny w dobie Unii Lubelskiej. Kryzys czy początek odrodzenia?
 • Wewnętrzne podziały administracyjne jako element polityki zagranicznej Związku Radzieckiego (przykład Sowieckiej Karelii)

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Sojusz Piłsudski-Petlura, lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kwestia krymska w relacjach ukraińsko-rosyjskich przed 2014 rokiem. Uwarunkowania i konteksty
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Uchwała Rady Najwyższej Ukrainy „Про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації Українців” i jej rola w stosunkach polsko-ukraińskich
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Cerkiew unicka w województwie inflanckim w drugiej połowie XVIII wieku. Przyczynek do dziejów zadźwińskiej części metropolii kijowskiej

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Unia lubelska 1569 roku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Moskwa a Unia Lubelska – kontekst polityczny i militarny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Unia lubelska jako narzędzie uprawiania polityki : doświadczenie ostatniego stulecia
 • Iwan IV Groźny jako ‘architekt’ unii lubelskiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Wiele Twarzy Rzeczypospolitej: Hipacy Pociej i metropolita Piotr Mohyła

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Granica między Ukraińską SRR a Rosyjską FSRR w latach dwudziestych XX wieku. Przyczynek do realizacji bolszewickiej polityki narodowościowej
  [w:] Limes

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Unia brzeska i jej następstwa w metropolii kijowskiej (koniec XVI – pierwsza połowa XVII wieku)
 • Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodnie-go na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej
 • Сепаратизм в Донбассе. Источники и контексты
  [Separatyzm na Donbasie. Źródła i konteksty]
 • Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej
 • Русь и русская традиция в историческом нарративые холмского униатского епископа Якова Суши
  [Ruś i tradycja ruska w historycznej narracji unickiego biskupa chełmskiego Jakuba Suszy]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Prawa dziecka w teorii i praktyce wyspecjalizowanych agend państwowych: Jugendamt (Niemcy), Barneverent (Norwegia), Rzecznik Praw Dziecka (Polska)
 • Monastycyzm wschodni na ziemiach polskich
 • Podstawy ideowe Księstwa Ruskiego: etnoreligijny wymiar Unii Hadziackiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Geografia historyczna Kościoła w Polsce
 • Geografia historyczna Kościoła w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mozaika narodowa i religijna Lubelszczyzny u progu niepodległości
 • Monastery tradycji wschodniej w Polsce X-XXI wiek

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal świętych Cyryla i Metodego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zmiany w krajobrazie religijnym województwa wołyńskiego końca XVI - pierwszej połowy XVII wieku

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Metropolia kijowska doby Unii Brzeskiej
 • W przeddzień triumfu. Cerkiew unicka w Rzeczypospolitej w końcu XVII i w początkach XVIII wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Represje wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych w Białoruskiej SRS w końcu lat 30. XX wieku
 • Początki kultu Jozafata Kuncewicza w unickiej metropolii kijowskiej (XVII wiek)
 • Dwie Rusie we Wschodniej Słowiańszczyźnie: wielki podział metropolii kijowskiej w połowie XV wieku oraz geneza moskiewskiego (rosyjskiego) i ukraińsko-białoruskiego (litewsko-polskiego) modelu kultury chrześcijańskiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Udział w panelu "Czy kapitał ma narodowość?"

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie panelu w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2017

Odznaczenie zagraniczne

 • Złoty znak Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Komendant Szkoły Rycerskiej książę Adam Kazimierz Czartoryski. Uwagi na tle epoki
 • Основы политики Польши в отношении Украины в новых условиях
  [Zasady polityki Polski wobec Ukrainy w nowych uwarunkowaniach]
 • Униатски архимандрит минский и епископ хелмский Атханасии Пакоста и его завиешчание
  [Unicki archimandryta miński i biskup chełmski Atanazy Pakosta i jego testament]
 • Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Źródła i konteksty
 • Kwestia ujgurska w Chinach

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Źródła i konteksty separatyzmu w Donbasie
  [w:] Studia Europejskie-Studies in European Affairs
 • Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej (1795-1818)
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Between Russia nad Ukraine. Donbas Region as Area of Confrontation or Agreement: Conditioinings and Perspectives
  [Pomiędzy Rosją a Ukrainą. Region Donbasu jako obszar konfrontacji czy porozumienia: uwarunkowania i perspektywy]
 • Украинский Донбасс в Советском Союзе
  [Ukraiński Donbas w Związku Radzieckim]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации
  [Przed wyborem. Przyszłośc Ukrainy w warunkach systemowej destabilizacji]
 • Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia - kult - kotekst społeczny
 • Ислам на Северном Кавказе : история и вызовы современности
  [Islam na Kaukazie Pólnocnym: historia i wyzwania wspólczesności]
 • Завещания униатских иерархов киевской митрополии ХВИИ и ХВИИИ вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой
  [Testamenty hierarchów unickich metropolii kijowskiej XVII i XVIII w. jako przykład kultury religijnej społeczeństwa Rzeczypospolitej]

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Potrójnie winni. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w latach 20. i 30. XX wieku

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polityka władz wobec katolików w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w okresie międzywojennym
 • Всеукраинскоие обьединениие "Свобода" - бесславнойе прошлойе в новой версии
  [Wszechukraińskie zjednoczenie "Swoboda". niesławna przeszłość w nowej wersji]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Co po ULB? O potrzebie nowej idei polityki wschodniej Polski
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Etnoreligijne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
 • Kościół wschodni na polskim i węgierskim Spiszu – między politycznymi podziałami a kulturową jednością
  [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Podzieleni w wierze, zjednoczeni w braterstwie. Wołyńskie dzieje Jana Kaszowskiego z Wysokiego

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pamięć w cieniu nacjonalizmu. O współczesnych badaniach relacji polsko-ukraińskich w latach czterdziestych XX wieku
 • Unia Europejska a Republika Białoruś

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Humań 1768, czyli wojna Rusi z Rusią. Rozważania o ukraińskiej tożsamości

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Prawsławni i katolicy

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Narodowe Centrum Nauki, Zespół Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Czy Lew Daniłowicz uposażył chełmską katedrę prawosławną wsią Pokrowa?
 • Богословие и общество в XXI веке. Роль богословия в совремнном мире на примере теологического факультета Люблинского католического униврситета имени Иоанна Павла II
  [Teologia i społęczeństwo w XXI wieku]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lublin;