Andrzej Gil

dr hab. Andrzej Gil

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Andrzej Gil – historyk i politolog, dr hab., Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

 

– Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1988), tam też doktorat (1999) i habilitacja (2006).

– Tłumacz literatury naukowej.

– Członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział Lublin oraz Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

– Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2009), Złotym Znakiem Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (2017) oraz Medalem świętych Cyryla i Metodego greckokatolickiej Metropolii Przemysko-Warszawskiej (2018).

– Staże naukowe: Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Wschodnioeuropejski  Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

– Organizacja kilkunastu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, udział w stu kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych.

– Zainteresowania naukowe: przestrzeń euroazjatycka w wielu kontekstach: historycznym, politologicznym, religioznawczym czy kulturowym.

– Autorstwo i współautorstwo kilkunastu książek i stu kilkudziesięciu artykułów naukowych. – Redakcja i współredakcja kilkunastu publikacji książkowych, serii wydawniczych oraz czasopism naukowych.

 

Bibliografia (wybór)

 

Książki:

 

Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm 1999

Chełmska diecezja unicka 1596-1810, Lublin 2005

W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich, Siedlce 2009

Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи, Загальна редакція та історичний нарис А. Ґіль, І. Скочиляс, Упорядкування А. Ґіль, І. Макевич, І. Скочиляс, І. Скочиляс, Львів–Люблін 2012

Przed wielkim podziałem. Prawosławna metropolia kijowska do 1458 roku, Lublin–Lwów 2013 [współautor: Ihor Skoczylas]

Володимирсько-берестейська єпархія XI-XVIII століть: історичні нариси, Львів 2013 [współautor: Ihor Skoczylas]

Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin–Lwów 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]

Cztery odsłony imperium: Rosja – Syberia Zachodnia – Azja Centralna – Mołdawia, Lublin 2014

Kościoły wschodnie w Inflantach i ich zaplecze w okresie od XIII do początku XIX wieku. Konteksty – uwarunkowania – tradycje, Lublin 2019

 

Publikacje zwarte:

 

Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy, Lublin 2003

Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, Lublin 2004

Naddniestrzańska Mołdawska Republika jako element przestrzeni politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005

Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość, Lublin 2009

W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspektywy, Lublin 2010

Nacjonalizm i polityka – casus Ukrainy Zachodniej, Lublin 2011

Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej – uwarunkowania, stan obecny i perspektywy, Lublin 2012

 

Artykuły:

 

Parafie prawosławne na terenie woj. lubelskiego od XIV do pocz. XVII w. Zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe KUL, 42 (1999), nr 1-2

Łączność terytorialna Wołynia i Lubelszczyzny na przykładzie rozwoju przestrzennego chełmskiej eparchii prawosławnej od XIII do XVI wieku, w: Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa, red. J. Feduszka i in., Zamość 2000

Церковна (парафіальна) мережа Холмської православної єпархії на терені Белзького воеводства в ХVІ столітті, „Записки НТШ”, т. ССХL (Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історічних дисципін), Львів 2000

Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej, w: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym, red. S. Stępień, Przemyśl 2000

Monastery prawosławnej eparchii chełmskiej od XIII do końca XVI wieku, w: Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, P. Chomik, U. Pawluczuk, Białystok 2001

Rola geografii historycznej w badaniach nad malarstwem ikonowym na przykładzie podziałów terytorialnych zabużańskiej części eparchii chełmskiej (dekanaty lubomelski i ratneński), w: Сакральне мистецтво Волині, т. 9, Луцьк 2002

Cerkiew unicka w Nowej Galicji Zachodniej. Dzieje diecezji chełmskiej obrządku wschodniego w latach 1795-1809, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 15-16, Warszawa 2003

Cerkwie Sokala w XVII-XVIII w. Z dziejów architektury sakralnej diecezji chełmskich Kościoła wschodniego, w: Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, t. 1, Referaty, red. K. Mart, Chełm 2003–

Geneza nowożytnego kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 10, Матеріяли Х міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 року, Луцьк 2003

Konflikt pamięci. Rozważania o pracy Jarosława Caruka: Tragedia wołyńskich wsi w latach 1943-1944. Ukraińskie i polskie ofiary zbrojnego konfliktu. Rejon włodzimierskowołyński, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 1 (2003)

Переяславська рада 1654 року та її вплив на сучасну Україну, „Альманах Молода нація”, 3 (28) 2003

Testament unickiego biskupa chełmskiego Atanazego Pakosty z 1625 roku, w: „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, Zamość 2003

Opis unickiej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zamościu z 1828 r. na tle dziejów tamtejszych bazylianów, w: „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 1, Zamość 2003

Between Russia, Poland and Ukraine: the Uniate Diocese of Chełm as it was the nineteenth century and its tradition: w: East-Central Europe’s Position within Europe. Between East and West, edited by Jerzy Kłoczowski, Lublin 2004

Dokument z 1521 r. dla cerkwi w Opolu koło Włodawy (w części brzeskiej diecezji włodzimierskiej). Z kart działalności Wileńskiej Komisji Archeograficznej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 1 (2004), Radzyń Podlaski 2004

Historia w służbie idei narodowej. Wydarzenia 1874 roku na Podlasiu w ocenie polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2 (2004)

Cerkwie Krystynopola w XVIII wieku. Obrazek z dziejów sztuki Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 11, Матеріяли ХI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 року, Луцьк 2004

Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, „Series Byzantina”, II, red. W. Deluga, M. Janocha, Warszawa 2004

Chełmska eparchia prawosławna i chełmska diecezja katolicka w średniowieczu – zarys rozwoju organizacji terytorialnej, w: Między Polską a Rusią, red. M. Starnawska, Siedlce 2004

Katalog monasterów prawosławnej eparchii chełmskiej do końca XVI wieku, „Ruthenica”, t. 4, ред. В. Ричка, О. Толочко, Київ 2005

Jan Zamoyski wobec zagadnień wyznaniowych na przykładzie Zamościa przełomu XVI i XVII w., „Zamojsko-wołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, Numer specjalny: Jan Zamoyski wódz – mecenas – polityk, Zamość 2005

Ikona Matki Boskiej Chełmskiej pod Beresteczkiem 1651 r., w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 12, Матеріяли ХII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2005 року, Луцьк 2005

Parafie Kościoła wschodniego w Wohyniu do początków XVIII wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 3 (2005)

Chełmska diecezja unicka w okresie rządów Jakuba Suszy (1649-1687), w: Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie. (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 13-15. 10. 2005 r.), red. S. Batruch, R. Zilinko, Lublin 2005

Pomianyk chełmski. Zaginione źródło do dziejów ziemi chełmskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 3 (2005)

Kult Jozafata Kuncewicza i jego pierwsze przedstawienia ikonowe w Rzeczypospolitej (do połowy XVII wieku). Zarys problematyki, w: Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. A. Gil, Lublin 2005

„Phoenix redivivus” Jakuba Suszy jako źródło do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej, „Studia Archiwalne”, 2 (2006)

Hetman Jan Wyhowski jako fundator cerkwi w Nudyżu koło Lubomla, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 13, Матеріяли ХIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк м. Володимир-Волинський, 2-3 листопада 2006 року, Луцьк 2006

Geneza Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w: Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, red. M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś, Lublin 2006

Unickie cerkwie Brześcia w opisie wizytacyjnym z 1726 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 4 (2006)

Jerzy Giedroyc a Lwów, w: Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, red. Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2007

Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 I 1874 r., „Nasza Przeszłość”, 108 (2007)

Унійні монастирі Холмсько-Белзької єпархії (1596-1720), „Ковчег”, 5, Львів 2007

Dekanat kaszogrodzki na tle dziejów Cerkwi unickiej na Wołyniu XVII – pierwszej połowy XIX w., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 5 (2007) [współautor: Paweł Sygowski]

Bazylianki w diecezji chełmskiej XVII i XVIII w. Przyczynek do geografii historycznej monastycyzmu żeńskiego metropolii kijowskiej okresu nowożytnego, w: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича, Львів 2006-2007 [2008] [Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 15]

Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi, w: Polityka zagraniczna Polski, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008

Pomonasterska cerkiew w Jarewiszczu w świetle opisów wizytacyjnych z końca XVIII wieku, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 15, Матеріяли ХV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 25-26 вересня 2008 року, Луцьк 2008

Chełmskie diecezje Cerkwi Wschodniej w pierwszej połowie XVII wieku, w: Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: versuch einer zwischenbilanz, Herausgegeben von J. Marte und O. Turij, Lviv 2008

Polityka religijna starosty lubomelskiego Iwana Wyhowskiego. Przyczynek do dziejów praktycznej realizacji postanowień unii hadziackiej, w: 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008), red. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski, Warszawa 2008

Z badań nad różnorodnością kulturową dawnej Rzeczypospolitej: panorama etniczno-wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, w: Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?, red. nauk. J. Kłoczowski, Warszawa 2009 [Studia i Analizy Historyczne Collegium Civitas, t. 2]

Działalność Jana Kaszowskiego herbu Janina na Wołyniu. Z dziejów współpracy protestancko-unickiej na przełomie XVI i XVII wieku, w: Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, red. A. Gil, Lublin 2009

Białoruś a Zachód – stan obecny i perspektywy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009

W kręgu bezsilności. Naddniestrze i Mołdawia jako problem dla jednoczącej się Europy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 7, 2009, cz. 1

Cerkiew katedralna pw. św. Mikołaja w Brześciu według opisu wizytacyjnego z 1726 roku, w: Хрысціянства ў гістарычным лсе беларускага народа, Зборнік навуковых артыкулаў, Частка 2, Рэдакцыйная калегія: Э. С. Ярмусік, С. В. Марозава, С. У. Сілава, Гродна 2009

Na drodze do zagłady. Katolicy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, w: Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, red. A. Gil, W. Bobryk, Siedlce–Lublin 2010

The First Images and the Beginning of the Cult of the Archbishop of Połock Josaphat Kuncewicz in the Polish-Lithuanian Commonwealth till the mid-17th Century, w: On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period, eds. A. Gil, W. Bobryk, Lublin–Siedlce 2010

Jedność w wielości. Unia lubelska jako doświadczenie spotkania narodów, religii i kultur, w: Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, red. A. Gil, Lublin 2010

Obraz Matki Boskiej Chełmskiej w opisie z początku XVIII wieku, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 17, Матеріяли ХVII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21-22 жовтня 2010 року, Луцьк 2010

Na drodze do imperium. Kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 8 (2010)

Paisjusz Hipolitowicz Czerchawski – chełmski biskup prawosławny 1621-1636, w: Kościół unicki w Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2010

Spojrzenie na terytorium i granice ziemi chełmskiej w XIV-XVI wieku, w: Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків. Збірник наукових праць, т. 2 ред. М. Кучерепа, Луцьк 2010

Rosja jako państwo-imperium – powstanie i rozwój do końca XVII wieku, w: Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, t. 2, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011

Czy Lew Daniłowicz uposażył chełmską katedrę prawosławną wsią Pokrowa?, w: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича, Львів 2011 [=Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, випуск 20]

Czy istniał portret arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza?, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація, випуск 18, Матеріяли ХVIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року, Луцьк 2011

Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 9, 2011, z. 3, Rzeczpospolita vs Carstwo – spór cywilizacyjny czy walka imperiów?

Gość w obcej ziemi. Fiodor Wasilijewicz Korałłow i chełmski okres jego życia, w: Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX-XX wieku, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2011

Холмский православный епископ Паисий Черхавский (1621-1633), w: Православие Украины м Московской Руси в XV-XVII веках: общее и различное, ред. М. Дмитриев, Москва 2012

Unijna akcja biskupa chełmskiego Maksymiliana Ryłły w dobrach bracławskich Franciszka Salezego Potockiego w latach 60. i 70. XVIII wieku, w: Theatrum humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко, ред. Н. Білоус та ін., Київ 2012

Unia Europejska a Republika Białoruś, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012 [współautor: Tomasz Stępniewski]

U początków socjalistycznej Mołdawii, w: Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, red. K. Słowiński, Lublin 2012

Polityka wschodnia Polski w nowych uwarunkowaniach, „Historia i świat. Czasopismo naukowe Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 1, 2012

Пастирськi вiзитацiї володимирських владик кiнця XVII – початку XVIII столiть, „Дрогобицький краєзнавчий збiрник”, вип. XVI, Дрогобич 2012 [współautor: Ihor Skoczylas]

Szeptycki Antoni, w zakonie Atanazy h. własnego (1686-1746), Polski Słownik Biograficzny, t. XLVIII/2, z. 197, Warszawa–Kraków 2012

Архімандрыт мінскі Афанасій Пакоста: прыклад актыўнасці ўніяцкага асяроддзя ў ВКЛ пачатку XVII ст., „Беларускі гістарычны агляд”, 19, 2012, сшытак 1-2

Wydarzenia w Drelowie w styczniu 1874 roku w materiałach Jemieliana Michajłowicza Witoszyńskiego, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin 2012

Ліквідація Унії в російській частині колишньої Холмської єпархії на зламі XVIII–XIX століть, „Ковчег. Науковий збірник з церковної історії”, ч. 6, Львів 2012

Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej – stan obecny i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 10, 2012, z. 1, Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach

Besarabia. Wschodnia Mołdawia jako gubernia Cesarstwa Rosyjskiego (1812-1918), w: Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013

Podzieleni w wierze, zjednoczeni w braterstwie. Wołyńskie dzieje Jana Kaszowskiego z Wysokiego, w: Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku, red. A. Gil, Lublin 2013

vУниатский архимандрит Минский и епископ Холмский Афанасий Пакоста и его завещание, w: Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII и XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой, ред. А. Гиль, Люблин 2013

Kościół wschodni na polskim i węgierskim Spiszu – między politycznymi podziałami a kulturową jednością, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 11, 2013, z. 1, Grupa Wyszehradzka – Chorwacja: źródła jedności i perspektywy rozwoju

Etnoreligijne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 11, 2013, z. 4, Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne i zewnętrzne

Основы политики Польши в отношении Украины в новых условиях, w: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, ред. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин-Львов-Киев 2013

Всеукраинское Объединение «Свобода» – бесславное прошлое в новой версии, w: Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, ред. А. Гиль, Т. Стемпневски, Люблин-Львов-Киев 2013

Polityka władz wobec katolików w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w okresie międzywojennym, w: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa 2013

Co po ULB? O potrzebie nowej idei polityki wschodniej Polski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 11, 2013, z. 3, Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś

Białoruś i Ukraina wobec Europy – kontekst dziejowy i współczesność: zarys problematyki, w: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 2, Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją, red. W. Paruch. Lublin 2013

Между Северным Кавказом и Центральной Азией: ислам в Нижнем Поволже, w: Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности, ред. М. Арсунакаева, А. Шабацюк, А. Гиль, Люблин–Майкоп 2014

Utracona szansa. Unici diecezji chełmskiej wobec rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego ruchu narodowego (1815-1875), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 2014, t. 12

Szumlański Aleksander w zakonie Atanazy, h. Korczak (zm. 1694), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX/3, z. 197, Warszawa–Kraków 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]

Szumlański Onufry w zakonie Cyryl, h. Korczak (ok. 1668-1726), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX/3, z. 197, Warszawa–Kraków 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]

Szumlański w zakonie Gedeon h. Korczak (ok. 1654-1706), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX/3, z. 197, Warszawa–Kraków 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]

Szumlański Jan (Iwan), w zakonie Józef, h. Korczak (ok. 1643-1708), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX/3, z. 197, Warszawa–Kraków 2014 [współautor: Ihor Skoczylas]

Szumlański Józef w zakonie Onufry h. Korczak (przed 1706-1762), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX/3, z. 197, Warszawa–Kraków 2014 [współautor: Ihor Skoczylas];

Migracje i kwestie bezpieczeństwa w Południowym Okręgu Federalnym Rosji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12, 2014, z. 1, Federacja Rosyjska w XXI wieku: separatyzmy i ruchy odśrodkowe, migracje i napięcia etnoreligijne

Donbas w relacjach rosyjsko-ukraińskich – uwarunkowania i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12, 2014, z. 2, Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu

Półwysep niezgody. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską a bezpieczeństwo regionu czarnomorskiego – uwarunkowania i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12, 2014, z. 5, Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka

Insygnium koronacyjne Daniela Romanowicza – fakty i hipotezy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 12, 2014, z. 6, Daniel Romanowicz i jego czasy

Этнические и религиозные вопросы как факторы, обуславливающие внешнюю и внутреннюю безопасность Центральной Азии, w: Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы, научная редакция: Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк, Люблин–Москва 2014

Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej w regionie kaspijskim na przykładzie obwodu astrachańskiego, „Roczniki Nauk Społecznych”, 6 (42) 2014, nr 3

Chrześcijaństwo kijowskie wobec idei jedności Kościołów. Prawosławie w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XV w., w: Dzieje opactwa supraskiego, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Rzym–Lublin–Mińsk 2015

Chiński Turkiestan (Xinjiang) w polityce Związku Radzieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 7 (43), nr 1, 2015

Z dziejów Zachodniej Łemkowszczyzny. Sieć parafialna dekanatu muszyńskiego greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1848-1914, w: Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, red. A. Kidzińska-Król, Lublin 2015

Bazyliańska cerkiew w Poddębcach koło Łucka. Przyczyny i konteksty fundacji, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація. Луцьк, 2015, вип. 22, Матеріали ХХII Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21-22 жовтня 2015 року, Луцьк 2015

Potrójnie winni. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, w: Druga Wojna Światowa. Wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. W. Kozyra, I. Lasek-Surowiec, A. M. Zaręba, Chełm 2015

Wydarzenia w Drelowie 5/17 i 6/18 stycznia 1874 roku w świetle materiałów archiwalnych, w: Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, red. ks. J. Wołczański, ks. S. Nabywaniec, bp A. Szala, Lwów–Kraków 2015

Źródła i konteksty separatyzmu w Donbasie, „Studia Europejskie”, 4 (76), 2015, Warszawa 2015

Kwestia ujgurska w Chinach, w: Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 2, Afryka i Azja, red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Lublin 2016

Komendant Szkoły Rycerskiej książę Adam Kazimierz Czartoryski. Uwagi na tle epoki, w: Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, red. W. Bednaruk, K. Jaszczuk, Lublin 2016

Kult ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Źródła i konteksty, w: Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny, red. A. Gil, ks. M. Kalinowski. I. Skoczylas, Lublin–Lwów 2016

– Украинский Донбасс в Советском Союзе, w: Актуальні проблеми країнознавчої науки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 листопада 2016 р.), ред В. Й. Лажнік, Луцьк 2016

– Between Russia and Ukraine. Donbas Region as Area of Confrontation or Agreement: Conditioning and Perspectives, w: Political. social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its region, ed. A. J. Kukuła, Lublin 2016

Z dziejów polityki wschodniej Watykanu. Benedykt XV a Kościoły katolickie tradycji niełacińskiej, w: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2016

– Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej (1795-1818), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 13, 2016

Унійны тэндэнцыі ў праваслаўнай царкве ВКЛ у канцы XV – пачатку XVI ст., „Беларускі гістарычны агляд” / „Belarusian Historical Review”, т. 23, сш. 1-2, снежань 2016

– Zmiany w krajobrazie religijnym województwa wołyńskiego końca XVI – pierwszej połowy XVII wieku, w: Шлях у чотири століття. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Ad fontes – До джерел”: до 400-ї річниці заснування Києво-Могиланської академії, 12-14 жовтня 2015 року, ред. Н. Яковенко, Київ 2016

Metropolia kijowska doby Unii Brzeskiej, w: Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego, red. A. Krochmal, A. Nowak, Przemyśl 2017

W przeddzień triumfu. Cerkiew unicka w Rzeczypospolitej w końcu XVII i początkach XVIII wieku, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017 [współautor: Ihor Skoczylas]

Świstelnicki Eustachy (Jewstafij, Ostafij, Ostap) w zakonie Jeremiasz, h. Sas, Polski Słownik Biograficzny, t. LII/1, z. 212, Warszawa–Kraków 2017 [współautor: Ihor Skoczylas]

Unia brzeska i jej następstwa w metropolii kijowskiej (koniec XVI – pierwsza połowa XVII wieku), w: Arystokrata Ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951), red. A. Szeptycki, Wrocław 2018 [współautor: Ihor Skoczylas]

Сепаратизм в Донбассе. Источники и контексты, w: Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество / The Ukrainian question: security, economy, society, ред. Т. Стемпневски, А. Шабацюк, ЛюблинБердянск 2017

Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodniego na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej, w: Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, red. ks. S. Nabywaniec, ks. S. Zabraniak, B. Lorens, Rzeszów 2018

Rzeczpospolita ruska. Prof. Andrzej Gil w rozmowie z Tomaszem Targańskim, „Tygodnik Powszechny”, nr 15, 8 kwietnia 2018

– Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej, w: Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów, red. ks. B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda, Siedlce 2018

Русь и руская традиция в историческом нарративе холмского униатского епископа Якова Суши, w: Нарративы руси конца XV – середины XVIII вв.: в поисках своей истории, отв. сост. А. В. Доронин, Москва 2018

– Granica między Ukraińską SRR a Rosyjską FSRR w latach dwudziestych XX wieku. Przyczynek do realizacji bolszewickiej polityki narodowościowej, „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, 9/2016, Rzeszów 2018

 

Redakcje i współredakcje czasopism i serii wydawniczych:

 

– „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

– „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

– „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

– „Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”

– „Studia nad dziejami chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej”

 

Redakcje i współredakcje książek:

 

Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Lublin 2005 [współredaktor: Jerzy Kłoczowski]

Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, Lublin 2007 [współredaktorzy: Łukasz Jasina, Jerzy Kłoczowski]

Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, Lublin 2008 [współredaktorzy: Iwona Goral, Jerzy Kłoczowski]

Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja, Lublin-Warszawa 2009 [współredaktor: Tomasz Kapuśniak]

Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, Lublin 2009

Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu, Siedlce–Lublin 2010 [współredaktor: Witold Bobryk]

On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period, Lublin–Siedlce 2010, [współredaktor: Witold Bobryk]

Unia lubelska – dziedzictwo wielu narodów, Lublin 2010

Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku, Lublin 2013

Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII и XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой, Люблин 2013, wydanie drugie, Lublin 2016

Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Люблин-Львов-Киев 2013 [współredaktor: Tomasz Stępniewski]

Ислам на Северном Кавказе: история и вызовы современности, Люблин–Майкоп 2014 [współredaktorzy: Malika Arsanukajewa, Andrzej Szabaciuk]

Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny, Lublin–Lwów 2016 [współredaktorzy: ks. Mirosław Kalinowski. Ihor Skoczylas]