Paweł Borto

Ks. dr hab. Paweł Borto

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Limits of Rational Knowledge of God According to Joseph Ratzinger
  [Granice rozumu w racjonalnym poznaniu Boga według Josepha Ratzingera]
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • O wiarygodność Kościoła dzisiaj
  [w:] Życie Konsekrowane

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Od kapłaństwa Starego Testamentu do Chrystusowego kapłaństwa w Kościele
  [w:] Obecni

Recenzja artykułu naukowego

 • Joseph Ratzinger i Tomáš Halík wobec współczesnego kryzysu wiary – diagnozy i kierunki terapii
 • L’ONTOLOGIA TRINITARIA: UN INVITO A RIPENSARE IL PENSIERO
  [Ontologia trynitarna - zaproszenie do przemyślenia myślenia]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ks. Marian Rusecki o sensie, sensie życia i świata, sensie chrześcijaństwa i Wielkim Sensie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Rev. Marian Rusecki on the meaning, the meaning of life and the world, the meaning of Christianity and the Great Sense

Udział w konferencji krajowej

 • Władza w Kościele

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Omówienie Sprawozdania z XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów "Una Chiesa sinodale in missione"

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Praca magisterska
 • Praca magisterska

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • From an Apology for Catholicism to Theological Modernism: The Principle of Development in Alfred Loisy’s Thought
  [Od apologii katolicyzmu do teologicznego modernizmu: zasada rozwoju w myśli Alfreda Loisy'ego]
  [w:] Verbum Vitae
 • Josepha Ratzingera apologia pojęcia duszy
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Renesans tradycjonalizmu w Polsce. Szansa czy zagrożenie?

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Pawła Pielki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Soborowe idee fundamentalne. Kościół i świat
 • Kościół a polityka w świetle dokumentów Magisterium Kościoła i Kongregacji Nauki Wiary

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Całun Turyński jako locus theologicus

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska pt. Dar języków jako znak działania Ducha Świętego w Kościele
 • praca magisterska

2021


Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża, praca doktorska przedstawiona i obroniona na Wydziale Teologicznym "Angelicum" w Rzymie, 19 czerwca 1948 roku

Recenzja książki naukowej

 • Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent
 • Personalny charakter prymatu Piotrowego w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prowadzenie sesji w ramach konferencji Kościół i człowiek

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kardynał Stanisław Nagy w Międzynarodowej Komisji Teologicznej
 • Spory o modernizm a przyczyny i skutki sekularyzacji
 • Renesans tradycjonalizmu. Szansa czy zagrożenie?

Usługi eksperckie w kraju

 • opinia cenzora podręcznik do religii dla klasy 2. szkoła branżowa Kielce: Jedność 2021

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska
 • praca magisterska
 • Boska świadomość Jezusa objawiona w Jego słowach i czynach
 • praca magisterska

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna Rektora II stopnia

Działalność odczytowa

 • Czy słusznie Kościół potępił modernistów?

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary. Analiza poglądów A. Loisy'ego, E. Le Roy i G. Tyrrella i ich ocena w świetle dokumentów antymodernistycznych oraz Vaticanum II *** KOPIA *** *** KOPIA ***

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Potrzebny, zbędny czy przeszkoda? Spór o "miejsce" Kościoła w drodze wiary
  [w:] Obecni

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola doświadczenia religijnego w akcie wiary w świetle losów bohatera powieści „Augustin ou le Maître est là”

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Dyskusja "okrągłego stołu". Jaki dialog, apologia, krytyka, działanie?

Usługi eksperckie w kraju

 • „Jestem chrześcijaninem – wierzę. Podręcznik do religii dla klasy 1. Szkoła branżowa”, Kielce: Jedność 2020
 • Z Jezusem. Przewodnik nie tylko po sakramentach w dorosłym życiu

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Lublin School of Fundamental Theology's understanding of Divine revelation
  [Rozumienie Objawienia w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • "Pismo mówi, że On ma powstać z martwych" (J 20,9). Znaczenie odwołania się do Pisma w najwcześniejszych formach wyznania wiary w Zmartwychwstanie. Analiza teologicznofundamentalna
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Symbolika i teologia zmartwychwstania w "Homiliach na Księgę Ezechiela" Grzegorza Wielkiego

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Profil Maryjny a Profil Piotrowy w Kościele
 • Teoria i praktyka uwzględniania "sensus fidelium" przez Magisterium Kościoła w czasach nowożytnych
 • Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera
 • Wiara w Kościół

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • George'a Weigela wizja refomy Kościoła w świetle wskazań Vaticanum II

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
  [Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henriego de Lubaca]
  [w:] Studia Redemptorystowskie
 • Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
  [Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henriego de Lubaca]
  [w:] Studia Redemptorystowskie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Duch Święty jako źródło życia wiary i pracy duszpasterskiej
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Usługi eksperckie w kraju

 • Duch Święty jako źródło życia wiary i pracy duszpasterskiej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • wykłady z teologii fundamentalnej
 • Wykłady z religiologii studium katechetyczno-teologiczne w Kielcach

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • RICHARDA SWINBURNE’A APOLOGIA BOGA WOBEC PROBLEMU ZŁA

Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich

 • Święci Apostołowie Piotr i Paweł
 • Kantata o Janie Pawle Wielkim
 • Miłosierny jest Ojciec nasz
 • Duchu Boży, Duchu Kościoła

Działalność odczytowa

 • O Tradycji i teologii

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Josepha Ratzingera ujęcie wiarygodności Kościoła

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Specyfika duchowości księdza diecezjalnego - jej diecezjalny wymiar

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. rocznica Chrztu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia ekspercka pomocy dla bierzmowanych
 • Ocena cenzora-teologa pism ks. Wojciecha Piwowarczyka

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Kościół jest piękny

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Sensus fidei” i jego znaczenie w praktyce Kościoła

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Spojrzenie na minione pół wieku chrystologii współczesnej Bernard Sesboüé, Les «trente glorieuses» de la christologie (1968-2000)
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Teologia w poszukiwaniu więzi z Biblią. International Congress "The Soul of Theology". On the Role of Scripture in Theology, Leuven 17-20 września 2015 r.
  [w:] Roczniki Teologiczne (ISSN 2353-7272)

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji
  [w:] Roczniki Teologiczne

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą

 • Miłosierny jest Ojciec nasz (słowa)

Organizacja konferencji krajowej

 • Oblicza Kościoła w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sensus fidei w praktyce Koscioła
 • Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Blaski i cienie Kościoła w Polsce

Działalność odczytowa

 • Wprowadzenie do teologii systematycznej
 • Czym jest studiowanie teologii?

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych formuł wiary w Zmartwychwstanie
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" w życiu i posługiwaniu kapłana
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Antoni Paciorek. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015 ss. 531
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Tam, gdzie dopełnia się nasza wiara
  [w:] Szkarłatny Strumień
 • Osobowe zło bez oblicza
  [w:] Szkarłatny strumień

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Apostolic Vatican Library, Archivio Segreto Vaticano
  [Biblioteka Apostolska w Watykanie, Tajne Archiwum Watykańskie]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
  [Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henri de Lubaca]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Teologia dzisiaj

Udział w konferencji krajowej

 • Islam. Apologia i dialog
 • Teologia i nauki przyrodnicze

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • European Society for Catholic Theology

Działalność odczytowa

 • Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię w życiu i posługiwaniu kapłana
 • Bóg widziany oczami wielkich religii monoteistycznych

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaczenie "oczu wiary" według encykliki "Lumen fidei"
 • Teoria i praktyka uwzględniania "sensus fidelium" przez Magisterium w czasach nowożytnych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Miłosz Hołda, Teistyczne podstawy nauki : epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga, Tarnów 2014
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne
 • [Rec.:] Ormond Rush, The eyes of faith : the sense of the faithful and the church's reception of revelation, Washington, 2009
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Prymat Piotrowy
  [w:] Obecni

Artykuł w czasopiśmie

 • Jedność chrześcijan pragnieniem i życzeniem Jezusa
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sesja IV Apologia chrześcijańskiej nauko o zbawieniu wobec współczesnych koncepcji i zbawienie w religiach świata

Udział w konferencji krajowej

 • Kościół - komunia - dialog

Działalność odczytowa

 • Filary Wiary: Co Jezus myślał o sobie? Chrystologia fundamentalna o mesjańskiej świadomości Jezusa

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad radiowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiara w zmartwychwstanie ciała według "Katechizmu Kościoła Katolickiego"
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne
 • Formuła "Wierzę w Kościół" w symbolu wiary i jej teologiczne znaczenie
  [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Eklezjalny wymiar katechezy
 • Ekumeniczny wymiar doktryny o Tradycji w Konstytucji "Dei Verbum"
 • Wiara w Kościół

Hasło encyklopedyczne

 • Sigorgne Pierre

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Kryzys Koscioła jako kryzys komunii
  [w:] Gen's ISSN 1731-9706

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Il catechista testimone della fede
  [Katecheta świadek wiary]

Organizacja konferencji krajowej

 • Sacrum w kulturze 2013

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wierzę w Kościół
 • Teoria i praktyka uwzględniania sensus fidelium przez Magisterium w czasach nowożytnych
 • Wierzyć w Kościół

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sacrum w kulturze 2013

Udział w konferencji krajowej

 • Wiara i/a wiarygodność

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • "Oczy wiary". Od "Lumen fidei" do chrześcijańskiego życia

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Il senso cristologico-ecclesiologico dell'ammonizione rivolta a Pietro da Gesu' (Mt 16,23/Mc 8,33)
  [Chrystologiczno-eklezjologiczne znaczenie napomnienia skierowanego przez Jezusa do Piotra (Mt 16,23/Mk 8,33)]
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • Profil Maryjny Kościoła. Eklezjologiczne implikacje nauczania papieży
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia
 • Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pojęcie Tradycji w dialogu ekumenicznym
 • Znaki Zmartwychwstałego

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Romano Penna, DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan, tłum. L. Rodziewicz-Doktór, Kraków 2011, ss. 433 (tytuł oryginału: Il DNA del cristianesimo. L’identità cristiana allo stato nascente, Cinisello Balsamo 2004, ss. 464)
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Hasło encyklopedyczne

 • Rafał z Dieppe
 • Schwalm Marie Benoit
 • Sangello, Sangallo, Giulio Antonio OFMConv
 • Roskovany Augustus de

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kapłan jako członek Ludu Bożego. Współczesne wyzwania
  [w:] Gen's ISSN 1731-9706

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Sprawozdanie z dyskusji wokół wykładu ks. dra hab. prof. UP JPII T. Dzidka

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Katechizm Kościoła Katolickiego z komentarzem

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Nowy Leksykon Biblijny

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • conclusioni e prospettive
  [wnioski i perspektywy]

Organizacja konferencji krajowej

 • Sacrum w kulturze

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sacrum w kulturze -wprowadzenie do konferencji i do wykładów

Udział w konferencji krajowej

 • Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • prowadzenie konferencji

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012
 • Wywiad radiowy na temat obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012

2011


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Jana Pawła II posługa na rzecz jedności chrześcijan
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Hasło encyklopedyczne

 • Patuzzi Giovanni Vincenzo OP

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Wskazania dla maryjnego profilu nowej ewangelizacji
  [w:] Gen's ISSN 1731-9706

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Organizacja konferencji krajowej

 • Ideał pierwszej wspólnoty wobec rozbitej jedności. Perspektywy pojednania

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pojęcie Tradycji w dialogu ekumenicznym

Udział w konferencji krajowej

 • Apologia Kościoła dziś. VII Ogólnopolski Zjazd Teologów Fundamentalnych

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad radiowy na temat obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011
 • Obchody Tygodnaia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011
 • Wywiad radiowy o obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Yves'a Congara rozumienie Objawienia

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Tożsamość prezbitera
  [w:] Gen's (ISSN 1731-9706)

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • O pewnej Jana Pawła II medytacji nad kapłaństwem
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Yves’a Congara rozumienie Objawienia

Udział w konferencji krajowej

 • VI Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
 • Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania człowieka

2009


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Towarzystwo Teologiczne

Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

 • Rada Duszpasterska Diecezji Kieleckiej

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Tradycja a Objawienie w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Istota miłosierdzia według encykliki Dives in misericordia Jana Pawła II

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wyobraźnia miłosierdzia

2006


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Aktualność teologiczno-pastoralna Konstytucji o Objawieniu Bożym
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Teologiczne

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Diecezjalna Rada Ekumeniczna Kielce

2005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce

2003


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Yves’a Congara spojrzenie na Kościół jako podmiot Tradycji
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

2002


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • z-ca redaktora naczelnego
  [w:] Kieleckie Studia Teologiczne

2001


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Fundacyjne wydarzenie chrześcijaństwa: ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu

2000


Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Encyklopedia chrześcijańska. Historia i współczesność 2000 lat nadziei

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei