prof. dr hab. Dariusz Seweryn

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej

Stanowisko: Profesor

2021

Prace licencjackie
 • Topika romantyczna w listach Ignacego Domeyki do Władysława Laskowicza

2018

Rozprawy doktorskie
 • Gród się wynurzył dziwem a czarem” – magia w romantycznym świecie Prasłowiańszczyzny. Kraszewski – Lenartowicz – Berwiński
Prace licencjackie
 • Elementy folkloru ziem górskich w literaturze romantyzmu. Goszczyński-Witwicki

2017

Prace magisterskie
 • Istoty demoniczne w pismach Juliusza Słowackiego (ujęcie leksykograficzne)

2015

Prace licencjackie
 • Inspiracje feministyczne w badaniach nad romantyzmem
 • Obecność postaci ze sfery demonologii ludowej w tekstach Juliusza Słowackiego.

2014

Prace licencjackie
 • Postaci demoniczne wobec ludzi. Typy interakcji na przykładzie wybranych dzieł literatury romantyzmu.
 • Rola elementów baśniowych i magicznych w dramacie romantycznym
Prace magisterskie
 • Fenomen Cienia w literaturze romantyzmu
 • Twórczość polskich romantyków w dziełach krytycznoliterackich Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Dom romantyczny (twórczość Mickiewicza i Słowackiego)
 • Literatura wobec rozwoju badań archeologicznych w pierwszej połowie XIX wieku.
 • Obraz społeczności żydowskiej w pismach Zygmunta Krasińskiego
 • Instytucja papiestwa w twórczości romantyków
 • Topika ogrodowa w twórczości romantyków.
 • Literacka wędrówka z Józefem Ignacym Kraszewskim po świecie flory i fauny
 • Po obu stronach granicy. Literackie światy Ludwika Sztyrmera
 • Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii

2013

Prace magisterskie
 • Frenetyzm w powieściach poetyckich i dramatach Juliusza Słowackiego.

2012

Prace magisterskie
 • Wyobraźnia akwatyczna w "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego.
 • Zygmunt Krasiński jako krytyk muzyczny

2011

Prace magisterskie
 • Obraz matki w dramatach Juliusza Słowackiego
 • "Niewiasta polska" i jej dzieje według trzech romantycznych pisarzy
 • Cyprian Norwid we współczesnej muzyce popularnej
 • Pod zankiem Saturna. Melancholia w listach Zygmunta Krasińskiego do ojca z lat 1829-1838
 • "... a co znaczy łza?". Łzy i płacz w liryce Cypriana Norwida
 • "Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem". Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej
 • "Nie tak czarny diabeł, jak go malują". Fantastyka we wczesnej prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Od Wilna do Orenburga. Listy i dzienniki Tomasza Zana jako źródło biograficzne
 • Od Szekspira do Calderona. Władcy i władza w dramatach Juliusza Słowackiego
 • "Polski Grimm"? Kazimierz Władysław Wójcicki jako folklorysta
 • Obraz Syberii we wspomnieniach Ewy Felińskiej i Rufina Piotrowskiego

2009

Prace magisterskie
 • Rola kobiety w życiu kulturalno-społecznym w XVIII wieku.
 • Mit Syberii w literaturze romantyzmu.
 • Miłość do ogrodów w wybranych przykładach literatury polskiej XVIII w. i I poł. XIX w.
 • "(...) co zechcę, zrobię z ciebie", czyli "La belle dame sans merci" w literaturze polskiego romantyzmu.

2008

Prace magisterskie
 • Kreacje demoniczne w twórczości Adama Mickiewicza.
 • Tradycje literackie niescenicznej twórczości Aleksandra Fredry.
 • Mit konfederacji barskiej w literaturze romantycznej.
 • Tradycje rokokowe w twórczości Adama Mickiewicza okresu rosyjskiego.
 • Motywy eklezjalne w listach Zygmunta Krasińskiego.

2007

Prace magisterskie
 • Topika mistyczna w późnych dramatach Juliusza Słowackiego.
 • Demonologia ludowa w twórczości polskich romantyków.
 • Romantyczne wizje Italii.
 • Zbrodnia i kara w twórczości Adama Mickiewicza okresu wileńsko-kowieńskiego.
 • Motyw śmierci w późnej twórczości Juliusza Słowackiego.
 • Historiozofia "Króla - Ducha".
 • Obraz nocy w twórczości Adama Mickiewicza.

2005

Prace magisterskie
 • Rola czynników społeczno-ekonomicznych w kreacjach bohaterów Aleksandra Fredry
 • Kobiety ze spiżarni Frenofagiusza. O bohaterach prozy Ludwika Sztyrmera
 • Dźwięk w poezji lirycznej Juliusza Słowackiego.
 • "Rozum mężczyzną, białogłową afekt tylko rządzi". XIX-wieczne stereotypy męskości i kobiecości w twórczości A. Fredry
 • Kobiety liryczne, kobiety dramatyczne. Techniki kreacji postaci kobiecych w twórczości Juliusza Słowackiego
 • Wyobraźnia erotyczna w twórczości lirycznej i dramatycznej Cypriana Kamila Norwida