prof. dr hab. Dariusz Seweryn

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej

Stanowisko: Profesor


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prisca Theologia Mickiewicza
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Obraz barbaricum w I kursie „Literatury słowiańskiej” i „Pierwszych wiekach historii polskiej”

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Sleeping with the epic poem": possibilities of research on Norwid's erotic
  ["Śpiąc z Epopeją": o możliwościach badania erotycznej wyobraźni Norwida ]
  [w:] Colloquia Litteraria

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Symetria i entropia. Zarys antropologii "Sonetów krymskich"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mickiewicz, barbarzyńcy, Rzymianie

Staż finansowany ze środków własnych

 • an internship at the Faculty of Philology of Vilnius University
  [staż naukowy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego]

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego

Recenzja książki naukowej

 • Czytanie Karpińskiego, cz. II
 • Czytanie Karpińskiego, cz. I

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prehistoria i etnogeneza. Mickiewiczowskie wyobrażenie Barbaricum

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Krzyż - okręt - wóz. O alegorii eschatologicznej
  [w:] Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo [PFLIT]
 • Romantic Medievalism from a New Comparative Perspective
  [Romantyczny mediewizm w perspektywie neokomparatystycznej]
  [w:] Colloquia Litteraria

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Pan Tadeusz" czyli elizejskie cienie
 • Topos i mit. Uwagi wstępne

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pojęcie toposu w perspektywie indoeuropejskiej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Rytuał i magia w balladach Mickiewicza

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Prehistoria - średniowiecze - romantyzm : w kręgu indoeuropejskich tematów mitologicznych: od Dumézila do Słowackiego
 • Innowacja i tradycja : studia i szkice o poezji romantycznej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Anegdotyczno-sterne’owski wymiar epistolografii Mickiewicza. Zarys problematyki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Archaiczne motywy epickie w „Panu Tadeuszu”
 • Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego
 • Romantyczny mediewizm w perspektywie neokomparatystycznej

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • How Not to Kill a Dragon : the Slavic contexts of *gu̯hen-
  [Jak nie zabijać smoka : słowiańskie konteksty rdzenia *gu̯hen-]
  [w:] JOURNAL OF INDO-EUROPEAN STUDIES

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Maria" bez podmiotu. Powieść poetycka Antoniego Malczewskiego jako utwór epicki

Artykuł w czasopiśmie

 • Wspomnienie o profesorze Marianie Maciejewskim
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Anegdotyczny i sterne'owski wymiar korespondencji Mickiewicza

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Nic tylko śpiewają i rysują...”. Wprowadzenie

Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

 • J.- Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz - człowiek. Studium psychologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Maria" Malczewskiego bez podmiotu

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Potrójna śmierć

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Pelagii Bojko

1997


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

1994


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL