Henryk Duda

dr hab. Henryk Duda (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wyosobnić (się) – czyli potwierdzić jako osobę O świadomości językowej Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II)
 • Niejednoznaczność w języku i komunikacji a nauczanie języka obcego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Geografia mentalna a Kresy

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja: Rolandas Kregždys. Lietuvių kalbos polonizmų žodyno specifikacija / Charakterystyka Słownika polonizmów w języku litewskim. Mokslo studia. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2016, 288 ss. (= Studia Etymologica Baltica I); Rolandas Kregždys. Lietuvių kalbos polonizmų žodynas / Słownik polonizmów w języku litewskim. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2016, 764 ss. (= Studia Etymologica Baltica II).
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej
  [w:] Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kaszëbi w Katolëcczim Ùniwersytece Lubelsczim Jana Pawła II
  [Kaszubi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]
  [w:] Pomerania

Rozdział w książce

 • Pòlsczé, kaszëbsczé, mòje. Môłé pòeticczé prozë ksãdza profesora Jana Walkùsza
  [Pòlsczé, kaszëbsczé, mòje. Małe prozy poetyckie księdza profesora Jana Walkusza]
 • Pòlsczé, kaszëbsczé, mòje. Małe prozy poetyckie księdza profesora Jana Walkusza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O pewnej niedostrzeganej funkcji nazw własnych (na przykładzie funkcjonowania nazwy «Białoruś» w różnych krajach)
 • Żaworonok i dzwonok: Nieznany XIX-wieczny przekład wiersza Wincentego Pola na język ukraiński
 • O niedostrzeżonej funkcji nazw własnych na przykładzie nazwy "Białoruś" w języku polskim i niektórych innych językach
 • China in Polish and Russian Linguistic Worldview
  [Chiny w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata]
 • Słowo w kontekście epoki - „bałaguła”

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie pn. „Polonia i Polacy za granicą 2021”

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kwolek czy Chwałek? O nazwisku rodowym słynnej chemiczki
  [w:] Białostockie Archiwum Językowe
 • Отець Алойзи Осінський та його “Міфологічний словник”. Дослідницький реконесанс
  [Ks. Alojzy Osiński i jego „Słownik mitologiczny”. Rekonesans badawczy]
  [w:] Dialog Dwóch Kultur
 • Семиотические ограничения модернизации ранних переводов Библии
  [Semioticzieskije ograniczenija modernizacii rannych pieriewodow Biblii]
  [w:] Kritika i Semiotika

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Humanitate ac vita Venceslai Pyczek inspirati
 • Weismanista i „nostratysta”. Lingwistyczne uwagi na marginesie kilku opowiadań Warłama Szałamowa
 • The Future of the Kashubian Language in Poland and Abroad
 • Pojubileuszowo o polszczyźnie stulecia

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kaszubi na KUL
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w czasopiśmie

 • Z językiem jest jak ze zdrowiem?
  [w:] Gośc Lubelski : dodatek do: Gość Niedzielny (ISSN: 0137-7604)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent pracy doktorskiej

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Stypendium w ramach programu Erasmus+ 2020/2021

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Komisji „Kościół w dialogu z kulturą” III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Gdzie «Wawel», a gdzie «Babel»? Współczesne alternatywne językoznawstwo historyczne
 • Майбутнє слов’янських мов у контексті суспільних і політичних змін першої половини ХХІ століття
 • Początki zainteresowań glottodydaktyką na Wołyniu. Maksymilian Jakubowicz i jego rozprawka „O sposobie uczenia języków” z 1826 r.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wyrazy partner, związek a katolicka tożsamość
 • „Weekend”. Studium przypadku

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Polska - Japonia - dyplomacja naukowa

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Stypendium w ramach programu Erasmus+ 2018/2019

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Hujcze, Hujsko, Nahujowice. Nietypowy rezultat typowego (regularnego) rozwoju fonetycznego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wygłoszenie referatu na gali XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Semiotyczne ograniczenia zakresu modernizacji dawnych przekładów biblijnych
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Stanisław Westfal - w Polsce i poza Polską
 • Etos pracy w zwierciadle języka

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Laudacja ku czci dyrektora Andrzeja Paluchowskiego
  [w:] Summarium
 • Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
  [w:] Ekspresje = Expressions : Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Macedonia z bliska, Polska z oddali w oczach Zuzanny Topolińskiej [Rec.:] Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015. - 136 s.
  [w:] Rocznik Slawistyczny

Recenzja artykułu naukowego

 • Rzemiosła w drewnie i ich słownictwo – komunikat
 • Hölle – piekło w niemieckojęzycznych frazeologizmach
 • Słownictwo religijne w dwóch współczesnych przekładach Ewangelii według Świętego Jana na język białoruski. Katolicyzm i Prawosławie
 • Ilu ludzi na świecie mówi po polsku?
 • Pejzaż językowy w miejscowości Scuol we wschodniej Szwajcarii – analiza użycia języka w obiektach użyteczności publicznej
 • Wkład współczesnej mniejszości niemieckiej w pielęgnowanie i rozwój górnośląskiego dziedzictwa kulturowego – wybrane zagadnienia
 • Językowy obraz żony i matki w „Leśniku” Marii Kuncewiczowej
 • Słowiańskie baśnie a tożsamość. Wychowanie poprzez opowieści fantastyczne Ivany Brlić-Mažuranić
 • Sakrament namaszczenia chorych w Kościele Prawosławnym
 • Przenikanie się języków, kultur i religii w zamowach białoruskich
 • Z Łemkowskiej Księgi Rodzaju – wykładniki stylizacji biblijnej w tekście Władysława Grabana
 • Droga Różańcowa z Reszla do Świętej Lipki w aspekcie historycznym, społecznym i religijnym
 • O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi i Konstantego Szyrwida (podobieństwa i różnice)
 • Stereotypy narodowe i etniczne w memach internetowych
 • Świętowanie na Kujawach w świetle słownictwa gwarowego
 • Matuszka – (nie tylko) żona prawosławnego duchownego
 • Święty Stanisław Kostka w poezji. Polonice et Latine
 • Ateńczyków portret zbiorowy. Ateńska polis i jej mieszkańcy w świetle wybranych dialogów Platona
 • Między nomadyzmem a współczesną plemiennością
 • Petrycego z Pilzna adaptacje Horacjańskich pieśni erotycznych
 • Europa i jej kryzys w rozważaniach papieskich Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Wstęp do analizy treści
 • Józef Piłsudski o „Legionach” i legionistach

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” dr Annie Wileczek

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Krzemieniecki rywal Samuela Bogumiła Lindego - ks.Alojzy Osiński i jego „Bogactwa mowy polskiej”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Auschwitz, Holocaust, Polish Death Camps. Komentarz lingwistyczny
 • Świetliczarce w sukurs
 • Ks. Alojzy Osiński i jego „Słownik mitologiczny”. Rekonesans badawczy
 • Stanisław Westfal - w Polsce i poza Polską

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wstęp lingwistyczny. Uwagi o języku listów Aleksandra Bednawskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Gorzkie żale - skarb języka polskiego okresu baroku
  [w:] Język. Religia. Tożsamość
 • Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
  [w:] Gdańskie Studia Azji Wschodniej
 • „Uniwersytet jest najważniejszy”. Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Za aktívnu spoluprácu pri rozvoji polonistiky
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek rady naukwej czasopisma
  [w:] Zeszyty Myszkowskie (ISSN: 2391-8810)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Niejednoznaczność w lingwistyce a nauczanie języków obcych
 • Перестаньте нас на-кати! Glosa do wypowiedzi Pana Amb. DmytraPawłyczki na konferencji Dialog Dwóch Kultur w2016 r.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bóg jest w zagadce języka?
 • Prezentacja książki: Михайло Лесів, Мова, література, фольклор польсько-українського пограниччя, відп. ред., упор., передм. Радишевський, Київ 2017.
 • Semiotyczne ograniczenia zakresu modernizacji dawnych przekładów biblijnych
 • Fonologiczny model wzdłużenia zastępczego w języku polskim
 • Antoni F. Ossendowski w Harbinie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Działalność odczytowa

 • O idei uniwersytetu katolickiego w świetle publikacji Profesora Stefana Sawickiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wygłoszenie referatu na gali XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego
 • Wygłoszenie laudacji

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wstęp lingwistyczny

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінького
  [„Pożegnanie z Krzemieńcem 1939” Stanisława Balińskiego]
  [w:] ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕТОДОЛОГІЯ, ІМЕНА, ТЕНДЕНЦІЇ

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • „Gdy koniec życia szepce do początku…” Liryczne wprowadzenie do enantiosemii
 • «Прощання з Кременцем 1939» Станіслава Балінького
  [Stanisława Balińskiego „Pożegnanie z Krzemieńcem 1939”]
 • O genezie kolędowej wardżeczki
 • Wprowadzenie
 • Lingwistyczna persona

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Od badań synchronicznych ku diachronii. Z powodu książki Urszuli Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”
  [w:] KWARTALNIK JĘZYKOZNAWCZY

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Język - internet - komunikacja
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja książki naukowej

 • Studia Slawistyczne : etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, t. 3.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Żaworonok i dzwonok. Nieznany XIX-wieczny przekład wiersza Wincentego Pola na język ukraiński
 • The Linguistic Status of the Lemko Speech
  [Lingwistyczny status mowy Łemków]
 • Carl Abel (1837-1906) i jego zapomniana próba wykorzystania językowego obrazu świata w badaniach nad Słowiańszczyzną Wschodnią

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Językoznawstwo historyczne w Lublinie: KUL
 • Gorzkie żale - skarb języka polskiego okresu baroku
 • O roli sylaby w morfologii czasownika

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Przyszłość języka kaszubskiego w Polsce i poza Polską

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Amargas lamentaciones: un tesoro de la lengua polaca de la época del barroco
  [Gorzkie żale : skarb języka polskiego z epoki baroku]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stanisława Balińskiego pożegnanie z Krzemieńcem 1939
  [w:] Dialog Dwóch Kultur

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Fert" i "Ferd". Durnowate d czy reguły (mor)fonologiczne?

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Piękno Krzemieńca
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Geografia mentalna a Kresy
 • Straszny gość Wacława Kostka-Biernackiego a Ukraina („Ukraina”)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czego dziś możemy nauczyć się od autora „Grammatyki rossyjskiej dla użytku Polaków znających dobrze grammatykę języka swego” (1837)?
 • O języku „Strasznego gościa” Wacława Kostka Biernackiego Prolegomena językowe i kulturowe
 • O genezie kolędowej Wardżeczki

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Stanisław Westfal (1911-1959). Zapomniany prekursor lingwistyki płci

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Языковая картина мира при обучении польскому языку как инностранному
  [Językowy obraz świata w nauczaniu języka polskiego jako obcego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Dziewięćdziesiąte urodziny dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Przedmowa
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Stan ‘państwo’ w języku polskim (racja i radca stanu, mąż stanu, Stany Zjednoczone etc.)
 • Faramuszka i niezapominajka (niezabudka). Dwie hipotezy etymologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Robert Stiller, Pokaż język! Czyli rozróbki i opowieści o polszczyźnie i 222 innych językach, t. 2, Kraków 2013
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Najkrótsza historia języka polskiego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zabobon językowy w perspektywie (glotto)dydaktycznej
 • Geografia mentalna a Kresy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Autorytet Jana Pawła II a wybrane kwestie poprawności językowej (na przykładzie wyrażenia "na przestrzeni wieków")
 • Niejednoznaczność w lingwistyce a glottodydaktyka
 • O niechcianym niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Uwagi językoznawcy
 • Uwagi o ewolucji poradnictwa językowego w Polsce

2013


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Stanisława Balińskiego «Pożegnanie Krzemieńca 1939»
 • Stanisław Westfal (1911-1959). Zapomniany prekursor lingwistyki płci

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Tadeusz Brajerski – kognitywista?
 • Semiotyzacja krawata albo pochwała konformizmu. O roli hipokryzji w życiu społecznym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nazwa «Korea» w języku polskim i wyrazy od niej derywowane

Organizacja konferencji krajowej

 • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • O⁠ genezie kolędowych form «wardżeczka», «wardzeczka», «wardeczka»
 • Polityka językowa a bezpieczeństwo państwa
 • Językoznawca czyta Goetla
 • Język(i) a bezpieczeństwo państwa
 • Rzeczownik «kibic» w języku polskim (i niektórych innych językach)
 • O⁠ funkcjach języka polemicznie

Udział w konferencji

 • Język polski na świecie – wyzwania i perspektywa

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Co mówią polskie nazwy własne?

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Prof. PhDr. Marie Sobotková

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • «Praca» i «robota» w zwierciadle języka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Krawat semiotyczny. Semiotyczna analiza roli hipokryzji w⁠ życiu społecznym
 • Etos pracy w⁠ zwierciadle języka

Działalność odczytowa

 • Etos pracy w⁠ zwierciadle języka

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O położeniu wyspy Nipu. Studium poszlakowe

2008


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Facta Simonidis
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • Redaktor tematyczny
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

2006

 • Roczniki Humanistyczne
  [w:] Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707), z. 6: Językoznawstwo

 • 2004


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

  2001

 • Groupe de Recherche en Études Slaves – Slavic Research Group, Ottawa, Kanada

 • 1998


  Książka naukowa recenzowana

  • „…każdą razą Biblią odmieniać” Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku

  1992


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  1987

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego