Ks. dr Michał Jędrzejski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ks. Michał Jędrzejski, ur. w 1988 roku w Wieluniu; teolog, muzykolog, absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie organów; studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w 2013 roku dyplomem magistra teologii. W latach 2015-2019 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, uzyskując stopnień naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy Nowa ewangelizacja w świetle nauczania Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Zająca. W latach 2016-2019 odbył studia I stopnia z muzykologii w Instytucie Muzykologii KUL, uzyskując tytuł licencjata z wyróżnieniem na podstawie pracy Hymn O Redemptor sume carmen w Pontyfikale Płockim z XII w. Studium muzykologiczne. W latach 2019-2021 odbył studia II stopnia z muzykologii w Instytucie Nauk o Sztuce KUL, uzyskując tytuł magistra muzykologii z wyróżnieniem na podstawie pracy Melodie wersetów allelujatycznych Commune Sanctorum w wybranych graduałach polskich z XV-XVI wieku. Studium muzykologiczne. Promotorem obydwu prac był ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL. Ukończył kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych w Sekcji Nauk Biblijnych KUL. W 2022 roku rozpoczął pracę w Katedrze Badań nad Monodią i Polifonią Religijną w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.