Ks. dr Michał Jędrzejski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Książka naukowa recenzowana

 • Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Educational activity of the Sisters of the Resurrection in Czestochowa in the years 1991-2016​​​​​​​
  [Działalność edukacyjna Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie w latach 1991-2016]
  [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy
 • Duchowość wybranych kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha
  [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne.

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wychowanie integralne w jezuickich bursach muzycznych w Polsce od XVI do XVIII wieku
 • Katecheza mistagogiczna w realizacji Benedykta XVI

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Eucharystyczna formacja katechetów i katechizowanych

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Czy muzyka religijna kultywuje wartości chrześcijańskie w Europie?

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Kult maryjny i muzyka w pierwszych trzech konstytucjach Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Źródła liturgiczno-muzyczne Opactwa Cystersów w Krakowie - Mogile jako przedmiot badań kultury staropolskiej

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Wydziałowa komisja ds. stypendium MEiN na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL
 • Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej KUL

Nagroda krajowa

 • Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022

Działalność odczytowa

 • O pewnym kantorze z Lipska, czyli duchowość kantat Jana Sebastiana Bacha