Mirosław Chmielewski

Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

O. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR – adiunkt w Katedrze Katechetyki Integralnej w Instytucie Nauk Teologicznych (Wydział Teologii) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: teologia i antropologia przepowiadania, dydaktyka katechezy, teologia mediów, edukacja medialna, komunikacja religijna, PR w Kościele.

Urodził się 3 września 1962 w Gołdapi; członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR); studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie ukończył obroną pracy magisterskiej: "Wezwanie do jedności chrześcijan według listu do Efezjan", napisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Wojciecha Bołoza na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1988 przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie.

W latach 1991-1996 odbył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w latach 1994-2023 prowadził pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie; 2007 obronił rozprawę doktorską „Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR (1930-2000)”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego. 30 września 2019 r. Rada Wydziału Teologii KUL na podstawie pozytywnych recenzji cyklu publikacji powiązanych tematycznie zatytułowanych: Rozwój edukacji medialnej nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. W latach 2007-2010 prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Nauk o Rodzinie a w roku akademickim 2010/11 oraz w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; 2005-2011 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie.

W 2011r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary a od 2012 r. jako adiunkt do 2019; jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich; jest członkiem Rady Programowej kwartalnika „Homo Dei" (1994-1996; 2011-); był sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej" (2011-2016), a latach 2016-2019 był zastępcą redaktora naczelnego powyższego periodyku; jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Zeszyty Formacji Katechetów" (2014-). Jest współzałożycielem i w latach 2007-2016 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pedagogów NATAN; od 2015 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (sekcja komunikacji religijnej); od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP (2017-2022); konsultor Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP (od 2023-); od lipca 2017 członek Komisji ds. Mediów Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (grudzień 2017); odznaczony przez Prezydenta RP medalem srebrnym za długoletnią służbę (2019). Dyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL (2018-2022).

W zgromadzeniu zakonnym pełnił między innymi następujące funkcje: rektor Wyższego Seminarium Duchownego i przełożony domu zakonnego w Tuchowie (1996-2002); radny Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1996-2002); przewodniczący Sekretariatu Formacji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; członek Sekretariatu ds. Ekonomicznych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (1999-2002; 2005-2008); członek Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów (2011-2015); viceprefekt Tirocinium Pastoralnego Redemptorystów w Lublinie (2011-2015); przełożony domu zakonnego w Lublinie (2008-2015). Był wielokrotnie delegatem na Kapitułę Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; współorganizował kilka Kapituł Prowincjalnych Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.