Mirosław Chmielewski

Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Kościół katolicki wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
 • Od teologa do influencera czyli jak ewangelizować w Internecie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Rozumieć młodzież – towarzyszyć – wspierać

Udział w konferencji krajowej

 • Parafia Jutra - II Kongres Teologii Praktycznej

Usługi eksperckie w kraju

 • Między Areopagiem a Koryntem. Wybrane wyzwania dla katechezy w parafii.

2022


Książka naukowa recenzowana

 • Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic
  [Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec ograniczeń wolności praktykowania religii w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19 ]
  [w:] Religions

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • O. Henryk Pagiewski CSsR (1930-2000). Katechetyk - Homiletyk - Kaznodzieja

Hasło w leksykonie

 • Funkcje katechezy

Recenzja książki naukowej

 • Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Kamil Jakubczak

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kultura cyfrowa jako zjawisko religijne

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna - Media w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II na przykładzie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Usługi eksperckie w kraju

 • Rekomendacja do nagrody Feniks Specjalny Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Edukacja medialna Kościołowi koniecznie potrzebna...

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ks. Andrzej Kiciński. Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor naczelny

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Kreowanie wizerunku premier Beaty Szydło w polskiej przestrzeni medialnej na przykładzie «Do Rzeczy»i «Polityki». Analiza komunikacyjno-teologiczna.

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XIX Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES) - "Nauczanie religii w szkołach wobec pandemii koronawirusa COVID-19"

Udział w konferencji krajowej

 • Quo vadis polska katechezo?

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Droga piękna i symfonii wiary

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals
  [w:] Verbum Vitae
 • Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor naczelny

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kościół w dobie koronawirusa
 • Nowa epoka polskiej katechezy.

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19.

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19.

Usługi eksperckie w kraju

 • Święta bez świąt.

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rekolekcje w ujęciu Gerarda Siwka CSsR
  [w:] Studia Redemptorystowskie
 • Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kościół powinien być mądry w swej obronie. Z o. dr Mirosławem Chmielewskim CSsR, adiunktem w Katedrze Współczesnych Forma Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, rozmawia dr Paweł Sokołowski
  [w:] Egzorcysta

Inny wyjazd naukowy

 • Wizyta studyjna w zagranicznym ośrodku naukowym.
 • Wizyta studyjna w zagranicznym ośrodku naukowym.

Usługi eksperckie w kraju

 • Social media a nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady/ Ćwiczenia

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • "Kodeks" social media dla Kościoła katolickiego w Polsce
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Książka popularyzująca naukę

 • Prawda a fake news. Scenariusze spotkań w świetle orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nowa ewangelizacja w perspektywie zmediatyzowanej kultury
 • Wierzę w mediów obcowanie

Usługi eksperckie w kraju

 • Media społecznościowe w nowej ewangelizacji
 • Duszpasterstwo parafialne a social media
 • Media w duszpasterstwie parafialnym

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ewangelizacyjna misja Kościoła a social media
  [w:] Studia Leopoliensia
 • Formy edukacji regionalnej w wybranych odcinkach telewizyjnego programu "Ziarno" w latach 2014-2016
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Katechetyczny wymiar homilii w świetle Dyrektorium homiletycznego. Wybrane aspekty.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Media w służbie nowej ewangelizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Social media w ewangelizacyjnej misji Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Media w katechezie - nowe wyzwania i możliwości

Usługi eksperckie w kraju

 • Portale społecznościowe a przekaz wiary

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Działalność odczytowa

 • Słowo Boże źródłem formacji katechety i ucznia

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu.
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Ksiądz profesor Tadeusz Zasępa (1946-2016) w pamięci obrazach…
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Kronika Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL za lata akademickie 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Media społecznościowe w ewangelizacyjnej misji Kościoła.
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Zespół redakcyjny
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • KUL-owskie rozmowy: wywiad z prof. Marzeną Górecką
 • KUL-owskie rozmowy: wywiad z prof. Krzysztofem Pendereckim
 • KUL-owskie rozmowy: wywiad z ks. prof. dr hab. Michałem Hellerem
 • KUL-owskie rozmowy: wywiad z ks. prof. dr hab. Jerzym Szymikiem
 • KUL-owskie rozmowy: wywiad z ks. prof. dr hab. Krzysztofem Góździem

Organizacja konferencji krajowej

 • Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Komunikacja wiary w kulturze medialnej

Udział w konferencji krajowej

 • Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji.
 • I Kongres Teologii Praktycznej
 • II Kongres Edukacji Medialnej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Inspiracje Adhortacji Amoris Laetitia dla Duszpasterstwa Rodzin
 • Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu.

Organizacja konferencji

 • Media w służbie edukacji regionalnej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Formy edukacji regionalnej w programie telewizyjnym "Ziarno". Studium przypadków.

Udział w konferencji

 • Media w służbie edukacji regionalnej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady w Wyższym Seninarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Nowe media - drogi czy bezdroża?

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Akty profanacji i prowokacji wobec sacrum chrześcijan w europejskich mediach. Analiza wybranych przypadków.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Jarosław Woźniak, Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989, Lublin: Gaudium, 2015
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Zespół redakcyjny
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Członek redakcji
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Sacrum w mediach

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Małgorzata Lewicka
 • Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Paweł Pasionek

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sacrum w mediach. Komunikacja - Prowokacja - Profanacja".

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między prowokacją a profanacją sacrum chrześcijan w europejskich mediach. Studium przypadków.
 • Jak katechizować homo medialis (człowieka epoki medialnej)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
 • Obrady plenarne - Wprowadzenie. Sacrum w kulturze i religiach.

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolskie Sympozjum Wykładowców Katechetyki pt. "Współczesne ujęcia edukacji religijnej"
 • XXV lat nauczania religii w polskiej szkole.

Organizacja konferencji

 • Edukacja medialna kapłanów archidiecezji przemyskiej w ramach formacji stałej.
 • 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu. Idea i podstawowe myśli

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Homo medialis jako adresat komunikacji wiary
 • Media społecznościowe w ewangelizacyjnej misji parafii. Nowa ewangelizacja - parafia - nowe media.
 • Sekcja edukacji medialnej KUL w służbie komunikacji wiary. Aspekty organizacyjno-dydaktyczne.

Wykonawca w złożonym projekcie - organizacja krajowa

 • Problematyka stworzenia w formacji intelektualnej i pastoralnej alumnów.

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady w Wyższym Seninarium Duchownym Redemptorsytów w Tuchowie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Media społecznościowe jako narzędzia nowej ewangelizacji
  [w:] Świat i Słowo
 • Gender według Newsweek Polska. Dyskurs medialny wokół gender na łamach tygodnika Newsweek Polska w kontekście publikacji listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Witold Kawecki. Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów. Homo Dei: Kraków 2013 ss.322
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Zespół redakcyjny
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Kościół w internecie - internet w Kościele. Misja uczelni katolickich w Polsce i na Słowacj

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nowa ewangelizacja w mediach społecznościowych.

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Kultura medialno-genderowa wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego".

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Gender wg „Newsweek Polska” w kontekście publikacji listu Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013.
 • Światowe Dni Młodzieży w Polsce wyzwaniem medialnym.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Dyskusja panelowa

Udział w konferencji krajowej

 • I Kongres Edukacji Medialnej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Synod o rodzinie 2014 i media.

Udział w festiwalu nauki

 • XI Lubelski Festiwal Nauki

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Rekolekcje naszych marzeń
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] P. Drzewiecki. Media education in teaching of catholic religion in polish school. Published by: Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2013 pp.265
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Organizacja konferencji krajowej

 • Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji parafii

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Ewangelizacja w globalnym świecie mediów

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Udział w konferencji krajowej

 • Nowa ewangelizacja - slogan czy wyzwanie dla katechezy?

Udział w festiwalu nauki

 • X Lubelski Festiwal Nauki

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Youcat - wskazania dla katechezy w kulturze medialnej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Kultura wizualna - teologia wizualna
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • recenzent czasopisma naukowego
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Youcat - wskazania dla katechezy w kulturze medialnej

Udział w konferencji krajowej

 • II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z CYKLU „GRA O ŻYCIE”
 • Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli

Udział w konferencji

 • Sympozjum wykładowców katechetyki
 • W służbie małżeństwu i rodzinie z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908-1991)

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Seminarium naukowo-warsztatowe

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pomiędzy słowami – bibliolog. Nowa metoda dialogu ze słowem Bożym
  [w:] Katecheta

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek Rady Programowej
  [w:] Homo Dei

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz redakcji
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej

Udział w konferencji krajowej

 • Kierunki wychowawcze w katechezie

Organizacja konferencji

 • Katechetyczne Targi Metodyczne

Prezentacja na konferencji

 • Bibliolog - nowa metoda pracy z Biblią

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Letnia Szkoła Pedagogów NATAN

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-eklezjalnych

2009


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Teresa Ewa O l e a r c z y k, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków: WAM 2007, ss. 291.
  [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego (1930-2000)