dr Dagmara Nowacka

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2014

Prace licencjackie
  • Leksyka kulinarna w "Eneidzie" Iwana Kotlarewskiego
  • Środki leksykalne archaizacji tekstu literackiego na przykładzie utworów Iwana Koczerhy "Jarosław Mudryj" i "Swiczczyne wesilla"
  • Fleksja werbalna utworu Josypa Łozińskiego "Ukraińske wesilla" na tle tendencji rozwojowych ukraińskiego języka literackiego w Galicji w I połowie XIX w.

2011

Prace licencjackie
  • Charakterystyka językowa inskrypcji nagrobnych cmentarza greckokatolickiego w Chłopiatynie.
  • Semantyka wulgaryzmów we współczesnym postmodernistycznym dyskursie literackim na materiale "Moskowiady" Jurija A
  • Leksykalno-semantyczna charakterystyka przymiotników w Enejdzie Iwana Kotlarewskiego.
  • Ukraiński slang młodzieżowy w utworach Serhija Żadana.
  • Epitet jako środek stylistyczny w powieści "Zaczarowana Desna" Ołeksandra Dowżenki.