dr Wojciech Lewandowski

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Etyki Szczegółowej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 

Wykształcenie

·          2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii KUL; praca doktorska pt. „Przyszłość i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce”, Promotor: s. prof. dr hab. Barbary Chyrowicz.

·         2006-2010 – studia doktoranckie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

·          2005 – stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus, Universita’ degli Studi di Parma, Facolta’ di Lettere e Filosofia

·          2001-2006 – studia magisterskie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Teoretycznej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; magisterium z filozofii na podstawie pracy „Etyczne podstawy przebaczenia w myśli Maxa Schelera i św. Tomasza z Akwinu” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka

 

Doświadczenie zawodowe

·          od 12. 2011 - adiunkt w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

·          od 10. 2008 - asystent w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Kierunki badań naukowych

·          argumentacja z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia

·          etyczne interpretacje zasady fiat iustitia, pereat mundus

·         uzasadnienie obowiązków opartych na specjalnych relacjach