Ewa Sokołowska

dr Ewa Sokołowska

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Rozwojowej

Stanowisko: Asystent

Zainteresowania naukowe:

Promocja zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, rola psychologa klinicznego w szkole, wypracowanie modelu współpracy z nauczycielem, uczniem i rodzicami

 

Wykształcenie:

1988 - 1993 Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Psychologii UW, specjalizacja: psychologia kliniczna

1993 Uzyskanie tytułu magistra psychologii. Temat pracy magisterskiej: Matka jako terapeutka uszkodzonego dziecka. Promotor prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

2005 Uzyskanie doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Temat pracy doktorskiej: Sens doświadczenia terapeutycznego. Pytanie o skutki psychologiczne usprawniania ruchowego małego dziecka przez matkę. Promotor prof. dr hab. Elżbieta Dryll-Wiśniewska.

 

Najważniejsze publikacje (samodzielne):

 

Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska (red.) Poradnictwo Psychologiczne (s. 45-82). Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN

Sokołowska, E (2014) Jak postępować z agresywnym uczniem? Zmiana sposobu myślenia i działania. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna (wydanie 2, zmienione)

Sokołowska, E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Sokołowska, E. (2011). Co psychologia biegu ludzkiego życia może wnieść do praktyki coachingu? Coaching Review, 1 (3), 20-38

Sokołowska, E. (2011a). Macierzyńskie wyzwania i dylematy związane z aktywnością podejmowaną na rzecz małego dziecka z niepełnosprawnością ruchową. W: D. Danielewicz i E. Pisula, (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka (s. 173-193). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Sokołowska, E. (2008). Gdy dziecko zdaje egzamin. Scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Sokołowska, E. (2008a). Podejście poznawczo-behawioralne w pracy z rodzicem i dzieckiem. Psychologia Rozwojowa, 13 (1), 39-46.

Sokołowska, E. (2007). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Sokołowska, E. (2007a). Przeżywanie radości – to, co dają metody psychoedukacyjne. Nowiny Psychologiczne, 3, 63-68

 

 

Najważniejsze publikacje (we współautorstwie):

Katra, G., Sokołowska, E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolter Kluwer.

Kluczyńska, S., Witkowska, E. Zabłocka-Żytka, L., Sokołowska, E. (2019). Mental Health of Polish students - selected positive and negative indicators. Advances in Psychiatry and Neurology/ Postępy Psychiatrii i Neurologii, 4 (28), 233-240. DOI: 10.5114/ppn.2019.92484

Kluczyńska, S., Witkowska, E. Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J., Sokołowska, E. (2019). Ocena zdrowia psychicznego studentów w wymiarach pozytywnym i negatywnym - Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IPZ). Psychologia Wychowawcza, 57(15), 79-98. DOI: 10.5604/01.30001.0013.2966

Kuncewicz, D. Sokołowska, E., Kuncewicz, D. (2015). Zabieranie słowa w nauce. Media. Teologia, 22(6), 53-65.

Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J., Kuncewicz, D. (2019). Po ciszy. Rozważania o komunikacji opartej na kontekście. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Sokołowska B, Sokołowska E. (2019). An Example of the Assessment of Human Laterality Using Virtual Reality. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 7(7), 3555-3562. 

Sokołowska B, Sadura-Sieklucka T, Sokołowska E. (2019). Przykłady badania i oceny funkcji ręki dominującej i niedominującej w warunkach zdrowia i choroby. W: Maciąg M i Danielewskiej A, (red.) Problematyka z zakresu medycyny i nauk pokrewnych – przegląd i badania. Tom 1 (s. 228-249). 

Sokołowska, E., Katra, G. (2019). A New Approach to the Professional Role of the School Psychologist. Annals of Psychology/ Roczniki Psychologiczne, 22(3), 193-211. DOI: ttp://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2019.22.3-1

Sokołowska, E., Katra, G., Cierpka, A., Turska, D. (2017). Psycholog jako współkreator środowiska i procesu edukacyjno-wychowawczego. Psychologia Rozwojowa, 22 (2), 33-42. DOI 10.4467/20843879PR.17.008.7040 

Sokołowska, E., Kluczyńska, , Zabłocka-Żytka, L., Wojda-Kornacka, J. (2018). The “PsychoŻak” program – an example of using positive concepts of mental health in practice. Psychiatria Polska, 52(1), 157-164. DOI:10.12740/PP/76732 

 Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2016). What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology, 14(3), 53–72.

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 

Sokołowska, E., Zabłocka-Żydka, L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Przykładowe ćwiczenia i interwencje. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Zabłocka-Żytka, L., Sokołowska, E. (red.) (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin

 

Staże naukowe i szkolenia:

Ukończone trzyletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, 380 godzin (Warszawa: Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej)

Wykładowca na Podyplomowym Szkoleniu Psychologii klinicznej – Część. Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania – kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej. (VII) Blok podstawowy. Wykład nt.: Rozwój człowieka i jego uwarunkowania.  Rozwój w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Czynniki ryzyka i czynniki wspierające proces rozwoju (15 godz.) oraz Psychologiczne koncepcje wyjaśniające zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (15 godz.) (APS)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe:

Urodzony warsztatowiec. Człowiek szukający porozumienia bez przemocy