dr Aneta Abramowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

W roku 2005 uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt. "Wolność myśli, sumienia i religii w porządku prawnym Unii Europejskiej", napisanej pod kierunkiem ks. dra Piotra Stanisza. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. "Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim", napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL.

Była członkiem komitetu organizacyjnego: XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", zorganizowanego w Lublinie w dniach 14-17 maja 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Religion in floating territories", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego wspólnie z EUREL w Lublinie, w dniach 23-24 października 2014 r.; międzynarodowej konferencji "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich" zorganizowanej przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda" w dniach 12-13 listopada 2014 r.

Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Efektem prowadzonych przez nią badań naukowych jest monografia pt. Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 438