dr Aneta Abramowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Wyznaniowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Andrzej Micheletti (1864-1928?)
 • Henryk Misztal (1936-2020)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wolność religijna w czasie pandemii koronawirusa – ocena rozwiązań polskich (Religious freedom during the coronavirus pandemic: An assessment of the Polish legal solutions)
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Kwestia cywilnej skuteczności religijnych reguł spadkobrania w świetle orzeczenia ETPC z dnia 19 grudnia 2018 r. W sprawie Molla Sali v. Grecja
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Ksiądz Profesor Henryk Misztal (1936–2020): Człowiek – Kapłan – Uczony – Nauczyciel (Rev. Prof. Henryk Misztal (1936–2020): Man – Priest – Scholar – Academic)
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

2020

 • The principle of equal rights of religious organizations in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal
  [Zasada równych praw organizacji religijnych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego]
  [w:] Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą – postulaty de lege lata i de lege ferenda
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Religious Assistance and Religious Practices in Contemporary Poland

  2019


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Naczelne stanowisko wyznania rzymskokatolickiego a równouprawnienie wyznań w prawie II Rzeczypospolitej
   [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego

  2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Katedra Prawa Wyznaniowego

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Equality of religious organisations. How polish solutions compare with constitutional provisions of other European states
   [Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych – analiza rozwiązań polskich na tle rozwiązań konstytucyjnych państw europejskich]
   [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Uzewnętrznianie symboli religijnych w miejscu pracy w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Eweida i inni v. Zjednoczone Królestwo

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
   [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
  • Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego
   [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
  • Teaching of religion in the system of public education and equality of religious organizations
   [Nauka religii w publicznym systemie edukacji a równouprawnienie związków wyznaniowych]
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii

  2013


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Sympozjum naukowe "Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym" Kraków, 19 listopada 2009 r.
   [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
   [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

  2011


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.
   [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

  2010

 • Wykład otwarty pt.: „Ley 14/2006 sobre Técnikas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar”, Lublin, 4 luty 2010 r.
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego
 • Sympozjum naukowe "Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym" Kraków, 19 listopada 2009 r.
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt.: "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych" Gniezno, 11-12 września 2010 r.
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego

 • 2009

 • Konferencja naukowa pt. Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r.
  [w:] Przegląd Prawa Wyznaniowego
 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.
  [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego