dr hab. Marcin Szewczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Profesor KUL

2022

Rozprawy doktorskie
 • Zadania samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia osób starszych

2021

Rozprawy doktorskie
 • Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

2018

Prace magisterskie
 • Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym
 • Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej
 • Decyzje Prezesa UOKiK w sprawie niedozwolonych klauzul umownych
 • Ochrona przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją
 • Rola organizacji społecznych w zakresie ochrony praw konsumentów
 • Ochrona konsumenta w umowach zawieranych w warunkach nietypowych na gruncie prawa polskiego i unijnego.
 • Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Wpływ funduszy unijnych na politykę rozwoju samorządu powiatowego na przykładzie powiatu leżajskiego
 • Wprowadzenie w błąd jako przesłanka czynów nieuczciwej konkurencji
 • Rola administracji samorządowej w rozwoju sektora turystyki z wykorzystaniem funduszy unijnych

2017

Prace magisterskie
 • Rola organów samorządu terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
 • Rola lokalnych grup działania w polityce rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnej Grupy Działania "Leśny Krąg"
 • Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorząd miejski na przykładzie miasta Tomaszów Lubelski
 • Rozwój transportu lotniczego w Polsce z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki na przykładzie Euroregionu Karpackiego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność farmaceutyczną. Aspekty administracyjno-prawne
 • Polityka rozwoju samorządu gminnego z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gminy Chodel
 • Zadania administracji samorządowej w zakresie polityki rynku pracy na przykładzie województwa lubelskiego
 • Rozwój działalności gospodarczej ze wsparciem funduszy unijnych na przykładzie województwa mazowieckiego
 • Prawne aspekty stosowania ograniczeń ilościowych w handlu wewnętrznym Unii Europejskiej
 • Dyskryminacja ze względu na wiek w zatrudnieniu w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej
 • Wspieranie zadań samorządu miejskiego w zakresie sportu z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie miasta Lublin
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie województwa lubelskiego
 • Swoboda przemieszczania się i pobytu w prawie Unii Europejskiej
 • Polityka rozwoju samorządu gminnego z wykorzystaniem funduszy unijnych na przykładzie gminy Ciepielów
 • Zajęcie dotacji unijnej na rachunku przedsiębiorcy przez komornika. Aspekty administracyjno-prawne
 • Prawne uregulowanie hazardu w Unii Europejskiej
 • Lokalna grupa działania jako podmiot wspierający rozwój sektora rybołówstwa na przykładzie Lokalnej Grupy Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza"
 • Implementacja europejskiej dyrektywy tytoniowej do polskiego porządku prawnego
 • Zadanie administracji samorządowej w obszarze współpracy transgranicznej na przykładzie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020
 • Europejska Unia Bankowa w prawie Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie funduszy unijnych na rozwój sektora energii odnawialnej na przykładzie województwa lubelskiego
 • Zwalczanie przestępczości narkotykowej w prawie Unii Europejskiej

2016

Prace magisterskie
 • Inkubatory przedsiębiorczości - szansą rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim
 • Promocja gospodarcza jako element polityki rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego
 • Formy współdziałania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie LGD " Kraina wokół Lublina"
 • Lokalne Grupy Działania jako podmiot rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnej Grupy Działania "Wspólny Trakt"
 • Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu na przykładzie województwa lubelskiego
 • Współpraca kulturalna jako element transgranicznego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Euroregionu Bug

2015

Prace magisterskie
 • Efektywność wykorzystania funduszy unijnych w procesie rozwoju regionalnego na przykładzie gminy Chełm
 • Planowanie jako element polityki rozwoju na przykładzie Powiatu Świdnickiego
 • Biogospodarka jako instrument rozwoju regionu na przykładzie województwa lubelskiego. Aspekty administracyjno-prawne
 • Zadania administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej na przykładzie województwa lubelskiego
 • Lokalna grupa działania jako instrument administrowania rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie LGD "Zapiecek"
 • Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego. Aspekty administracyjno-prawne
 • Lokalna Grupa Działania jako instrument administrowania rozwojem obszarów wiejskich w okresie 2014-2020
 • Obszar funkcjonalny jako instrument realizacji polityki rozwoju w regionie na przykładzie województwa Lubelskiego
 • Polityka miejska w procesie administrowania rozwojem regionalnym

2014

Prace magisterskie
 • Zadania administracji samorządowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu tomaszowskiego w latach 2007- 2013
 • Wykorzystanie funduszy unijnych na politykę transportową na przykładzie województwa lubelskiego w latach 2007-2013
 • Wykorzystanie funduszy unijnych na realizację zadań publicznych na przykładzie miasta Lublin w okresie 2007-2013
 • Wpływ funduszy unijnych na realizację zadań administracji samorządowej z zakresu sektora nauki i szkolnictwa wyższego na przykładzie miasta Lublin
 • Województwo świętokrzyskie jako przykład wykorzystania funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich w okresie 2007-2013
 • Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji polityki regionalnej w województwie lubelskim w latach 2007-2013
 • Zadania samorządu terytorianego w zakresie ochrony zabytków przy wsparciu funduszy unijnych na przykładzie województwa lubelskiego w latach 2007-2013
 • Współpraca transnarodowa jako element realizacji zadań administracji publicznej z zakresu rozwoju regionalnego
 • Rola funduszy unijnych w kreowaniu polityki rozwoju samorządu lokalnego na przykładzie powiatu zamojskiego w latach 2007-2013

2013

Prace magisterskie
 • Samorząd województwa jako podmiot koordynujący rozwój regionalny. Analiza koncepcji na przykładzie województwa lubelskiego w latach 2007-2013
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorząd powiatu na przykładzie powiatu Świdnickiego w okresie 2007-2013
 • Grupa producentów rolnych jako instrument rozwoju obszarów wiejskich
 • Rozwój wspólnej polityki rybackiej jako zadanie administracji publicznej
 • Administrowanie regionalnym programem operacyjnym na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
 • Rola funduszy europejskich w realizacji zadań z zakresu administracji świadczącej
 • Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2007-2013
 • Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej w nowym ujęciu polityki regionalnej
 • Rola i zadania administracji samorządowej w procesie tworzenia i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania na przykładzie Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska"

2012

Prace magisterskie
 • Rola administracji publicznej w zakresie rozwoju polityki klastrowej
 • Współpraca sektora nauki i administracji jako element rozwoju regionalnego obszaru polski wschodniej
 • Zadania samorządu województwa w zakresie rozwoju turystyki w województwie lubelskim w latach 2007-2013
 • Rola administracji samorządowej w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich w okresie 2007-2013 na przykładzie gminy Kąkolewnica
 • Rozwój administracji samorządowej regionów przygranicznych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w latach 2007-2013
 • Rola funduszy unijnych w procesie informatyzacji polskiej administracji
 • Zadania samorządu województwa w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Karpackiego
 • Marketing gospodarczy jako zadanie samorządu województwa na przykładzie województwa lubelskiego
 • Rozwój administracji oświatowej przy wsparciu funduszy unijnych w latach 2007-2013 na przykładzie województwa lubelskiego
 • Zadania administracji samorządowej z zakresu pomocy społecznej przy wsparciu funduszy unijnych w latach 2007-2013 na przykładzie województwa lubelskiego
 • Lokalna Grupa Działania jako instrument Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Wykorzystywanie funduszy unijnych w latach 2007-2013 przez administrację publiczną w zakresie rozwoju sektora energii odnawialnej

2011

Prace magisterskie
 • Kontrola i audyt funduszy unijnych na lata 2007-2013
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
 • Procedura udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-13
 • Analiza europejskiej polityki regionalnej w Polsce na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego
 • Kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
 • Wzrost konkurencyjności i innowacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w pow. krośnieńskim w l. 2007-2013
 • Rola administracji samorządowej w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich w latach 2007-2013
 • Rola funduszy unijnych we wzmocnieniu procesu regulacyjnego polskiej administracji publicznej
 • Zadania administracji samorządowej w zakresie działania na rzecz zwiększania spójności społeczno–gospodarczej w woj. lubelskim – lata 2007-2013
 • Rola funduszy unijnych w rozwiązywaniu problemu bezrobocia w woj. lubelskim – lata 2007-2013
 • Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej wpływające na rozwój administracji publicznej w Polsce
 • Rola powiatowych urzędów pracy we wsparciu osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2007-2013

2010

Prace magisterskie
 • Istota oraz podstawowa rola spółek w obrocie gospodarczym
 • Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny
 • Wykorzystywanie środków unijnych na realizację zadań samorządu terytorialnego na przykładzie miasta i gminy Lubartów w latach 2006-2010
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków unijnych w latach 2007-2013
 • Gospodarcze procedury celne
 • Rola administracji publicznej w administrowaniu środkami unijnymi w Polsce
 • Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gospodarczego gminy
 • Struktura organizacyjna a realizacja funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego w latach 2007-2009
 • Fundusze Unijne na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Wykorzystanie funduszy unijnych przez administrację publiczną na terenie Polski Wschodniej w latach 2007-2010
 • Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" szansą rozwoju administracji publicznej w województwie lubelskim
 • Dywersyfikacja dostaw gazu szansą na rozwój gospodarczy Polski
 • Wykorzystanie unijnych środków – szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności sektora MSP w Polsce
 • Wzrost innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw szansą dla polskiej gospodarki
 • Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków unijnych
 • Reglamentacja obrotu towarami rolno-spożywczymi w Unii Europejskiej
 • Proces likwidacyjny spółki z o.o.