dr hab. Marcin Szewczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza jako prawny instrument makroregionalnego rozwoju regionalnego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Zrównoważony rozwój regionalny a koncepcja Weberian State 4.0

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawne podstawy funkcjonowania systemu zarządzania Compliance w sektorze publicznym
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Działania lokalnej administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz współpracy międzysektorowej na terenie woj. lubelskiego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zaufanie do władz samorządowych w procesie programowania polityki rozwoju
 • Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • członek rady naukowej czasopisma
  [-]
  [w:] Історико-правовий часопис
 • Redaktor naczelny
  [w:] Review of Comparative Law

Recenzja książki naukowej

 • Informacja w administracji publicznej
 • Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej
 • The economic security of the State and the banking union
  [-]

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja rozprawy doktorskiej: Zastosowanie „Badania satysfakcji pacjentów” jako metody oceny efektywności zarządzania szpitalem
 • recenzja rozprawy doktorskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Współpraca międzysektorowa – nauka, samorząd i biznes
 • The legal aspects of the cross-border cooperation Poland and Ukraine
  [-]
 • Możliwości współpracy transgranicznej w obszarze nauki i gospodarki

Organizacja konferencji krajowej

 • Administracja bezpieczeństwa narodowego – organizacja i finansowanie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Transgraniczna Sieć Współpracy Samorządowej
 • Współpraca parków narodowych z samorządem terytorialnym w procesie kreowania rozwoju regionalnego
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska a odstrzały redukcyjne. Castor fiber casus

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Ochrona konsumentów

Udział w konferencji krajowej

 • Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Wyjazd na Uniwersytet w Łucku (październik 2015)
 • Wyjazd na Uniwersytet w Łucku
 • Wyjazd na Uniwersytet w Łucku (listopad 2015)
 • Wyjazd na Uniwersytet w Drohobyczu

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

 • Regionalny System Zarządzania Kryzysowego

Usługi eksperckie w kraju

 • • udział w charakterze eksperta w spotkaniu nt: Pozyskiwania środków unijnych w obszarze Euroregionu Bug
 • • udział w charakterze eksperta w spotkaniu nt: Współpracy transgranicznej miast partnerskich
 • • udział w charakterze eksperta w spotkaniu nt: Współpracy transgranicznej organizacji pozarządowych

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Eastern Regional Organization for Public Administration

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus"

2014


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Research Network on EU Administrative Law

2013


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

2012

 • Ludowego Towarzystwa Naukowo - Kulturalnego

 • 2007


  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego