dr hab. Bartosz Jóźwik (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace licencjackie
 • Rozwój gospodarczy Polski, Niemiec i Ukrainy po rozpadzie ZSRR
 • Konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego po wejściu do Unii Europejskiej
 • Wpływ migracji na rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Rozwój handlu elektronicznego w Polsce w latach 2014-2021
 • Mechanizmy i uwarunkowania zagranicznych emigracji zarobkowych Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Konsekwencje stosowania sankcji gospodarczych a handel międzynarodowy
 • Zjawisko bezrobocia jako problem społeczny w Polsce
 • Różnice w rozwoju gospodarczym pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej
 • Bezrobocie w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej
 • Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Wspólną Politykę Handlową Unii Europejskiej
Prace magisterskie
 • Konkurencyjność handlu zagranicznego Ukrainy w Unii Europejskiej
 • Zastosowanie teorii gier w zarządzaniu ryzykiem na rynku forex
 • Przyczyny i skutki migracji zarobkowej Ukraińców do państw Unii Europejskiej
 • Koordynacja polityki makroekonomicznej w strefie euro

2020

Prace licencjackie
 • Ryzyko kursu walutowego w obrocie międzynarodowym
 • Kryptowaluta bitcoin jako waluta rezerwowa
 • Wpływ zmian klimatycznych na migracje w ujęciu globalnym
 • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw ASEAN
 • Sytuacja ekonomiczna kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
 • Zjawisko protekcjonizmu w międzynarodowej polityce gospodarczej
 • Konkurencyjność handlu zagranicznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej w Polsce
Prace magisterskie
 • Pozycja Wielkiej Brytanii w gospodarce światowej.
 • Polityka energetyczna Ukrainy w relacjach gospodarczych z Unią Europejską
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w aspekcie wyzwań politycznych, gospodarczych i ekologicznych.
 • Umowa o wolnym handlu UE-ASEAN, stan obecny oraz dalsze perspektywy rozwoju
 • Zmiany struktury handlu pomiędzy Polską a Niemcami w okresie transformacji
 • Mercosur w świetle polityki wolnego handlu i protekcjonizm

2019

Prace magisterskie
 • Bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej
 • Ekonomiczne przyczyny i skutki migracji międzynarodowych w krajach Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa współpraca Rosji w zakresie energetyki
 • Analiza porównawcza największych spółek branży farmaceutycznej notowanych na wybranych kontynentach
 • Rozwój wspolpracy gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Wyzwania migracyjne w XXI wieku
 • Realizacja polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej w Polsce
 • Handel Unii Europejskiej w warunkach postępujacej globalizacji
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju współpracy państw objętych inicjatywą "Trójmorza"
 • Transformacja gospodarcza w sektorze usług krajów Grupy Wyszehradzkiej

2018

Prace licencjackie
 • Perspektywy rozwoju gospodarczego państw objętych koncepcją Trójmorza
 • Wpływ realnego kursu walutowego na handel zagraniczny Ukrainy
 • Ekonomia środowiska w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
 • Uwarunkowania polityki fiskalej w państwach Unii Europejskiej
 • Skutki wprowadzenia euro w wybranych państwach Europy środkowej i wschodniej
 • Migracje Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Działalność inwestycyjna w Polsce w ocenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
 • Fair trade w działalności korporacji międzynarodowych
 • Zmiany na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do UE
 • Migracje i ich wpływ na bezrobocie w Polsce
 • Przyczyny bezrobocia w państwach Unii Europejskiej
 • Wpływ deprecjacji złotego na polski handel zagraniczny w latach 2010-2017
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne w krajach Unii Europejskiej

2017

Prace licencjackie
 • Wpływ europejskiej polityki handlowej na rozwój gospodarczy Polski
 • Kryzys gospodarczy w latach 2007 - 2009 na przykładzie wybranych państw
 • Polityka monetarna i fiskalna Polski w procesie integracji europejskiej
 • Zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje w wybranych państwach
 • Kryzys finansowy z lat 2007-2009 w krajach Unii Europejskiej
 • Wpływ uwarunkowań kulturowych na proces europejskiej integracji gospodarczej.
 • Współpraca gospodarcza Ukrainy z Unią Europejską
 • Wpływ funduszy Unii Europejskiej na gospodarkę Polski w latach 2007-2013
 • Polskie programy pomocy rozwojowej po roku 2004
 • Pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w Unii Europejskiej
 • Skutki swobodnego przepływu siły roboczej na jednolitym rynku europejskim. Przykład gospodarki Polski
 • Różnice w bilansie handlowym Niemiec i Wielkiej Brytanii - omówienie i przyczyny
 • Przeobrażenia sektorów działalności gospodarczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie transformacji gospodarczej

2016

Prace licencjackie
 • Polskie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 • Wpływ globalizacji na pogłębianie się różnic gospodarczych.
 • Współpraca gospodarcza Chin i Afryki
 • Migracje Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Wpływ handlu zagranicznego na funkcjonowanie polskiej gospodarki po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Zmiana pozycji konkurencyjnej regionów państw Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku
 • Strategie działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku Unii Europejskiej
 • Wpływ procesów globalizacji na współczesny handel międzynarodowy
 • Tendencje w sektorze usług we współczesnej gospodarce światowej

2013

Prace licencjackie
 • Europejska integracja monetarna w państwach Grupy Wyszehradzkiej
 • Konkurencyjność regionów konwergencji w Unii Europejskiej
 • Polityka kohezji i konwergencja państw Unii Europejskiej
 • Kryzys gospodarczy w ,,nowych" państwach Unii Europejskiej
 • Integracja gospodarcza państw bałtyckich z Unią Europejską
 • Europejska integracja monetarna w "nowych" państwach Unii Europejskiej.
 • Transformacja gospodarcza w ,,nowych" państwach Unii Europejskiej

2012

Prace licencjackie
 • Współzależność rozwoju gospodarczego Niemiec i procesu europejskiej integracji ekonomicznej
 • Społeczna gospodarka rynkowa na przkładzie RFN
 • Zrównoważony rozwój gospodarczy w państwach Unii Europejskiej, a kryteria konwergencji z Maastricht.
 • Korzyści i zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej wynikających z uczestnictwa w unii walutowej
 • Rozwój gospodarczy w państwach członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo- Wschodniej
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na konkurencyjność wybranych państw członkowskich.
 • Konwergencja regionów Unii Europejskiej na przykładzie Włoch, Niemiec i Polski
 • Zmiany strukturalne w handlu Polski w latach 1991-2011
 • Wpływ Funduszy Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle przepływów w gospodarce światowej
 • Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego we współczesnej gospodarce światowej

2011

Prace licencjackie
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie.Zagrożenia oraz środki przeciwdziałania
 • Handel Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku
 • Liberalizm w polityce handlowej Unii Europejskiej
 • Protekcjonizm w handlu międzynarodowym
 • Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w państwach bloku ASEAN+3
 • Polska jako partner strategiczny Ukrainy
 • Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Prace magisterskie
 • Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Bułgarią na przestrzeni lat 1989-2009

2010

Prace licencjackie
 • Szanse i zagrożenia wprowadzenia euro w Polsce.
 • Przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej
 • Znaczenie organizacji międzynarodowych w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
 • Polska we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej
 • Rola Światowej Organizacji Handlu we współczesnej gospodarce światowej.
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza w Ameryce Północnej i Południowej
 • Europejska polityka strukturalna w Polsce na lata 2007-2013
 • Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.
 • Handel zagraniczny Polski w latach 1989 - 2009
 • Kryzys zadłużeniowy jako problem globalny.
 • Protekcjonistyczne tendencje w polityce handlowej Unii Europejskiej
Prace magisterskie
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
 • Zarządzanie portfelem inwestora indywidualnego
 • Wpływ innowacji na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami Unii Europejskiej na przykładzie rynku samochodowego