Grzegorz Pyźlak

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor KUL

 

     

       Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL (ur. 19.03.1972 roku w Łochowie), kapłan Diecezji Siedleckiej. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. Zaangażowanie apostolskie chorych w świetle badań pacjentów szpitala w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.05.1999 roku z rąk Księdza Biskupa Jana Wiktora Nowaka. W latach 1999-2000 pracował w parafii p.w. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy oraz 2000-2001 w parafii p.w. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

      W 2001 roku został skierowany na studia specjalistyczne z Duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku uzyskał licencjat z teologii pastoralnej, a w 2006 roku stopień doktora na podstawie pracy pt. Recepcja przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterza rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. W 2005 roku został asystentem w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin, a w 2008 roku adiunktem. W roku akademickim 2006/2007 prowadził zajęcia z Teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Kielcach. Od 2009 roku został włączony do zespołu koordynującego prace Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Diecezji Siedleckiej.

   Ks. Grzegorz Pyźlak w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 477.

     Ks. Grzegorz Pyźlak od 2007 jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, od 2010 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, od 2011 r. członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego a od 2012 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów oraz członkiem międzynarodowej organizacji naukowej PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropaeischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen.

  Ks. Grzegorz Pyźlak jest autorem dwóch książek naukowych i współredaktorem prac zbiorowych: (podręcznika w jęz. polskim) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 824 oraz (podręcznika w jęz. angielskim) Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 ss. 694. Jest także autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych.

   W pracy naukowej koncentruje się na aktualnej problematyce przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego, wpływie zmian transformacji ustrojowej na życie małżeństwa i rodziny, zagrożeniach, które bezpośrednio dotyczą małżonków, potomstwa i jego wychowania, poradnictwie katolickim oraz formacji pracowników duszpasterstwa rodzin.

 

         I. Monografie/ Monographs

 1. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych [The reception of the preparation for marriage in the light of the research conducted among fiancés]. Lublin: Polihymnia 2007 ss. 385 - ISBN 978-83-7270-520-8.
 2. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny [Formation of the lay workers of the family ministry. A study of the family ministry in the light of the research done by the family life counselors and the graduates of the diocesan family studies]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 477 - ISBN 978-83-7702-757-8.

 

         II. Redakcja prac zbiorowych/ Works edited

 1. [z R. Kamińskim i J. Goleniem] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna [Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church]. Lublin: Bonus Liber 2013 ss. 824 - ISBN 978-83-63452-55-1.
 2. [z J. Goleniem i R. Kamińskim] Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 ss. 697 - ISBN 978-83-8061-587-8.

 

         III. Artykuły w językach obcych/ Articles in foreign languages

 1. The diocesan pastoral care of the family in the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors. Red. D. Lipiec, G. Pyźlak. „Ateneum Kapłańskie” 161(2013) z. 3(628) s. 490-502 - ISSN 0208-  9041.
 2. Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben. [The influence of political transformation on the family life]. „Teologia Praktyczna” T. 17 2016 s. 147-160 - ISSN 1642-6738.
 3. Marriage as a vocation. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. XV/2 2016 s. 161-178 - ISSN 1644-8855.
 4. Accompanying young spouses in the initial years of marriage. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 6 s. 133-150 - ISSN 2353-7272.
 5. Preparation for Marriage and Family Life. In: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak (eds.). Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 230-241 - ISBN 978-83-8061-587-8.
 6. Formation of the Laity for Family Ministry. In: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak (eds.). Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 651-665 - ISBN 978-83-8061-587-8.
 7. The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. XVII/1 2018 s. 133-146 - ISSN 1644-8855.    
 8. Preparation for Marriage and Family Life in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris Laetitia [Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia]. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. XVIII 2019 s. 85-100 - ISSN 1644-8855.

    

         IV. Artykuły w języku polskim/ Articles in Polish

         Rozdziały w monografiach/ Chapters in monographs

 1. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego [Preparation for marriage and family life]. In: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. [Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church]. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 341-371 - ISBN 978-83-63452-55-1.
 2. Struktura rodziny a proces wychowania [Family structure and the process of education]. In: Rodzina i rodzicielstwo. MIĘDZY TRADYCJĄ A WSPÓŁCZESNO-ŚCIĄ [Family and parenthood. Between tradition and modernity]. Red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2014 s. 59-73 - ISBN 978-83-61250-81-4.
 3. Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw [Pastoral care of the family and young married couples]. In: Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny [Matrimonio et familiae. Selected problems concerning marriage and the family]. Red. P. Landwójtowicz. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2016 s. 99-114 - ISBN 978-83-63950-83-5.
 4. Rola wspólnot rodzin w parafii [The role of families in the parish]. In: Duszpasterstwo rodzin w parafii [Pastoral care of the family in the parish]. Red. J. Goleń, D. Lipiec. Lublin 2016 s. 135-152 - ISBN 978-83-8061-309-6.
 5. Miejsce i rola osób starszych w rodzinie [The position and the role of elderly people in the family]. In: Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej [An elderly person in the social and pastoral perspective]. Red. M. Kulan, I. Celary. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017 s. 54-70 - ISBN 978-83-7875-339-1.
 6. Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie [Accompanying families after a breakup]. In: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie.Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin [Accompany marriage and family. Inspiration of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia for the pastoral care of the families]. Red. Jacek Goleń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 387-398 - ISBN 978-83-8061-488-8.
 7. Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej [The validity of the marriage vows in the theological approach]. In: Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata. Ujęcie interdyscyplinarne [The sacrament of the marriage vows in the face of contemporary challenges. The interdisciplinary approach]. Red. P. Landwójtowicz, S. Pawiński. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2017 s. 51-64 - ISBN 978-83-65860-09-5.

 

         V. Artykuły naukowe w czasopismach/ Scholarly articles in journals

 1. Kohabitacja jako wyzwanie duszpasterskie [Cohabitation as a pastoral challenge]. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 67-76 - ISSN 1233-1457.
 2. Duszpasterstwo związków niesakramentalnych [Pastoral care of the non-sacramental relationships]. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 175-186 - ISSN 1233-1457.
 3. Duszpasterstwo wobec współczesnych zagrożeń rodziny [Pastoral care and the current threats to the family]. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 s. 223-234 - ISSN 1233-1457.
 4. Samotne rodzicielstwo. [Single parenthood] „Roczniki Teologiczne” 55: 2008 z. 10 s. 198-211 - ISSN 1233-1457.
 5. Rodzina miejscem i szkołą apostolstwa [The family as a place and a school of apostolate]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2009 T. 1 (56) z. 6 s. 69-78 - ISSN 2081-1829.
 6. Rodzina niepełna i jej wpływ na sytuację wychowawczą dziecka [The single-parent family and its influence on the education of the child]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2010 T. 2 (57) z. 6 s. 91-104 - ISSN 2081-1829.
 7. Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego [Catechesis and its influence on the preparation for the marriage and the family life]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2011 T. 3 (58) z. 6 s. 413-427 - ISSN 2081-1829.
 8. Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych [The concern of the pastoral care of the family for the future spouses]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012 T. 4 (59) z. 6 s. 103-116 - ISSN 2081-1829.
 9. Parafialna poradnia rodzinna [The parish family counseling centre]. „Ateneum Kapłańskie” 158:2012 z. 3 (619) s. 481-492 - ISSN 0208-9041.
 10. Rodzina dysfunkcyjna i formy jej pomocy [Dysfunctional family and the forms of helping]. „Perspectiva” nr 2 2013 Legnica: WSD s. 118-130 - ISSN 1730-4172.
 11. Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby [The personality of a pastoral care of the family priest according to Professor Piotr Poręba]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2013 T. 5 (60) z. 6 s. 171-184 - ISSN 2081-1829.
 12. Pracownicy duszpasterstwa rodzin i ich zadania [Pastoral care of the family workers and their tasks]. „Studiów Nad Rodziną” 37:2015/Rok XIX. Półrocznik 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015 s. 67-87 - ISSN 1429-2416.
 13. Towarzyszenie duszpasterskie małżonkom i rodzinom [Pastoral accompaniment to married couples and families]. „Roczniki Teologiczne” T. LXV: 2018 z. 6 s. 123-136 - ISSN 2353-7272.

         VI. Inne artykuły/ Other articles

 1. Rola poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w życiu młodych małżonków [The role of marriage and the family counseling in the life of young spouses]. In: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi [In the simplicity of the truth, in the humility of love. Studies and materials dedicated to Jan Wal, Rev. Prof. Hab. PhD]. Kraków: PAT Wydział Teologiczny 2008 s. 459-469 - ISBN 978-83-89675-61-3.
 2. [z J. Kluską] Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga. Sakramentalność małżeństwa [Marriage and the family in God's plan. The sacramental nature of marriage]. In: Katechezy dla narzeczonych [Catecheses for fiancés]. Red. J. Sereda, M. Czubak. Siedlce 2011 s. 23-40.
 3. [z M. Andrzejukiem] Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. Wychowanie i związane z nim trudności. Poradnie i poradnictwo rodzinne [Formation of the marriage and family life. Education and its difficulties. Counseling centres and family counseling]. In: Katechezy dla narzeczonych [Catecheses for fiancés]. Red. J. Sereda, M. Czubak. Siedlce 2011 s. 97-120.
 4. [z J. Goleniem] Wkład księdza profesora Ryszarda Kamińskiego w Duszpasterstwo Rodzin [The contribution of Professor Ryszard Kamiński to the Pastoral Care of the Family]. In: Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Ryszarda Kamińskiego [The commemorative book in honor of Ryszard Kamiński Rev. Professor]. Red. M. Fiałkowski, W. Śmigiel. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 113-119 - ISBN 978-83-7702-754-7.
 5. Miłość, małżeństwo i rodzina – wyzwaniem dla młodzieży [Love, marriage and the family - a challenge for young people]. Społeczeństwo, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. Od czego można zacząć dialog z młodzieżą? Adhortacja „Christus vivit”. Nr 2(146) Kwiecień-Czerwiec 2019 s. 40-48 - ISSN 1426-4196.

         VII. Recenzje/ Book reviews

 1. A. Dzióba. Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne [The fiancés and the human fertility]. Rzeszów: Bonus Liber 2009 ss. 336. W: „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012 T. 4 (59) z. 6 s. 347-348 - ISSN 2081-1829.
 2. Recenzja wydawnicza książki pt. Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka [Pastoral care in the light of the teaching of Pope Francis]. Red. D. Lipiec. Lublin 2014 ss. 160.
 3. Recenzja w przewodzie habilitacyjnym: książki - Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II [The reception of the missionary idea in Poland after the Second Vatican Council]. Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael” 2003 i dorobku naukowego ks. dra Franciszka Jabłońskiego WT UMK w Toruniu 2016 r.
 4. Recenzja Forum młodych pastoralistów. Czasopismo doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL [The forum of young pastoralists. The  magazine for the PhD students of the Institute of Pastoral Theology and Catechesis of the Catholic University of Lublin]. „Ateneum Kapłańskie” T. 168:2017 z. 1(647) s. 206-207 - ISSN 0208-9041.
 5. Recenzja pracy magisterskiej Rodzina jako Kościół domowy w świetle nauczania papieża Franciszka (25.06.2018 r.).
 6. Recenzent rozprawy doktorskiej o. mgr. lic. Tomasza Grabca OFMCap  Katecheza przedmałżeńska u podstaw pierwszych lat życia małżeńskiego. Studium pastoralno-społeczne na podstawie badań uczestników przedmałżeńskich kursów organizowanych w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - 10.12.2019 r.

          VIII. Sprawozdania/ Reports

 1. Sprawozdanie z wyjazdu pracowników Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL na Węgry (26-29 maja 2005 r.) [The report of the retreat of the Instytut Pastoralno-Katechetyczny workers to Hungary]. „Roczniki Teologiczne” 53: 2006 z. 6 s. 213-215.
 2. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Apostolstwo świeckich w Polsce 20 lat po ogłoszeniu Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Christifideles Laici. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (7 maja 2008 r.) [The report of the scientific symposium The apostolate of lay people in Poland 20 years after proclaiming the exhortation of John Paul II Christofideles Laici. The Catholic University of Lublin]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1 (56): 2009 z. 6 s. 193-195.
 3. Sprawozdanie z sympozjum naukowego etyczne i medyczne aspekty leczenia niepłodności [The report of the scientific symposium on the ethical and medical aspects of infertility treatment]. Łomianki 15 stycznia 2011 r. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4 (59): 2012 s. 339-341.
 4. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie. 40 lat specjalizacji duszpasterstwa rodzin. Lublin 11.05.2011 r. [Pastoral care of the family in the service to marriage and the family. 40 years of the specialization of pastoral care of the family]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4 (59): 2012 s. 342-345.
 5. Sprawozdanie z sympozjum naukowego W służbie małżeństwu i rodzinie – z okazji 20-lecia śmierci ks. profesora Piotra Poręby (1908-1991). Lublin 11.05.2011 r. [In the service to marriage and the family – on the 20th death anniversary of Piotr Poręba, Rev. Prof.]. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5 (60): 2013 s. 208-212.
 6. Sprawozdanie z sympozjum naukowego Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna [Pastoral care of the family as a pastoral activity]. Lublin 14.11.2012 r. „Studia nad Rodziną” Łomianki 2013 16 nr 1-2(30-31) s. 529-536.

      IX. Hasła encyklopedyczne / encyclopaedic entries

1. Specjalizacja Duszpasterstwa rodzin. W: Encyklopedia 100-leci KUL. Red. E. Gigilewicz. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 405-406. (Specialization of Family Ministry. In: Encyclopedia of the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin. E. Gigilewicz (ed.). Vol. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 pp. 405-406 - ISBN 978-83-8061-610-3.

 

      X. Staż naukowo-dydaktyczny

1. Staż naukowo-dydaktyczny w ramach „Najlepsze praktyki” w strategicznej  transformacji KUL. Ludwig-Maximilians-Universität w München. Geschwister-Scholl-Platz 1, 80333 München. Czas stażu: 1-30.11.2015 r.

 

  XI. Inne …

1. Wizyta studyjna – Biblioteka Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz Bawarska Biblioteka Państwowa (Bayerische Staatsbibliothek) w Monachium. Monachium 8.04. - 12.04.2019 r. (Wyjazd realizowany w ramach programu pod nazwą „Regionalna inicjatywa doskonałości” w latach 2019–2022).

2. Papst Franziskus und die Pastoraltheologie in Ost(Mittel)Europa Bestandsaufnahme und Entwicklungsmöglichkeiten  30 Jahre nach der Wende. International symposium on the occasion of the 80th birthday of Paul M. Zulehner. [Międzynarodowe sympozjum z okazji 80. urodzin Paula M. Zulehnera]. Ruminia - Babeș-Bolyai Universität, Cluj Napoca - 18.11.2019 – 22.11.2019 (wyjazd realizowany w ramach programu pod nazwą „Regionalna inicjatywa doskonałości” w latach 2019–2022).

3. Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych [The care for families in difficult and irregular situations]. Katolícka Univerzita v Ružomberku. Teologická fakulta (wyjazd z wykładami w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwa Wyższego – Akcja 1 „Mobilność”). Słowacja – 2.03. - 5.03.2020 r.