dr hab. Rafał Sura (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie własne gminy
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka służąca poprawie sytuacji życiowej mieszkańców gminy Kraśnik
 • Rola i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w administracji publicznej
 • System pomocy społecznej w Polsce

2017

Prace magisterskie
 • Naczelne organy administracji państwowej
 • Sposoby pokrywania długu publicznego
 • Skutki podatkowe umowy darowizny
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • System opodatkowania osób duchownych, Kościołów i innych związków wyznaniowych w świetle polskiego prawa
 • Narzędzia kreowania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski
 • Prawno-administracyjne aspekty dystrybucji usług bankowych
 • Formy zabezpieczania kredytów bankowych w prawie polskim
 • Administracja zespolona i niezespolona
 • Prawnopodatkowe aspekty umowy o dożywocie
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Analiza wydatków budżetowych gminy Rudnik nad Sanem w latach 2012-2016.
 • Sądowa kontrola administracji publicznej
 • Sądownictwo administracyjne jako forma kontroli administracji publicznej
 • Rynek bankowości mobilnej i internetowej w Polsce
 • Podatki lokalne jako źródło dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Stalowa Wola w latach 2010-2014.
 • Rola płynności finansowej w zarządzaniu finansami banku BKO BP w latach 2012-2015.
 • Postępowanie administracyjne w spawie pozwolenia na budowe
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce
 • Funkcjonowanie monokratycznych i kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego

2016

Prace magisterskie
 • Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
 • Budżet państwa jako narzędzie realizacji zadań państwa.
 • Rola banku centralnego w systemie finansowym i gospodarce rynkowej
 • Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
 • Policja jako instytucja odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Nadzór nad samorządem gminnym w polskim prawie administracyjnym
 • Administracyjnoprawny status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Koncesja w zakresie ochrony osób i mienia
 • Giełdowy i pozagiełdowy obrót papierami wartościowymi
 • Gminne świadczenia z zakresu pomocy społecznej na przykladzie gminy Sadowie
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania nadzoru sanitarnego
 • Rodzaje ryzyka w działalności bankowej oraz metody jego ograniczania
 • Zadania Polskiego Związku Łowieckiego w sferze ochrony środowiska naturalnego
 • Bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce
 • Handel zagraniczny jako jedno z podstawowych działań w obrocie międzynarodowym na przykładzie Polski w latach 2011 - 2014
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Gospodarka finansowa gminy
 • Karty płatnicze jako forma rozliczeń bezgotówkowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Rozwój i bezpieczeństwo handlu elektronicznego w Polsce
 • Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie działalności Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.
 • Administracyjnoprawne aspekty ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich.
 • Wpływ podatków i opłat lokalnych na strukturę budżetu Gminy Rudnik nad Sanem w latach 2010-2013
 • Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej
 • Rola i funkcje Europejskiego Banku Centralnego

2015

Prace licencjackie
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Kredyty bankowe oraz prawne formy ich zabezpieczania
 • System podatkowy w Polsce
 • Budżet zadaniowy w gminie
 • Prawne aspekty przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy w polskim prawie bankowym
 • Funkcjonowanie i organizacja Narodowego Banku Polskiego
 • Proces przekształcenia gminnego zakładu komunalnego w spółkę prawa handlowego
 • Uposażenia i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Policji
 • Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
 • Procedura uchwalania budżetu w mieście Skarżysko-Kamienna
 • Systemy bankowe w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Podatki lokalne i ich znaczenie dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Prace magisterskie
 • Perspektywy rozwoju rynku walutowego w Polsce
 • Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową
 • Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w stosunku do banków komercyjnych
 • Pozycja ustrojowa rady gminy
 • Formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego przez banki komercyjne
 • Pozycja ustrojowa wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • Strategie marketingowe banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli
 • Kierunki rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce
 • Działalność instytucji parabankowych w Polsce
 • Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce
 • Gospodarka finansowa samorządu województwa
 • Prawna i społeczna odpowiedzialność banków
 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych
 • Przesłanki rozwoju rynku bankowo - ubezpieczeniowego bancassurance w Polsce
 • Bezpieczeństwo środków pieniężnych powierzonych bankom i instytucjom parabankowym
 • Perspektywy rozwoju systemu emerytalnego w Polsce
 • Audyt wewnętrzny w procesie oceny ryzyka kredytowego w polskich bankach
 • Kierunki i formy finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez banki komercyjne

2014

Prace magisterskie
 • Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków w świetle ustawy Prawo bankowe
 • Administracyjno-prawne aspekty nadzoru bankowego w Polsce
 • Funkcjonowanie banku komercyjnego w warunkach gospodarki rynkowej
 • Sekurytyzacja wierzytelności bankowych w prawie polskim
 • Szczególne uprawnienia i obowiązki banków w Polsce
 • Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa
 • Powstawanie systemów gwarantowania depozytów w Europie
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania bankowości elektronicznej w Polsce
 • Kompetencje podmiotów sieci bezpieczeństwa finansowego w zakresie nadzoru nad bankami w Polsce
 • Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych w Polsce
 • Zasady udzielania i zabezpieczenie kredytów hipotecznych w polskim systemie bankowym
 • Nadzór nad instytucjami parabankowymi w Polsce
 • Prawne aspekty funkcjonowania tajemnicy bankowej w Polsce
 • Ryzyko kredytowe i metody jego ograniczania w działalności bankowej
 • Bankowa obsługa papierów wartościowych

2013

Prace magisterskie
 • Rozwój i funkcjonowanie elektronicznych instrumentów płatniczych w Polsce
 • Prawne aspekty emisji pieniądza przez Narodowy Bank Polski
 • Prawne aspekty działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych w Polsce
 • Tworzenie i organizacja banków w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe
 • Rola i zadania Europejskiego Banku Centralnego
 • Budżet jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Zwoleń
 • Podstawy prawne działalności Izb Skarbowych w Polsce
 • Prawa i obowiązki stron w umowie o kredyt konsumencki
 • Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej
 • Administracyjno-prawne aspekty działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Rozwój bankowości hipotecznej w Polsce
 • Pozycja prawna deponenta w polskim systemie gwarantowania depozytów
 • Narodowy Bank Polski w Europejskim Systemie Banków Centralnych

2012

Prace magisterskie
 • Kredyt jako forma finansowania działalności gospodarczej
 • Pozwolenie wodnoprawne w obszarach chronionych
 • Administrowanie ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego
 • Uwarunkowania dotyczące ryzyka kredytowego w działalności banków komercyjnych
 • Prawne aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego
 • Reglamentacja działalności bankowej
 • Formy pomocy osobom bezrobotnym na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie
 • Zakres tajemnicy bankowej i jej funkcjonowanie w polskim prawie bankowym
 • Rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Procedura uchwalania i wykonania budżetu państwa w świetle ustawy o finansach publicznych
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
 • Rodzaje czynności bankowych w świetle ustawy Prawo bankowe
 • Procedura uchwalania budżetu gminy
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania bankowości hipotecznej w Polsce
 • Regulacje prawne dotyczące outsourcingu w działalności bankowej.
 • Gmina jako podmiot planowania przestrzennego
 • Pomoc społeczna i formy jej realizacji na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie
 • Rodzaje i funkcje rachunków bankowych w świetle ustawy Prawo bankowe

2011

Prace magisterskie
 • Pozycja ustrojowa i funkcje Narodowego Banku Polskiego
 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacja nadzoru bankowego w Polsce
 • Prawne formy zabezpieczania kredytów hipotecznych w Polsce
 • Szczególne obowiązki i uprawnienia banków w Polsce
 • Przekształcanie banku państwowego w bank w formie spółki akcyjnej
 • Budżet państwa jako podstawowy plan finansowy w Polsce
 • System gwarantowania depozytów w Polsce
 • Wywłaszczenie nieruchomości w prawie polskim
 • Konsolidacje banków w Polsce
 • Administracyjno-prawne aspekty nadzoru budowlanego
 • Funkcje i rodzaje kredytów bankowych w Polsce
 • Ogólne warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • Nabycie i utrata obywatelstwa w prawie polskim
 • Powszechny obowiązek obrony w Polsce
 • Pozycja Prawna Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

2010

Prace licencjackie
 • Administracyjnoprawne aspekty nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi
 • Formy organizacyjno - prawne banków w prawie polskim
 • Wywłaszczenie nieruchomości w prawie polskim
 • Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego
Prace magisterskie
 • Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego
 • Kredyt hipoteczny
 • Rodzaje banków w Polsce w świetle ustawy "Prawo bankowe"
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności bankowych
 • Kredyt konsumencki
 • Fundusze inwestycyjne w Polsce
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze na gruncie ustawodawstwa polskiego