dr hab. Rafał Sura (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Profesor KUL


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wybrane instytucje międzynarodowe powiązane z rynkami finansowymi

2018

 • Komentarz do art. 196-201, Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

 • Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Publicznoprawne regulacje działalności banku w następstwie kryzysu finansowego z początku XXI w.

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Komentarz do art. 3-4
  • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Samorządowe Kolegia Odwoławcze z perspektywy 25 lat przemian ustrojowych w Polsce
  • Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego
  • Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12)
   [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
  • Polish Banking System after the World War II (Part II)
   [Polski system bankowy po II Wojnie Światowej (cz. II)]
   [w:] Історико-правовий часопис
  • Polish Banking System after the World War II (Part I)
   [Polski system bankowy po II Wojnie Światowej (część I)]
   [w:] Історико-правовий часопис

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Czy podmiot administracji finansowej może mieć formę zakładu publicznego
  • Misja i funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Misja i funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Jednostka wobec działań administracji publicznej

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Forum Miast Transgranicznych – szanse rozwoju

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Network of financial security institutions in Poland
   [Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce]
   [w:] Review of Comparative Law
  • Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne)
   [w:] SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego
  • Samorządowe Kolegia Odwoławcze z perspektywy 25 lat przemian ustrojowych w Polsce
  • Aksjologiczne i prawne aspekty partycypacji społecznej jako prawa obywateli do dobrej administracji

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych

  Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

  • Pracownik Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin
  • Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji na szczeblu gminnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Remarks on the transformation of the Polish banking system by the reforms after 1989
   [Uwagi na temat reform polskiego prawa bankowego po 1989 roku]
   [w:] Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
  • Генезис bиникнення Банківського Гарантійного Фонду b Польщі
   [Geneza utworzenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce]
   [w:] Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza

  Hasło w leksykonie

  • Budżet jednostki samorządu terytorialnego
  • Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych
  • Budżet państwa

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin
  • Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a interes publiczny
   [w:] Studia Prawnicze KUL
  • Реформування Польської Банківської Системи Після 1989 Року
   [Kilka uwag o przeobrażeniach polskiego systemu bankowego po 1989 roku]
   [w:] Visnyk of the Lviv University

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administracji finansowej zapewniający bezpieczeństwo deponentów

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregionalna jako zadanie administracji publicznej
  • Granica Polsko – Ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

  • System gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego we współczesnym państwie

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

  • System gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego we współczesnym państwie - etap II

  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kilka uwag na temat europeizacji prawa bankowego u progu nowej dekady
  • Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej na przykładzie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Bankowy tytuł egzekucyjny jako relikt poprzedniej epoki
   [w:] Gazeta Prawna

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego?

  Udział w konferencji krajowej

  • Zjazd Katedr Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego - Europeizacja publicznego prawa gospodarczego

  Inny wyjazd naukowy

  • Konsultacje naukowe w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej we Lwowie

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

  • System gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego we współczesnym państwie

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL

  • System gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego we współczesnym państwie

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie funduszy sekurytyzacyjnych
   [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
  • Likwidacja Banku Polskiego S.A. i utworzenie Narodowego Banku Polskiego
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Udział w konferencji krajowej

  • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego - Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu
   [w:] Przegląd Prawa Egzekucyjnego
  • W kierunku europejskich standardów - Nowelizacja aktów prawnych dotyczących sekurytyzacji
   [w:] Radca Prawny

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Obowiązki informacyjne banków wobec klientów w świetle ustawy Prawo bankowe

  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Katedra Bankowości i Finansów Publicznych

  Organizacja konferencji krajowej

  • Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jako przykład finansowania zadań publicznych ze środków Unii Europejskiej
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej
  • Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Stypendium Towarzystwa Naukowego KUL w Londynie

  Inny wyjazd naukowy

  • Seminarium nt. systemu gwarantowania depozytów na Ukrainie

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rodzaje i funkcje banków w systemie gospodarczym Unii Europejskiej
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych
  • Szczególne obowiązki banków w Polsce
   [w:] Prawo Bankowe.

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Szczególne uprawnienia banków w Polsce

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • IV Międzynarodowa Konferencja - Polityka administracyjna

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Rola biopaliw w systemie finansów publicznych
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Legal directives regarding the operation of credit institutions in the European Union
   [Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe w Unii Europejskiej]
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności przez instytucje kredytowe w Unii Europejskiej
  • Rodzaje i funkcje banków w kontekście rozwoju obszarów wiejskich

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Wspólna polityka rolna. Tradycja i nowoczesność

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy

  Organizacja konferencji krajowej

  • Wspólna Polityka Rolna - tradycja i nowoczesność

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Klauzule generalne w obrocie bankowym
   [w:] Prawo, Administracja, Kościół

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biurokracja