dr hab. Rafał Sura (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Profesor KUL

Dr hab. Rafał Sura, prof. KUL 

,

 

Studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1998-2003, zakończone obroną pracy magisterskiej przygotowanej na seminarium z prawa administracyjnego. 

Od 2003 roku zatrudniony w Katedrze Bankowości i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

W 2008 roku obroniona rozprawa doktorska pt. Bankowy tytuł egzekucyjny jako podstawa dochodzenia wierzytelności bankowych.

W 2014 roku kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku i monografii Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący.

Od 18 listopada 2015 roku do 16 listopada 2016 roku Sędzia Trybunału Stanu. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej czasopisma Bezpieczny Bank, Probacji oraz Przeglądu Sejmowego. Był radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Od 16 listopada 2016 roku członek Rady Polityki Pieniężnej kadencji 2016 - 2022.

 

Tezy na egzamin z dyscypliny podstawowej (dr hab. Rafał Sura):

1. Podmiotowość publicznoprawna i osobowość publicznoprawna podmiotów administrujących.

2. Charakter prawny podmiotów nadzorujących funkcjonowanie rynku finansowego.

3. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego.

4. Podmioty stojące na straży bezpieczeństwa finansowego państwa.

5. Procedura poszerzania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wykaz publikacji:

 • Wybrane instytucje międzynarodowe powiązane z rynkami finansowymi w: Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, red. Urszula Banszczak-Soroka, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • Komentarz do art. 196-201, Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

 • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 607.

 • Komentarz do art. 3-4, w: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Komentarz do art. 28-34b, 316, w : Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, red. P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z Konstytucją. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12), Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2016, nr 1, poz. 2.
 • Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, A. Powałowski (red.), Warszawa 2016. 
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze z perspektywy 25 lat przemian ustrojowych w Polsce [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016.
 • Czy podmiot administracji finansowej może mieć formę zakładu publicznego [w:] Służyć dobru wspólnemu, J. Parchomiuk, K. Kułak-Krzysiak (red.), Lublin 2016.
 • Misja i funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce [w:] Aктуальні питання реформування правової системи, С. В. Бобровник (red.), Łuck 2016.

 • Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), Samorząd Terytorialny 2015, nr 10.
 • Polish Banking System after the World War II (Part I), Історико-правовий часопис 2015, Nr 2 (6).
 • Polish Banking System after the World War II (Part II), Історико-правовий часопис 2015, Nr 1 (7).
 • Network of financial security institutions in Poland, Review of Comparative Law 2015,Vol. 20, Nr 3.
 • Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, M. Stahal, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Warszawa 2015.
 • Kilka  spostrzeżeń  na  temat  form  partycypacji  społecznej  na  poziomie  gmin, [w:] Partycypacja  społeczna  na  poziomie  gminnym, B. Dolnicki (red.),Warszawa 2014.
 • Генезис bиникнення  Банківського  Гарантійного Фонду b Польщі, Visnyk Of The Lviv University, Lviv 2013, Series Law, Issue 57.
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący, Lublin 2013.
 • Budżet  państwa, [w:] Leksykon  administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013.
 • Budżet  jednostki  samorządu  terytorialnego, [w:] Leksykon  administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013.
 • Formy  organizacyjno-prawne  sektora  finansów  publicznych, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013.
 • Remarks on the transformation of the Polish banking system by the reforms after 1989, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia, Editura Aeternitas Alba Iulia 2013, nr 16.
 • Realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji na szczeblu gminnym, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji. Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi J. Dziobkowi-Romańskiemu, M. Pyter, S. Wrzosek (red.) Lublin 2013.
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza, [w:] Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, P. Książek, R. Śmiech, M. Szewczak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Działalność  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego  a  interes  publiczny,  Lublin  – Studia Prawnicze KUL 2012, nr 3.
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administracji finansowej zapewniający bezpieczeństwo deponentów, [w:]Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i dominium, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2012.
 • Реформування  Польської  Банківської Системи  Після  1989  Року, Visnyk Of The Lviv University, Lviv 2012, Series Law, Issue 56.
 • Kilka  uwag  na  temat  europeizacji  prawa  bankowego  u  progu  nowej  dekady, [w:] H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński, Europeizacja  publicznego  prawa gospodarczego, Warszawa 2011.
 • Bankowy  tytuł  egzekucyjny  jako  relikt  poprzedniej  epoki, Gazeta Prawna 31 marca 2011, nr 63 (2949).
 • Finansowanie  zadań  administracji  publicznej  ze  środków  Unii  Europejskiej  na przykładzie  Związku  Gmin  Fortecznych  Twierdzy  Przemyśl, [w:] M. Szewczak, M.Ganczar (red.), Finansowanie  zadań  administracji  publicznej  ze  środków  UE, Lublin 2011.
 • Likwidacja  Banku  Polskiego  S.A.  i  utworzenie  Narodowego  Banku  Polskiego, Roczniki Nauk Prawnych 2010, t. XX, nr 1 - (współautor).
 • Zmiany  w  przepisach  regulujących  funkcjonowanie  funduszy  sekurytyzacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2010, nr 6 - (współautor).
 • W  kierunku  europejskich  standardów  -  Nowelizacja  aktów  prawnych  dotyczących sekurytyzacji, Radca Prawny 2009, nr 6 - (współautor).
 • Postępowanie  w  przedmiocie  nadania  klauzuli  wykonalności  bankowemu  tytułowi egzekucyjnemu, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2009, nr 7.
 • Obowiązki  informacyjne  banków  wobec  klientów  w  świetle  ustawy  Prawo  bankowe, [w:] Wyzwania  w  systemie  bankowym  w  XXI  wieku, (red.) Agnieszka Piotrowska-Piątek, Piotr Ruczkowski, Kielce 2009 - (współautor).
 • Bankowy tytuł egzekucyjny, Lublin 2008.
 • Szczególne obowiązki banków w Polsce, Prawo Bankowe 2008, nr 9.
 • Szczególne  uprawnienia  banków w  Polsce, [w:] Najnowsze  zmiany  polskiego  prawa prywatnego  i  publicznego  a  funkcjonowanie  rynków  finansowych, (red.) H. Cioch, Rzeszów 2008.
 • Katedra  Bankowości  i  Finansów  Publicznych, [w:] Księga  jubileuszowa  z  okazji 90  -  lecia  Wydziału  Prawa,  Prawa  Kanonicznego  i  Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, (red.) A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska - Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008.
 • Rodzaje i funkcje banków w systemie gospodarczym Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Prawnych 2008, nr 1 - (współautor).
 • Rola biopaliw w systemie finansów publicznych, Roczniki Nauk Prawnych 2007, nr 2 - (współautor).
 • Rodzaje  i  funkcje  banków  w  kontekście  rozwoju  obszarów  wiejskich,  [w:]  Wsólna polityka rolna. Tradycja i nowoczesność, (red.) M., Szewczak, R. Sura, Lublin 2007.
 • Legal directives regarding the operation of credit institutions in the European Union [w:] Conditions for the  establishment  and  operation  of  businesses in  cross  -  border regions of Poland and Ukraine, (red.) R. Biskup, M. Ganczar, Lublin 2007.
 • Wspólna polityka rolna. Tradycja i nowoczesność, Lublin 2007.
 • Klauzule generalne w obrocie bankowym, Prawo - Administracja - Kościół 2006, nr 3.

Udział w konferencjach naukowych:

 • XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna ASPEKTY KLUCZOWE REFORMOWANIA SYSTEMU PRAWNEGO 24-25 czerwca 2016 roku, m. Łuck Ukraina, referat: Misja i funkcje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jednostka wobec działań administracji publicznej” organizowana przez Katedrę Prawa Publicznego, Zakład Prawa Policyjnego oraz Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 15-17 maja 2016 roku, Arłamów.

 • Konferencja krajowa pt. Sposoby realizacji zadań publicznych, 10-11 marca 2016 r., Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego.

 • Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Łódź 21-23 czerwca 2015 r. Konferencja krajowa, organizator WPiA Uniwersytet Łódzki, referat: Samorządowe Kolegia Odwoławcze z perspektywy 25 lat przemian ustrojowych w Polsce

 • Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego pt. Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Gdańsk 27-30 września 2015, Konferencja krajowa, organizator WPiA Uniwersytet Gdański, referat: Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego

 • I Wschodnie Forum Samorządowo - Gospodarcze Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, 12 - 13 września 2015 r. w Tomaszowie Lubelskim

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych” Roskosz, 22-24 kwietnia 2015 roku, Głos w dyskusji. Organizator: Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności WPiA Uniwersytetu Warszawskiego; Katedra Prawa Publicznego WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • Konferencja krajowa pt. 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, 5-6 marca 2015 r. Referat: Aksjologiczne i prawne aspekty partycypacji społecznej jako prawa obywateli do dobrej administracji, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego.

 • Konferencja krajowa „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym” 26 listopada 2014 r. Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytet Łódzki, referat: Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu

 • Partycypacja  społeczna  w  samorządzie  terytorialnym, Katowice, 14 – 15 marca 2013, referat pt. Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin

 • Europeizacja  publicznego  prawa  gospodarczego, Zjazd Katedr Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego, Warszawa, 25-28 września 2011 r.

 • Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą 19–22 września 2010 r.

 • Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku, Sandomierz, 7-8 maja 2009 r., referat pt.: Obowiązki informacyjne banków wobec klientów.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej, Lublin 4 - 6.09.2009 r., referat pt.: ZwiązekGmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jako przykład finansowania zadań publicznych ze środków Unii Europejskiej.

 • Najnowsze  zmiany  polskiego  prawa  prywatnego  i  publicznego  a  funkcjonowanie rynków  finansowych, Nałęczów Zdrój 3 - 5.10.2008 r. (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie), referat pt. Szczególne uprawnienia banków w Polsce.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Polityka administracyjna, Stryków 7 - 9.09.2008 r. (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie).

 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warunki  podejmowania  i  prowadzenia działalności  gospodarczej  w  rejonach  przygranicznych  Polski  i  Ukrainy, KUL 13-14.09.2007 r., referat pt. Podejmowanie i  prowadzenie  działalności  przez instytucje kredytowe w Unii Europejskiej.

 • Konferencja naukowa Wspólna Polityka Rolna - tradycja i nowoczesność, Lublin 25 wrzesień 2007 roku.

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biurokracja, Krynica Zdrój 2-4.06.2006 r. (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie).

 

Kontakt

rafal.sura [at] kul.pl