Kinga Strycharz-Bogacz

dr Kinga Strycharz-Bogacz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

   

 

 dr Kinga Strycharz-Bogacz – biogram naukowy

Po ukończeniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu Teresy Księskiej-Falger, rozpoczęła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii KUL. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy Forma kolista w polskich pieśniach ludowych, której promotorem był ks. prof. dr hab. Bolesław Bartkowski. Podczas studiów i po ich zakończeniu śpiewała w Chórze Akademickim KUL pod dyrekcją prof. Kazimierza Górskiego. Współpracowała również z Chórem Archikatedry Lubelskiej i Chórem i Orkiestrą „Cantate Deo” przy OSM I i II st. w Lublinie. W latach 1994-1998 pracowała jako redaktor muzyczny w Katolickim Radiu Lublin, gdzie prowadziła audycje z cyklu „Muzyka wiecznie żywa” oraz „Stare przeboje odkrywane na nowo”. Efektem pracy jest kilkaset autorskich audycji muzycznych. W latach 1994-2013 była zatrudniona w Dziale Współpracy z Zagranicą KUL, gdzie od 2005 roku pracowała na stanowisku specjalisty. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Instytucie Muzykologii KUL obroniła w 2012 roku dysertację doktorską Ludowe śpiewy pasyjne i wielkanocne w muzycznej tradycji Małopolski i Podkarpacia, której promotorem był dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL. Od 2012 roku była zatrudniona na stanowisku asystenta, a od 2015 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL (obecnie Instytutu Nauk o Sztuce KUL). Jej zainteresowania badawcze obejmują żywą tradycję śpiewów religijnych w Polsce. Prowadzi badania w oparciu o zbiory empirycznych nagrań fonicznych zebranych w Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz udokumentowane źródła historyczne, co ma niezwykle istotne znaczenie dla wielopłaszczyznowych badań nad polską pieśnią religijną w aspekcie wspólnych powiązań etnomuzykologii i hymnologii. Koncentruje się też na wybranych gatunkach i regionalnych właściwościach ludowych śpiewów religijnych, na licznych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, które ukształtowały te śpiewy oraz na ludowej tradycji muzyczno-religijnej jako czynniku kulturotwórczym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, głosząc referaty podsumowujące wyniki jej badań. Ma w swoim dorobku współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie merytorycznej realizacji 16 projektów i grantów badawczych dotyczących tradycyjnej kultury muzycznej, m.in. z Instytutem Sztuki PAN w Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie oraz Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja, a także Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej; obecnie jest wykonawcą w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pn. „Leksykon folkloru polskiego”. Podejmuje również wspólne badania interdyscyplinarne. Pełni funkcję jurora na przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej oraz muzyki tradycyjnej. Jest członkiem Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce i promuje dokonania naukowe etnomuzykologów), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rady Naukowej "Pisma Folkowego" oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Otrzymała od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, Medal Srebrny za długoletnią służbę (2016). Natomiast Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, uhonorował ją Medalem "Zasłużony dla Miasta Lublin", przyznanym w uznaniu za znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz zasługi na rzecz rozwoju lubelskiego szkolnictwa wyższego z podziękowaniem za cenny wkład w upowszechnianie kultury wśród społeczności akademickiej Miasta Lublin (2020). Zdobyła II nagrodę i medal w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego - Nauczyciel Akademicki na Medal 2018 (woj. lubelskie). Natomiast Rektor KUL przyznał jej nagrodę indywidualna II stopnia za kształcenie kadr naukowych (2021). Została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu doradczego ds. programu "Perły nauki" (2022).

W latach 2002-2008 była kierownikiem muzycznym Teatru ITP, z którym zrealizowała 5 autorskich musicali (Historyja, Raj utracony, Józef, Odysea, Peer Gynt), 6 etiud wigilijnych (Litania do karpia, Ballada o Trzech Królach, Niech się cieszy ziemia, Anioły od reklamy, To, co jest, trwa i będzie..., Przygotujcie drogę Panu), widowisko muzyczno-plastyczne Opowieści papieskie oraz Koncert ITP. Jest także autorem aranżacji niektórych utworów w tych spektaklach. Ponadto brała udział w III i IV Lubelskim Festiwalu Nauki, przygotowując i realizując z Teatrem ITP projekty: Uważaj na dzban. Piosenki z musicali oraz Józef – biblijna komedia muzyczna.

Od 1993 roku jest dyrygentem założonego przez siebie Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL, który regularnie zapewnia oprawę muzyczną licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL (Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje pielgrzymka akademicka na Jasną Górę, nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny, Sedes Sapientiae). Chór występuje też z koncertami (m.in. koncert muzyki afrykańskiej towarzyszący konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia”, koncert inaugurujący naukę w Akademii Przyszłości w Lublinie, koncerty jubileuszowe w ramach obchodów 60-lecia oraz 70-lecia działalności DA KUL, koncerty kolęd, a także wraz z Trio Hualdo Rico koncert kolęd i pastorałek w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu – PoKolędzie – realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie). Repertuar Zespołu obejmuje utwory powstałe od średniowiecza po czasy współczesne kompozytorów polskich i obcych, a także kanony z Taizé i kompozycje negro spirituals. Wynikiem współpracy Chóru z grupą misyjną DA KUL jest obecność w repertuarze tradycyjnych pieśni w różnych językach afrykańskich: chichewa, suahili i zulu. Zespół nagrał dwie płyty CD: Chór DA KUL dokumentującą swój dotychczasowy dorobek (2004) oraz Karibuni wote z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek N.M.P. Królowej Afryki – Sióstr Białych (2011). Jako dyrygentka chóru otrzymała od Rektora KUL Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej (2018)

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator Kierunkowy Programu Erasmus+ (od 2013)

 • Opiekun praktyk zawodowych (dziennikarstwo i krytyka muzyczna/krytyka i publicystyka muzyczna) studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Muzykologia KUL (od 2013)

 • Opiekun praktyk zawodowych (teoria muzyki/animacja kultury) studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Muzykologia KUL (od 2019) 

 • Opiekun rocznika studentów na kierunku Muzykologia KUL (2013-2018)

 • Opiekun rocznika studentów na kierunku Muzykologia KUL (2018-2023)

 • Opiekun rocznika studentów na kierunku Muzykologia KUL (od 2023)

 • Koordynator ds. promocji kierunku Muzykologia KUL (od 2021)

 • Powołana przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Zespołu doradczego ds. programu "Perły nauki" (2022)

 • Członek zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki II" powołanego przez Ministra Edukacji i Nauki (2023)

.

DOROBEK NAUKOWY

Monografie

 1. Polskie kolędy i pastorałki w źródłach pisanych i ludowej tradycji muzycznej, Radom 2020.

 

Redakcja prac zbiorowych

 1. Strycharz-Bogacz K., Rokosz T., Bodzioch B. (red.), Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, Lublin 2019.

 

Artykuły naukowe

 1. Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4(2008), s. 199-201

 2. Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu, „THINK!” Nr 4 (8) 2011, s. 46-55.

 3. Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 4(2013) Nr 4, s. 153-167.

 4. Emocjonalność przekazu tradycji muzycznej w ludowej pobożności i w polskich pieśniach pasyjnych, w: Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Lublin 2013, s. 231-262.

 5. Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych, w: A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014, s. 248-257 (współautor A. Zoła).

 6.  Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries, w: Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in Memoriam (1914-2014) – Księga pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Wyd II, red. P. Wiśniewski, D. Sobczak, Lublin 2014, s. 231-237; przedruk: „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5(2014) Nr 5, s. 89-94.

 7. Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia, w: „Cantare amatis est”. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80 urodzin prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 483-492.

 8. Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, w: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 387-405 (współautor A. Zoła).

 9. Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 6(2015) Nr 6, s. 99-106.

 10. The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its music archive collections, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 62 (2015) z. 13, s. 25-45.

 11. Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu, w: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2016, s. 147-160.

 12. Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 63 (2016) z. 13, s. 73-100.

 13. Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu, w: IV Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, red. M. Starzec, Kolbuszowa 2017, s. 19-35.

 14. Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych, w: Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2017, s. 209-223.

 15. Obrzędy, zwyczaje i śpiewy wielkanocne w życiu i pobożności ludowej mieszkańców Podkarpacia, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 64 (2017) z. 13, s. 97-116.

 16. Pieśń Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji, w: Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, S. Kuprjaniuk, Olsztyn 2018, s. 281-295.

 17. The song "Już to po zachodzie słońca" ("It is already after the sunset") in the recordings from living folk tradition, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 65 (2018) z. 13, s. 139-151.

 18. Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie", „Roczniki Humanistyczne. Muzykologia" T. 67 (2019), z. 12, s. 141-154.

 19. Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL - żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze, w: Polska muzyka tradycyjna - dziedzictwo fonograficzne. Tom 2. Studia pod redakcją Jacka Piotra Jackowskiego, Warszawa 2019, s. 108-127.

 20. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce, w: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, red. T. Rokosz, K. Strycharz-Bogacz, B. Bodzioch, Lublin 2019, s. 19-31.

 21. Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz jej zbiory muzyczne, w: WANDERING IDEAS ON THE PATHS OF HUMANITIES. Studies in Folkloristics, Cultural Anthropology and Slavistics in Honour of Assoc. Prof. Dr Katya Mihaylova In Two Volumes. Vol. 1, red. S. Stanoev, V. Baeva, V. Penchev, V. Toncheva, I. Kolarska, Sofia 2020, s. 545-563.

 22. Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej, „Muzyka” T. 66 (2021) nr 2, s. 141-161.

 23. Śpiewy kalwaryjskie funkcjonujące w tradycji pisanej i ustnej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej w kontekście ich percepcji w wybranych parafiach południowo-wschodniej Polski, "Roczniki Humanistyczne" t. 70 (2022) z. 12, s. 53-67.

 24. Kultywowanie rodzimego folkloru muzycznego w kontekście jego propagowania podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (złożone do druku)

 

Hasła encyklopedyczne

 1. Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 105.

 2. Zoła Antoni, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 659-661.

 

Relacje

 1. Relacja z III Ogólnopolskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, „Gadki z Chatki” 2014 nr 3 (112), s. 33-34.

 2. „DZIECKO W FOLKLORZE"relacja z Baranowa Sandomierskiego, „Pismo Folkowe” 2018 nr 4 (137), s. 36.

 3. III Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze, „Pismo Folkowe” 2018 nr 6 (139), s. 14-15.

 

Miscellanea

 1. Folklor Rzeszowiaków - obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016, red. K. Barańska, J. Dragan, Kolbuszowa 2018 (sporządzenie 250 transkrypcji muzycznych ludowych melodii pozyskanych podczas badań terenowych w subregionach: rzeszowskim, przeworskim i leżajskim)

 2. Aneks, w: Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. K. Smyk, J. Dragan, Kolbuszowa 2019 (sporządzenie transkrypcji muzycznych 50 pieśni bożonarodzeniowych pozyskanych podczas etnomuzykologicznych badań terenowych na Rzeszowszczyźnie), s. 388-587.

 3. Iende mbele Injili - Śpiewnik pieśni afrykańskich, Lublin 2019 (współpraca merytoryczna)

 

Odczyty na międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej” (UMCS, 18-21.09.2014), referat Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu

 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność” (KUL, 16-17.05.2018), referat Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie"

 3. Międzynarodowa Etnomuzykologiczna Konferencja Naukowa "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa-inspiracje-przeobrażenia (KUL, 15-16.05.2019), referat Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce

 4. XII Conference of Researchers of Folk Music of the Red Russian (Galician-Vladimir) and Adjacent Lands to the 150th anniversary of Lesya Ukrainka (Department of Musical Folklore and Laboratory of Musical Ethnology, National Academy of Music М. Lysenko in Lviv, 23-24.04.2021), referat Ludowy kult pasyjny i jego przejawy w śpiewach kalwaryjskich funkcjonujących w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej (południowo-wschodnia Polska)

 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości" (UMCS, 8-9.12.2022), referat Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia

 6. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "UKRAINE. EUROPE. THE WORLD. HISTORY AND NAMES IN CULTURAL AND ARTISTIC REFLECTIONS" (Kijowskie Laboratorium Etnomuzykologii, 2-4.11.2023), referat Ludowa recepcja nabożeństw pasyjnych w wybranych parafiach południowo-wschodniej Polski

 7. Sympozjum „Polska muzyka kościelna – tradycja i współczesność” (KUL, 28.05.2008), referat Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu

 8. III Konferencja Multidyscyplinarna „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu” (WSIiZ Rzeszów, 19-20.05.2011), referat Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu

 9. Sympozjum z okazji uroczystości św. Cecylii (KUL, 26-27.11.2012), referat Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym

 10. V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii (KUL, 21-24.05.2013), referat Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne

 11. Ogólnopolska konferencja „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych” (KUL, 10-11.03.2014), referat Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, współautor dr hab. Antoni Zoła

 12. III Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne (UW, 29-30.03.2014), referat Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

 13. Ogólnopolska promocja książki A. Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne (Pałac Poznańskich - Muzeum Miasta Łódź, 13.12.2014), referat Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych

 14. Ogólnopolska konferencja naukowa „Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski” (KUL, 9-10.05.2016), referat Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych

 15. Sesja naukowa „Wokół problematyki badań Instytutu Muzykologii KUL” (KUL, 1-2.12.2016), referat Prezentacja dorobku Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii

 16. V Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne "TRADYCJE MUZYCZNE WOBEC PRZEMIAN KULTUROWYCH I CYWILIZACYJNYCH" (UW, 1-2.04.2017), referat Religijna tradycja muzyczna i jej przemiany

 17. Seminarium naukowe w ramach Festiwalu Żywej Muzyki (Kolbuszowa, 28.05.2017), referat Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu

 18. Ogólnopolskie seminarium mariologiczne „Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna” (Gietrzwałd, 6-7.11.2017), referat Pieśń „Już to po zachodzie słońca” do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji

 19. Ogólnopolska konferencja naukowa „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność” zorganizowana z okazji 140 rocznicy wynalezienia fonografu (Instytut Sztuki PAN, 25-26.09.2018), referat Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze

 20. VII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne "INDYWIDUALNOŚĆ I INDYWIDUALNOŚCI W MUZYCE TRADYCYJNEJ" (UW, 30-31.03.2019), referat Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej

 21. VIII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne "FESTIWALE I MUZYKA TRADYCYJNA. INTERAKCJE - KONTEKSTY - PRZEMIANY (Biblioteka Wilanowska, 02-03.10.2021), referat Kultywowanie rodzimego folkloru muzycznego w kontekście jego propagowania podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim

 22. IX Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne "UTRWALIĆ TRADYCJĘ. DŹWIĘK SŁOWO RUCH OBRAZ" (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 14-16.04.2023), referat Utrwalona tradycja pieśni weselnych z repertuaru Józefa Myszki z Błazin

 

Udział w międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych

 1. Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym" (UMCS, 27-29.06.2011)

 2. Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne” zorganizowana w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 3-4.10.2014)

 3. Międzynarodowa konferencja „Motywy płodności w pieśniach tradycyjnych” zorganizowana w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 2-3.10.2015)

 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Folk - folklor - folkloryzm" zorganizowana w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (ACK UMCS, 10-11.12.2020)

 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza” (KUL, 15.12.2020)

 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce narracji ludowej w ogólnopolskiej narracji tożsamościowej" zorganizowana w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej  "Mikołajki Folkowe" (Lublin, ACK UMCS, 09-10.2021)

 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Czy muzyka religijna kultywuje wartości chrześcijańskie w Europie?" (KUL, 11.05.2022)

 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Szkolnictwo muzyczne na Ukrainie: stan badań, problematyka, perspektywy rozwoju"(Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina, 25.11.2022)

 9. Ogólnopolska konferencja naukowa - Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), zorganizowana w ramach XLVIII Tygodnia Eklezjologicznego (KUL, 18-21.04.2016)

 10. 20 lat pisania o folku" - dyskusja panelowa (Lublin ACK UMCS, 20.05.2016)

 11. II Konferencja naukowa „Polska muzyka ludowa - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Instytut Sztuki PAN, 27.09.2016)

 12. Ogólnopolska konferencja naukowa Kultura - tradycja - kontynuacja" (Lublin ACK UMCS, 9.12.2016)

 13. Ogólnopolska Konferencja Kultury: Kultura Ludowa (Lublin CSK, 6.09.2017)

 14. I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego (Lublin CSK, 6-7.09.2017)

 15. Debata „Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie" (Lublin, Warsztaty Kultury, 22.09.2017)

 16. Sesja naukowa Chóralistyka lubelska okiem kompozytora i chórmistrza" (KUL, 25.11.2017)

 17. VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: Rodziny muzykujące. Historia pamięć teraźniejszość (UW, 14-15.04.2018)

 18. II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego (Lublin CSK, 19-20.09.2018)

 19. Ogólnopolska konferencja naukowa Przed ołtarzem pól..." Święci w kulturze ludowej" zorganizowana w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" (Lublin, ACK UMCS, 30.11.2018)

 20. Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach XX Walnego Zgromadzenia - Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Gloriosus Deus in sanctis suis" (Rzeszów, Instytut Teologiczno-Pastoralny, 18-19.09.2019)

 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej" (Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 14-16.04.2021)

 22. XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii (Opole, Uniwersytet Opolski, 19-20.05.2021)

 

Prowadzenie sesji na konferencjach naukowych:

 1. Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Etnomuzykologicznej Konferencji Naukowej "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia" (16.05.2018)

 2. Prowadzenie sesji na VII Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym "INDYWIDUALNOŚĆ I INDYWIDUALNOŚCI W MUZYCE TRADYCYJNEJ" (30-31.03.2019)

 3. Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza" (15.12.2020)

 4. Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Czy muzyka religijna kultywuje wartości chrześcijańskie w Europie?" (11.05.2022)

 5. Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Żywa tradycja – świadectwo świadomości zbiorowej" (8-9.12.2022)

 6. Prowadzenie sesji na IX Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym "UTRWALIĆ TRADYCJĘ. DŹWIĘK - SŁOWO - RUCH - OBRAZ" (14-16.04.2023)

 

Wykłady gościnne i prelekcje naukowe:

 1. Spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, wygłoszenie referatu Współczesne propozycje muzycznej regionalizacji polskiego folkloru (UMCS, 25.10.2017)

 2. Wygłoszenie prelekcji naukowej w ramach Warsztatów: Staropolskie kolędowanie, Muzyczne przekazy kolęd i pastorałek zachowane w źródłach pisanych i w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych (Ośrodek Kultury i Sztuki - Resursa Obywatelska, Radom, 30.11.2020

 3. Wygłoszenie prelekcji naukowej Romantyczna podróż w krainę z lat młodości (poświęconej F. Chopinowi i S. Moniuszce), połączonej z multimedialną prezentacją, w ramach interdyscyplinarnego projektu dydaktyczno-artystycznego "EKO-MISJA KULTURY czyli OŚMIU WSPANIAŁYCH LUBELSKIEGO CZECHOWA" (21.11.2022)

 

Wypowiedzi dla telewizji i radia:

 1. Udział jako ekspert etnomuzykolog w odcinku programu Login: Nauka" z 19.03.2019 r., zrealizowanym przez red. Joannę Sosnowską dla TVP3 Lublin - przedstawienie i omówienie specyfiki badań etnomuzykologicznych na KUL oraz zaprezentowanie unikatowego Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL

 2. Udział jak ekspert muzykolog, dyrygent chóralny i kierownik muzyczny Teatru ITP w audycji Grzegorza Głucha na temat różnych aspektów szeroko pojetego kształcenia muzycznego młodego pokolenia, wyemitowanej przez Nowe Radio 23.07.2020 r.

 3. Udział jako ekspert etnomuzykolog w rozmowie na temat muzycznych ludowych tradycji bożonarodzeniowych,  przeprowadzonej przez red. Agnieszkę Krawiec, wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Lublin 25.12.2020 r.

 4. Udział jako ekspert etnomuzykolog w rozmowie na temat ludowych muzycznych tradycji bożonarodzeniowych,  przeprowadzonej przez red. Agnieszkę Krawiec, wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Program II 26.12.2020 r.

 5. Udział jako ekspert etnomuzykolog w rozmowie na temat ludowej tradycji muzyczno-religijnej w kontekście praktyk wielkopostnych i udział w audycji red. Tomasza Najdy "Śpiewem chwalić Pana", wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Lublin 09.03.2021 r.

 6. Udział jako ekspertetnomuzykolog w godzinnej radiowej audycji wielkanocnej  na temat ludowych śpiewów wielkanocnych towarzyszących bogatej obrzędowości tego okresu, zrealizowanej przez red. Lidię Biały i wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Rzeszów 17.04.2022 r.

 7. Udział jako ekspert – etnomuzykolog w filmie dokumentalnym „Już to po zachodzie słońca" poświęconym pieśni powstałej po objawieniach gietrzwałdzkich, zrealizowanym przez Fundację Artchata w ramach cyklu „Musica Divina" dzięki dofinansowaniu z programu „Muzyczny Ślad", którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (film jest dostępny na YouTube od 16.05.2022 r.)

 8. Rozmowa na temat interdyscyplinarnego projektu dydaktyczno-artystycznego "EKO-MISJA KULTURY czyli OŚMIU WSPANIAŁYCH LUBELSKIEGO CZECHOWA", przeprowadzona przez red. Józefa Szopińskiego na antenie Polskiego Radia Lublin 24.10.2022 r.

 9. Udział jako ekspert – etnomuzykolog w rozmowie na temat polskiego folkloru muzycznego na festiwalowej scenie, przeprowadzonej w ramach audycji red. Lidii Biały, zrealizowanej i wyemitowanej przez Polskie Radio Rzeszów 24.06.2023 r.

 10. Udział jako jako ekspert – etnomuzykolog w filmie dokumentalnym „Rozśpiewany. Józef Myszka (1928-1964)", poświęconym wybitnemu śpiewakowi weselnemu, zrealizowanym przez Powiatowy Instytut Kultury w Iłży i premierowo zaprezentowanym 9.07.2023 r.

 

Złożone wnioski o grant:

 1. Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł 1.1 – Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe ID:228700 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 11 wykonawców (lipiec 2013)

 2. Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu, finansowanego przez MNiSW, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł: Dziedzictwo narodowe – Atlas polskich tradycyjnych śpiewów społeczności katolickich. Zachowanie dziedzictwa, udostępnianie, studia badawcze ID:400288 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rokosz), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 7 wykonawców (marzec 2018)

 

Zadania badawcze zrealizowane w ramach działalności statutowej

 1. W ramach działalności statutowej (2013-2015) realizacja zadania badawczego nr 4162 Ludowa kultura muzyczno-religijna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jej współczesne transformacje, KUL

 2. W ramach działalności statutowej (2016-2018) realizacja zadania badawczego nr 7884 Dokumentacja polskich śpiewów religijnych zachowanych w żywej tradycji i źródłach historycznych, KUL

 

Udział w projektach i grantach badawczych:

 1. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2014)

 2. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2015)

 3. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. III: Łańcuckie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2016)

 4. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap II), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2016)

 5. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap III), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2017)

 6. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap IV), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2018)

 7. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2019)

 8. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap V), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2019)

 9. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap VI), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2020)

 10. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap VII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2021)

 11. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap VIII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2022)

 12. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap IX), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2023)

 13. Udział jako wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15  2023-05-15), kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska, realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN (2020)

 14. Udział jako wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, Kurpie. Kontynuacja (nr projektu: 11H 17 0123 85, okres realizacji: 2018-05-15  2023-05-15), kierownik grantu: dr Weronika Grozdew-Kołacińska, realizowanym w oparciu o Zbiory Fonograficzne ISPAN (2021)

 15. Udział jako wykonawca w projekcie badawczym Las w życiu i kulturze mieszkańcow Rzeszowszczyzny, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2022)

 16. Udział jako wykonawca w grancie przyznanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Leksykon folkloru polskiego (nr projektu 11H 20 0396 88 według zawartej umowy nr 0396/NPRH9/H11/88/2021), kierownik grantu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK (2023)

 

Udział w etnomuzykologicznych badaniach terenowych:

 • Udział w obozie etnomuzykologicznym na Polesiu Lubelskim, zorganizowanym przez Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie  funkcja opiekuna merytorycznego i koordynatora badań terenowych nad żywą tradycją lokalnej ludowej kultury muzycznej (śpiew, obrzędowość doroczna i rodzinna, muzyka instrumentalna); pozyskany od depozytariuszy tradycji cenny materiał audio i audiovideo będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (maj 2018)

 • Udział w naukowym projekcie badawczym "Małopolska Źródłem Tradycji (zadanie Etno-Wędrówki) tj. obozie etnomuzykologicznym na pograniczu pienińsko-podhalańsko-spiskim, zorganizowanym w ramach działalności Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - prowadzenie badań terenowych nad żywą tradycją lokalnej ludowej kultury muzycznej, jej archiwizacja i dokumentacja (śpiew, obrzędowość doroczna i rodzinna, muzyka instrumentalna); pozyskany od depozytariuszy tradycji cenny materiał audio i audiovideo będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (wrzesień 2019)

 • Naukowy projekt badawczy "Poleski Wóz Tradycji" (etap 1) realizowany w latach 2021-2023 w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie (obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim). W trakcie pozyskano cenny materiał (audio i audiovideo) od depozytariuszy tradycji, który będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (maj 2022)

 • Naukowy projekt badawczy "Poleski Wóz Tradycji" (etap 2 i 3) realizowany w latach 2021-2023 w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna" Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie (obóz etnomuzykologiczny na Polesiu Lubelskim). W trakcie pozyskano cenny materiał (audio i audiovideo) od depozytariuszy tradycji, który będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (maj 2023)

 

Prace dyplomowe:

 • Promotor  74  prac  dyplomowych  (73  prac  licencjackich,  w  tym  29  prac  z  wyróżnieniem  oraz  1  pracy  magisterskiej  z  wyróżnieniem) 

 • Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej

 • Recenzent 118 prac dyplomowych (97 prac licencjackich i 21 prac magisterskich)

 • Współprowadząca 17 prac licencjackich

 • W ramach prowadzonych prac dyplomowych przygotowanie materiału fonicznego do badań oraz adjustacja kilkuset transkrypcji muzycznych repertuaru z żywej tradycji

 • Sporządzenie wykazu prac doktorskich (1959-2023), magisterskich (1960-2023) i licencjackich (2010-2023) napisanych na kierunku Muzykologia KUL

 

Działalność organizacyjna:

 • Członek zespołu zajmującego się tworzeniem programu studiów dla I i II stopnia na kierunku Muzykologia (listopad 2014-styczeń 2015), za co otrzymała nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora KUL (grudzień 2015)

 • Członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, którego koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 26 chórów

 • Członek komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2018, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 28 chórów

 • Członek komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2019, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 24 chóry

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Etnomuzykologicznej Konferencji Naukowej Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia" (KUL, 15-16.05.2019)

 • Współorganizacja koncertu kameralnego z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi w ramach cyklu "Muzyka klasyczna jest COOL" (KUL, 24.04.2023)

 • Współorganizacja wraz z Kołem Naukowym Studentów Muzykologii KUL wydarzenia "Dzień Otwarty Muzykologii KUL" (KUL, 23.05.2023)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach, gremiach jurorskich:

 • Członek Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promuje dokonania naukowe etnomuzykologów

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (2019-2021 oraz 2023-2025)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 • Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

 • Członek Rady Naukowej Pisma Folkowego"

 • Recenzent „Pro Musica Sacra", naukowego czasopisma podejmującego zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej

 • Recenzent kwartalnika muzykologicznego Muzyka", naukowego czasopisma podejmującego zagadnienia z zakresu historii muzyki od średniowiecza do współczesności, a także etnomuzykologii i muzykologii systematycznej

 • Członek Jury na JAF – Jednodniowy Festiwal Kulturaliowy (2003) oraz na Open stage (2009)

 • Członek jury na XX Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2013)

 • Członek jury na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2014)

 • Członek jury na IV Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki w Kolbuszowej (2017)

 • Członek jury na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2017)

 • Członek jury na VI Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Lubaczowie (2017)

 • Członek jury na XII Podkarpackim Przeglądzie Chórów - Pieśni pasyjne w Radymnie (2018)

 • Członek jury na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2018)

 • Członek jury na Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej (2019)

 • Członek jury na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2019)

 • Członek jury na V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (2020)

 • Przewodnicząca jury na XX Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Staropolskie Kolędowanie" w Radomiu (2021)

 • Członek jury na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2021)

 • Członek jury na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2022)

 • Członek jury na VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (2023)

 • Członek jury na Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze (2023)

 • Przewodnicząca jury na Festiwalu Tradycji TANWISKA w Kucłach (2023)

 • Członek jury na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2023)

 • Przewodnicząca jury na IX Międzygminnym Festiwalu Muzyki Ludowej im. Anny Malec w Jędrzejówce (2023)

 • Opracowanie i wygłoszenie merytorycznych zagadnień z zakresu śpiewu chóralnego oraz przekazanie ich w praktyce poprzez przeprowadzenie autorskich warsztatów chóralnych w Lubaczowie (2018)

 • Członek komisji rekrutacyjnej na I rok studiów I stopnia na kierunku Muzykologia KUL (2019 oraz 2023)

 

Realizacja projektów naukowo-artystycznych:

 • Kierownik projektu „Koncert muzyki tradycyjnej” w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (20-26.09.2014)

 • Opracowanie 2 płyt CD jako ilustracji muzycznej do książki Aldony Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014

 • Wybór materiału i przygotowanie płyty CD z nagraniami fonicznymi wykorzystanymi podczas prezentacji wystawy A. Plucińskiej Jest taka kobieta? Szkic etnograficzny wizerunku Matki Boskiej w kulturze tradycyjnej na wybranych przykładach sztuki ludowej (Łódź, 26.04.2016)

 • Prowadzenie koncertów podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, którego koncert Galowy w CTW KUL zgromadził 26 chórów (24-25.11.2017)

 • Prowadzenie koncertów podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2018, którego Koncert Galowy w CTW KUL zgromadził 28 chórów (23-24.11.2018)

 • Prowadzenie koncertów podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2019, którego Koncert Galowy w CTW KUL zgromadził 24 chóry (22-23.11.2019)

 • Prowadzenie koncertów podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2022, którego Koncert Galowy w Collegium Maius zgromadził 16 chórów (18-19.11.2022)

 • Prowadzenie koncertów podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2023, którego Koncert Galowy zgromadził 16 chórów (17-18.11.2023))

 • Prowadzenie kameralnego koncertu liryki wokalnej w ramach projektu dydaktyczno-artystycznego "EKO-MISJA KULTURY czyli ośmiu wspaniałych lubelskiego Czechowa" - "Dźwięki polskiego romantyzmu" (21.11.2022)

 

Występy artystyczne:

 • Występ artystyczny podczas XXIV MIĘDZYNARODOWYCH MUZYCZNYCH SPOTKAŃ RODZIN zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Lubelski pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12-14.05.2017)

 • Występ artystyczny podczas XXV MIĘDZYNARODOWYCH MUZYCZNYCH SPOTKAŃ RODZIN zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Lubelski pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (11-13.05.2018)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu „Fonogram Źródeł 2014” przyznanej przez Jury za dwie płyty CD zawierające bezcenne nagrania z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego IM KUL, dołączone do albumu A. Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, których wyboru, opracowania i opatrzenia komentarzem dokonali dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Otrzymała nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora KUL za przygotowanie nowej edycji programu studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia (grudzień 2015)

 • Otrzymała odznaczenie państwowe – Medal Srebrny przyznany na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 roku o nadaniu orderów i odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (22.11.2016)

 • Otrzymała wyróżniającą ocenę w ramach ewaluacji pracowników akademickich za lata 2015-2016

 • Otrzymała nagrody w ramach aktywnej polityki płacowej Rektora KUL (2018, 2020, 2021)

 • Otrzymała II nagrodę i medal w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego - Nauczyciel Akademicki na Medal 2018, do którego nominowano 180 nauczycieli akademickich z woj. lubelskiego (listopad 2018)

 • Otrzymała od Rektora KUL Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej jako dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (grudzień 2018)

 • Otrzymała od prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka, Medal Zasłużony dla Miast Lublin, przyznany w uznaniu za znaczące osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz zasługi na rzecz rozwoju lubelskiego szkolnictwa wyższego z podziękowaniem za cenny wkład w upowszechnianie kultury wśród społeczności akademickiej miasta Lublin (czerwiec 2020)

 • Otrzymała nagrodę indywidualną II stopnia przyznaną przez Rektora KUL za kształcenie kadr naukowych (grudzień 2021)

 

 

Inne pełnione funkcje i dokonania:

 

 • Redaktor muzyczny w Katolickim Radiu Lublin (1994-1998) – przygotowanie i prowadzenie audycji z cyklu Muzyka wiecznie żywa oraz Stare przeboje odkrywane na nowo. Efektem pracy jest kilkaset autorskich audycji.

 

 • Kierownik muzyczny Teatru ITP (2002-2008), działającego na KULu

- nagranie trzech płyt CD: Piosenki z musicali Józef i Raj utracony (2004), Uważaj na dzban (2006) oraz Opowieści papieskie (2008)

- współrealizacja pięciu autorskich musicali, sześciu etiud wigilijnych, widowiska muzyczno-plastycznego Opowieści papieskie oraz Koncertu ITP

- autorka aranżacji niektórych utworów z repertuaru Teatru ITP

- współautorka projektów Teatru ITP zrealizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki – Uważaj na dzban. Piosenki z musicali (2006) oraz Józef – biblijna komedia muzyczna (2007)

- Teatr Akademicki ITP został nominowany do Nagrody TOTUS 2006 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Warszawa)  

 

 • Dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (od 1993 r. do chwili obecnej) – prowadzenie zespołu, który regularnie występuje podczas licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL, tj. Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę czy nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny Sedes. Chór został zaproszony do udziału w lubelskim projekcie „Koncerty adwentowe” (2013). Uhonorowana nagrodą im. I. Loyoli (Lublin, 2006) oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej.

- nagranie z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL dwóch płyt CD: Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL" (czerwiec 2004) oraz „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki - Sióstr Białych (listopad 2011)

- dyrygowanie Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL podczas koncertu muzyki afrykańskiej, jaki odbył się w ramach Konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia” (15.12.2011)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (28-30.03.2013)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (18.05.2013)

- dyrygowanie Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL podczas koncertu, jaki odbył się w ramach uroczystej inauguracji roku nauki 2013/14 w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Lublinie (listopad 2013)

- udział Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w lubelskim projekcie "Koncerty adwentowe" (grudzień 2013))

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (17-19.04.2014)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (07.06.2014)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (2-4.04.2015)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (23.05.2015)

- oprawa muzyczna Mszy św. z okazji uroczystości poświęconej Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 roku prowadzi diecezja sandomierska (14.02.2016)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (24-26.03.2016)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (24.05.2016)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem jubileuszowym Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL (7.05.2016)

- oprawa muzyczna Mszy św. z okazji 25-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki - Sióstr Białych (12.06.2016)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (8.01.2017)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (13-15.04.2017)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (03.06.2017)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (7.01.2018)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie (27.01.2018)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (29-31.03.2018)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (19.05.2018)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Ks. Stanisława Budzika, Arcybiskupa Lubelskiego, z okazji 150-lecia istnienia Sióstr Misjonarek i Ojców Misjonarzy (09.12.2018)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL i Trio Hualdo Rico uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Jego Magnificencję Ks. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, transmitowanej przez TVP LUBLIN jako wyraz łączności KUL z Kościołem na Lubelszczyźnie (26.12.2018)

- przygotowanie i wygłoszenie merytorycznego komentarza oraz dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (13.01.2019)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach 6. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie (31.01.2019)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (18-20.04.2019)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (08.06.2019)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w 101 rocznica powstania KULu (9.12.2019)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL dorocznej Mszy św. celebrowanej przez Księdza Prorektora Andrzeja Kicińskiego w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL (12.01.2020)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. celebrowanej w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL przez ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, Prorektora KUL (9.01.2022)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (14-16.04.2022)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (04.06.2022)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. inaugurującej jubileusz 50-lecia działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL celebrowanej w Kościele Akademickim KUL przez ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, Prorektora KUL (11.06.2022)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. inaugurującej międzynarodowe obchody Tygodnia Misyjnego w Kościele Akademickim KUL (23.10.2022)

- koncert w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów święta patronalnego Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie (16.11.2022)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego w Kościele Akademickim KUL (8.01.2023)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. celebrowanej w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL przez ks. prof. dra hab. Marian Stasiaka (29.01.2023)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanych w Kościele Akademickim KUL (6-08.04.2023)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (27.05.2023)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. we wspomnienie liturgiczne 22 męczenników z Ugandy w lubelskiej kaplicy Ojców Białych Misjonarzy Afryki (3.06.2023)

- oprawa Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej na zakończenie pracy Duszpasterstwa Akademickiego KUL w r. akad. 2022-23 przez ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora KUL (14.06.2023)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL Mszy św. inaugurującej międzynarodowe obchody Tygodnia Misyjnego w Kościele Akademickim KUL (22.10.2023)