dr hab. Monika Münnich (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług
 • Struktura gminnych wydatków budżetowych na przykładzie gmin Limanowa i Nowy Sącz
 • Dowody w postępowaniu podatkowym

2020

Prace magisterskie
 • Uprawnienia i obowiązki klienta jako strony kredytu gotówkowego i firmowego
 • Opłata za korzystanie ze środowiska jako instrument finansowania ochrony środowiska w Polsce
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych
 • Zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 • Status prawny Funduszu Dróg Samorządowych
 • Uprawnienia i obowiązki kontrolującego w toku kontroli podatkowej

2019

Prace magisterskie
 • Preferencje podatkowe o charakterze prorodzinnym w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce
 • Nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Miejskiej Świdnik
 • Pomoc de minimis. Aspekty prawno-podatkowe
 • Opodatkowanie budowli w podatku od nieruchomości
 • Nadzór bankowy wykonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych

2018

Prace magisterskie
 • Charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Interpretacja indywidualna w prawie podatkowym

2017

Prace magisterskie
 • Charakterystyka podatku od nieruchomości
 • Rola pieniądza elektronicznego w obrocie finansowym
 • Odwrotne obciążenie w podatku od towarów i usług
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych

2016

Prace magisterskie
 • Dowody w postępowaniu podatkowym
 • Odpowiedzialność biura rachunkowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Podatek od środków transportowych jako źródło dochodów budżetów gmin
 • Rola Ministra Finansów w procedurze budżetowej. Wybrane zagadnienia.
 • Obowiązki i uprawnienia kontrolującego w trakcie kontroli podatkowej
 • Optymalizacja podatkowa na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych

2015

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie obrotu nieruchomościami na gruncie podatku od towarów i usług

2014

Prace magisterskie
 • Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych.
 • Uczestnicy postępowania podatkowego
 • Egzekucja administracyjna zaległości podatkowych.
 • Prawno – finansowe aspekty działalności podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń leczniczych w RP
 • Sytuacja prawna rezydenta i nierezydenta na gruncie polskiego prawa podatkowego
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Ogólna charakterystyka zawodu doradcy podatkowego

2013

Prace magisterskie
 • Charakterystyka podatku od środków transportowych.
 • Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych.
 • Finansowanie obrony narodowej w Polsce. Zagadnienia wybrane.
 • Zakres i struktura finansowania wybranych zadań województwa podkarpackiego w latach 2009- 2012

2012

Prace magisterskie
 • System zwrotu podatku od towarów i usług przedsiębiorcom.
 • Struktura i realizacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Trzydnik Duży i powiatu kraśnickiego w latach 2008-2011.
 • Status prawny i odpowiedzialność dłużników podatkowych na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - studium prawnofinansowe.
 • Sytuacja prawna małżonków i konkubentów w świetle przepisów prawa podatkowego.
 • Analiza opodatkowania rolnictwa w Polsce.
 • Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Kredyt preferencyjny jako szczególny rodzaj czynności bankowej.

2011

Prace magisterskie
 • Podatnik na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Ogólna charakterystyka.
 • Kredyty hipoteczne jako działalność banków komercyjnych w Polsce.
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej.
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa.
 • Państwowy dług publiczny i deficyt budżetowy w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej i sytuacji wybranych państw członkowskich.
 • Opodatkowanie dochodów kapitałowych.
 • Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.
 • Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia.

2010

Prace magisterskie
 • Umowa kredytu i umowa leasingu jako formy dofinansowania działalności gospodarczej.
 • Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych
 • Wybrane rodzaje działalności usługowej banków.
 • Instytucja urzędowych interpretacji prawa podatkowego w świetle Ordynacji podatkowej.
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
 • Wdrażanie Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013.
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
 • Opadatkowanie nieruchomości w perspektywie wprowadzenia podatku katastralnego.
 • Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi celnemu.
 • Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2009

Prace magisterskie
 • Dochody własne powiatu na przykładzie rybnickiego powiatu ziemskiego.
 • Postępowanie kontrolne wykonywane przez organy kontroli skarbowej.
 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Standardy opodatkowania dochodu i majątku w świetle Konwencji modelowej OECD.
 • Kontrola dewizowa.
 • Przestępstwa podatkowe.
 • Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej.
 • Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika i inkasenta.
 • Tajemnica skarbowa.
 • Kontrola zarządzania środkami unijnymi w Polsce

2007

Prace licencjackie
 • Struktura banków spółdzielczych w Polsce
 • Wywiad Skarbowy czyli Polska Policja Fiskalna
 • Podatki państwowe jako główny dochód publiczny budżetu państwa
 • Zasady budżetowe: jawności, przejrzystości i równowagi
 • Tworzenie i organizacja banków w formie spółek akcyjnych
 • System ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Struktura dochodów gminy na przykładzie gminy Międzyrzec Podlaski
 • Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych