dr hab. Monika Münnich (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL


2017


Książka naukowa recenzowana

 • Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym

2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problems in interpreting tax exemption of medical sevices as regulated by the UE VAT Directive and Polish VAT Act
  [Problemy interpretacyjne dotyczące przepisów normujących zwolnienie podatkowe usług medycznych na gruncie Dyrektywy VAT 112 oraz polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.]
 • Government tax administrations authorities

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Komentarz do art. 130-132
 • Komentarz do art. 17a-17b
 • Komentarz do art. 17
 • Komentarz do art. 18-18d
 • Komentarz do art. 15

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej,
  [w:] Przegląd Prawa Publicznego
 • Wybrane organy podatkowe posiadające uprawnienia organów podatkowych. Kwestie Kontrowersyjne
  [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Characteristics of Governmental Authorities of the Fiscal Administration in Poland
  [Charakterystyka rządowych organów administracji skarbowej w Polsce]

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Przebieg postępowania podatkowego
 • Uczestnicy postępowania podatkowego
 • Strona i podmioty uprawnione do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony
 • Kontrola podatkowa
 • Zasady ogólne postępowania podatkowego
 • Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
 • Czynności sprawdzające

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym

2014

 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce : rozstrzygnięcia w prawie podatkowym

 • 2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wywaid skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym? Studium prawne
   [w:] Studia Prawnicze KUL

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Deklaracja Praw Podatnika

  2012


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Pojęcie budżetu [w:] Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Kontrola i nadzór w administracji
  • Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komentarz do art. 68-71)
  • Finanse publiczne
  • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Komentarz do art. 124-161, 167-170), [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  Hasło w leksykonie

  • Wydatki budżetu państwa
  • Kontrola zarządcza
  • Agencje wykonawcze
  • Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Komitet audytu wewnętrznego
  • Rezerwy celowe
  • Dotacja przedmiotowa
  • Komórki audytu wewnętrznego
  • Audytor wewnętrzny
  • Prowizorium budżetowe
  • Rezerwa ogólna
  • Budżet zadaniowy
  • Uchwalenie ustawy budżetowej
  • Wydatki niewygasające
  • Przygotowanie projektu budżetu państwa
  • Dotacja podmiotowa
  • Dotacje celowe
  • Dotacja budżetowa
  • Wykonanie ustawy budżetowej (harmonogram)
  • Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej
  • Rezerwy wojewodów
  • Rezerwy budżetowe
  • Audyt wewnętrzny

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego

  Udział w konferencji krajowej

  • Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego
  • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe
  • Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal brązowy Prezydenta RP za długoletnią służbę

  Udział w festiwalu nauki

  • Procedura budżetowa, czyli w czyich rękach są nasze pieniądze?

  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Małżonkowie jako strona procedur podatkowych uregulowanych w ordynacji podatkowej
  • Pojęcie "przepisów prawa podatkowego" w ordynacji podatkowej a wspólnotowe prawo podatkowe

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Wykorzystanie ogólnej rezerwy budżetowej. Wybrane zagadnienia

  Udział w konferencji krajowej

  • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja a obejście prawa podatkowego