Andrzej Podraza

dr hab. Andrzej Podraza

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace licencjackie
 • Cywilne służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Polski po 1989
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce w latach 90. Na przykładzie grup przestępczych Pruszków i Wołomin
 • Zjawisko i metody zwalczania korupcji w Polsce
 • Terroryzm międzynarodowy w XXI wieku
 • Ochrona wschodniej granicy Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa Polski
 • Struktura i rola policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Udział Polski w misjach wojskowych w Afganistanie
Prace magisterskie
 • Zagrożenie cyberterroryzmem na obszarze euroatlantyckim
 • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej
 • Polityka antynarkotykowa Unii Europejskiej
 • Majdan - ponowne narodziny narodu ukraińskiego
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
 • Transformacja Sojuszu Północnoatlantyckiego w okresie pozimnowojennym
 • Współpraca NATO i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego

2019

Rozprawy doktorskie
 • Wspólnota bezpieczeństwa w regionie czarnomorskim w perspektywie poszerzonej Unii Europejskiej. Studium z socjologii polityki
Prace licencjackie
 • Rola kobiet w zorganizowanych grupach przestępczych w Europie
 • Struktura i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce
 • Transformacja Sił Zbrojnych RP w wyniku wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego
 • Wiedza młodzieży na temat postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego. Na przykładzie opinii uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
 • Ataki w cyberprzestrzeni wzrastającym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
 • Struktura, zadania i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce
 • Rola i znaczenie cywilnych służb specjalnych w Polsce po 1989 roku
 • Motywacje ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na przykładzie kandydatów do 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce po 1989r.
 • Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz metod jej zwalczania
Prace magisterskie
 • Rola NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa globalnego w XXI wieku
 • Terroryzm islamski jako główne zagrożenie bezpieczeństwa współczesnej Europy
 • Społeczność międzynarodowa wobec konfliktu na Ukrainie
 • Rzeczpospolita Polska w potencjalnym konflikcie zbrojnym
 • Rola NATO w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich
 • Rola i znaczenie NATO w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny
 • Ewolucja strategii obronności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku

2018

Prace licencjackie
 • Sekurytyzacja problemu uchodźców w Polsce w latach 2015-2018
 • Rola Polskich Wojsk Specjalnych w Zapewnieniu Bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Międzynarodowy handel ludźmi jako problem bezpieczeństwa w XXI wieku
 • Nierozprzestrzenianie broni jądrowej jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Państwo Islamskie (ISIS) jako nowe zagrożenie terrorystyczne w XXI wieku
 • Ukryta sieć jako problem bezpieczeństwa
 • Przemyt narkotyków jako problem bezpieczeństwa na przykładzie Polski
 • Rola i zadania Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa polskich granic
 • Rola i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa Polski
 • Rola Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Unii Europejskiej
Prace magisterskie
 • Wpływ ataków terrorystycznych na bezpieczeństwo publiczne w wybranych państwach europejskich w XXI wieku
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania
 • Globalna strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Rola NATO w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski
 • Handel ludźmi jako forma przestępczości zorganizowanej w Europie
 • Wojna w Iraku w 2003 roku i jej znaczenie w destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu w kontekście polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
 • Rola i zadania Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Udział Polski w misjach pokojowych Unii Europejskiej
 • Rola kobiet w organizacjach terrorystycznych

2017

Prace licencjackie
 • Handel ludźmi jako zagrożenie bezpieczeństwa
 • Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny
 • Rola kobiet w zorganizowanych grupach przestępczych.
 • Polska wobec rewolucji i kryzysu na Ukrainie (2013-2017)
 • Grupa Wyszehradzka w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Polityka zagraniczna i obrony Polski a członkostwo w NATO
 • Bezpieczeństwo imprez masowych. Na przykładzie meczów piłki nożnej
 • Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie nielegalnego handlu i spożycia narkotyków
 • Przemyt towarów akcyzowych przez wschodnią granicę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski
Prace magisterskie
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w XXI w.
 • Transformacja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym

2016

Prace licencjackie
 • Rola i zadania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce po 1989 r
 • Rola Służby Celnej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski
 • Powstanie, cele i działalność Europejskiego Urzędu Policji (Europol)
 • Rola Państwowej Straży Pożarnej w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego
 • Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej. Na przykładzie wybranych państw
 • Rola Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa. Analiza porównawcza
 • Wybrane sekty i nowe ruchy religijne jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i kulturowego w Polsce
 • Transformacja sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku
 • Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty przestępczości narkotykowej w Polsce
 • Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski.
 • Przemyt narkotyków do Europy jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Charakterystyka służb specjalnych w Polsce na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Prace magisterskie
 • Członkostwo Polski w NATO. Korzyści i wyzwania
 • Przyczyny i skutki interwencji Stanów Zjednoczonych w Afganistanie
 • Stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze bezpieczeństwa po zakończeniu Zimnej Wojny
 • Strategia NATO w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego
 • Terroryzm islamski zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
 • Bezpieczeństwo Polski a członkostwo w NATO w kontekście kryzysu na Ukrainie
 • Bezpieczeństwo Polski a stosunki z Federacją Rosyjską
 • Kryzys uchodźców wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego w latach 2015-2016

2015

Prace magisterskie
 • Sankcje w polityce międzynarodowej. Na przykładzie sankcji wobec Rosji podczas kryzysu ukraińskiego w latach 2013-2014
 • Broń chemiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście systemów niedemokratycznych. Znaczenie promocji demokracji oraz determinanty skutecznej demokratyzacji państw w XX i XXI w.
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej a kształtowanie się porządku międzynarodowego w XXI wieku
 • Kreowanie wizerunku Rosji na arenie międzynarodowej
 • Miękka siła w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku
 • Udział Polski w operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Przeobrażenia polskich sił zbrojnych po transformacji ustrojowej
 • Proces umacniania się strategicznej pozycji i znaczenia Islamskiej Republiki Iranu na Bliskim Wschodzie
 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w XXI wieku
 • Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej na przykładzie wschodniej granicy Polski.
 • Jugosławia-przyczyny, przebieg i skutki rozpadu federacji.
 • Brytyjskość czy wielokulturowość? Problem społecznej integracji mniejszości muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii

2014

Prace magisterskie
 • Amerykanizacja jako proces zmiany kulturowej w Polsce po 1989 r
 • Rola Komitetu Regionów w funkcjonowaniu polityki spójności Unii Europejskiej
 • Modernizacja gospodarki Lubelszczyzny w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
 • Polityka Unii Europejskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej
 • Przyczyny, przebieg i konsekwencje wojny koreańskiej (1950-1953)
 • Proces integracji Republiki Chorwacji z Unią Europejską
 • Priorytety i środki realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Strategia Stanów Zjednoczonych a strategia Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi po ataku na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Analiza porównawcza
 • Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Na przykładzie województwa podkarpackiego
 • Polska granica wschodnia jako warunek bezpieczeństwa zintegrowanego obszaru Unii Europejskiej
 • Wpływ państw europejskich na transformację strategii bezpieczeństwa i działań NATO w okresie pozimnowojennym
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej

2013

Prace licencjackie
 • Polska w strefie Schengen - wyzwania dla relacji z sąsiadami z Europy Wschodniej (Białoruś, Rosja, Ukraina).
 • Soft Power Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych.
 • Brytyjska koncepcja integracji europejskiej
 • Strategia i wizerunek Polski w Unii Europejskiej

2012

Prace licencjackie
 • Stany Zjednoczone jako supermocarstwo w XXI wieku
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: w kierunku militaryzacji Unii Europejskiej?
 • Strategia Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
 • Przeobrażenia Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
 • Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: geneza, cele, instrumenty
 • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - próba podsumowania
Prace magisterskie
 • Problem wypędzonych w stosunkach polsko niemieckich po 1989 roku
 • Marketing polityczny w Polsce w wyborach prezydenckich w 1995 i 2005 roku
 • Zjawisko eurosieroctwa po wejściu Polski do unii Europejskiej. Studium socjologiczne
 • Ataki w cyberprzestrzeni jako zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w XXI wieku
 • Obraz Rosji w polskiej debacie publicznej po katastrofie z 10 kwietnia 2010 r.
 • Uwarunkowania i trwałość podziału lewica-prawica w Polsce po 1989 r.

2011

Rozprawy doktorskie
 • Polityka zagraniczna a kształtowanie się państwowości Ukrainy po rozpadzie ZSRR w świetle teorii konstruktywizmu społecznego
Prace magisterskie
 • Rola aktorów niepaństwowych w międzynarodowej polityce ochrony środowiska na przykładzie działalności Greenpeace
 • Model polityki wielokulturowości w rozwiniętych społeczeństwach Europy Zachodniej. Aspekty społeczne, kulturowe i polityczne
 • Rozwój i funkcjonowanie grup nacisku w Polsce po 1989 roku w świetle modeli polityki grupowej
 • Polityka rozwojowa a problemy społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie na przykładzie Afryki
 • Zarządzanie globalizacją w okresie pozimnowojennym w aspekcie globalnych problemów społeczno-gospodarczych
 • Transformacja suwerenności państwa w dobie integracji i globalizacji w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej
 • Współczesny nacjonalizm i jego wpływ na procesy integracyjne w ramach Unii Europejskiej
 • Proces demokratyzacji w Polsce w latach 1989-2010 w świetle teorii „trzeciej fali demokratyzacji” Samuela Huntingtona
 • Transformacja polskich Sił Zbrojnych po 1989 roku. Aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze
 • Naruszenia i system ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku
 • Pozycja społeczno – polityczna mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 roku

2010

Prace licencjackie
 • Powstanie i funkcjonowanie euroregionów w Polsce
 • Stanowisko Kościoła katolickiego wobec procesów integracji europejskiej
 • Polityka rozwojowa Unii Europejskiej: eliminacja ubóstwa na świecie
 • Udział Polski w misjach pokojowych
 • Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży
 • Ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie pozimnowojennym
 • Wymiar wschodni Unii Europejskiej
 • Globalizacja kultury: szanse, wyzwania, zagrożenia
 • Funkcjonowanie grup nacisku i zjawisko lobbingu w ramach Unii Europejskiej
 • Unia Śródziemnomorska: powstanie i główne obszary współpracy
 • Globalne nierówności: zjawisko nędzy i ubóstwa we współczesnym świecie
 • Perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej

2009

Prace licencjackie
 • Rola czynników cywilizacyjno - religijnych w ewolucji polityki międzynarodowej w okresie pozimnowojennym
 • Zjawisko i metody zwalczania handlu ludźmi w Europie
 • Ewolucja pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym
 • Zjawisko terroryzmu międzynarodowego i metody walki z nim po wydarzeniach 11 września 2001r.
 • Polityka zagraniczna Rosji pod rządami Władimira Putina
 • Bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy
 • Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

2008

Prace licencjackie
 • Międzynarodowa pozycja Polski a procesy globalizacji i integracji
 • Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Problem ochrony mniejszości narodowych na przykłądzie mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 roku
 • Konflikty zbrojne a bezpieczeństwo międzynarodowe w okresie postzimnowojennym. Na przykładzie wojny w byłej Jugosławii i drugiej wojny w Iraku
 • Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku
 • Polityka Ukrainy wobec Unii Europejskiej i NATO

2007

Prace licencjackie
 • Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską? Dylematy rozwojowe Unii Europejskiej od końca lat 80 XX wieku
 • Pozycja Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej
 • Akcesja Polski do Unii Europejskiej

2004

Prace magisterskie
 • Liga Republikańska w systemie politycznym III RP
 • Ministerstwo sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera