Andrzej Podraza

dr hab. Andrzej Podraza

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego
  [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Model teoretyczny reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Jednostka – społeczeństwo – państwo. Księga pamiątkowa ku czci śp. prof. Jerzego Rebety

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Decline of the United States and the Survival of NATO in the Post-Cold War Period: A Theoretical Discussion
  [Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i przetrwanie NATO w okresie postzimnowojennym: dyskusja teoretyczna]
 • Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis
  [Geopolityczne i strategiczne przyczyny oraz konsekwencje wojny domowej w Syrii i kryzysu związanego z uchodźcami]
  [w:] Nação e defesa

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Unia Europejska jako podmiot geopolityczny czy humanitarny? Na przykładzie reakcji wobec wojny w Syrii i problemu uchodźców

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • A Transatlantic or European Perspective of World Affairs: NATO and the EU towards Problems of International Security in the 21st Century
  [Transatlantycka lub europejska perspektywa spraw światowych: NATO i UE wobec problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku]
 • Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Brexit and the Future of European Security Governance in an Age of Uncertainty
  [Brexit i przyszłość europejskiego zarządzania bezpieczeństwem w czasach niepewności]
 • Bezpieczeństwo europejskie w erze zawirowań transatlantyckich

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polska jako hub gazowy w kontekście współpracy regionalnej w Europie
 • Geopolityka a bezpieczeństwo energetyczne w kontekście stworzenia w Polsce hubu gazowego dla Europy
 • Skuteczność i dylematy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Normatywny czy realistyczny konflikt z Rosją o wspólne sąsiedztwo?

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Polska - Unia Europejska - Świat w perspektywie

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Koncepcje Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej a rozwój aktywności w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Transatlantycka strategia wobec Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej

Recenzja książki naukowej

 • Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Recenzja artykułu naukowego

 • Deutschland gegen Deutsch? – Karl W. Deutsch na sześćdziesięciolecie Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Brexit and the future of transatlantic security relations
 • U.S. policy towards Russia and the Ukrainian conflict. Towards a new Cold War?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka

Organizacja konferencji krajowej

 • Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarządzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
 • Idea jedności europejskiej a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego
 • Trójmorze: koncepcja geostrategiczna czy infrastrukturalna?
 • Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji gospodarczej i politycznej w XXI wieku
 • Globalne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • PANEL FB7 – Regionalna hegemonia i przywództwo mocarstw. Część II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • PANEL 1.3. GAZ ZIEMNY - RÓŻNE FORMY: LNG, WODÓR, GAZ ZE SKAŁ ŁUPKOWYCH
 • Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • A course for American students "Transatlantic Security Relations after the End of the Cold War" (45h)
  [Wykład kursoryczny dla studentów amerykańskich "Transatlantic Security Relations after the End of the Cold War" (45 godz.)]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Guest lectures (8 hrs.)
  [Wykłady gościnne (8 hrs.)]

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • Team Europe

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI w.
  [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Towards a new system of global democratic governance: the Transatlantic Security Community and the role in democracy promotion in the 21st century
  [W kierunku nowego systemu globalnego demokratycznego zarządzania: transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa i rola w promocji demokracji w XXI wieku ]

2014

 • Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku

 • Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
  • To deepen or broaden the European integration: perspectives for new member states participation in the European Union vs crisis in Euro zone
   [Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską: perspektywy akcesji nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro]
  • Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej
   [w:] KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Thierry de Montbrial, Działanie i system świata, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, ss. 518
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada programowa
   [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis

  Recenzja artykułu naukowego

  • Trafność neofunkcjonalizmu w wyjaśnianiu początków i współcześności integracji europejskiej

  Recenzja podręcznika akademickiego

  • Neill Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja rozprawy doktorskiej
  • Recenzja rozprawy doktorskiej

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Sovereignty and EU power expansion: a state in the European Union in times of euro crisis
   [Suwerenność i rozszerzanie uprawnień UE: państwo w Unii Europejskiej w dobie kryzysu w strefie euro]
  • Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
  • To deepen or widen the European integration: perspectives for new Member States to join the European Union vs. the Eurozone crisis
   [Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską: perspektywy akcesji nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro]

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Panel: Borders Within Europe II; konferencja: Boundaries in/of International Relations
   [Panel: Granice w Europie II]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Panel: Borders Within Europe II; konferencja: Boundaries in/of International Relations
   [Panel: Granice w Europie II]
  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna

  Organizacja konferencji krajowej

  • Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro – możliwość zróżnicowania integracji w ramach Unii Europejskiej
  • Problem wielopoziomowego zarządzania w ramach Unii Europejskiej
  • Unilateralizm czy multilateralizm: analiza porównawcza strategii globalnych USA i Unii Europejskiej
  • Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej
  • Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012
  • Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • CEEISA – Central and East European International Studies Association

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • PTSM – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

  Działalność odczytowa

  • Polska wobec kryzysu w strefie euro

  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Członek komitetu redakcyjnego
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych, zeszyt 1: Socjologia, Katolicka nauka społeczna, politologia (ISSN: 0137-4176)

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Addressing security threats and challenges in developing countries: a comparison of strategies of the US and EU
   [Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w krajach rozwijających się: porównanie startegii USA i UE]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
  • Czy Partnerstwo Wschodnie jest jeszcze priorytetem Unii Europejskiej?

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Unia Europejska jako aktor międzynarodowy po Traktacie Lizbońskim

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Działalność medialna

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Addressing security threats and challenges in developing countries: a comparison of strategies of the United States and the European Union
   [Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w krajach rozwijających się: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej]

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Rada Naukowa Serii Człowiek-Społeczeństwo-Państwo w Wydawnictwie Adam Marszałek

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Rada Polityki Zagranicznej

  2009


  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  2007


  Książka naukowa recenzowana

  • Unia Europejska w procesie reform traktatowych

  2005


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • EU Eastern enlargement and Poland
   [Wschodnie poszerzenie UE a Polska]

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  2001


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną?

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Traktat Nicejski

  Nagroda krajowa

  • Druga nagroda Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej za książkę "Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej" wydaną w 1996 r.

  2000


  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  1999


  Książka naukowa recenzowana

  • Unia Europejska

  1996

 • Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej

 • 1992

 • The Western European Union and Central Europe: a new relationship
  [Unia Zachodnioeuropejska a Europa Środkowa: nowe relacje]