dr hab. Andrzej Podraza (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego
  [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Decline of the United States and the Survival of NATO in the Post-Cold War Period: A Theoretical Discussion
  [Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i przetrwanie NATO w okresie postzimnowojennym: dyskusja teoretyczna]
 • Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis
  [Geopolityczne i strategiczne przyczyny oraz konsekwencje wojny domowej w Syrii i kryzysu związanego z uchodźcami]
  [w:] Nação e defesa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • A Transatlantic or European Perspective of World Affairs: NATO and the EU towards Problems of International Security in the 21st Century
  [Transatlantycka lub europejska perspektywa spraw światowych: NATO i UE wobec problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku]
 • Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Koncepcje Unii Europejskiej jako aktora na arenie międzynarodowej a rozwój aktywności w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Transatlantycka strategia wobec Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny

2016

 • Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Promocja demokracji a bezpieczeństwo europejskie: skuteczność i dylematy polityki wschodniej Unii Europejskiej w XXI w.
  [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • 2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Towards a new system of global democratic governance: the Transatlantic Security Community and the role in democracy promotion in the 21st century
   [W kierunku nowego systemu globalnego demokratycznego zarządzania: transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa i rola w promocji demokracji w XXI wieku ]

  2014

 • Integracja europejska w czasach kryzysu: scenariusz rozwoju Unii Europejskiej w XXI wieku
 • Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
  • To deepen or broaden the European integration: perspectives for new member states participation in the European Union vs crisis in Euro zone
   [Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską: perspektywy akcesji nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro]
  • Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej
   [w:] KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Thierry de Montbrial, Działanie i system świata, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, ss. 518
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada programowa
   [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis

  Recenzja artykułu naukowego

  • Trafność neofunkcjonalizmu w wyjaśnianiu początków i współcześności integracji europejskiej

  Recenzja podręcznika akademickiego

  • Neill Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja rozprawy doktorskiej
  • Recenzja rozprawy doktorskiej

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Sovereignty and EU power expansion: a state in the European Union in times of euro crisis
   [Suwerenność i rozszerzanie uprawnień UE: państwo w Unii Europejskiej w dobie kryzysu w strefie euro]
  • Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
  • To deepen or widen the European integration: perspectives for new Member States to join the European Union vs. the Eurozone crisis
   [Pogłębiać czy poszerzać integrację europejską: perspektywy akcesji nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro]

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

  • Panel: Borders Within Europe II; konferencja: Boundaries in/of International Relations
   [Panel: Granice w Europie II]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Panel: Borders Within Europe II; konferencja: Boundaries in/of International Relations
   [Panel: Granice w Europie II]
  • Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna

  Organizacja konferencji krajowej

  • Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne
  • Polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro – możliwość zróżnicowania integracji w ramach Unii Europejskiej
  • Unilateralizm czy multilateralizm: analiza porównawcza strategii globalnych USA i Unii Europejskiej
  • Przemiany Unii Europejskiej w XXI wieku: w kierunku redefinicji modelu integracji europejskiej
  • Problem wielopoziomowego zarządzania w ramach Unii Europejskiej

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012
  • Polska wobec kryzysu w strefie euro – aspekty polityczne

  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • CEEISA – Central and East European International Studies Association

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • PTSM – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

  Działalność odczytowa

  • Polska wobec kryzysu w strefie euro

  2011


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Członek komitetu redakcyjnego
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych, zeszyt 1: Socjologia, Katolicka nauka społeczna, politologia (ISSN: 0137-4176)

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Addressing security threats and challenges in developing countries: a comparison of strategies of the US and EU
   [Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w krajach rozwijających się: porównanie startegii USA i UE]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Czy Partnerstwo Wschodnie jest jeszcze priorytetem Unii Europejskiej?
  • Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Działalność medialna

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Addressing security threats and challenges in developing countries: a comparison of strategies of the United States and the European Union
   [Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa w krajach rozwijających się: porównanie strategii Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej]

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

  • Rada Naukowa Serii Człowiek-Społeczeństwo-Państwo w Wydawnictwie Adam Marszałek

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Rada Polityki Zagranicznej

  2007


  Książka naukowa recenzowana

  • Unia Europejska w procesie reform traktatowych