dr hab. Andrzej Podraza (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Stosunków Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

 

307999_oqi7_lu23s03_podraza_82

 

Od 1 września 2016 r. do 30 września 2019 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Od 1 września 2009 r. kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych)

 

Od 1 listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. kierownik Katedry Politologii (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych)

 

e-mail: podraza@kul.pl

 

Wykształcenie: studia z zakresu socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1983-1988; 1988 r.: dyplom magistra socjologii z wyróżnieniem. Studia z zakresu stosunków międzynarodowych w St Antony’s College, Oxford University w roku akademickim 1990/1991 dzięki stypendium Stefan Batory Trust/Foreign and Commonwealth Office. 19.01.1995 r.: stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (tytuł rozprawy doktorskiej: Globalizacja stosunków politycznych i gospodarczych Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej w latach 80-tych (1979-1991), Lublin 1994, s. 451). 17.10.2008 r.: uchwała Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 1 października 2009 r. profesor nadzwyczajny KUL.

Zatrudnienie: od 1993 r. zatrudniony w Katedrze Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1997 r. na stanowisku adiunkta). Od 1 listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. kierownik Katedry Politologii (Instytut Socjologii). Od 1 września 2009 r. kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk o Polityce i Administracji).

Pobyty badawcze i staże: pracownik naukowy w programie międzynarodowego bezpieczeństwa w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie od października 1991 r. do kwietnia 1992 r. Staże w instytucjach europejskich: Parlament Europejskiej (styczeń-marzec 1988 r.) i Komisja Europejska (kwiecień-lipiec 1992 r.) Pobyty badawcze i wykłady w Uniwersytecie Umea (Szwecja) w październiku 1999 r. i w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) w styczniu 2006 r. i w marcu 2007 r., w Holy Family University (Filadelfia, USA) w marcu 2007 r. oraz w Oxford University (St Antony's College) w lutym 2010 r. Wykład kursoryczny z zakresu integracji europejskiej w Uniwersytecie w Trnawie (Słowacja) w roku 1996 r.

Granty badawcze i dydaktyczne: dwukrotnie grant UE ‘Jean Monnet Project’ na wykłady ‘Integracja europejska’ (1995-1998) oraz ‘Bezpieczeństwo europejskie’ (1998-2001). Grant Unii Europejskiej w ramach programu Phare Fiesta II na napisanie i wydanie książki pt. Unia Europejska (1997-1998). Grant Research Support Scheme na realizację projektu badawczego Central Europe in the process of European integration (1997-2000). W latach 2006-2007 koordynator modułu „Społeczeństwo i polityka” (nauki społeczne) w ramach współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – program INTERREG IIIA/TACIS CBC). Organizator kilkunastu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Publikacje: autor sześciu książek autorskich oraz siedmiu pod redakcją. Książka - Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996 – uzyskała w 2001 r. drugą nagrodę Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w konkursie „Monografia 2001”.

 

PUBLIKACJE

I Książki autorskie

 (1) Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 774.

(2) Central Europe in the process of European integration. A comparative study of strategies of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia towards deepening and widening of the European Union, Research Support Scheme of the Open Society Support Scheme, Praha 2000, s. 118, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001107/01/89.pdf.

(3) Unia Europejska, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 198.

(4) Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, s. 120.

(5) Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996, s. 374.

(6) The Western European Union and Central Europe: a new relationship, RIIA Discussion Paper no 41, Royal Institute of International Affairs, 1992, London, s. 41.

 

II Książki pod redakcją

 (1) Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 85, (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

(2) Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 131., (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

(3) Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 145 (książka ukazała się również w wersji angielskiej; współredakcja wersji angielskiej Igor Hrabynskyy).

(4) Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 158 (współredakcja Wojciech Gizicki; książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

 (5) Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 144 (książka ukazała się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

(6) Polska – Niemcy. Partnerzy w nowej Europie, Konsorcjum Wydawnicze „Voyager-Tour” dla Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lublin 2003, s. 138.

 (7) Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 232.

 

III Artykuły

 (1) Ewolucja zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie pozimnowojennym, w: K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 7-19.

(2) Partnerstwo Wschodnie – od decyzji do praktyki, 10.06.2010, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100610_partnerstwo_wschodnie_pl.htm.

(3) Rola Unii Europejskiej w stabilizacji stosunków międzynarodowych, w: I. Stawowy-Kawka (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga Pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 191-200.

(4) Wpływ akcesji nowych państw członkowskich na reformę i dyskusję o kształcie Unii Europejskiej, w: A. Pawłowska (red.), Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Handel, polityka, prawa człowieka, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 95-114.

(5) Polityka wschodnia Unii Europejskiej: próba podsumowania i perspektywy rozwoju, w: E. Cziomer (red.), Unia Europejska  między polityką wschodnią  a partnerstwem wschodnim, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, numer 4(VI), Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s. 17-26.

(6) Katedra Politologii. Rozwój badan politologicznych w KUL, w: S. Fel, J. P. Gałkowski, J. M. Zabielska (red.), tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 229-233.

(7) Przyszłość Unii Europejskiej w perspektywie akcesji Ukrainy, w: A. Podraza, W. Gizicki (red.), Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008, s. 9-16 (artykuł ukazał się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

(8) Konferencja międzyrządowa jako metoda reformowania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), nr 1, 2007, 7-33.

(9) Międzynarodowa aktywność Unii Europejskiej, w: W. Gizicki, A. Podraza (red.), Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 55-61.

(10) Korzenie polityki dyferencjacji: cele i instrumenty polityki Zachodu wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej w okresie zimnej wojny i na początku lat 90. XX wieku, „Politologia i Stosunki Międzynarodowe. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej w 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich” (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej – Chełm, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek), nr 2, 2007, s. 96-114.

(11) Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej w kontekście pogłębiania i poszerzania integracji europejskiej, w: A. Podraza (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 9-20 (artykuł ukazał się również w wersji angielskiej i ukraińskiej).

(12) Reintegracja Europy: stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej z punktu widzenia społecznego nauczania Kościoła, w: E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski (red.), Chrześcijaństwo a jedność Europy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 155-170.

(13) EU Eastern enlargement and Poland, w: A. Skuhra (red.), The Eastern enlargement of the European Union. Efforts and obstacles on the way to membership, Studienverlag, Innsbruck 2005, s. 31-52.

(14) Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: mit czy rzeczywistość?, w: T. Kołodziej (red.), „Nowe sąsiedztwo” na wschodzie poszerzonej Unii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 43-58.

 (15) Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO): Unia Europejska w poszukiwaniu tożsamości na arenie międzynarodowej, w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska – instytucje – polityka – prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 365-382.

(16) Polska wizja zjednoczonej Europy, w: A. Podraza (red.), Polska – Niemcy. Partnerzy w nowej Europie, Konsorcjum Wydawnicze „Voyager-Tour” dla Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lublin 2003, s. 31-48.

 (17) Pogłębiać czy poszerzać Unię Europejską? Rozwój Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim, w: Z. Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 17-27.

(18) Kościół wobec procesów integracji Polski z Unią Europejską, w: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 539-557.

 (19) Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną ?, w: A. Podraza (red.), Traktat Nicejski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 137-171.

(20) Strategie integracyjne państw Europy Środkowej, w: M. Marczewska-Rytko (red.), Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001, s. 69-79.

 (21) Karta Narodów Zjednoczonych, w: Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000, vol. VIII, s. 903-904.

(22) Przynależność do Unii Europejskiej a suwerenność państw członkowskich, „Biuletyn Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej”, nr 4 (24), 2000, s. 10-23.

(23) Strategia integracyjna Polski, Czech i Węgier, w: M. Chorośnicki, E. Cziomer (red.), Unia Europejska. Transformacja i integracja w Europie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1999,  s. 136-147.

(24) Integracja europejska i narodowe interesy, w: E. Stadtmüller (red.),  Jaka Europa? What kind of Europe?, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998, s. 169-185.

(25) Central and Eastern Europe in the process of integration into the European Union, „Journal for Mental Changes. Perspectives of Economic, Political and Social Integration”, vol. IV, 1998, nr 1, s. 7-26.

(26) Enlargement of the EU and NATO: challenges, opportunities, implications, w: A. Zielińska-Głębocka, A. Stępniak (red.), EU adjustment to Eastern enlargement. Polish and European perspective, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998,  s. 67-79.

(27) Niemcy a państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Stan i perspektywy wzajemnych stosunków. Deutschland und die Staaten Mittel- und Osteuropas. Stand und Perspektivs der gegenseitigen Beziehungen, w: E. Stadtmüller (red.), Niemcy: Naród - Państwo 1961-1996. Deutschland: Volk - Staat 1961-1996, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998,  s. 145-157.

(28) Poland between the East and the West: security risks and policy options, w: A. Dumała, Z.J. Pietraś (red.), The future of East-Central Europe,  Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 1996,  s. 292-300.

(29) Poland after the elections, w: WRE: An Oxford Journal of Opinion and Current Affairs, nr 9, 1991, s. 5-6.

(30) The role of the European Parliament in the Single European Act,  w: The Schuman Journal (European Parliament, Luxembourg), July 1989, s. 12-14.

(31) Rola Parlamentu Europejskiego w Jednolitym Akcie Europejskim, w: Roczniki Nauk Społecznych, nr 1, 1988/1989,  s. 333-344.

 

III Raporty eksperckie

 

(1) G. Heard, A. Podraza, P. Cornish, E. Matanle, The foreign policy decision-making structures in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia & Slovenia, Royal Institute of International Affairs dla EC Commission, London 1996, s. 122 + aneksy.

 

IV Referaty w materiałach pokonferencyjnych

 (1) Komponent obronny: ‘Stara i nowa Europa’. Europejskie i atlantyckie dylematy polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w: ‘Przyszłość Unii Europejskiej – wspólnie, ale jak?’ – konferencja w dniach 28-29 marca 2003 zorganizowana przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z grupą badawczą ‘Integracja Europejska’, Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2003.

(2) Central and Eastern Europe in the process of integration into the European Union, w: Fifth Biennial International Conference. European Community Studies Association USA, Seattle, Washington USA, May 29-June 1, 1997.

 

V Recenzje

(1) S. Parzymies, Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 1-2, tom 41, 2010, s. 267-270.

(2) S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, „The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 8, nr 3, 1999, s. 89-92. (angielska wersja recenzji wymienionej w pozycji 2)

(3) S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 1999, s. 88-91.

(4) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, „The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 7, nr 4, 1998, s. 114-117. (angielska wersja recenzji wymienionej w pozycji 4)

(5) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4, 1998, s. 112-115.