Ks. dr Paweł Lewandowski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Asystent


2021


Artykuł w czasopiśmie

 • Śp. Zenon Kardynał Grocholewski (1939-2020)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów dla Kościół i Prawo
  [w:] Kościół i Prawo
 • Reviewer of articles for the TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
  [Recenzent artykułów dla TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Reviewer of article for The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
  [Recenzent artykułu dla The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Utrzymanie duchownych według polskiego ustawodawstwa partykularnego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Catholic Church in Economic and Legal Relations. Slovak-Polish Scientific Internet Conference organized in the framework of scientific project VEGA 1/0170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church (Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi)

Organizacja konferencji krajowej

 • Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona i obrona prawa do godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Naukowa online pt. Przesłanie encyklik: Rerum Novarum, Laborem exercens, Centesimus annus i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Misja rodziny we współczesnym świecie. 40-lecie adhortacji Familiaris Consortio
 • 1 Ogólnopolska Konferencja Redaktorów Naczelnych i Sekretarzy Redakcji Czasopism Prawniczych pt. Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej

Organizacja konferencji

 • Konferencja Naukowa "Posłannictwo Kościoła względem Narodu" połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację
 • Konferencja Naukowa pt. Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae

Udział w konferencji

 • Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację
 • Konferencja Naukowa "Posłannictwo Kościoła względem Narodu" połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Kościół - państwo - społeczeństwo obywatelskie w służbie rodzin w Polsce. Inspiracje nauczaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II
 • Konferencja Naukowa pt. Prymasi Polski w służbie Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline
  [Zakaz uprawiania handlu lub transakcji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Noli metuere et noli timere” połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 1 czerwca 2019 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • The Doctoral Scholarship at the Doctoral School in the Republic of Poland as a Way to Ensure a Decent Support for a Clergy Doctoral Student
  [Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej jako sposób zabezpieczenia godziwego utrzymania duchownemu doktorantowi]
  [w:] Kościół i Prawo

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kongregacje dekanalne w diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Kolegium Redakcyjnego rocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów dla Kościół i Prawo
  [w:] Kościół i Prawo
 • Recenzent artykułów dla TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Recenzent artykułów dla Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Recenzent artykułów dla Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • IV Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” pt. Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego, Sesja pt. Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Prezentacja publikacji Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza

Udział w konferencji międzynarodowej

 • IV Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” pt. Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego, Sesja pt. Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła połączona z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach Programu Ministra MNiSW „DIALOG” pt. Dziedzictwo Synodu Zamojskiego 1720-2020. Wyzwania i perspektywy
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Noli metuere et noli timere połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza

Organizacja konferencji krajowej

 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ofiary iura stolae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskiego ustawodawstwa partykularnego

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Stefan Kardynał Wyszyński – Absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Wyróżnienie krajowe

 • Wyróżnienie Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Działalność odczytowa

 • Utrzymanie osób duchownych w polskim prawie partykularnym, Zebranie Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Częstochowa, 8-10 września 2019 roku
  [w:] Kościół i Prawo
 • Iura Stolae Offerings According to the 1983 Code of Canon Law and the Polish Particular Legislation
  [Ofiary iura stolae według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego]
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Śp. Ks. Prof. Dr Hab. Jan Maciej Dyduch (1940-2018)
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • Protection and Defence of the Right to Decent Support of Clergy
  [Ochrona i obrona prawa do godziwego utrzymania duchownych]
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law
  [Instytucja na rzecz utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku]
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • The Theological Basis of the Right to Decent Support of the Clergy
  [Teologiczne podstawy prawa do godziwego utrzymania duchownych]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia
 • Zadania sędziego w procesach pierwszej instancji Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1945-1983

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Słowo od Redaktorów
 • Literatura

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Dekret o rekursie odnoszącym się do zgodności pomiędzy prawem partykularnym a normą kodeksową (29.04.2000), w: P. Lewandowski, Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, s. 299-307

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Kolegium Redakcyjnego półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Członek Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Członek Zespołu Recenzentów półrocznika „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Członek Zespołu Recenzentów półrocznika „Kościół i Prawo”
  [w:] Kościół i Prawo
 • Członek Zespołu Recenzentów półrocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Członek Zespołu Recenzentów rocznika „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Noli metuere et noli timere… Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Dziecko w prawie kanonicznym i polskim
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Podatek na potrzeby diecezji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Inkardynacja jako podstawa prawa duchownych do godziwego utrzymania
 • The Special Fund for the Support of the Clergy
  [Specjalny fundusz na rzecz utrzymania duchownych]

Udział w konferencji krajowej

 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Dziecko w prawie kanonicznym i polskim
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Młody Naukowiec Część VI – Nauki interdyscyplinarne (konferencja on-line, nr w rejestrze 768/KNPR/19)
 • National Scientific e-Conference “e-Factory of Science” 2-nd Edition

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus+ Traineeship: Higher Education (Learning Mobility: KA1-HE)
  [Praktyka w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)]

Stypendium MNISW

 • Scholarship as part of the Programme of the Polish National Agency for the Academic Exchange “International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff”, project no. POWR.03.03.00-00-PN13/18, implemented under Measure: 3.3 Internationalisation of Polish higher education, PO WER
  [Stypendium w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Projekt nr POWR.03.03.00-00-PN13/18, w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO WER]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN

 • Kościół jako instytucja samofinansująca się

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Weryfikacyjna ds. finansowych w Diecezji Tarnowskiej

Działalność odczytowa

 • Utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce, Obrady Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej
 • Obowiązek rodziców formowania dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego (kan. 774 § 2 KPK/83), Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 polskiej Szkoły prowadzonej przez Asociación Cultural Polaca Juan Pablo II, C/ Vincente Yánez Pinzón nº 33, 21810 Palos de la Frontera (Hiszpania)

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • II Synod Diecezji Tarnowskiej
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, IV Sesja pt. Prawo a wartości w Europie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, IV Sesja pt. Prawo a wartości w Europie
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja

Organizacja konferencji krajowej

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpasterskiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego

Udział w konferencji krajowej

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949
 • Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych. Analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według polskiego ustawodawstwa partykularnego

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Prawna V Synodu Diecezji Tarnowskiej
 • Komisja ds. Administracji Kościelnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Canadian Canon Law Society

Działalność odczytowa

 • Pięć lat internowania. Biskup lubelski Marian Leon Fulman na plebanii kościoła kolegiackiego pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1940-1945)
 • Polska szkoła za granicą drogą do realizacji prawa rodziców do otrzymania od państwa pomocy potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci (kan. 793 § 2 KPK/83), Rozpoczęcie działalności polskiej Szkoły prowadzonej przez Asociación Cultural Polaca Juan Pablo II, C/ Vincente Yánez Pinzón nº 33, 21810 Palos de la Frontera (Hiszpania)

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kto może udzielić chrztu świętego?
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • I Synod Diecezji Tarnowskiej
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji

Organizacja konferencji krajowej

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Udział w konferencji krajowej

 • VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus+ Traineeship: Higher Education (Learning Mobility: KA1-HE)
  [Praktyka w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)]

Stypendium finansowane przez uczelnię

 • Szkoła zimowa dla doktorantów „Lokata Rozwoju”

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Utrzymanie prezbiterów według Kodeksu Prawa Kanoniczego z 1983 roku

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wizja moralności chrześcijańskiej w publikacjach „Gazety Wyborczej” w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
  [w:] Studia Ełckie
 • Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych
  [w:] Kościół i Prawo
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 4 czerwca 2016 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga w prawodawstwie Kościoła

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Przygotowanie do sakramentu chrztu świętego
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu świętego mojemu dziecku?
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • Zostać rodzicem chrzestnym – zaszczyt czy kłopot?
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL… Kandydat na ołtarze

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL… Kandydat na ołtarze

Organizacja konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych

Udział w konferencji krajowej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim oraz Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana

2015


Książka naukowa recenzowana

 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Absolutorium Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 29 czerwca 2015 roku
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego
  [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Kościół w publikacjach „Gazety Wyborczej” w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
  [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące sądownictwa kościelnego w przedmiocie procesów małżeńskich według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku i instrukcji procesowej Dignitas connubii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ks. K. Mikołajczuk, Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2014, ss. 599
  [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wymagania stawiane kandydatowi do nowicjatu
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • Profesja zakonna
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • Postulat
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)
 • Formacja w zgromadzeniach zakonnych – nowicjat
  [w:] Ikona (ISSN: 1640-2235)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Kolegium Redakcyjnego półrocznika „Kościół i Prawo”
  [w:] Kościół i Prawo

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ofiary mszalne w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Mitis Iudex Dominus Iesus
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Auctoritas in iudicium połączona z uroczystym odnowieniem doktoratów o. dr. Gabriela Bartoszewskiego i ks. prof. Wojciecha Góralskiego
 • VII Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. Kanoniczny proces małżeński dziesięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

2014


Stypendium finansowane ze środków Kościoła

 • Language Course Grant, Renovabis, SEP-D/11.3.2.2-26, kurs języka włoskiego w Studioitalia Lingua e Cultura Italiana per Stranieri

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2013


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. HODIE ET CRAS – dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji

Stypendium finansowane ze środków Kościoła

 • Stypendium fundowane, PL-7/13, kurs języka włoskiego w Studioitalia Lingua e Cultura Italiana per Stranieri