prof. dr hab. Waldemar Bednaruk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor

2022

Prace magisterskie
 • Prawo pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 1999-2021
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu adwokackiego w latach 1944-1953

2021

Prace magisterskie
 • Ochrona prawna artystycznych wykonań w Polsce na podstawie Konwencji Rzymskiej z 1961 roku

2019

Prace magisterskie
 • Ewolucja prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa jako pierwszy bank centralny w Polsce
 • Kontrwywiad II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1918-1939
 • Dyplomatyczne metody rozwiązywania sporów międzynarodowych w okresie 20-lecia międzywojennego
 • Sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego
 • Najwyższa Izba Kontroli jako instytucja kontroli administracji publicznej w II Rzeczypospolitej
 • Status prawno-polityczny deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy
 • Przepisy prawa polskiego dotyczące rekonstrukcji historycznej

2018

Prace magisterskie
 • Adwokatura lubelska w okresie międzywojennym
 • Kara śmierci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w Chińskiej Republice Ludowej

2017

Prace magisterskie
 • Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP
 • Izba Gmin w strukturze Parlamentu Wielkiej Brytanii
 • System ustrojowy Hongkongu po 1997 roku
 • Pozycja Izby Lordów we współczesnym parlamencie brytyjskim
 • Małżeństwo w prawie szariatu i prawie polskim

2014

Prace magisterskie
 • Problematyka kary śmierci w polskim prawie karnym w latach 1949-1989.
 • Prawo małżeńskie w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939
 • Sytuacja prawna Kościoła rzymskokatolickiego w II RP
 • Kodeks Andrzeja Zamoyskiego
 • Lubelska Komisja Dobrego Porządku

2013

Prace magisterskie
 • Program reform szlachty chełmskiej z 1764 roku.
 • Sąd sejmowy w okresie stanisławowskim.
 • Pozycja ustrojowa prezydenta RP w świetle konstytucji kwietniowej

2012

Prace magisterskie
 • Sytuacja prawna mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej.
 • Aparat bezpieczeństwa PRL w latach 1956-1970.
 • Kodeks Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Dolnośląskie krzyże pokutne skutkiem umów kompozycyjnych.
 • Ustrój polityczny Ukraińskiej Republiki Ludowej.
 • Reformy sejmików w okresie stanisławowskim.
 • Organizacja i funkcjonowanie Trybunału Koronnego.
 • Zasługi Komisji Kodyfikacyjnej powołanej w 1919 r. w tworzeniu polskiego systemu prawa.

2011

Prace magisterskie
 • Dziedziczenie ustawowe na ziemiach polskich według Kodeksu Napoleona z 1804r.
 • Środki zabezpieczjące w polskim kodeksie karnym z 1932r.
 • Sytuacja polityczno-prawna kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1948-1956.
 • Samodzielność finansowa gminy.
 • Ustrój społeczny i system polityczny III Rzeczypospolitej.
 • System obsady foteli sędziowskich w polskim Trybunale Konstytucyjnym.
 • Sytuacja polityczno-prawna kościoła rzymskokatolickiego w III Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kary, środki wychowawcze i zabezpieczające wobec nieletnich w polskim kodeksie karnym z 1932r.
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Instytucja prawa opiekuńczego w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego z 1825r.
 • Prześladowania unitów w zaborze rosyjskim.
 • Powstanie i rozwój opozycji demokratycznej w Polsce 1976-1989.
 • Polska w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku
 • Funkcje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Przemiany polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
 • Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska.

2010

Prace magisterskie
 • Status prawny posła na gruncie polskiego ustawodawstwa
 • Status prawny sejmowych komisji śledczych.
 • Referendum ogólnokrajowe jako forma demokracji bezpośredniej.
 • Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.
 • Inicjatywa obywatelska w polskiej procedurze legislacyjnej.
 • Rzecznik Praw Dziecka w Polsce i w wybranych krajach Europy.
 • Zasada powszechności w polskim prawie wyborczym.
 • Idea społeczeństwa obywatelskiego
 • Zasada dwuizbowości Parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym.
 • Funkcja kontrolna polskiego parlamentu.
 • Problem podziału kompetencji pomiędzy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a Radę Ministrów
 • Suwerenność państwa polskiego w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych
 • Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne
 • Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej
 • Funkcja kreacyjna polskiego Parlamentu
 • Wójt jako organ wykonawczy gminy
 • Status prawny senatora na gruncie polskiego ustawodawstwa.

2009

Prace magisterskie
 • Struktura organizacyjna organów adwokatury polskiej w obecnym systemie prawnym.
 • Dogmatyka wybranych praw człowieka w obowiązującej Konstytucji RP.
 • Ograniczenia zasady powszechności w prawie wyborczym.
 • Gwarancje niezawisłości sędziowskiej w prawie polskim.
 • Zasady finansowania partii politycznych w prawie polskim.
 • Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Pozycja Marszałka Województwa w strukturze samorządu terytorialnego.
 • Sytuacja uchodźców w prawie międzynarodowym.
 • Podstawy prawne funkcjonowania partii politycznych w Polsce.