prof. dr hab. Waldemar Bednaruk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794. Wydanie 2

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pośredników ubezpieczeniowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Status pośrednika ubezpieczeniowego w okresie II Rzeczypospolitej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy

Organizacja konferencji krajowej

 • Dziecko w prawie kanonicznym i polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dziecko w prawie staropolskim
 • Geneza Europejskiego Banku Centralnego

Udział w konferencji krajowej

 • Dziecko w prawie kanonicznym i polskim

Organizacja konferencji

 • Dzieje złotego

Udział w konferencji

 • Dzieje złotego

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus + Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2018/2019

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • American Society for Legal History

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych”

Działalność odczytowa

 • Oszustwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego w epoce wczesnonowożytnej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Czynniki wpływające na ilość pożarów w Polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego
  [w:] Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти
 • Przyczyny zwiększonej palności nieruchomości ubezpieczonych w PZUW przed II wojną światową
  [w:] Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
 • Poszukiwany Józef Dolina
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Roszczenia polskich obywateli wobec niemieckich zakładów ubezpieczeniowych w okresie 20 – lecia międzywojennego
  [w:] Humanum. MIędzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
 • Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce obrad sejmikowych
  [w:] Kościół i Prawo
 • The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949
  [Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu Część III Kształtowanie się chińskiego modelu wzajemnych relacji adwokat-klient do 1949 roku ]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System Part I A Historical Overview of Polish Solutions until the End of Old Poland Period
  [Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich - narodziny systemu. Cz. I. Rys historyczny rozwiązań polskich.]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – The Development of the System Part 2. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland Until Modern Times
  [Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich - narodziny systemu. Cz. II. Rys historyczny rozwiązań polskich od upadku I Rzeczypospolitej do czasów współczesnych]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client during the Period of the People’s Republic of China
  [Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu Część IV Chiński model wzajemnych relacji adwokat-klient ukształtowany w czasach ChRL]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Laudacja z okazji wręczenia Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ks. prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Z dziejów polskiej bankowości

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel Praw Bożych
 • Dziecko w rodzinie dawniej i dziś
 • Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Czynniki wpływające na ilość pożarów w Polsce czasów wielkiego kryzysu gospodarczego.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Dziecko w rodzinie dawniej i dziś
 • Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polityka monetarna królów elekcyjnych

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Srebrny medal za długoletnią służbę

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Sejmiki ziemskie wobec problemów finansowych państwa w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej
 • Kościół katolicki w Polsce wobec społeczeństwa w okresie Oświecenia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Struggle for the Polish insurance market in the initial years of Poland's regained independence
  [Walka o polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Między służbą ku chwale ojczyzny a cyniczną chciwością elit. Etos służby publicznej szlachty w okresie I Rzeczypospolitej na kilku wybranych przykładach
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Tymczasowość w strukturze Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
  [w:] Biuletyn / Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Wstęp

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Zrozumieć współczesny świat

Recenzja książki naukowej

 • Deputaci Trybunału Koronnego (1578 - 1794)
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578 - 1594.Spis, cz. IV, 1701 – 1750.
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w XX/XXI wieku.
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578 - 1594.Spis, cz. V, 1751 – 1794.
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578 – 1794. Spis, cz. II, 1621 – 1660.
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578 - 1594.Spis, cz. III, 1661 – 1700.

Recenzja artykułu naukowego

 • MIGRACJA UKRAIŃCÓW DO POLSKI W LATACH 2007 - 2016. PODSTAWY PRAWNE, PRZEJAWY I SKUTKI TEGO ZJAWISKA

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kościół katolicki w Polsce wobec społeczeństwa w okresie Oświecenia

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Geneza Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

Prezentacja na konferencji

 • Dorobek naukowy prof. Andrzeja Wawryniuka

Udział w konferencji

 • Od prawa przeszłego do współczesnego

Działalność odczytowa

 • Geneza Banku Centralnego na ziemiach polskich

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Narodziny Szkoły Rycerskiej
 • Rola Senatu RP w przygotowaniu reformy samorządowej w Polsce w okresie przełomu
 • Wstęp

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Ambitia podczas y pycha częściey się uczyć każą, niż cnota ... ", czyli o szkodliwości pobierania nauk według Stanisława Lubomirskiego
  [w:] Studia Iuridica Lublinensia
 • Magnaccy reprezentanci województwa lubelskiego w Sejmie okresu stanisławowskiego.
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Magnaccy reprezentanci województwa lubelskiego w Sejmie okresu stanisławowskiego
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Nauka i nauczanie prawa w Chinach przed 1949 rokiem

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Tomasz Sienkiewicz, Pozwolenie w ochronie zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 394
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej.

Recenzja książki naukowej

 • Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno – prawne

Recenzja artykułu naukowego

 • Armia w przebudowie - wysiłki szlachty na rzecz uzdrowienia sił zbrojnych w okresie stanisławowskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nauka i nauczanie prawa w Chinach przed 1949 rokiem.

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między oszczędnością a skąpstwem - polityka finansowa szlachty polskiej w okresie I Rzeczypospolitej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Polityka podatkowa szlachty polskiej na tle europejskich rozwiązań

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Magnaccy reprezentanci województwa lubelskiego w Sejmie i Trybunale Koronnym okresu stanisławowskiego.

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polska Akademia Nauk

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Agnieszka przed Trybunałem

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne w czasach stanisławowskich
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Podziemny wymiar sprawiedliwości w okupowanej Polsce

Książka

 • Kurier ze Stambułu

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Agnieszka przed Trybunałem

Autorstwo scenariusza filmu lub spektaklu teatralnego

 • Agnieszka przed Trybunałem

Recenzja książki naukowej

 • Granica polsko - sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą)

Recenzja artykułu naukowego

 • On the essence of democracy and the election system.
  [O istocie demokracji i systemu wyborczego.]
 • A draft for the theory of affiliation with Middle Europe as an example.
  [Projekt dla teorii przynależności do Europy Środkowej jako przykład.]
 • General remarks on Polish bankruptcy law.
  [Ogólne uwagi na temat polskiego prawa upadłościowego.]
 • Genocide - from the crime to the legal rule.
  [Ludobójstwo - od zbrodni do zasady prawnej.]
 • Over the wall. The letter of the Polish bishops in the context of the Eastern policy of Vatican.
  [Przez mur.List biskupów polskich w kontekście polityki wschodniej Watykanu.]
 • Poland towards the German leadership in the European Union.
  [Polska wobec niemieckiego przywództwa w Unii Europejskiej.]
 • Polish contemporary legal system in court shows and courtroom dramas.
  [Polski współczesny system prawny w programach sądowych i dramatach z sali sądowej.]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • POLSKI ŚLAD NA KSIĘŻYCU. ŻYCIE I DZIEŁO MIECZYSŁAWA GRZEGORZA BEKKERA (1905-1989),

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bohaterowie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Narodziny Szkoły Rycerskiej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Okrągły Stół I Chełmskiego Forum Polonijnego
 • Dziedzictwo Szkoły Rycerskiej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Geneza Szkoły Rycerskiej
 • Organizacja Szkoły Rycerskiej
 • 25 lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989 – 1991)

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Obawy społeczności lokalnych przed imigrantami.

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Możliwości powstrzymywania nielegalnej imigracji

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Lesser polish resolutions (lauda sejmikowe) in regional council in stanislavian era
  [Małopolskie lauda sejmikowe w okresie stanisławowskim ]
 • Małopolskie lauda sejmikowe w okresie stanisławowskim

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WPPKiA KUL
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej Chełmskiego Towarzystwa Naukowego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Konstytucja marcowa w poglądach Edwarda Dubanowicza

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss 674
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • [Rec.:] Witold Filipczak : Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780 - 1786
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Hasło encyklopedyczne

 • Trybunał Koronny

Recenzja artykułu naukowego

 • O badania nad dziejami techniki legislacyjnej w Europie średniowiecza i czasach nowożytnych
 • A casu ad casum - korzenie oraz ewolucja ustrojowa mechanizmu odpowiedzialności politycznej rządu w systemie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii
 • Działalność Leopolda Skulskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (13 XII 1919 - 9 VI 1920) i rola rządu w okresie przygotowań do "wyprawy kijowskiej"
 • O nauczaniu prawa na Uniwersytecie w Dorpacie i jego polskich studentach 1632 -1918

Organizacja konferencji krajowej

 • 75 rocznica wybuchu II wojny światowej: geneza - przebieg - konsekwencje

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Ambitia podczas y pycha częściey się uczyć każą, niż cnota ... ", czyli o szkodliwości pobierania nauk według Stanisława Lubomirskiego
 • Podziemny wymiar sprawiedliwości w okupowanej Polsce

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Nauczanie prawa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Udział w konferencji krajowej

 • Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Małopolskie lauda sejmikowe

Udział w festiwalu nauki

 • Lepiej uczcie się chińskiego! Język chiński w Państwie Środka i poza jego granicami.
 • Chiny - tajemniczy kraj za Wielkim Murem
 • Dyplomacja I Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim

Działalność odczytowa

 • Chiny - co się kryje za Wielkim Murem
 • Piszemy powieść - warsztaty z pisania dla przyszłych autorów

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ustrój sądów powszechnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu sejmikowania na przykładzie wybranych przypadków z epoki stanisławowskiej
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Wspomnienia studenta
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Rozdwojone sejmiki lubelskie z 1776 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Rola szlachty w procesie tworzenia uchwał sejmikowych
  [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Recenzja książki naukowej

 • Od Wzgórz Golan poprzez Afganistan do Chełma

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku.
  [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
 • O przyczynach pieniactwa w szlacheckim narodzie
  [w:] Palestra

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Chełmszczyzna, między imperium a narodami

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Konstytucja marcowa w poglądach Edwarda Dubanowicza
 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce stanisławowskiej

Nagroda krajowa

 • Lubelska Nagroda Naukowa (Premium Scientiarum Lublinense)

Wyróżnienie krajowe

 • Finalista plebiscytu "Kuriera Lubelskiego" - Człowiek Roku 2011

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794)
 • Ius et Historia

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Profesor Jerzy Jan Markiewicz
 • Posłowie województwa lubelskiego na Sejmie Wielkim
 • O księdze
 • Organizacja i funkcjonowanie Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych pod kierunkiem lwowskich prawników sprawujących funkcje administracyjne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Profesor Jerzy Jan Markiewicz
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Organizacja i funkcjonowanie Wydziału Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych pod kierunkiem lwowskich prawników sprawujących funkcje administracyjne.

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna Rektora KUL

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Geneza układu z Schengen

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Views of the Nobility from the Lubelskie Province on the functioning of the Permanent Council
  [Poglądy szlachty lubelskiej na funkcjonowanie Rady Nieustającej.]
  [w:] International Journal of Emerging Markets
 • The contribution of the nobility of Lublin in the work of reform of the state in the early days of the Great Sejm
  [Udział szlachty lubelskiej w dziele reformowania państwa w pierwszych dniach działalności Sejmu Wielkiego]
  [w:] International Journal of Emerging Markets
 • Sukcesja tronu w poglądach szlachty lubelskiej okresu stanisławowskiego
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi
 • Polska w strefie Schengen

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Historia polskiego prawa konstytucyjnego
 • O palestrze trybunalskiej, jej dochodach i majątkach

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wkład szlachty lubelskiej w dzieło reformy państwa w pierwszych latach działalności Sejmu Wielkiego
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Elements of Transcendence in Polsh Constitutions Throughout the Centuries
  [Elementy transcendencji w polskich konstytucjach na przestrzeni wieków]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Parlament Europejski. Historia, skład, struktura wewnętrzna, organizacja pracy, funkcje, wybory
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Reżyseria premierowego spektaklu teatralnego

 • Pokazowy proces historyczny w sprawie Agnieszki Domaszewskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Geneza układu z Schengen

Organizacja konferencji

 • Polska w Unii Europejskiej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • Nauka i polityka na wesoło - spotkanie z kabaretem Mea KULpa
 • Pokazowy proces historyczny w sprawie Agnieszki Domaszewskiej

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Trybunał Koronny : szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794.

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pozycja prezydenta w strukturze Trybunału Koronnego
 • Józef Rafacz (1890 - 1944)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dochody sędziów Trybunału Koronnego
  [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne
 • Spór o rolę deputatów duchownych w Trybunale Koronnym
  [w:] Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
 • Konferencja naukowa: "Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej"
  [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne

Książka popularyzująca naukę

 • Agnieszka przed Trybunałem

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Układ z Schengen - geneza.

2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ewolucja poglądów szlachty polskiej na problem wykształcenia prawników
 • Józef Rafacz (1890-1944)

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Cuius regio eius religio

Udział w konferencji krajowej

 • Cuius regio eius religio

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa III stopnia

Udział w festiwalu nauki

 • III Lubelski Festiwal Nauki

2004


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poglądy szlachty polskiej na problem wykształcenia prawników
 • Dochody sędziów Trybunału Koronnego

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Generał Władysław Anders i jego żołnierze

2003


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Sejmiki deputackie województw południowo - wschodnich Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku

2002


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Przyczyny zawarcia unii brzeskiej w 1596 r.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wokół problematyki składu Trybunału Koronnego i Trybunału Litewskiego od XVI do XVIII wieku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

2000


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Kościoły prawosławny i unicki w państwie polsko - litewskim do 1795 roku