prof. dr hab. Waldemar Bednaruk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor

Urodzony 16 stycznia 1972 roku w Jarosławcu. W 1992 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Chełmie. W 1992 roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 1997 roku uzyskując tytuł magistra historii. Pracę magisterską pt. „ Opis obyczajów w XVIII wiecznych trybunałach” przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Droba. W 1996 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 2000 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską pt. „ Próby reformowania ustroju sądowego Rzeczypospolitej w XVIII wieku na przykładzie reform Trybunału Koronnego i Trybunału Litewskiego” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Górskiego.
W latach 1997 – 2005 pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję wicedyrektora tej szkoły. Od 1. 10. 2001 roku asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa KUL. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Trybunał Koronny jako sąd najwyższej instancji szlachty polskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Grzegorz Górski a recenzentami: prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ) i prof. dr hab. Jerzy Flaga (KUL). Habilitacja 15 listopada 2011 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na podstawie rozprawy: "Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764 – 1794)", Lublin 2011. Od 1 października 2005 do 30 września 2010 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub. Od 1 października 2010 roku adiunkt w Katedrze Historii Ustroju Polski na tle Powszechnym, a od 1 października 2012 profesor nadzwyczajny i kierownik tej katedry. Od 1 października 2014 profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
  W 2006 i 2009 roku uhonorowany nagrodą Rektora KUL za reprezentowanie uczelni podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki. W 2011 nagrodzony przez Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. W 2012 Laureat Lubelskiej Nagrody Naukowej Premium Scientiarum Lublinense im. Prof. Edmunda Prosta, przyznanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. W tym samym roku Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uznała rozprawę habilitacyjną prof. Bednaruka za najlepszą dysertację poprzedniego roku akademickiego, typując ją do dorocznej nagrody w prestiżowym konkursie najstarszego polskiego czasopisma prawniczego: "Państwo i Prawo", na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny nauk prawnych. W marcu 2012 roku w uznaniu dotychczasowych osiągnięć naukowych poproszony przez Lubelski Oddział PAN o wygłoszenie wykładu otwartego na temat "Reformy ustrojowe doby stanisławowskiej w poglądach szlachty lubelskiej".
Pomysłodawca i organizator obchodów rocznicowych 430 – rocznicy powstania Trybunału Koronnego. Organizator konferencji naukowej „ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej”, która odbyła się 16 maja 2008 roku w dawnej siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie. W roku akademickim 2008/2009 współorganizator konferencji: "Prawo rodzinne w dobie przemian"; "Strefa Schengen. Europa bez granic, czy nowa żelazna kurtyna" ; "Quo vadis Unio Europejska?". W 2009 roku wydziałowy koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki w WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. Twórca i kurator koła naukowego studentów "Makbet" oraz studenckiego kabaretu "Mea KUL – pa".
Od października 2012 roku członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz wydziałowej komisji ds. Jakości Nauczania. Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, a od czerwca 2014 również Komisji Dyscyplinarnej ChTN.
Od października 2013 roku recenzent wniosków o stypendia Fulbrighta. Od stycznia 2014 roku ekspert z dziedziny prawa i administracji publicznej Fundacji Edukacja dla Demokracji, realizującej program im. Lane'a Kirklanda, w ramach którego fundacja przyznaje i nadzoruje stypendia Kirklanda dla osób z terenów byłego ZSRR, które ukończyły studia wyższe i ubiegają się o stypendium umożliwiające im dalszy rozwój.