dr hab. Waldemar Bednaruk (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Historii Ustroju i Prawa

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


Historia państwa i prawa - seminarium

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z instytucjami prawa prywatnego i publicznego. Przed­stawienie me­chanizmów funkcjonowania prawa w kontekście ustroju społecznego, po­litycznego i gospodarczego oraz tradycji ustrojowej i prawnej na zie­miach polskich od śred­nio­wie­cza po wiek dwudziesty. Ukazanie ciągłości i zmien­ności roz­maitych instytucji prawnych. Kształtowanie świadomości zmien­ności prawa, jego uwarunkowań, zarówno w ramach two­rze­nia, jak i sto­s­owania prawa. Wyrabianie umiejętności lo­gicz­ne­go my­ślenia w pro­cesie interpretacji historycznego tekstu prawnego oraz umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych z zakresu historii państwa i prawa.
Wymagania wstępne:
Znajomość historii państwa i prawa, zarówno powszechnej, jak i Polski na poziomie co najmniej dobrym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student potrafi wyjaśnić genezę polskich i obcych instytucji prawa publicznego i prywatnego; ma doskonałą wiedzę o zmienności prawa, jago uwarunkowaniach zarówno w ramach jego tworzenia jak i stosowania.
Student doskonale rozumie zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi instytucjami prawnymi w Polsce i w innych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji historycznego tekstu prawnego.
Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa polskiego i obcego do wykazania zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi a współczesnymi instytucjami prawnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa do przyszłego tworzenia instytucji prawa współczesnego.
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne:
wykład, dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe:
W zakresie wiedzy:
-wyjaśnienie trudnych pojęć związanych z historią państwa i prawa,
-omówienie zmian zachodzących w systemach ustrojowych i prawnych państw na przestrzeni wieków,
-dogłębna analiza cech charakterystycznych poszczególnych systemów ustrojowych i prawnych.
W zakresie umiejętności:
-nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu historii ustroju i prawa,
-zdolność analizowania tekstów źródłowych,
-umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do analizy aktów prawnych,
-nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o dawnych rozwiązaniach prawnych i ich funkcjonowaniu do analizy wad i poprawy obecnych instytucji prawnych,
-umiejętność pisania prac dyplomowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
-wpojenie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
-wyjaśnienie potrzeby podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawa.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawowym kryterium oceny będą postępy naukowe pracy studenta, jego aktywność na polu badawczym oraz przygotowane publikacje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011;
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2010;
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008;
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, T. I (966 – 1795), Warszawa 2010;
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2011,
G. Górski, Historia ustrojów państw, Toruń 2009.
Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454 – 1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004,
M. Materniak – Pawłowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003,
W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794, Lublin 2008;
W. Bednaruk, Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764- 1794), Lublin 2011;
W. Bednaruk, Reasumpcja Trybunału Koronnego, Lublin 2010;


Systemy prawne państw - seminarium

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z instytucjami prawa prywatnego i publicznego wybranych państw świata. Przed­stawienie me­chanizmów funkcjonowania prawa w kontekście ustroju społecznego, po­litycznego i gospodarczego oraz tradycji ustrojowej i prawnej na świecie od śred­nio­wie­cza po wiek dwudziesty. Ukazanie ciągłości i zmien­ności roz­maitych instytucji prawnych. Kształtowanie świadomości zmien­ności prawa, jego uwarunkowań, zarówno w ramach two­rze­nia, jak i sto­s­owania prawa. Wyrabianie umiejętności lo­gicz­ne­go my­ślenia w pro­cesie interpretacji historycznego tekstu prawnego oraz umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych z zakresu systemów prawnych wybranych państw świata.
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość historii prawa powszechnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student potrafi wyjaśnić genezę polskich i obcych instytucji prawa publicznego i prywatnego; ma doskonałą wiedzę o zmienności prawa, jago uwarunkowaniach zarówno w ramach jego tworzenia jak i stosowania.
Student doskonale rozumie zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi instytucjami prawnymi w Polsce i w innych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji tekstu prawnego, zarówno historycznego, jak i współczesnego.
Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa polskiego i obcego do wykazania zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi a współczesnymi instytucjami prawnymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii prawa do przyszłego tworzenia instytucji prawa współczesnego.
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne:
wykład, dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe:
W zakresie wiedzy:
-wyjaśnienie trudnych pojęć związanych z historią prawa, ze szczególnym naciskiem na instytucje obce,
-omówienie zmian zachodzących w systemach ustrojowych i prawnych państw na przestrzeni wieków,
-dogłębna analiza cech charakterystycznych poszczególnych systemów ustrojowych i prawnych.
W zakresie umiejętności:
-nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu historii prawa,
-zdolność analizowania tekstów źródłowych,
-umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do analizy aktów prawnych,
-nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o dawnych rozwiązaniach prawnych i ich funkcjonowaniu do analizy wad i poprawy obecnych instytucji prawnych,
-umiejętność pisania prac dyplomowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
-wpojenie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
-wyjaśnienie potrzeby podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawa.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawowym kryterium oceny będą postępy w pisaniu pracy magisterskiej studenta, jego aktywność na polu badawczym oraz frekwencja na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011;
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2011,
G. Górski, Historia ustrojów państw, Toruń 2009.
M. Koszowski: Anglosaska doktryna precedensu: Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa 2009.
P. Jenkins: Historia Stanów Zjednoczonych. Kraków 2009.
Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Burton C., China, [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social and Cultural Encyklopedia, red. H., M., Kritzer, Santa Barbara 2002.
-Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.
-Cotterell A., Chiny, Warszawa 2000.
-Harper D., Chiny, Warszawa 2003.
-Dziak W., Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1997.
-Konstytucje ChRL
Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454 – 1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004,
W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794, Lublin 2008;


Wprowadzenie do prawa chińskiego - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Ukazanie zmian gospodarczo – politycznych w Chinach na przestrzeni XX i u progu XXI wieku. Zapoznanie z systemem prawno - ustrojowym Chińskiej Republiki Ludowej. Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania poszczególnych instytucji publicznych oraz wymiaru sprawiedliwości współczesnych Chin. Kształtowanie świadomości różnic prawno – kulturowych, przy jednoczesnym akcentowaniu wzajemnego poszanowania istniejących odrębności. Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia w procesie obserwacji i interpretacji zachodzących we współczesnym prawie chińskim zmian.
Wymagania wstępne:
Podstawowe informacje dotyczące systemów ustrojowych współczesnych państw oraz historii ustroju państw.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
-Student zna podstawowe etapy przemian polityczno – gospodarczych Chin na przestrzeni ostatnich stu lat;
-Student wie, jakie są naczelne zasady prawno - ustrojowe Chin i potrafi dokonać krótkiego przeglądu podstaw chińskiego prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.
Student rozumie złożoność i specyfikę całego chińskiego systemu prawno – ustrojowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy chińskiego systemu prawno - ustrojowego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii ustroju Chin oraz znajomość obecnych rozwiązań prawno - ustrojowych do lepszego zrozumienia sukcesów gospodarczych Państwa Środka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.
Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań gospodarczych XXI wieku.
Metody dydaktyczne:
wykład, analiza tekstów źródłowych, pogadanka.
Treści programowe:
1. Naczelne zasady ustrojowe Chin.
2. Struktura chińskiego wymiaru sprawiedliwości.
3. Problemy chińskiego wymiaru sprawiedliwości – próby reform.
4. Chińskie prawo gospodarcze.
5. Podstawy prawa cywilnego.
6. Chiński system wizowy.
7. Zasady chińskiego prawa karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena końcowa będzie uzależniona od obecności na zajęciach, aktywności studenta oraz wiedzy prezentowanej podczas zaliczenia. Nieobecność na zajęciach, brak aktywności oraz nieznajomość odpowiedzi na zadane pytania będzie skutkowała odmową zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
-Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Burton C., China, [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social and Cultural Encyklopedia, red. H., M., Kritzer, Santa Barbara 2002.
-Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.
-Cotterell A., Chiny, Warszawa 2000.
-Harper D., Chiny, Warszawa 2003.
-Dziak W., Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1997.
-Konstytucje ChRL

Wybrane zagadnienia z prawa polskiego - wykład

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi instytucjami prawa polskiego.
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości dotyczące ustroju państwa polskiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
-Student zna podstawowe instytucje prawa polskiego;
-Student wie, jakie są naczelne zasady ustrojowe RP i potrafi dokonać krótkiej charakterystyki najważniejszych organów władzy publicznej.
Student rozumie nieuchronność zmian ustrojowych ostatnich dekad i dostrzega płynące stąd korzyści dla polskiego społeczeństwa.


UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy polskiego systemu ustrojowego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw prawa oraz znajomość obecnych rozwiązań ustrojowych do lepszego zrozumienia zmian w polityce wewnętrznej i międzynarodowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.
Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI wieku.
Treści programowe:
Zdolność prawna (początek/koniec)
Zdolność do czynności prawnych
Dobra osobiste – typy dóbr osobistych
Przesłanki ochrony oraz środki ochrony dóbr osobistych
Małżeństwo – definicja, warunki zawarcia
Przeszkody małżeńskie
Rozwiązanie/ustanie małżeństwa
Ukazanie podobieństw i różnic w przepisach: Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego
Przestępstwo a wykroczenie – definicje. Strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstw/wykroczenia
Odpowiedzialność karna za przestępstwo/ wykroczenie
Podstawowe zasady ustrojowe
Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Sejmu i Senatu
Zasady prawa wyborczego do Sejmu, Senatu i w wyborach na urząd prezydenta
Zgromadzenie Narodowe
Prezydent Rzeczypospolitej
Skład i struktura Rady Ministrów
Odpowiedzialność prezydenta i rządu
Trybunał Stanu.
Trybunał Konstytucyjny.
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena końcowa z danego przedmiotu zostanie wystawiona po przeprowadzeniu ustnego zaliczenia w postaci odpowiedzi studentów na zadane pytania. Niewiedza studenta o podstawowych aspektach materii poruszanych podczas zajęć skutkować będzie oceną niedostateczną. Na ocenę dostateczną należy odpowiedzieć poprawnie na połowę zadanych pytań, na dostateczny plus na 60%. Na ocenę dobrą student powinien poprawnie odpowiedzieć na 70% zadanych pytań, na dobrą plus na 80%, zaś na bardzo dobrą na 90% procent pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA Podstawowa:
1. Nowak M., Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, Warszawa 2012,
2.Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce, red. A. Gacka -Asiewicz, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Zakamycze 2013.
2. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.
3. A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2015.
4. W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2014.