Adam Kubiś

Ks. dr hab. Adam Kubiś (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor KUL

Adam Kubiś jest prezbiterem diecezji rzeszowskiej, profesorem KUL pracującym w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.

Urodził się w 1976 r. w Mielcu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (1995), wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1995-2001. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Michała Bednarza na temat penumatologii Janowej (Świadectwo Ducha Parakleta. Analiza literacko-egzegetyczna J 15,26-27), obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii dnia 15 czerwca 2001 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Brzostku.

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone stopniem licencjata nauk biblijnych (S.S.L., Sacrae Scripturae Licenciatus, 08.06.2006) przyznanym na podstawie zrealizowania wymaganego curriculum oraz akceptacji pracy "The Son Will Set You Free." The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36, napisanej pod kierunkiem prof. Johannesa Beutlera SJ. W latach 2003-2004 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Rothberg International School, w ramach programu „The Bible and Its World”. W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki wikariusza w parafii św. Franciszka z Asyżu w Carpi, w prowincji Modena (Włochy).

Studia doktoranckie odbył we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie w latach 2006-2010. W czasie studiów doktoranckich jako visiting student uczestniczył w wykładach na Uniwerstytecie Hebrajskim (Department of Comparative Religion, 2007-2008) oraz Harvard Divnity School (fall semester 2008). W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011), pisanej pod kierunkiem prof. Luca Devillersa OP, oraz jej późniejszej publikacji pod tytułem The Book of Zechariah in the Gospel of John (Gabalda 2012), otrzymał stopień doktora nauk biblijnych (doctor in re biblica, S.S.D., 30.05.2012). W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

Z dniem 1.10.2012 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Teologii Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz wykładowcy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Od 1.10.2014 r. pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki, a od 1.10.2017 r. do dziś w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. Od 1.10.2017 do 30.09.2019 pracował na etacie naukowym. Od 1.10.2021 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni.

14 maja 2019 r. Rada Wydziału Teologii KUL nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na postawie oceny dorobku i cyklu powiązanych tematycznie dziesięciu publikacji, którym nadano tytuł: "Jezus Chrystus - Objawiciel uobecniający Boga pośród ludu Przymierza. Intertekstualność kluczem chrystologii Ewangelii Janowej". Recenzentami jego dorobku byli dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (KUL) oraz prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM (UAM).

W latach 2013-2017 był odpowiedzialny za dział recenzji w kwartalniku "The Biblical Annals". W latach 2014-2018 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego półrocznika "Verbum Vitae". Od 2018 r. jest redaktorem naczelnym tego czasopisma. Jako visiting professor wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie (październik 2017) oraz SS. Cyril and Methodius Seminary w Orchard Lake, MI, USA (styczeń-maj 2019, styczeń-maj 2020). Jest jednym z moderatorów i nauczycieli powstałej w 2019 r. Szkoły Dabar. Od lipca 2020 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Biblistyki "Verbum Sacrum". Od 2020 r. jest redaktorem naukowym serii "Biblia Lubelska".

Pełna wersja tekstowa publikacji autorstwa ks. Adama Kubisia dostępna jest na stronie portalu Academia oraz ResearchGate