Adam Kubiś

Ks. dr hab. Adam Kubiś (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor KUL


2022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • „Biblijny obraz św. Józefa”, Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu (red. M. Trawka – B. Walicki – S. Zych) (Rzeszów-Kolbuszowa: Nasza Drukarnia Justyna Adamiec 2022) 11-38.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14
  [w:] Biblical Annals

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny kwartalnika "Verbum Vitae"
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Janusz Lemański, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL 2022)

Recenzja książki naukowej

 • Adam Ryszard Sikora, Patmos. Wyspa św. Jana (Biblioteka Szkoły DABAR 3; Rzeszów: Bonus Liber 2022)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • They Did Not Pierce (דקר), but They Danced (רקד). The Septuagintal Reading of Zec 12:10

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biblijny obraz św. Józefa

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl ośmiu wykładów na temat "Corpus Johanneum"

Opieka naukowa w charakterze promotora za granicą

 • M.A. thesis: Daniel J. Mikołajewski,"Soteriology of the Letters to Seven Churches in Rev 2-3", SS. Cyril & Methodius Seminary, Orchald Lake, Michigan, USA

Działalność odczytowa

 • Patmos – wyspa Apokalipsy
 • Użycie typologii w Łukaszowej i Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa
 • Miejsce ukrzyżowania i pogrzebania Jezusa. Historia bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Biblioteka Szkoły DABAR 2; Rzeszów: Bonus Liber 2021)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Roman versus Jewish Reckoning of Hours in the Gospel of John: An Exegetical Misconception That Refuses To Die
  [Rzymska czy też żydowska rachuba godzin w Ewangelii Jana? Wciąż powielane egzegetyczne nieporozumienie]
  [w:] Biblical Annals

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Starotestamentowe tło Piłatowego stwierdzenia "Ecce homo" w J 19,5
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • "Godzina dziesiąta czy szesnasta? Wokół przekładu i interpretacji ὥρα ἦν ὡς δεκάτη w J 1,39", Dobrze jest dziękować Panu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin (red. J. Kręcidło - B. Strzałkowska) (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021) 316-335.
 • "Rzymska czy żydowska rachuba godzin w Ewangelii Janowej? Przykład egzegetycznego nieporozumienia", Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski - M. Kowalski) (Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich - Kielce: Jedność 2021) 298-328.

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Gody w Kanie - wesele Jezusa?
  [w:] Galilea. Tajemnice Pisma Świętego
 • "Ojcze nasz" księdza
  [w:] Pastores

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny kwartalnika "Verbum Vitae"
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Antoni Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL 2021)
 • Antoni Tronina, Księga Hioba. Wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL 2021)
 • Antoni Tronina, Księga Psalmów. Wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz (Biblia Lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL 2021)

Recenzja książki naukowej

 • Ireneusz Świątek, Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2021 – Wydawnictwo Naukowe UKSW 2021)

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenza w przewodzie habilitacyjnym ks. dra Grzegorza M. Barana w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Colloquia Kolbuszoviensia. Christian and Jewish Conversations on Psalms. Concept of Peace in the Book of Psalms
  [Dialogi Kolbuszowskie. Chrześcijańskie i żydowskie rozmowy o Psalmach. Koncepcja pokoju w Księdze Psalmów]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wojownik czy miłośnik pokoju? Dwuznaczny obraz Boga w Księdze Psalmów

Organizacja konferencji krajowej

 • Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Pontificio Istituto Biblico, Roma, Italy

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska: Mateusz Wielgosz, Teologiczna rola metafory oblubieńczej w Janowym opisie godów w Kanie (J 2,1-11), WSD Rzeszów – UPJP2

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • “I delight in love, not in sacrifice”: Hosea 6:6 and Its Rereading in the Gospel of Matthew
  [w:] Collectanea Theologica
 • The Hemorrhaging Woman and Jairus' Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43
  [The Hemorrhaging Woman and Jairus’ Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43]
  [w:] Biblical Annals
 • The Creation Theme in the Gospel of John
  [Temat stworzenia w Ewangelii Jana ]
  [w:] Collectanea Theologica

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wiara - dzieło Boga w nas. O rozumieniu "dzieła Boga" w J 6,29
  [w:] Przegląd Biblijny

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Krzysztof Siwek, „Powstał prorok jak ogień” (Syr 48,1). Droga Eliasza (Biblijni bohaterowie wiary 1; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum 2020)
  [w:] Resovia Sacra

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ostatnia wieczerza i zwoje z Qumran
  [w:] Znak Łaski

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny półrocznika "Verbum Vitae"
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Francis Martin, William M. Wright IV, Ewangelia według św. Jana (Katolicki Komentarz do Pisma Świętego; Poznań: W drodze 2020)

Recenzja książki naukowej

 • Krzysztof Siwek, "Powstał prorok jak ogień" (Syr 48,1). Droga Eliasza (Biblijni bohaterowie wiary 1; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum 2020)
 • Jolanta Judyta Pudełko, Profetyzm w Księdze Syracha (Studia Biblica Lublinensia 21; Lublin: Wydawnictwo KUL 2020)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Michała Karnawalskiego, S.J., "Heaven for Elijah! A Study of Structure, Style, and Symbolism in 2Kgs 2:1-18"

Udział w konferencji międzynarodowej

 • From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran, October 20-22, 2020
  ["Od Księgi Henocha do Apokryfonu do Księgi Rodzaju. Rękopisy aramejskie 1 Hen i powiązane tradycje aramejskie z Qumran"]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Adam Cardinal Maida Alumni Library, Orchard Lake, MI, USA
 • Kwerenda naukowa w Cardinal Szoka Library, Sacred Heart Major Seminary, Detroit, MI, USA

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie
 • Literatura Janowa i Księga Apokalipsy

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Historia i archeologia starożytnego Izraela
 • Hermeneutyka biblijna
 • Seria wykładów z greki biblijnej NT

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska: Jakub Dierżak, Interpretacja terminów צֶלֶם i דְּמוּת w Rdz 1,26-28 w wybranej literaturze egzegetycznej z lat 1989-2019

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wytyczne dla autorów INB KUL. IBS KUL Instructions for Contributors

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Judas or Jesus’ Other Disciples? The Old Testament or Jesus’ Word? A Mysterious Reference to the “Scripture” in John 17:12
  [Judasz czy inni uczniowie Jezusa? Stary Testament czy słowa Jezusa? Tajemnicze odniesienie do "Pisma" w J 17,12]
  [w:] Biblical Annals

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Scott Hahn, Czwarty Kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (Kraków: Esprit 2019). Ss. 191. PLN 21,90. ISBN 978-83-66061-68-2
  [w:] Verbum Vitae
 • Marcin Moj, Kompozycje warstwowe w Ewangelii Marka (Attende Lectioni. Series Nova 1; Tarnów: Biblos 2018)
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny półrocznika "Verbum Vitae"
  [w:] Verbum Vitae

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Starotestamentalne tło Piłatowego Ecce homo w J 19,5
 • Theosis - powołani do życia w Duchu Świętym. Perspektywa biblijna

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael
 • Kwerenda naukowa w Adam Cardinal Maida Alumni Library, Orchard Lake, MI, USA

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Wisdom Literature and Psalms
  [Literatura mądrościowa i Psalmy]
 • Pauline Literature and New Testament Epistles
  [Literatura Pawłowa i Listy Nowego Testamentu]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska: Kamil Bambrowicz, Funkcja cytatów starotestamentowych w Janowym opisie śmierci Jezusa. Studium literacko-intertekstualne J 19,28-3

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7
  [w:] Biblical Annals
 • Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2: Mesjańskie zaślubiny (J 12–20)
  [w:] Studia Gdańskie
 • Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Część 2: Argument odwołujący się do antropologii kulturowej
  [w:] Biblical Annals
 • Temat stworzenia w Ewangelii Janowej
  [w:] Collectanea Theologica
 • Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 1: Interpretacje sakramentalne na tle współczesnych wyjaśnień J 13,1-20
  [w:] Biblical Annals
 • Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza
  [w:] Biblical Annals
 • The Old Testament Background of “Ecce Homo” in John 19:5
  [Starotestamentowe tło wyrażenia "Ecce Homo" w J 19,5]
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Morderczy gniew. Intertekstualna lektura Mt 5,21-22
  [w:] Verbum Vitae
 • Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1–4)
  [w:] Studia Gdańskie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rev.:] J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016)
  [[Rec.:] J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016)]
  [w:] Biblical Annals
 • Steven D. Anderson – A.D. Riddle – Todd Bolen, Photo Companion to the Bible. The Gospels. I. Matthew. II. Mark. III. Luke. IV. John (www.BiblePlaces.com 2017)
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego
  [w:] Verbum Vitae

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent biblijnych artykułów anglojęzycznych
  [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XIV Międzynarodowe Dni Biblijne, "Rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych" (Iz 26,19). Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czwarty kielich. Ku lepszemu zrozumieniu Ostatniej Wieczerzy

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Pontificio Istituto Biblico, Rzym
 • Kwerenda naukowa w École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael
 • Kwerenda naukowa w École biblique et archéologique française de Jérusalem

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów: Historia zbawienia (15h)
 • Ewangelie synoptyczne
 • Cykl wykładów: Literatura mądrościowa ST (45h)

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Prof. Francesco Bianchini, Pontificia Università Urbaniana, Roma
  [Prof. Francesco Bianchini, Pontificia Università Urbaniana, Rzym]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska: Jakub Lorenc, Motyw jedności w Modlitwie Arcykapłańskiej Jezusa (J 17,1-26). Studium egzegetyczno-teologiczne
 • praca magisterska: Robert Żarnowski, Tożsamość dwóch świadków Chrystusa. Studium literacko-teologiczne Ap 11,3-13

Działalność odczytowa

 • Katechizować w mocy Ducha Świętego
 • Jan Chrzciciel – jego miejsce w nowotestamentowej typologii oblubieńczej
 • Metafora oblubieńcza w Nowym Testamencie
 • Sumienie a słuchanie Słowa Bożego
 • Metafora oblubieńcza w Starym i Nowym Testamencie
 • Nowy Testament a archeologia. Hipotezy wiarygodne i niewiarygodne
 • Prehistoria biblijna (Rdz 1–11) we współczesnej biblistyce

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Audycja radiowa „Epifania – geneza i znaczenie święta”, Polskie Radio Rzeszów

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kobieta cierpiąca na krwotok oraz córka Jaira jako symbol Izraela. Próba analizy symbolicznej Mk 5,21-43

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter
  [w:] Biblical Annals
 • Dlaczego w narracji Janowej Piotr nie płakał po zaparciu się Jezusa? Kilka refleksji na temat prezentacji postaci Piotra w J 18,1-27
  [w:] Resovia Sacra

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Jerozolimskie elżbietanki i bibliści polscy – historia spotkania
  [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rev.:] William Randolph Bynum, The Fourth Gospel and the Scriptures. Illuminating the Form and Meaning of Scriptural Citation in John 19:37 (Supplements to Novum Testamentum 144; Leiden – Boston, MA: Brill 2012)
  [[Rec.:] William Randolph Bynum, The Fourth Gospel and the Scriptures. Illuminating the Form and Meaning of Scriptural Citation in John 19:37 (Supplements to Novum Testamentum 144; Leiden – Boston, MA: Brill 2012) ]
  [w:] Biblical Annals
 • [Rec.:] Massimo Grilli, Il Vangelo secondo Giovanni. Elementi di introduzione e teologia (Biblica; Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2016)
  [w:] Biblical Annals

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego
  [w:] Verbum Vitae

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor działu recenzji
  [w:] Biblical Annals

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent czasopisma
  [w:] Itinera Spiritualia

Recenzja książki naukowej

 • Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej (red. A. Kuśmirek - T. Twardziłowski) (Warszawa: Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki 2017)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • XIII International Biblical Congress, The Dead Sea Scrolls Seventy Years Later. Manuscripts, Traditions, Interpretations, and Their Biblical Context

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Użycie retorycznego synkrisis w Ewangelii Janowej

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Borsa di studio all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano
  [Stypendium badawcze na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem
 • Kwerenda naukowa w bibliotece Pontificio Istituto Biblico, Rzym, Włochy
 • Kwerenda naukowa w bibliotece Facoltà Theologica dell’Italia Settentrionale, Mediolan
 • Kwerenda naukowa w bibliotece University of Saint Mary of the Lake, Mundelein, Illinois, USA,
 • Kwerenda naukowa w bibliotece Pontificio Istituto Biblico, Rzym

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Between Sinfulness and Sinlessness. The Concept of Sin in the "Corpus Johanneum" (24 hours)
  [Between Sinfulness and Sinlessness. The Concept of Sin in the Corpus Johanneum (24 classes)]

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów: Archeologia i geografia biblijna (30h)
 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Działalność odczytowa

 • Ekologia w Biblii?
 • Baranek Boży w IV Ewangelii – znaczenie metafory

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Audycja radiowa: "Świętość w Biblii"
 • Audycja radiowa „Rola kobiet w starotestamentalnej historii zbawienia”
 • Audycja radiowa „Rola kobiet w nowotestamentalnej historii zbawienia”
 • Audycja radiowa „Narodziny Bożego Narodzenia”

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Radość Przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29
 • Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Miłości pragnę, nie krwawej ofiary". Relektura Oz 6,6 w Ewangelii według św. Mateusza
  [w:] Collectanea Theologica
 • Znaczenie pozycji aniołów w grobie Jezusa w J 20,11
  [w:] Biblical Annals

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Lorenzo Gasparro, Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12-25 (Analecta biblica 198; Roma: Gregorian & Biblical Press 2012)
  [w:] Resovia Sacra
 • [Rec.:] Ks. Roman Bartnicki, Dzieje głoszenia Słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół (Kraków: Petrus, 2015). Ss. 362. PLN 49.00. ISBN 978-83-7720-309-5
  [w:] Verbum Vitae
 • [Rec.:] Janusz M. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne (Opolska Biblioteka Teologiczna 156; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016). Ss. 226. PLN 19.90. ISBN 978-83-63950-74-3
  [w:] Verbum Vitae
 • [Rev.:] Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013)
  [[Rec.:] Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013)]
  [w:] Biblical Annals
 • Dorota Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016)
  [w:] Verbum Vitae

Skrypt dydaktyczny

 • Third Quest. Zarys współczesnych poszukiwań Jezusa historycznego
 • Osiem błogosławieństw. Analiza egzegetyczna.

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Gregory Tatum, „The Spirit and the Spirits in Paul’s Anthropology”
 • Marc Girarda, „A Symbolic Approach to the Hebrew Notion of nephesh: Does the Bible Really Speak of the Soul?”
 • Abp Gintaras Grušas, "Kryzys migracyjny w kontekście dialogu międzyreligijnego"

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • International Seminar in the New Testament Exegesis
  [Międzynarodowe Seminarium Egzegezy Nowego Testamentu]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, „Czym jest człowiek że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przesłanie pytania Maryi w Łk 1,34 w świetle analizy narracyjnej
 • Piotr w godzinie próby (J 18)
 • Interpretacja chrzcielna gestu umycia nóg w J 13,1-20
 • Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowy obraz przyjaźni Jezusa z uczniami
 • „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” – ulubiony cytat pierwszego Ewangelisty. Relektura Oz 6,6 w Mt 9,13; 12,7

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • XII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, „Czym jest człowiek że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym”

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Prezentacja sylwetki kandytata na członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich

Udział w konferencji krajowej

 • XIII Walne Zebrania SBP i 54. Sympozjum Biblistów Polskich
 • Konferencja Biblijna "Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego"
 • II Sympozjum im. O. Augustyna Jankowskiego, "Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje"
 • Wiosenne Sympozjum Biblijne, „Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego"
 • Sympozjum mariologiczne, "Kult Niepokalanego Serca Maryi – darem dla współczesnego Kościoła i świata"

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem
 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów: Corpus Paulinum (45h)
 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl dwóch wykładów "Angelofanie paschalne"
 • Cykl trzech wykładów "Wzorcowe kobiety w Ewangelii Marka"
 • Cykl dwóch wykładów "Kobiety w Ewangelii Marka"

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Gregory Tatum
  [Gretory Tatum]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • praca magisterska: Hanna Chernetska, Tożsamość ucznia Jezusa (J 15,1-11)

Działalność odczytowa

 • Cykl 16 wykładów na temat „Kobieta w Biblii”
 • J 1,1-18 jako wprowadzenie do Ewangelii Janowej

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Audycja radiowa „Nowoodkryta pieczęć króla Ezechiasza a biblijny opis stworzenia człowieka”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów
 • Wykład telewizyjny "Rola Ducha Świętego w Kościele", wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV „Trwam”
 • Wykład telewizyjny "Jezus Chrystus: Syn Boży, który stał się człowiekiem", wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV „Trwam”
 • Wykład telewizyjny "Ofiary starego Przymierza figurami jednej Ofiary nowego Przymierza", wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV „Trwam”
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (październik 2016)
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (styczeń-luty 2016)
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (grudzień 2016)
 • Audycja radiowa „Zmartwychwstanie – fakty, interpretacje”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów
 • Audycja radiowa „Starożytne żydowskie oczekiwania mesjańskie a narracja ewangeliczna o narodzinach Jezusa”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Drzewo figowe, osioł i woda żywa. Rola Księgi Zachariasza w Ewangelii Janowej
  [w:] Resovia Sacra
 • Jezus piszący po ziemi (J 8,6.8). Przegląd poszukiwań dotyczących treści napisu, znaczenia gestu i kwestii piśmienności Jezusa
  [w:] Warszawskie Studia Teologiczne
 • Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)
  [w:] Przegląd Tomistyczny: Filozofia - Teologia - Kultura duchowa średniowiecza

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Andrzej Draguła, Emaus. Tajemnice dnia ósmego (Biblioteka „WIĘZI” 310; Warszawa: Towarzystwo „Więź” 2015). Ss. 211. 35 zł. ISBN 9788362610785
  [w:] Verbum Vitae
 • [Rec.:] Ks. Henryk Witczyk, Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła (Kielce: Jedność 2015). Ss. 284. ISBN 978-83-7971-260-1
  [w:] Verbum Vitae
 • [Rec.:] Ks. Jacek Stefański, Z Mojżeszem na ścieżkach naszego życia (Lublin: Gaudium 2014). Ss. 181. 15 zł. ISBN 978-83-7548-187-7
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dzban pozostawiony przy studni
  [w:] Biblia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent dla czasopisma
  [w:] Resovia Sacra

Udział w konferencji międzynarodowej

 • XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: "Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego"

Organizacja konferencji krajowej

 • Wiosenne Sympozjum Biblijne: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Aniołowie w Biblii
 • Kobieta cierpiąca na krwotok (Mk 5,25-34). Między dosłownością a symbolizmem

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: "Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego"

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Sympozjum Biblijne, „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia"
 • XII Walne Zebranie SBP i 53. Sympozjum Biblistów Polskich
 • Ewangelia wg św. Marka. Geneza – interpretacja – aktualizacja

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów: Corpus Paulinum (45h)
 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl siedmiu wykładów „Prehistoria biblijna (Rdz 1–11)”
 • Nagość konieczna. Rzecz o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • La Bible en ses Traditions, École biblique et archéologique française de Jérusalem

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Matteo Crimella

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Działalność odczytowa

 • Współczesna hermeneutyka biblijna

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Audycja radiowa „Obecność i nieobecność w Biblii”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów
 • Audycja radiowa „Radość w Psalmach”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów
 • Audycja radiowa „Symbolika światłości w Biblii”, w serii „Pisma i znaki”, Polskie Radio Rzeszów
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (październik 2015)
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (styczeń-luty 2015)
 • Wykład telewizyjny "Grzech bałwochwalstwa – istota i konsekwencje", wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Bbiblijnego, TV "Trwam"

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Walka o integralną wiarę chrystologiczną w Pierwszym Liście świętego Jana w kontekście historii wspólnoty Janowej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Literary Form and the Message of John 8:31-36
  [Forma literacka i przesłanie J 8,31-36]
  [w:] Biblical Annals
 • Janowe rozumienie pracy Boga i człowieka. Studium zastosowania terminów "ergadzomai" oraz "ergon" w czwartej Ewangelii
  [w:] Verbum Vitae
 • Jesus’ Trial before Herod Antipas
  [Proces Jezusa przed Herodem Antipasem]
  [w:] Resovia Sacra

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kobiety jako model wiary w Ewangelii Markowej
 • Czas Kościoła czasem świadectwa Ducha. Relacja pomiędzy Duchem Świętym a świadectwem w Dziele Łukaszowym

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] John Bergsma, Bible Basics for Catholics. A New Picture of Salvation History (Notre Dame, IN: Ave Maria Press 2012), S. X+182, ISBN 13-978-1-59471-291-3
  [w:] Resovia Sacra
 • [Rec.:] Ks. Wojciech Pikor, Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem. Narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana (Biblioteka „Pastores”; Pelplin: Bernardinum 2014). Ss. 297. 24,90 zł. ISBN 978-83-7823-510-1
  [w:] Verbum Vitae

Skrypt dydaktyczny

 • Biblical Covenants (The People of the Covenant)

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dlaczego Jezus mówił do Matki "kobieto"?
  [w:] Biblia

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Lecture: "Inspiration and Truth in Sacra Scriptura"
  [J.H. Charlestworth, "Inspiration and Truth in Sacra Scriptura"]
 • James H. Charlesworth, Archeologia Jerozolimy w czasach Jezusa: O potrzebie archeologicznie wzbogaconej teologii

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego
  [w:] Verbum Vitae

Udział w konferencji międzynarodowej

 • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne "Natchnienie Pisma Świętego"
 • Society of Biblical Literature International Meeting
 • Międzynarodowe sympozjum "Jerozolima – religijne i kulturowe oblicza świętego miasta"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Radość przyjaciela Oblubieńca, która doszła do szczytu. Radość Jana Chrzciciela w J 3,29
 • Rola proroctwa Zachariasza w Ewangelii według św. Jana

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne: "Natchnienie Pisma Świętego"

Udział w konferencji krajowej

 • Wiosenne Dni Biblijne, "Radość Ewangelii"
 • XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 52. Sympozjum Biblistów Polskich

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora KUL

Działalność odczytowa

 • Spotkanie Jezusa z Samarytanką: historia, geografia i teologia
 • Starotestamentalne korzenie Eucharystii

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wykład telewizyjny „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”, wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV „Trwam”
 • Seria 7 audycji radiowych „Miejsca biblijne w Ziemi Świętej”, Radio "Via", Rzeszów
 • Wykład telewizyjny „Bóg w życiu Dawida”, wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV "Trwam"
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (marzec 2014)
 • Udział w filmie dokumentalnym "Śledztwo w sprawie Bożego Narodzenia", TVP 1, reż. Grzegorz Górny, Leszek Wasiuta
 • Wykład telewizyjny "Teologia Ewangelii Dzieciństwa", wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach TUB, TV "Trwam"
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (maj-czerwiec 2014)
 • Audycja radiowa „Jak rozumieć ofiarowanie Jezusa w świątyni?”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (listopad 2014)
 • Wykład telewizyjny „Duch Święty w życiu Chrystusa i Kościoła”, wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV "Trwam"

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uniwersalizm miłości Boga według J 3,16
  [w:] Verbum Vitae
 • Betlejem – między teologią, historią i archeologią
  [w:] Resovia Sacra
 • The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44
  [Grosz ubogiej wdowy. Lektura kontekstualna perykopy Mk 12,41-44]
  [w:] Biblical Annals

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Ksiądz Adam Sudoł (1920-2012)
  [w:] Zwiastowanie

Skrypt dydaktyczny

 • Historia Izraela w starożytności i okresie helleńskim

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Book Review Editor
  [Redaktor działu recenzji]
  [w:] Biblical Annals
 • Redaktor działu recenzji
  [w:] Biblical Annals

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czas Kościoła – Świadectwo Ducha
 • Figury kobiet jako model wierzącego w Ewangelii Marka

Udział w konferencji krajowej

 • Świadkowie wiary
 • Wiosenne Dni Biblijne "Świadkowie wiary"
 • IX Dni Duchowości: "Moc świadectwa"
 • IX Jesienne Dni Biblijne, „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem

Wyjazd na stanowisko archeologiczne

 • Wyjazd na stanowisko archeologiczne Khirbet Qeiyafa (Twierdza Elah)

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów "Archeologia i geografia biblijna" (30h)
 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Działalność odczytowa

 • Wiara a charakteryzacja postaci kobiecych w Ewangelii Marka
 • Cykl wykładów: "Historia zbawienia Starego Testamentu: Od Edenu do Dawida"
 • Zrozumieć Eucharystię: Pascha Mojżesza, Pascha w okresie rzymskim, Pascha Jezusa – różnice i kontynuacja
 • Kobieta w Ewangelii Marka
 • Biblijna postać Mojżesza a życie chrześcijanina
 • Temat wiary a charakteryzacja postaci kobiecych w Ewangelii Marka
 • Jak interpretować "Modlitwę Pańską"?

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wykład radiowy: „Mojżesz, jako świadek wiary”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Wykład radiowy: „Eliasz i jego próby wiary”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Wykład radiowy: „Prorok Habakuk – nauczyciel wiary”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Audycja radiowa „Spotkanie Zmartwychwstałego w Emaus”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Audycja radiowa, „Spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym w J 21”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Audycja radiowa„Dlaczego Jezus został ukrzyżowany?”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Audycja radiowa „Wielki Tydzień w Ziemi Świętej”, Polskie Radio Rzeszów
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (czerwiec 2013)
 • Seria 7 audycji „Żywe Słowo”, TV "Trwam" (marzec-kwiecień 2013)
 • Wykład telewizyjny „Bóg Ojciec”, wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwerstytetu Biblijnego, TV "Trwam"
 • Wykład telewizyjny „Braterstwo” wraz z ks. dr. Mariuszem Szmajdzińskim w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV "Trwam"
 • Wykład telewizyjny „Upadek pierwszych ludzi” wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV "Trwam"
 • Wykład telewizyjny „Brat i siostra w NT” wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV "Trwam"

2012


Książka naukowa recenzowana

 • The Book of Zechariah in the Gospel of John
  [Księga Zachariasza w Ewangelii Janowej]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραφή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology
  [w:] Biblical Annals
 • Lista dwunastu plemion w Ap 7,5-8
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia
 • Listy Janowe jako świadectwo wspólnoty przeżywającej kryzys
  [w:] Sympozjum
 • "Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli." Związek między Janowymi koncepcjami prawdy i wolności w świetle J 8,31-36
  [w:] Scripturae Lumen

Skrypt dydaktyczny

 • Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu
 • Historia zbawienia Starego Testamentu

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Żywa woda i światłość świata
  [w:] Biblia
 • Król, osiołek i trzydzieści srebrników, czyli jak Stary Testament wypełnił się w Nowym
  [w:] Biblia

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent dla czasopisma
  [w:] Biblical Annals

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

 • Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
 • Analecta Biblica Lublinensia
 • Studia Biblica Lublinensia

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Uwierzyliśmy miłości. Znaczenie terminów wiara i wierzyć (pistis / pisteuo) w 1 Liście św. Jana

Udział w konferencji międzynarodowej

 • VIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, KUL, Lublin

Udział w konferencji krajowej

 • 50. Zjazd i Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotece École biblique et archéologique française de Jérusalem

Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym

 • Cykl wykładów "Archeologia i geografia biblijna" (30h)
 • Cykl wykładów: Ewangelie synoptyczne (45h)

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Pascha Jezusa Chrystusa w świetle Starego Testamentu i Judaizmu Rabinicznego

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • L'Associazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wykład telewizyjny „Stworzenie świata (Rdz 1)” wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego (TUB), TV „Trwam”
 • Wykład radiowy: „Między Biblią a archeologią: Betlejem i narodziny Jezusa”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Wykład telewizyjny „Stworzenie człowieka” wraz z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, TV „Trwam”,
 • Wykład radiowy: „Jakub – zawiłe drogi ku wierze”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Wykład radiowy: „Abraham. Dlaczego tytuł ‘Ojciec wiary’?”, Radio „Via”, Rzeszów
 • Wykład radiowy: „Betlejem czasów Jezusa”, Polskie Radio Rzeszów