prof. dr hab. Piotr Oleś

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Osobowości

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • Wpływ atrakcyjności twarzy i informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP)
Prace magisterskie
 • Giętkość dialogowa: operacjonalizacja i wyniki badań
 • Psychologiczna analiza kryteriów udanego vs nieudanego życia: badania narracyjne
 • W poszukiwaniu rdzennego Ja: ciągłość, autentyczność, sens
 • Narracje wojenne: rozumienie sytuacji wojny w Ukrainie wśród osób studiujących w Polsce oraz na Cyprze
 • Studium poczucia ciągłości Ja w trudnych czasach: badania adolescentów i młodych dorosłych AD 2022
 • Poczucie ciągłości ja – wartość i sens życia: badania narracyjne
 • Poczucie skuteczności w zakresie kierowania własnym życiem: badania studentów
 • Samouszkodzenia – analiza podpisu behawioralnego

2022

Prace magisterskie
 • Pustka egzystencjalna: fenomenologia i uwarunkowania zjawiska
 • Wymiary tożsamości a złożoność koncepcji siebie u osób w procesie formacji kapłańskiej i zakonnej
 • Wymiary tożsamości a złożoność koncepcji siebie u osób w okresie wschodzącej dorosłości
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a duchowość: badania osób wierzących
 • Osobowościowe uwarunkowania lęku przed koronawirusem SARS-CoV-2
 • Osobowościowe uwarunkowania myślenia spiskowego
 • List z przyszłości: psychologiczna analiza w kategoriach ja temporalnego
 • Strach przed koronawirusem SARS-Cov-2, a zdrowie psychiczne i przekonania społeczne
 • Wpływy wydarzeń indywidualnych i społecznych na tożsamość osobistą
 • Światopogląd a wartości: aksjologiczny profil pokory intelektualnej

2021

Prace magisterskie
 • Autentyczność – studium psychologiczne pod kątem koncepcji siebie i nasilenia dialogowości
 • Wina egzystencjalna jako komponent bilansu życia
 • Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka w okresie pandemii COVID-19 pod kątem postrzegania życia, przyszłości, śmierci, oraz samooceny
 • Psychologiczna analiza afektywnych aspektów migreny
 • Samoocena i radzenie sobie ze stresem a cechy: badania inspirowane odkryciem czterech typów osobowości przez Gerlacha, Farb, Revelle'a i Amarala
 • Wpływ konstruowania narracji w I i III osobie na nasilenie stanów i cech emocjonalnych - badania w okresie epidemii SARS-CoV-2
 • Rozbieżności w systemie ja, a stany i cechy emocjonalne: badania osób z branży IT
 • Sprzężenie zwrotne w osobowości jako mechanizm adaptacji: badania osób z cukrzycą
 • Transcendencja a optymalne funkcjonowanie według koncepcji Kennona Sheldona
 • Temperament w ujęciu Jana Strelaua a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Wysoko wrażliwe osoby - fenomenologia zjawiska

2020

Rozprawy doktorskie
 • Typ więzi z rodzicami a poczucie jakości życia u młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii
Prace magisterskie
 • Konstruowanie tożsamości narracyjnej na podstawie obrazów surrealistycznych i figuratywnych
 • Dialogi wewnętrzne osób z zaburzeniami odżywiania
 • Związek pomiędzy tożsamością, optymalnym funkcjonowaniem a zaburzeniami osobowości: badania studentów pedagogiki
 • Związek tożsamości z optymalnym funkcjonowaniem i zaburzeniami osobowości
 • Niepewność poznawcza a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Psychologiczna analiza triady egzystencjalnej: sens życia - lęk - tożsamość
 • Nietypowe, niezrozumiałe doświadczenia i wydarzenia życiowe - analiza przypadków
 • Rozwiązywanie dylematów życiowych w formie dialogowej a cechy osobowości
 • Doświadczenie osiągnięcia sportowego a percepcja prawdopodobieństwa realizacji celów życiowych
 • Dialogowość wewnętrzna a cechy i stany emocjonalne
 • Rodzaje i funkcje mowy wewnętrznej oraz ich związek z cechami osobowości: badania młodych dorosłych
 • Tożsamość a zaburzenia osobowości i optymalne funkcjonowanie
 • Psychologiczne studium dialogowego ja pod kątem autentyczności i tolerancji na wieloznaczność

2019

Prace magisterskie
 • Experimental study of honesty among individuals low and high in this trait
 • Zadowolenie z życia i radzenie sobie ze stresem osób podróżujących
 • Reakcja emocjonalna na zagrożenie tożsamości a poziom dobrostanu psychologicznego
 • Emocjonalność a wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową
 • Cielesność i wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet otyłych
 • Cechy osobowości, postawy wobec życia i śmierci u balsamistów i ratowników medycznych
 • Jawne i ukryte historie życia - badania narracyjne na podstawie dzieł malarskich
 • Aksjologiczna struktura ja: autentyczność, motywy organizujące koncepcje siebie i wartości
 • Zachowania niemoralne w przestrzeni wirtualnej - analiza podpisów behawioralnych
 • Zazdrość - analiza podpisu behawioralnego
 • Optymalne funkcjonowanie a dobrostan psychologiczny i kompetencje temporalne
 • Psychologiczna analiza dialogów wewnętrznych pod względem ich rodzaju, znaczenia i związku z preferowanymi wartościami

2018

Rozprawy doktorskie
 • Nieśmiałość a osiągnięcia szkolne: analiza psychospołecznych uwarunkowań sukcesów w nauce
Prace magisterskie
 • Adaptacyjna koncepcja siebie a hedoniczny dobrostan psychiczny
 • Różnice osobowościowe między osobami, które doświadczyły i nie doświadczyły wzrostu po traumie powodziowej
 • Tożsamość płynna a Dialogowe Ja
 • Adaptacyjna koncepcja siebie a wybrane aspekty samoregulacji
 • Wpływ temporalnych symulacji mentalnych na poczucie sensu życia i stany emocjonalne
 • Tożsamość, dialogowość i orientacja pozytywna
 • Wpływ dialogów temporalnych na poczucie sensu życia i stany emocjonalne u osób nieheteroseksualnych
 • Cechy osobowości i postawy rodzicielskie jako predyktory adaptacyjnej koncepcji siebie
 • Ukryte teorie Ja jako moderator związków między rozbieżnościami a negatywnym afektem
 • Płynna tożsamość w autonarracjach młodych dorosłych
 • Osobisty rozwój jako moderator związku pomiędzy rozbieżnościami w systemie Ja a negatywnym afektem
 • Motywy pozyskiwania informacji o sobie a adaptacyjna koncepcja siebie
 • Autentyczność a różnorodność ról życiowych: studium psychologiczne

2017

Rozprawy doktorskie
 • Zmiany w konstruowanej strukturze tożsamości osobistej pod wpływem tworzenia hipotetycznej przyszłości
 • Self-Concept Adequacy – empirical studies on the field of cognitive personality psychology
Prace magisterskie
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa u Polaków i Francuzów
 • Świadomość a dialogowość w kontekście duchowości buddyjskiej i chrześcijańskiej
 • Psychologiczna analiza systemów ja u graczy
 • Wpływ przekonań dotyczących Ja, samooceny i religijności na lęk przed śmiercią
 • Poczucie zmiany pod wpływem doświadczenia wolontariatu misyjnego
 • Adaptacyjna koncepcja siebie a satysfakcja z życia
 • Specyfika wewnętrznej aktywności dialogowej u osób, które samotnie podróżują
 • Dialogowość a cechy osobowości i hierarchia wartości
 • Dialogowość a perspektywa czasowa w kontekście cech osobowości
 • Cechy osobowości i kompetencje społeczne Ja realnego i wirtualnego graczy komputerowych
 • Funkcje wewnętrznej aktywności dialogowej a typy osobowości

2016

Rozprawy doktorskie
 • Związek przekonania o własnej skuteczności z orientacją pozytywną u powodzian: badania podłużne
Prace magisterskie
 • Wpływ refleksyjności na skuteczność komunikatu perswazyjnego
 • Sumienie związane z aktualizacją siebie - psychologiczna analiza zjawiska
 • Percepcja i rozumienie dzieł malarskich a ich ocena estetyczna
 • Konstruowanie tożsamości narracyjnej na podstawie dzieł malarskich
 • Dobrostan psychiczny a samoświadomość w okresie późnej adolescencji
 • Psychologiczna analiza narracji osobistych tworzonych na podstawie obrazów figuratywnych i abstrakcyjnych a cechy osobowości
 • Doświadczenia wojny i okupacji w autonarracjach osób starszych
 • Obraz ciała i rozbieżność w systemie Ja u osób trenujących na siłowni
 • Ocena klimatu afektywnego obrazów figuratywnych i abstrakcyjnych a cechy osobowości u osób we wczesnej dorosłości
 • Orientacja pozytywna i przekonanie o własnej skuteczności a inteligencja emocjonalna
 • Wpływ uważności na procesy pamięciowe

2015

Rozprawy doktorskie
 • Relacja matki z dzieckiem w okresie prenatalnym – aspekty dialogowe
Prace magisterskie
 • Zmiany w treści i strukturze samowiedzy w terapii poznawczej opartej na uważności.
 • Uważność jako mediator związku między stylem tożsamości a mądrością: badania studentów.
 • Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako metoda rozwiązywania dylematów osobistych
 • Doświadczenie krytyka wewnętrznego a style przywiązania u studentów
 • Psychologiczna analiza wątpliwości. Badania na gruncie Teorii Dialogowego Ja.
 • Konfrontacja w dialogu wewnętrznym a dystans psychologiczny
 • Eksploracja dialogowego Ja pod kątem stałości i zmiany
 • Integracja w dialogu wewnętrznym a dystans psychologiczny
 • Funkcje wewnętrznych dialogów integracyjnych i konfrontacyjnych

2014

Prace magisterskie
 • Orientacja pozytywna - korelaty i uwarunkowania.
 • Psychologiczna analiza zjawiska prokrastynacji - korelacje z cechami osobowości i orientacją temporalną
 • Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja - moderująca rola poczucia humoru.
 • Osobowościowe korelaty orientacji pozytywnej
 • Osobowość sataniczna - "zaburzenie" zachowania, czy osobowości?
 • Autentyczność - psychologiczna analiza zjawiska na podstawie teorii egzystencjalnej
 • Orientacja pozytywna a wypalenie zawodowe: mediacyjna rola autonarracji.
 • Dopasowanie do środowiska pracy a wypalenie zawodowe u pielęgniarek; moderująca rola orientacji pozytywnej
 • Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja - moderująca rola współczucia wobec siebie.

2013

Rozprawy doktorskie
 • Ja dialogowe u osób chorych na schizofrenię
Prace magisterskie
 • Samoocena jawna i utajona a redukowanie dysonansu postdecyzyjnego
 • Wpływ zaangażowania religijnego na nasilenie orientacji pozytywnej
 • Wpływ aktywizowania dialogów wewnętrznych oraz integracji Ja na ocenę szansy realizacji marzeń.
 • Positive orientation and the self-concept (Orientacja pozytywna a koncepcja siebie)
 • Positive Orientation and the Big Five (Struktura Orientacji Pozytywnej a cechy Wielkiej Piątki)
 • Związek perfekcjonizmu z ukierunkowaniami regulacyjnymi oraz orientacją pozytywną
 • Ja możliwe u osób o różnym nasileniu pozytywnej orientacji
 • Związek zaangażowania w uprawianie wspinaczki z cechami temperamentu i osobowości
 • Transgresja: korelaty i uwarunkowania

2012

Rozprawy doktorskie
 • Struktura tożsamości osobistej i jej podatność na zmiany pod wpływem modyfikacji samooceny
 • Koncepcja siebie i system znaczeń osobistych młodzieży z rodzin emigrantów zarobkowych
 • Zmiany przekonań na temat stałości własnych zdolności jako strategia obrony Ja u osób z wysoką i niską samooceną
 • Zmiana poczucia sensu życia pod wpływem dialogów temporalnych
Prace magisterskie
 • Struktura niepokoju egzystencjalnego. Badania replikacyjne młodzieży akademickiej.
 • Orientacja pozytywna a skłonność do ryzyka
 • Zaangażowanie emocjonalne w dialog wewnętrzny a zjawisko inflacji wyobraźni
 • Narcyzm i orientacja pozytywna a nasilenie wewnętrznych dialogów
 • Wspólnotowość i sprawczość - badania sióstr zakonnych
 • Cechy osobowości a spójność zachowania w trzech sytuacjach interpersonalnych
 • Przejawy orientacji pozytywnej w historii życia
 • Orientacja pozytywna, poczucie skuteczności a treningi neurofeedback
 • Orientacja pozytywna a radzenie sobie ze stresem u żołnierzy służby zawodowej
 • Zmiany w systemie ja a wydarzenia życiowe

2011

Rozprawy doktorskie
 • Stałość i zmiana tożsamości osobistej: eksploracja w aspekcie motywów i wewnętrznej aktywności dialogowej
Prace magisterskie
 • Analiza osobowości muzyków rockowych-struktura cech a system wartości
 • Orientacja pozytywna a sens życia
 • Wpływ aktywizacji Ja możnościowego na proces realizacji celów
 • Pozytywna orientacja a siły ego
 • Pozytywna orientacja a lokalizacja poczucia kontroli w sytuacjach sukcesów i porażek
 • Psychologiczna analiza systemu znaczeń osobistych związanych z osobami Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego oraz z żałobą przeżywaną po ich śmierci
 • Przekonanie o własnej skuteczności emocjonalnej a struktura cech osobowości
 • Martwienie się a cechy osobowości
 • Wpływ Ja możnościowego na trafność decyzji

2010

Rozprawy doktorskie
 • Wpływ aktywizowania myślenia kategorialnego, narracyjnego i dialogowego na samoocenę i emocje w zależności od typu organizacji Ja
 • Temperamentalne uwarunkowania samokontroli – wyczerpywanie zasobów w sytuacji tłumienia emocji, hamowania impulsów i przełamywania nawyków
 • Konsekwencje aktywizowania myślenia kategorialnego, narracyjnego i dialogowego w zakresie organizacji systemu Ja
Prace magisterskie
 • Brzmienie pozycji jako nowy aspekt teorii dialogowego Ja. Zarys koncepcji i próba empirycznej weryfikacji
 • Neurofizjologiczne aspekty wewnętrznej aktywności dialogowej
 • Wpływ badania historii życia na stany i cechy afektywne, wymiary tożsamości oraz poczucie sensu życia
 • Struktura Ja i dialogowość u osób nieśmiałych
 • Dialogi temporalne u osób dorastających i w okresie późnej dorosłości
 • Koncepcja siebie a wybrane właściwości myślenia twórczego w rozwiązywaniu problemów dywergencyjnych
 • Obraz własnego ciała a wewnętrzna aktywność dialogowa i tendencje autoagresywne u kobiet z zaburzeniami odżywiania
 • Prospektywne konstruowanie tożsamości narracyjnej a poziom emocji i sensu życia
 • Samoocena jawna i utajona a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a wybrane wskaźniki dobrostanu psychicznego: poczucie satysfakcji z życia i samoocena
 • Doświadczenie przyjaźni - badanie na gruncie teorii dialogowego Ja H. Hermansa
 • Psychologiczna analiza pozycji Ja związanych z dwoma perspektywami językowymi

2009

Rozprawy doktorskie
 • Struktura systemu Ja a przystosowanie u osób w okresie dorastania
 • Psychologiczna analiza zjawiska dialogowości w twórczości literackiej - badania pisarzy
Prace magisterskie
 • Nieśmiałość a wewnętrzna aktywność dialogowa: Badania z wykorzystaniem perspektywy aktora i obserwatora
 • Zmiana postawy wobec kary śmierci jako skutek wewnętrznego dialogu. Badanie eksperymentalne
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa u osób o modułowej i sieciowej organizacji systemu Ja
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a struktura osobowości. Badania mężczyzn uczestniczących w szkoleniach "7 sekretów efektywnego ojcostwa"
 • Temperament w ujęciu Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Fenomenologiczna analiza doświadczeń promujących rozwój osobowości
 • Aktywność dialogowa a radzenie sobie ze stresem
 • Analiza systemu ja u graczy RPG
 • Neurofizjologiczne aspekty dialogowego ja
 • Dialogowość a promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie w systemie Ja: badania studentów
 • Aktywność mózgowa w dialogach wewnętrznych
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a typy osobowości według Eysencka
 • Maska jako element dialogowego Ja. Analiza fenomenologiczna

2008

Prace magisterskie
 • Dialogowe relacje w przestrzeni Ja - analiza psychologiczna
 • Styl przywiązania a aktywność dialogowa. Badania studentów
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa - psychologiczna analiza zjawiska na przykładzie osób twórczych i nietwórczych
 • Wewnętrzna aktywność dialogowa a obraz siebie
 • Poczucie osamotnienia a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Wpływ wyobrażonego dialogu na emocjonalne komponenty postaw wobec osób homoseksualnych
 • Modlitwa jako zjawisko dialogowe - analiza psychologiczna
 • Typ myślenia a organizacja struktury Ja
 • Twórczośc i projekcja w dialogach wewnętrznych - psychologiczna analiza zjawiska
 • Wewnętrzne dialogi temporalne: znaczenie i funkcje
 • Zjawisko podwójnej tożsamości: analiza systemu znaczeń osobistych u osób z rodzin dwukulturowych
 • Analiza jakościowa autonarracji internetowych.
 • Hermeneutyczna analiza narracji związanych z różnymi pozycjami Ja
 • Zmiana poczucia tożsamości u kobiet po przebytej mastektomii. Badanie empiryczne na gruncie teorii H. J. M. Hermansa
 • Analiza zmian w systemie Ja pod wpływem aktywności dialogowej

2007

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja siebie a aktywność osób bezrobotnych na rynku pracy
 • Struktura koncepcji siebie i procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności.
 • Poczucie humoru: eksploracja na gruncie teorii wielogłosowego Ja Huberta Hermansa
Prace magisterskie
 • Psychologiczna analiza systemu znaczeń osobistych związanych z osobą Jana Pawła II.
 • Typ myślenia a organizacja systemu Ja.
 • Narracyjne studium zagrożonej tożsamości.
 • Typ osobowości a style radzenia sobie ze stresem
 • Analiza konstruktów osobistych pod kątem istnienia dwóch subsystemów.
 • Stany emocjonalne w sytuacji kłamstwa a makiawelizm i koncepcja siebie.
 • Rola czynników socjokulturowych w kształtowaniu się osobowości zaburzonej
 • Metaforyczne wyrażenia stanów psychicznych - eksploracja pod kątem znaczeń afektywnych.
 • " Powrót syna marnotrawnego " Rembrandta - wzorce afektywne postaci i analiza doświadczeń osobistych.
 • Integracja temporalnych aspektów dialogowego Ja: Aktualnego i Przeszłego a poczucie sensu życia.
 • Psychologiczna analiza systemów znaczeń osobistych związanych z cierpieniem i śmiercią Jana Pawła II.
 • Poczucie zmiany tożsamości po traumatycznym wydarzeniu życiowym
 • Analiza systemu znaczeń osobistych formułowanych z pozycji " Ja jako chrześcijanin" i " Ja jako dążący do sukcesu".
 • Integracja temporalnych aspektów dialogowego "Ja" aktualnego i przyszłego, a poczucie sensu życia.
 • Znaczenie mentora w życiu człowieka: badania studentów.

2006

Rozprawy doktorskie
 • ,,Struktura osobowości: dialogowe Ja według H. Hermansa a model psychiki w ujęciu S. Freuda"
 • Podmiotowość a system autoregulacji.Badania inspirowane teorią K. Obuchowskiego"
Prace magisterskie
 • System znaczeń osobistych u osób z arytmią leczonych metodą ablacji
 • " Ja artysta" - jako wewnętrzny głos: badania na gruncie teorii dialogowego ja H. Hermansa
 • Sposoby określania własnej tożsamości- badania eksploracyjne
 • Doświadczenia emocjonalno- uczuciowe i koncepcja siebie u aktorów teatru tańca
 • Psychologiczna analiza dialogowej tożsamości
 • Lęki w cyklu życia - badania osób w wieku od 30 do 50 lat.
 • Znaczenie wczesnych sekwencji emocjonalnych w tożsamości narracyjnej.
 • Zjawisko wzrostu posttraumatycznego u studentów
 • Typ osobowości a wartości preferowane przez studentów zaangażowanych w różne formy działalności dodatkowej poza studiami.
 • Ja możliwe u młodych Polaków i Amerykanów- badania porównawcze
 • Badanie samooceny globalnej i samoocen cząstkowych
 • Obraz siebie u osób noszących takie samo imię jak matka lub ojciec.
 • Cechy osobowości pogranicznej a temperament u młodzieży.
 • Narcyzm a koncepcja siebie.
 • Niektóre cechy osobowości a status tożsamości u młodzieży.
 • Poziom zróżnicowania "ja" a zdolności empatyczne u młodych dorosłych.
 • Tożsamość aktora - analiza psychologiczna.

2005

Rozprawy doktorskie
 • ,,Kognitywno-afektywne aspekty rozbieżności w systemie Ja- studium na gruncie teorii E.T.Higginsa"
 • ,,Dynamika systemu znaczeń osobistych w wyniku konfrontacji z wyobrażoną postacią. Badania uczestników gier fabularnych"
Prace magisterskie
 • Fenomenologiczna analiza doświadczenia fugit amor.
 • Dialogowa moralność - analiza zjawiska na gruncie teorii Huberta Hermansa.
 • Poczucie spełnienia i struktura systemu Ja. Badania osób zaangażowanych w działalność artystyczną.
 • Badanie zmian samooceny i stanów emocjonalnych pod wpływem wyobrażonego doświadczenia zazdrości.
 • Samoocena i obraz siebie a nasilenie emocji wg modelu C.D. Spielbergera.
 • Złożoność koncepcji siebie . Badania eksperymentalne aktorów teatrów amatorskich.
 • Psychologiczna analiza doświadczenia przepływu: studium fenomenologiczno-narracyjne.
 • Samoobserwacja kontrolująca według Marka Snydera a złożoność systemu Ja
 • Podatność na zmianę koncepcji siebie u osób z wysoką i niską samooceną.
 • Koncepcja siebie a podatność na inflację wyobraźni.
 • Płeć psychologiczna a satysfakcja z zaspakajania potrzeb podstawowych i poziom samoaktualizacji.
 • Koncepcja siebie a przełom połowy życia u kobiet zaangażowanych w pracę dydaktyczno- naukową
 • Analiza systemu Ja pod kątem znaczeń afektywnych towarzyszących spójności-niespójności wewnętrznej.
 • Osobowościowe predyspozycje zjawiska inflacji wyobraźni.
 • Psychologiczna analiza zjawiska posttraumatycznego wzrostu.
 • Analiza znaczeń osobistych związanych z posiadanym imieniem
 • Analiza orientacji temporalnej pod kątem zmian związanych z wydarzeniami życiowymi

2004

Rozprawy doktorskie
 • Psychologiczna analiza wewnętrznych dialogów. Badania na gruncie teorii H. Hermansa.
Prace magisterskie
 • Funkcjonowanie systemu "Ja" w sytuacji bezradności.
 • Psychospołeczne uwarunkowania zabójstw u mężczyzn.
 • Samowiedza i samoocena u studentów o różnym nasileniu makiawelizmu.
 • Ja powinnowościowe a Ja idealne - analiza na podstawie teorii autoregulacji E. T. Higginsa.
 • Weryfikacja modelu "dążenie-unikanie" wg C.S. Carvera w badaniach narracyjnych.
 • Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w warunkach o różnym stopniu kontrolowalności.
 • Samoocena a płeć psychologiczna : badania osobowości kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości.
 • Zmiana koncepcji siebie osób po operacji plastycznej twarzy.
 • Poczucie jakości i sensu życia a preferencja wartości u osób starszych.
 • Analiza dążenia i unikania według koncepcji C.S.Carvera pod kątem uczuć związanych z sukcesem i porażką.
 • Cechy osobowości i koncepcja siebie u przedstawicieli subkultury motocyklowej. Badania mężczyzn w wieku 18-35 lat.
 • Kryzysy twórcze a koncepcja siebie: badania empiryczne artystów.
 • Poczucie szczęścia a skuteczność radzenia sobie ze stresem.

2003

Rozprawy doktorskie
 • Analiza osobowości kobiet z doświadczeniem aborcji. Psychologiczne badania empiryczne.
Prace magisterskie
 • Osobowościowe korelaty poczucia spełnienia. Badania osób dorosłych.
 • Analiza systemów znaczeń osobistych związanych z udzielaniem pomocy. Badania uczestników Programów Rówieśniczych Doradców.
 • Typ zainteresowań czytelniczych a obraz siebie i prefernwecja wartości u młodzieży. VI 02 r. zamian: Zainteresowania czytelnicze a obraz siebie i preferncja wartości u młodzieży. ( 23 V 03 r.
 • Empatia - analiza w kategoriach motywów podstawowych H.J.M. Hermansa
 • Self - esteem and cognitive distortions.(Samoocena a zaburzenia poznawcze).

2002

Rozprawy doktorskie
 • ,,Osobowościowe korelaty postaw wobec osób chorych u personelu medycznego"
Prace magisterskie
 • Poczucie własnej wartości, koncentracja na sobie a poczucie satysfakcji z życia.
 • Realizacja marzenia a niepokój egzystencjalny u kobiet w okresie połowy życia.
 • Preferencje życiowe a koncepcja siebie. Analiza w kategoriach ch. Morrisa
 • Jakość życia a poczucie własnej wartości u osób z zaburzeniami widzenia.
 • Specyfika powiązań między cechami osobowości a wartościowaniem: weryfikacja hipotez A.Furnhama i J.V. Mitchella.
 • Krytyczne wydarzenia życiowe i i ch wpływ na koncepcję siebie.
 • Poczucie wsparcia społecznego i koncepcja siebie a sposoby radzenia sobie ze stresem. badanie empiryczne kobiet samotnie wychowujących dzieci.
 • Sposoby przejawiania się nieśmiałości u osób o typie osobowości ekstrawertycznym i introwertycznym.
 • Psychologiczna analiza leku jako zjawiska wspierającego rozwój osobowości.
 • Psychologiczna analiza życia i twórczości Sylwii Plath.