Ks. dr hab. Andrzej Kiciński (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace licencjackie
 • "Via pulchritudinis" w ewangelizacji i katechizacji na przykładzie kaplicy pw. Chrystusa Sługi w Krościenku nad Dunajcem
Prace magisterskie
 • Wsparcie społeczne i pedagogiczne rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle badań własnych
 • Via pulchritudinis w katechizacji na przykładzie kościoła pw. bł. Doroty z Mątów w Elblągu
 • Muzyka i integracja sensoryczna w wychowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
 • Obraz miłości między mężczyzną a kobietą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w mediach społecznościowych
 • Wychowanie integralne dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii ojców
 • Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na podstawie serialu "Miłość w spektrum"

2022

Rozprawy doktorskie
 • Katechizacja w Kościele Greckokatolickim w Polsce w latach 1991-2020. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kurii Metropolitalnej Archieparchii Przemysko-Warszawskiej oraz badań własnych
Prace magisterskie
 • Jakość życia osób ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19 w opinii rodziców i nauczycieli
 • Trudności komunikacyjne u dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców i nauczycieli
 • Wyobrażenia dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców
 • Postawy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie wobec osób ze spektrum autyzmu
 • Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne nastolatków ze spektrum autyzmu a strategie radzenia sobie ze stresem
 • Zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli
 • Zooterapia a rozwój psychospołeczny dziecka ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli i rodziców
 • Postawy rodziców i nauczycieli wobec związków uczuciowych osób ze spektrum autyzmu
 • Wsparcie społeczne a jakość życia rodziców dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

2021

Rozprawy doktorskie
 • Prekursorzy edukacji medialnej w Polsce. Studium pastoralne w świetle działalności i twórczości Ignacego Klopotowskiego, Maksymiliana Marii Kolbego i Antoniego Lewka
 • Modele szkolnych rekolekcji. Studium katechetyczne w świetle badań własnych w archidiecezji katowickiej
 • Założenia i realizacja przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrzesciańskiego osób z niepełnosprawnością. Studium katechetyczne w świetle badań własnych przeprwadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie

2020

Rozprawy doktorskie
 • Dylematy osób z autyzmem związane z wychowaniem moralnym. Studium z edukacji medialnej w świetle badań własnych.
 • Koncepcja katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora SDB. Studium katechetyczne

2019

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Studium z edukacji medialnej w świetle filmów Krzysztofa Zanussiego
 • Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji miesięcznika Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017
 • Założenia i realizacja katechezy specjalnej w Polsce. Studium katechetyczne w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. i badań katechetów
 • Funkcje śpiewu religijnego w katechezie. Studium katechetyczne na podstawie wybranych podręczników do nauki religii rzymskokatolickiej w Polsce

2018

Prace magisterskie
 • Wychowanie poprzez sport na podstawie literatury polskojęzycznej oraz opinii studentów KUL trenujących pływanie
 • Przebaczenie w procesie resocjalizacji młodzieży w świetle badań w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie
 • Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie wielodzietnej. Studium przypadku
 • Rewalidacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością w świetle założeń i działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" w Lublinie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Katecheza osób chorych i niepełnosprawnych w domu "Uzdrowienie Chorych" w Głogowie. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników spotkań rekolekcyjno-rehabilitacyjnych
 • Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów Diecezji Sandomierskiej
 • Między spektaklem a katechezą - oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych
 • Wychowanie chrześcijańskie osób niesłyszących i niedosłyszących w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2014. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników diecezjalnych ośrodków duszpasterstwa specjalistycznego
Prace magisterskie
 • Wychowanie religijne w rodzinie dziecka z autyzmem. Studium przypadku w świetle badań własnych
 • Znaczenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
 • Znaczenie metody 3 I w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
 • Znaczenie hipoterapii w wychowaniu dzieci z autyzmem w świetle badań własnych
 • Działalność wychowawcza Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego na Białorusi w latach 1993-2016
 • Współczesne kierunki rozwoju metody Floortime w świetle warsztatów prowadzonych przez Jake'a Greenspan'a
 • Rozwój osób z autyzmem w świetle dzienników Temple Grandin i innych pamiętników osób dotkniętych autyzmem
 • Ojcowie wobec problemów dzieci z autyzmem w świetle badań własnych

2016

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne
 • Znaczenie olimpiad i konkursów religijnych w katchizacji dzieci i młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników olimpiad i konkursów religijnych
 • Założony i realizowany model katechety. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kościoła i badań nauczycieli, uczniów oraz rodziców w Archidiecezji Białostockiej
Prace magisterskie
 • Chrześcijański sens cierpienia w nauczaniu św. Jana Pawła II i polskiej literaturze teologicznej
 • Wkład ks. Koronata Piotrowskiego (1875 - 1959) w rozwój katechezy w Polsce
 • Działalność pastoralna Wiceprowincji św. Cyryla i Metodego Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo na Ukrainie w latach 2001-2016
 • Odnowa misyjna katechezy w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II i nauczania papieża Franciszka
 • Aspekty wychowawcze Wielkiego Postu w nauczaniu Jana Pawła II i wybranej literaturze.
 • Youcat narzędziem Nowej Ewangelizacji

2015

Rozprawy doktorskie
 • Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium katechetyczne
 • Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej w latach 1938-2015. Studium ktechetyczne
Prace magisterskie
 • Muzykoterapia w katechezie w świetle badań własnych w "Zespole Szkół nr 4 w Lublinie".
 • Aktualne elementy formacji kapłańskiej w świetle życia i nauczania św. Wincentego a Paulo
 • W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia w świetle Adhortacji Jana Pawła II Salvifici Doloris i twórczości Fiodora Dostojewskiego
 • Wychowawczy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w świetle nauczania Jana Pawla II
 • Pastoralne wymiary świętowania Paschy Pana w świetle Listu Apostolskiego Jana Pawła II Dies Domini i współczesnej literatury teologicznej
 • Duszpasterstwo Maryjne w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie po roku 1991

2014

Rozprawy doktorskie
 • Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w Polsce. Studium katechetyczne.
Prace magisterskie
 • Duszpastersko-katechetyczna troska o katolickie wychowanie dzieci według аdhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae i Pastores dabo vobis
 • Katecheza przedchrzcielna w diecezji siedleckiej w latach 2011-2013.
 • Wychowanie do świętości w Rosji na przełomie XVIII-XIX wieku w świetle życia i działalności św. Serafima z Sarowa
 • Współczesne wyzwania duszpasterstwa rodzin na Ukrainie
 • La función de algunos signos seleccionados durante el catecumenado (Rola wybranych znaków w pierwotnym katechumenacie)
 • Metody dyskusyjne w katechezie

2013

Prace magisterskie
 • Wybrane biblijne podstawy katechezy osób z niepełnosprawnością umysłową

2012

Rozprawy doktorskie
 • Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich
Prace magisterskie
 • Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Studium katechetyczne.
 • Wpływ doświadczeń religijnych dziecka w rodzinie na skuteczność procesu katechetycznego

2011

Prace magisterskie
 • Pluralizm metod stosowanych w katechezie dzieci w świetle analizy poradnika katechety "Religia" pod red. ks. A. Kicińskiego.