Ks. dr hab. Andrzej Kiciński (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Knowledge of the Law and Professional Advancement of Catholic Religious Education Teachers in Poland
  [Znajomość prawa a awans zawodowy nauczycieli religii katolickiej w Polsce]
  [w:] TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie
 • Nauczyciele religii katolickiej wobec wyobrażeń dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej Moniki Lender-Gołębiowskiej
 • Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Jerzego Andrzeja Daneckiego
 • Revue de la thèse de doctorat de Rev. Tomasza Syldatk
  [Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Tomasza Syldatk]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Planeta młodych między „niebem” a „ziemią” – między duszpasterstwem dzieci i młodzieży a kulturą cyfrową

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCBiR

 • KUL - uczelnia bez barier
 • KUL - uczelnia bez barier

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Cultural Dimension of Catholic Liturgical Rites in Catholic Religious Educationin the Context of the Objectives of the Education System in Italy
  [Wymiar kulturowy obrzędów liturgicznych Kościoła w nauczaniu religii katolickiej w kontekście celów szkoły włoskiej]
  [w:] Verbum Vitae

Hasło w leksykonie

 • Korelacja w katechezie
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością
 • Dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego

Podręcznik szkolny

 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Poradnik metodyczny. Rok. IV: Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym
 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Podręcznik dla dzieci prowadzonych drogą wtajemniczenia chrześcijańskiego w diecezji siedleckiej. Rok. IV: Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym
 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Dla rodziców. Rok. IV: Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym
 • Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej Gabrieli Mandalki
 • Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Karola Jakubiaka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fides et ratio w służbie katechezy osób z niepełnosprawnościami

Organizacja konferencji krajowej

 • 43 Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne - Edukacja medialna w służbie katechezy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Analiza transmisji Mszy św. on-line podczas pandemii Covid-19
 • Rodzina wobec wyzwań współczesności - perspektywa edukacji medialnej
 • W drodze pomiędzy Wuhan a Lizboną. Perspektywa pastoralna

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration
  [Dyspensy oraz medialne transmisje liturgii jako odpowiedź na obostrzenia związane z COVID-19: studium empiryczne oparte na badaniach narracji polskiej prasy internetowej]
  [w:] Religions
 • Ks. prof. dr Stanisław Płodzień (1913-1962). Prorektor KUL i wybitny prawnik z Łysobyków
  [w:] Teologiczne Studia Siedleckie
 • Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology
  [Internetowe transmisje Mszy świętej podczas epidemii COVID-19 w Polsce jako przykład mediatyzacji religii: studium empiryczne w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz teologii pastoralnej]
  [w:] Religions
 • Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji. Cz. I. Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Podręcznik szkolny

 • Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik metodyczny dla przygotowujących do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 3
 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Podręcznik dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 3
 • Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 3

Recenzja książki naukowej

 • Sens ludzkiej płciowości. Przyczynek do wychowania seksualnego
 • Poznańczyk. Życie i pedagogika specjalna Krzysztofa Marii Laucha

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Katechizm Edmunda Bojanowskiego jako narzędzie pedagogiczne i pastoralne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Europäisches Forum zum Schulischen Religionsunterricht (EuFRES)
  [Europejskie Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES)]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • The Congress of the Équipe Européenne de Catéchèse: ‘The prophetic insertion of faith in European postmodern culture – in dialogue with the 2020 Directory for Catechesis’
  [Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej: "Profetyczne ujęcie wiary w europejskiej kulturze postmodernistycznej - w dialogu z Dyrektorium Katechetycznym 2020".]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Co mówi nowe Dyrektorium o katechizacji w kulturze cyfrowej?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Etyka w polskiej szkole - podstawy filozoficzne i prawne

Staż finansowany ze środków własnych

 • Professore visitante
  [Profesor wizytujący]

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Formacja katechety/nauczyciela nauki religii katolickiej w Polsce na przykładzie wybranych postaci biblijnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rozwój dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kod kulturowy studentów zagranicznych w Polsce kluczem do przygotowania wykładów o niepełnosprawności
 • La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi. Réflexions sur des modèles catéchétiques en acte (en Pologne)
  [Rodzina między chrześcijańską edukacją a propozycją wiary. Refleksja nad funkcjonującymi modelami katechetycznymi (w Polsce)]

Podręcznik szkolny

 • Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 2
 • Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik metodyczny dla przygotowujących do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 2
 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Podręcznik dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 2

Recenzja książki naukowej

 • Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia
 • Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów diecezji sandomierskiej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Webinar on the New Directory for Catechesis CCEE
  [Webinarium o Nowym Dyrektorium Katechetycznym CCEE]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kod kulturowy studentów zagranicznych w Polsce kluczem do przygotowania wykładów o niepełnosprawności
 • Geneza nowego Dyrektorium o Katechizacji

Udział w konferencji krajowej

 • Uczelnia na miarę potrzeb

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Proces powstawania nowego Dyrektorium Katechetycznego

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus + program with Partner Countries (from outside the EU)
  [Program Erasmus+ z Krajami Partnerskimi (spoza UE)]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • The concept of catechesis in the writings of Saint Augustine
  [Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna]

Usługi eksperckie za granicą

 • Report on the state of catechesis in Poland 2020
  [Raport o stanie katechezy w Polsce 2020]

Usługi eksperckie w kraju

 • Konsultacja merytoryczna Nowego Dyrektorium Katechetycznego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Kapituła Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej
 • Kapituła Nagrody "TOTUS TUUS" Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • W kierunku medycyny personalizowanej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • La famiglia tra educazione cristiana e proposta di fede. Riflessione sui modelli catechistici in atto
  [Rodzina między chrześcijańską edukacją a propozycją wiary. Modele katechetyczne]
 • Entwicklung der religiösen Bildung von behinderten Kindern in Polen
  [Rozwój edukacji religijnej dzieci z niepełnosprawnością w Polsce]

Podręcznik szkolny

 • Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik metodyczny dla przygotowujących do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 1
 • Idziemy do Ciebie, Jezu. Podręcznik dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 1
 • Idziemy do Ciebie Jezu. Przewodnik dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 1

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego "Annales UMCS sectio N Educatio Nova"
  [w:] Annales UMCS sectio N Educatio Nova (ISSN: 2451-0491)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej

Recenzja książki naukowej

 • Apologia chrześcijaństwa wobec krytyki Richarda Dawkinsa
 • Przyjaźń doskonała. Φιλία w tekstach Klemensa Aleksandryjskiego
 • Katechetyk i wychowawca
 • Figli di lavoratori migranti in Ucraina
  [Dzieci pracowników migrujących na Ukrainie]
 • Katechetyk i wychowawca
 • Figli di lavoratori migranti in Ucraina
  [Dzieci robotników migrantów na Ukrainie]
 • Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018
 • Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu - Małgorzaty Gosek

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent w postępowaniu habilitacyjnym o. dr. Mirosława Jana Chmielewskiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia. Teoria i praktyka międzynarodowej sieci pedagogicznej Pilgrim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Limite fra libertà religiosa e libertà di espressione. Satira religiosa nei processi disciplinari degli studenti
  [Granice między wolnością religijną a wolnością słowa. Satyra religijna w studenckich procesach dyscyplinarnych]
 • Religia i autonomia osób ze spektrum autyzmu
 • La catechesi in Polonia – tra il sinodo e buone prassi
  [Katecheza w Polsce - między synodem a dobrymi praktykami]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • blok wykładowy: Koncepcja zrównoważonego rozwoju a godność i rola osoby

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Erasmus program at KUL and new scientific cooperation
  [Program Erasmus w KUL i nowa współpraca naukowa]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Podstawy formacji głosicieli Ewangelii
 • Duchowy wymiar przemian w Polsce po pielgrzymce Jana Pawła II – Młodzież
 • Podstawy formacji katechetów

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus + program with Partner Countries (from outside the EU)
  [Program Erasmus+ z Krajami Partnerskimi (spoza UE)]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Scientific internship at Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University in Georgia
  [Staż naukowy w Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Gruzji]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • New theological and pastoral challenges for the Church
  [Nowe wyzwania teologiczne i duszpasterskie dla Kościoła]

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Podpisanie umowy o współpracy z polskim seminarium duchownym w Orchard Lake

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Ks. Mirosław Król. Kanclerz w Orchard Lake
 • William Collins Donahue
 • prof. Gaetano Dammacco
 • Julio Fernandez Techera SJ Rector
  [Julio Fernandez Techera SJ Rektor]
 • prof. Skender Topi Rettore dellUniversita'
  [prof. Skender Topi Rektor Uniwerytetu]

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym

 • podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Rzeszowską

Działalność odczytowa

 • Psychologia i rozwój duchowy mężczyzn

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • A familia entre a educação cristã e a proposta de fé. Reflexão sobre os modelos catequéticos em curso
  [Rodzina między chrześcijańską edukacją a propozycją wiary. Modele katechetyczne]
  [w:] Pastoral catequética : revista de catequese e educação
 • Katecheza a nauczanie religii katolickiej w Polsce
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Care for Families with Disabled Members
  [Troska o rodzinę z osobami niepełnosprawnymi]
 • Catechesis for Spouses and Parents
  [Katecheza małżonków i rodziców]
 • Katecheza i liturgia – wczoraj i dziś

Hasło encyklopedyczne

 • Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki – Sekcja katechetyki
 • Kiciński Andrzej

Recenzja książki naukowej

 • Ku odnowie katechezy młodzieży w Polsce
 • Nieoceniona wartość osoby, 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni
 • Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The General Assembly of the Federation of European Catholic Universities "Catholic Education, and Social Sciences and Humanities"
  [Walne Zgromadzenie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich "Katolicka Edukacja, a Nauki Społeczne i Humanistyczne"]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Orientamenti per lo sviluppo della catechesi in Europa
  [Kierunki rozwoju katechezy w Europie]
 • Stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako dowód Opatrzności Bożej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • II Congresso Internazionale di Catechesi. Il Catechista, Testimone del Mistero
  [II Międzynarodowy Kongres Katechetyczny. Katecheta, Świadek Tajemnicy]

Organizacja konferencji krajowej

 • Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Wychowanie patriotyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wychowanie patriotyczne w KUL 1918-2018
 • Problemy współczesnej rodziny, ojcostwa i macierzyństwa, jego wartość

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Recenzja książki naukowej

 • Wiara to fascynujące spotkanie. Przekaz wiary w społeczeństwie zsekularyzowanym na podstawie pism Luigiego Giussaniego
 • Niepełnosprawni we wspólnocie zmierzającej do solidarności i odpowiedzialności

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja doktorska Mateusza Kota

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr Michała Tunkiewicza
 • recenzent w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr Romana Buchty

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Udział w życiu Kościoła – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością

Organizacja konferencji krajowej

 • XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Katecheza specjalna – dobre praktyki
 • Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego
 • Konferencja z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Katecheza specjalna – kompetencje teologicznopastoralne
 • Bierzmowanie w nowelizowanym Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji
 • Niepełnosprawni - aktywni w kapłaństwie i zakonie
 • Ks. F. Blachnicki twórcą katechetyki na KUL-u

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Edukacja domowa a katecheza. Nowe perspektywy
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Beata Stypułkowska: Biblijna formacja katechetów. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego 2015 ss. 431
  [w:] Roczniki Teologiczne

Hasło encyklopedyczne

 • Wychowanie chrześcijańskie
 • Dekalog jako źródło wartości
 • Sakramenty i ich znaczenie
 • Wychowanie religijne
 • Prawa Boże
 • Jedność

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu Ks. Albert Wołkiewicz
 • recenzja doktoratu Ks. Wojciech Jaworski

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Insegnare la religione cattolica alle persone “toccate” dall’autismo come accopagnamento sulla strada di Emmaus
  [Nauczanie religii katolickiej w szkole osób z autyzmem jako towarzyszenie w drodze do Emaus]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Augmentative and Alternative Communication w służbie ratio et fides
 • Katecheza w Polsce
 • Każda osoba z autyzmem jest zdolna do nawiązania relacji ze swoim Stwórcą
 • Formacja doktrynalna sióstr katechetek

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Edukacja Medialna na rozdrożu
 • Formacja biblijna sióstr katechetek
 • Autorytet rodziców/wychowawców pokolenia 2.0
 • Od historii po współczesność. Rozwój profesjonalny pracowników Caritas
 • Debata – Jak z przeszkody uczynić szansę? – rola rodziców/wychowawców w wykorzystaniu mediów dla dobra dzieci i rodziny

Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim

 • Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji - prace nad Nowym Dyrektorium o Katechizacji

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Życie i początkowa działalność katechetyczna ks. Koronata Piotrowskiego (1875-1959)
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Edukacja medialna na Wydziale Teologii KUL
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • Autyzm. Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych i katecheza
  [w:] Katecheta

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu - Katarzyna Jaworska
 • Revisione della certificazione del dottorato - Rev. Andrzej Kowalski
  [Recenzja nostryfikacyjna doktoratu - Ks. Andrzej Kowalski]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • ks. Dariusz Kurzydło. Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy młodzieży
 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Dariusza Kurzydły

Organizacja konferencji krajowej

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Autyzm i religia. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w duszpasterstwie

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Entwicklung der religiösen Bildung von Behindertenkindern in Polen
  [Rozwój edukacji religijnej dzieci niepełnosprawnych w Polsce]
  [w:] KERYKS
 • Catechesi e persone “toccate” dall’autismo
  [Katecheza i osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych ]
  [w:] Fides et Ratio. Rivista di Scienze Religiose
 • Działalność naukowo-dydaktyczna Hubertusa Halbfasa
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członkowstwo w radzie naukowej "Roczniki Teologiczne"
  [w:] Roczniki Teologiczne

Organizacja konferencji krajowej

 • Second International Scientific Conference: Autism and religion. Autism and conscience.
  [II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Autyzm i sumienie]
 • 1st International Scientific Conference: Autism and religion
  [I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia]

2013


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Światowe Dni Młodzieży laboratorium nowej ewangelizacji
  [w:] Biblioteczka Światowych Dni Młodzieży: cz@t ze słowem

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu - Kinga Pawlus
 • Recenzja doktoratu - ks. Robert Dytko

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kierunki rozwoju katechizmów katolickich
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL)
  [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
 • Le giornate Mondiali della Gioventù – i giovani e il beato Giovanni Paolo II
  [Światowe Dni Młodzieży – młodzi i błogosławiony Jan Paweł II]
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Katecheza małżonków i rodziców w Polsce

Książka

 • E-book. Katechezy o Bożym Miłosierdziu. Scenariusze katechez do przedszkola, szkoły podstawowej gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członkowstwo w radzie naukowej "Biuletyn Edukacji Medialnej"
  [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej
 • International Scientific Council
  [w:] Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Catechetica porta fidei

Recenzja książki naukowej

 • recenzja książki naukowej
 • Recenzja naukowa dla Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski
 • Recenzja naukowa dla Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja w przewodzie doktorskim
 • Recenzja doktoratu - Roman Pińkowski
 • recenzja w przewodzie doktorskim

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Forum Europeo para la Enseñanza Religiosa Escolar Enseñanza de la religión y enseñanza social en Europa
  [Europejskie Forum nauczania religii w szkole]

Organizacja konferencji krajowej

 • XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Catechetica porta fidei.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze duchowym
 • Cele wychowania religijnego we współczesnej edukacji

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Katecheza ewangelizacyjna

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Eufres - European Forum for Religious Education in Schools

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Biuletyn Edukacji Medialnej

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Udział w festiwalu nauki

 • IX Lubelski Festiwal Nauki

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych
  [w:] Katecheta

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • W trosce o rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym
  [w:] Studia Leopoliensia

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Praca socjalna w Szkolnych Kołach Caritas wspierająca rodziny dzieci niepełnosprawnych

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wykaz publikacji i prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Wrońskiej SDB
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja naukowa dla Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski
 • Recenzja naukowa dla Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzja w przewodzie doktorskim

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczno-Katechetyczne: W trosce o rodzinę
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli

Organizacja konferencji krajowej

 • Kierunki wychowawcze w katechezie
 • Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła. Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu
 • Sympozjum naukowe: Kierunki wychowawcze w katechezie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między piekłem a niebem – religijne doświadczenie umierania i śmierci osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
 • Wychowanie we współczesnych kontekstach. Zagrożenia i szanse
 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Recenzja Katechizmu Siedleckiego
 • Jezus Chrystus powraca – katecheza kerygmatyczna
 • Kościół gościnnym domem dla niepełnosprawnych
 • Tydzień Wychowania – Boży plan wobec osób niepełnosprawnych
 • Światowe Dni Młodzieży – droga wskazana przez Jana Pawła II, po której kroczą młodzi

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • profesor wizytujący

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • L'universita' cattolica nel contesto socio-culturale della Polonia
  [Uniwersytet katolicki w polskim kontekście socjokulturowym ]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Międzynarodowa Rada Naukowa „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”

2010


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.] Katechizm Siedlecki. Red. K. Baryga, D. Franków, A. Sobierajska, B. Wetoszka, N. Zborowska. Siedlce: Unitas 2011
  [w:] Teologiczne Studia Siedleckie

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Kolegium programowe Zeszytów Formacji Katechetów
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów
 • Członkowstwo w radzie naukowej "Polonia Sacra"
  [w:] Polonia Sacra

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu - ks. Marek Eliasz
 • Recenzja doktoratu - ks. Tomasz Lelito

Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa

 • Formacja Socjalna
 • Rada Naukowa serii Formacja Socjalna

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Miesięcznik Katecheta
 • Zeszyty Formacji Katechetów

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
  [w:] Roczniki Liturgiczne
 • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uwzględnienie charakterystyki psychopedagogicznej
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Revisione della certificazione del dottorato - Rev. Wojciech Jan Krawczyk
  [Recenzja nostryfikacyjna doktoratu - ks. Wojciech Jan Krawczyk]
 • Recenzja doktoratu - ks. Andrzej Jakubowicz
 • Recenzja doktoratu - ks. Wojciech Korzeniak
 • Recenzja doktoratu - ks. Wojciech Kotarski

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu dla nowelizacji „Podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczania religii”

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polonia Sacra

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

2008


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

 • Fundacja Alpha dla osób z autyzmem

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Komitet naukowy "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne"

2007


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Revisione della certificazione del dottorato - rev. Henryk Woś
  [Recenzja nostryfikacyjna doktoratu - ks. Henryk Woś]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Comitato Scientifico per il Dialogo Interculturale ed Interreligioso

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Rada Naukowa przy Wydziale Teologii KUL do badań nad pastoralno-katechetycznym wykorzystaniem Internetu

2005


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • L’Equipe Européenne de Catéchèse

2004


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa międzynarodowa z Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania Italia

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich. Sekcja Polska

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Towarzystwo Naukowe KUL

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Teologiczne Studia Siedleckie
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

2003


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Rozdział V. Katecheza wtajemniczeniem w wiarę i wychowaniem wiary
 • Rozdział IV. Katecheza jako posługa Słowa i głoszenie Chrystusa

2002


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

1998


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Katechetyków Polskich