Maciej Münnich

dr hab. Maciej Münnich (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

Stanowisko: Profesor KUL

Dane osobowe:

Imię i nazwisko:

Maciej Michał Münnich

Adres:

Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Polska

+48 81 4454422

e-mail

Data urodzin:

            1973.10.22

Miejsce urodzin:

            Końskie, Polska

Rodzina:

            Żona – Monika Münnich

            Dzieci – Krzysztof, Zofia, Jędrzej, Maria

 

Wykształcenie:

 • 2015: studia podyplomowe: Współczesne konflikty zbrojne, Akademia Obrony Narodowej.
 • 2012: Habilitacja: Reszef - bóg starożytnego Orientu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych.
 • 2003: Doktorat: Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych.
 • 2000: 2-letni kurs języka akadyjskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny.
 • 1997: Magisterium: Porównanie wyobrażeń o życiu pozagrobowym w Księdze Joba i tekstach sumero-akadyjskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych.
 • 1996: 2-letni kurs języka hebrajskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Studiów Biblijnych.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Demonologia biblijna
 • Syro-Kananejski bóg Reszef
 • Hebrajskie wierzenia dotyczące życia pozagrobowego
 • Wykorzystanie archeologii w studiach biblijnych
 • Sytuacja geopolityczna współczesnego Bliskiego Wschodu
 • Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XX/XXI w.

 

Funkcje:

 • Współpracownik portalu Defence 24 oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
 • W latach 2013-2016 dyrektor Instytutu Historii KUL.

 

Publikacje:

Książki:

 • Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie, Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski 2015.
 • Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa, (Co to wszystko znaczy?), Lublin 2014.
 • The God Resheph in the Ancient Near East, (Orientalische Religionen in der Antike / Oriental Religions in Antiquity 11), Tübingen 2013. (angielska, poprawiona wersja książki poniższej książki)
 • Reszef – bóg starożytnego Orientu, (Studia Historico-Biblica 3), Lublin 2011.
 • Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur, red. P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, (Rozprawy i Studia Biblijne 31), Warszawa 2008.
 • Starożytna Palestyna – między Wschodem a Zachodem, red. M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, (Studia Historico-Biblica 1), Lublin 2008.
 • Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2004.

 

Artykuły:

 • „Homoseksualizm w starożytnej Mezopotamii. Przegląd źródeł”, Verbum Vitae (w druku).
 • „The Sphere of David’s Influence During His Service to the Philistines (1 S 30:26-31). Between Text and Archaeology”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins (w druku).
 • „Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy”, Securitologia 2 (2018), 27-56. DOI: 10.4467/24497436SCU.18.013.11256. wersja polska: „Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej”, Securitologia 2 (2018), 26-56.
 • „Gniew bogów świata umarłych w wierzeniach starożytnego Bliskiego Wschodu”, Verbum Vitae 34 (2018), 191-212. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.08.
 • „Atak na przedmoście Dyneburga 27-28 września 1919 r. Relacja dowódcy dyonu pociągów pancernych kpt Michała Münnicha”, Przegląd Historyczno-Wojskowy 265/266 (2018), 241-273.
 • „Syria Past and Present”, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 12/1 (2017), 7-25.
 • „Arabia Saudyjska: filar stabilności czy źródło problemów w polityce bliskowschodniej?”, w: The World of Islam. Politics and Society / Świat Islamu. Polityka i Społeczeństwo, 1: Politics / Polityka, ed. I. Kończak, M. Lewicka, A. S. Nalborczyk, Toruń 2017, 93-110.
 • „Rapiuma (KTU220-22). Tłumaczenie i komentarz”, Scripta Biblica et Orientalia 7-8 (2015-2016), 7-31.
 • „Beth-Shemesh in the Early Iron Age”, Ugarit-Forschungen 44 (2013), 217-241.
 • „Reszef i Nergal w Ebla”, Scripta Biblica et Orientalia 2 (2010), 27-35.
 • „Two Faces of Resheph in Egyptian Sources”, w: Iconography and Biblical Studies.  Proceedings of the Iconography Sessions at the Joint EABS/SBL Conference, 22–26 July 2007, Vienna, Austria, red. J. de Hulster, R. Schmitt, (Alter Orient und Altes Testament 361), Münster: Ugarit-Verlag 2009, 53-71.
 • „Początki monarchii hebrajskiej”, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), 29-46.
 • „The Cult of the Bronze Serpents in Ancient Canaan and Israel”, w: Selected Essays in Jewish Studies, vol. I: The Bible and Its World, Rabbinic Literature and Jewish Law, and Jewish Thought, red. B. J. Schwartz, A. Melamed, A. Shemesh, Jerusalem 2008, 39*-56*.
 • „Świat umarłych w wyobrażeniach biblijnych środowisk mądrościowych”, Theologica Wratislaviensia 3 (2008), 37-46.
 • „Wprowadzenie”, w: Starożytna Palestyna – między Wschodem a Zachodem, red. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, (Studia Historico-Biblica 1), Lublin 2008, 9-13.
 • „What did the Biblical Goat-Demons Look Like?”, Ugarit-Forschungen 38 (2006), 523-533.
 • „Kult brązowych węży w starożytnym Kanaanie i Izraelu”, w: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, 1, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2006, 139-158.
 • „Polityka religijna władców żydowskich wobec podbitych ludów”, w: Religia i polityka w świecie antycznym, red. R. Sajkowski, Ostróda 2005, 29-37.
 • „Ołtarze hebrajskie. Problemy biblijne i archeologiczne”, w: Miejsca święte w epoce późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, tom V), Lublin 2005, 129-149.
 • „Resheph – God of the Netherworld?”, Archiv orientální 73 (2005), 161-184.
 • „Hezekiah and Archeology. The Answer for Nadav Na’aman”, Ugarit-Forschungen 36 (2004), 333-346.
 • „O pokusach uświęcania historii, albo o nadgorliwości biblijnego Kronikarza słów parę”, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska, Cz. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, 315-324.
 • „Biblijny kult węży – próba interpretacji”, Przegląd Historyczny 95 (2004), 153-167.
 • „Biblijny Reszef – żywe bóstwo czy martwy wyraz?”, Zeszyty Naukowe KUL 47 (2004), 49-68.
 • „Przemiany pierwotnych wierzeń dotyczących świata umarłych w Biblii Hebrajskiej na tle wierzeń bliskowschodnich”, Roczniki Humanistyczne 51 (2003), 5-27.
 • „Azazel – nowe interpretacje”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 55 (2002), 89-108.
 • „Schemat starożytnej lamentacji bliskowschodniej na przykładzie babilońskiego poematu ‘Będę chwalił pana mądrości’ oraz 30. rozdziału Księgi Joba”, Zeszyty Naukowe KUL 43 (1999), 3-13.

 

Recenzje:

 • „Grzegorz Baran, Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach biblijnych i pozabiblijnych. Historia i teologia, Tarnów: Biblos 2015”, Biblical Annals 6/4 (2016), 689-694.
 • „Avraham Faust,  The  Archaeology  of  Israelite  Society  in  Iron  Age  II,  tłum.  Ruth Ludlum, Winona Lake: Eisenbrauns 2012”, Scripta Biblica et Orientalia 5 (2013), 163-166.
 • „Judit M. Blair, De-Demonising the Old Testament, (Forschungen zum Alten Testament 37), Tübingen: Mohr Siebeck 2009”, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011), 301-307.
 • „Sang Youl Cho, Lesser Deities in the Ugaritic Texts and the Hebrew Bible. A Comparative Study of Their Nature and Roles, (Demons and Angels of Ancient World 2), Piscataway: Gorgias Press 2007”, Palamedes 4 (2009), 185-189.
 • „Łukasz Niesiołowski-Spanò, Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie, Warszawa 2003”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 58/1 (2005), 71-80.

 

Hasła w encyklopediach:

 • „Wróżbiarstwo w religiach starożytnego Bliskiego Wschodu”, Encyklopedia Katolicka, XX, Lublin 2014.
 • „Tanit”, „Tiamat”, Tiglatpilesar I”, „Tiglatpilesar III”, „Ur”, „Urartu”, „Uruk”, Encyklopedia Katolicka, XIX, Lublin 2013.
 • „Sin”, „Sumer”, Sumerowie”, „Suza”, „Syria I: Dzieje najdawniejsze”, „Szamasz”, „Szadrafa”, Encyklopedia Katolicka, XVIII, Lublin 2013.
 • „Reszef”, „Sargon Wielki”, Sargon II”, Encyklopedia Katolicka, XVII, Lublin 2012, 27-28, 1114-1115, 1115.
 • „Partowie”, Encyklopedia Katolicka, XIV, Lublin 2010.
 • „Nergal”, „Nimrod”, „Ninchursag”, „Ninurta”, „Nippur”, Encyklopedia Katolicka, XIII, Lublin 2009.
 • „Modlitwa: Egipt, Mezopotamia”, Encyklopedia Katolicka, XII, Lublin 2008.
 • „Lagasz”, „Lakisz”, „Lamassu”, „Lamasztu”, „Larsa”, Encyklopedia Katolicka, X, Lublin 2004.

 

Sprawozdania:

 • „Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny”, Lublin, 27-29 września 2011, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011), 295-297.
 • „Cywilizacja miejska starożytnego Izraela”, Toruń, 27-29 września 2010, Scripta Biblica et Orientalia 2 (2010), 181-183.
 • „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu”, Kraków, 16-17 września 2009”, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), 265-267.
 • wraz z Łukaszem Niesiołowskim-Spanò, „Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur. Kazimierz Dolny 27-29 IX 2006”, Studia Judaica 9 (2006), 396-400.

 

Prace popularno-naukowe:

 • „Turcja – kłopotliwy sojusznik Zachodu”, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; 2020-11-17; https://klubjagiellonski.pl/2020/11/17/turcja-klopotliwy-sojusznik-zachodu/.
 • „Aresztowania w saudyjskiej rodzinie królewskiej”, Defence 24; 2020-03-09; https://www.defence24.pl/aresztowania-w-saudyjskiej-rodzinie-krolewskiej.
 • „USA wycofują się z Syrii. Jakie skutki dla Bliskiego Wschodu?”, Defence 24; 2018-12-24; https://www.defence24.pl/usa-wycofuja-sie-z-syrii-jakie-skutki-dla-bliskiego-wschodu-opinia.
 • „Wybory w Libanie i Iraku. Zwycięstwo Iranu i umocnienie szyickiego półksiężyca?”, Defence 24; 2018-05-24; https://www.defence24.pl/wybory-w-libanie-i-iraku-zwyciestwo-iranu-i-umocnienie-szyickiego-polksiezyca-.
 • „Arabia Saudyjska: dymisje, aresztowania, kryzys, wojna”, Defence 24; 2017-11-07; http://www.defence24.pl/693449,arabia-saudyjska-dymisje-aresztowania-kryzys-wojna-analiza.
 • „Dziel i rządź. Kirkuk w rękach arabskich”, Defence 24; 2017-10-19; http://www.defence24.pl/684445,dziel-i-rzadz-kirkuk-w-rekach-arabskich-analiza.
 • „Koniec blokady Deir ez-Zor. Wschodnia Syria pod kontrolą Asada”, Defence 24; 2017-09-11; http://www.defence24.pl/659867,koniec-blokady-deir-ez-zor-wschodnia-syria-pod-kontrola-asada.
 • „Południowa Syria – potencjalne pole konfliktu USA-Rosja”, Defence 24; 2017-06-06; http://www.defence24.pl/606700,poludniowa-syria-potencjalne-pole-konfliktu-usa-rosja-analiza.
 • „Turecka porażka w Syrii”, Defence 24; 2017-03-15; http://www.defence24.pl/ 562498,turecka-porazka-w-syrii.
 • „Syryjskie karty w rękach Rosji, Turcji i Iranu”, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; 2017-01-31; http://cakj.pl/2017/01/31/syryjskie-karty-w-rekach-rosji-turcji-i-iranu/.
 • „Zdobycie Aleppo otwiera nowy rozdział na Bliskim Wschodzie”, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; 2016-12-22; http://cakj.pl/2016/12/22/zdobycie-aleppo-otwiera-nowy-rozdzial-na-bliskim-wschodzie/.
 • „Konflikt syryjski w debacie Clinton – Trump”, Defence 24; 2016-10-15; http://www.defence24.pl/472477,konflikt-syryjski-w-debacie-clinton-trump-opinia.
 • „Bierność USA wspiera „oś” Moskwy, Ankary i Teheranu”, Defence 24; 2016-09-01; http://www.defence24.pl/439627,biernosc-usa-wspiera-os-moskwy-ankary-i-teheranu-opinia.
 • „Starożytna gra o tron”, Biblia krok po kroku 33 (2013), 13-17.
 • „Jak uprawiano ziemię w Izraelu”, Biblia krok po kroku 21 (2011), 23-26.
 • „Czego nie wiemy o świątyni Salomona”, Biblia krok po kroku 12 (2010), 14-19.

 

Udział w konferencjach:

 • 2019.08.11-14: udział w Annual Conference of European Association of Biblical Studies w Warszawie; wygłoszenie referatu: „The The Sphere of David’s Influence During His Service to the Philistines (1 Sam. 30:26-31). Between Text and Archaeology”.
 • 2018.10.18: udział w IX Conference Middle East and North Africa organizowanej przez Collegium Civitas; wygłoszenie referatu: „Budget problems of Saudi Arabia: consequences in the sphere of security and regional policy”.
 • 2018.09.21: współorganizacja wraz z UJ, UW i UWr XIII Sympozjum naukowego poświęconego starożytnemu Izraelowi/Palestynie "Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo" w Szczecinie; wygłoszenie referatu „Dawid u Filistynów: Itinerarium”.
 • 2018.04.24: udział w panelu „Bliski Wschód jako klucz w nowym ładzie międzynarodowym” podczas konferencji "Geopolityczna gra mocarstw" w Sopocie organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego; wygłoszenie referatu: „Reformy budżetowe Arabii Saudyjskiej”.
 • 2017.09.22-23: współorganizacja wraz z UJ, UW i USz XII Sympozjum naukowego poświęconego starożytnemu Izraelowi/Palestynie "Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia" w Szczecinie; wygłoszenie referatu „Kultowa funkcja władcy w tekstach ugaryckich”.
 • 2016.11.07-08: udział w The 5th International Kraków Study of Religions Symposium; wygłoszenie referatu: „The Concept of Netherworld in the Post-Exilic Biblical Wisdom Circles”.
 • 2016.10.20: udział w II Międzynarodowym Sympozjum "Polityka i społeczeństwo w świecie islamu"; wygłoszenie referatu: „Arabia Saudyjska: filar stabilności czy źródło problemów w polityce bliskowschodniej”.
 • 2016.09.29-30: współorganizacja wraz z UJ i UW XI Sympozjum naukowego poświęconego starożytnemu Izraelowi/Palestynie "Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu" w Lublinie; wygłoszenie referatu „Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit”.
 • 2015.09.28-29: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM X Sympozjum  Naukowego poświęconego starożytnemu Izraelowi/Palestynie, „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo” w Krakowie.
 • 2014.09.22-23: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM IX Sympozjum  Naukowego Starożytny Izrael/Palestyna, „Wiedza o świecie w kulturze starożytnego Lewantu” w Toruniu.
 • 2013.10.14: współorganizacja wraz z Instytutem im. ks. Franciszka Blachnickiego konferencji „Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność”.
 • 2013.09.19: udział w Konferencji Starożytniczej „Elity w świecie starożytnym”, organizowanej przez Komisję Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego i Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego; wygłoszenie referatu „Bet-Szemesz – miasto elity kananejskiej?”.
 • 2013.09.17: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM sympozjum naukowego „Waj-ja’asu peri tewu’a (Ps 107,37). VIII Sympozjum naukowe poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie” w Poznaniu; wygłoszenie referatu „Kości wieprzowe a sprawa izraelska”.
 • 2013.05.09: udział w konferencji „W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej”, organizowanej przez Katedrę Historii Średniowiecznej KUL; wygłoszenie referatu „Z dziejów walk polskich pociągów pancernych w latach 1918–1921”.
 • 2012.12.12: udział w konferencji „Człowiek i wojna. Z problematyki dziejów wojskowości” organizowanej przez Katedrę Historii Średniowiecznej KUL oraz Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL; wygłoszenie referatu: „Początki murów kazamatowych w Judzie”.
 • 2012.09.24-27: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM sympozjum naukowego „Kobiece-Męskie. Sympozjum poświęcone starożytnemu Izraelowi/Palestynie” w Warszawie; udział w panelu dotyczącym publikacji prof. Jerzego Wasilewskiego Pt. Tabu.
 • 2011.09.27-29: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM sympozjum naukowego „Życie religijne starożytnego Izraela” w Lublinie; wygłoszenie referatu: „Reszef potomek Efraima (1 Krn 7,25) a kult Reszefa w Izraelu”.
 • 2011.05.11: udział w konferencji „Biblia i Historia – spojrzenie na metodologię” organizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; wygłoszenie referatu: „Między Biblią i archeologią: przykład świątyni z Arad”.
 • 2010.09.27-29: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM sympozjum naukowego „Cywilizacja miejska starożytnego Izraela” w Toruniu; wygłoszenie referatu: „Zmiany w rytuałach żałobnych w Judzie w VIII-VII w. p.n.Chr.: kapłani stołeczni kontra kapłani wiejscy”.
 • 2010.05.13: współorganizacja wraz z UMCS konferencji „Rewolucje w starożytności. Dynamika przełomów, głębia przemian”; wygłoszenie referatu: „Kiedy burzy się własne świątynie. Rewolucja w religii Judy w VIII w. p.n.Ch.”
 • 2009.09.16-17: współorganizacja wraz z UJ, UW i UAM sympozjum naukowego „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu” w Krakowie; wygłoszenie referatu: „Szpieg-dyplomata w tradycji biblijnej na tle źródeł bliskowschodnich”.
 • 2008.09.22-24: współorganizacja wraz z UW i UAM sympozjum naukowego „Instytucje Starożytnego Izraela” w Poznaniu; wygłoszenie referatu: „Początki monarchii hebrajskiej”.
 • 2007.09.26-28: współorganizacja wraz z UW sympozjum naukowego „Starożytna Palestyna - między Wschodem i Zachodem” w Nieborowie.
 • 2007.07.22-26: udział w International Meeting of Society of Biblical Literature / Annual Meeting of European Association of Biblical Studies w Wiedniu; wygłoszenie referatu „Two Faces of Resheph in Egyptian Sources”.
 • 2007.05.27: udział w konferencji „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych” organizowanej przez Zakład Biblistyki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej; wygłoszenie referatu: „"Moje posłanie jest między zmarłymi, ... o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twej ręki" (Ps 88,6). Świat umarłych w wyobrażeniach biblijnych środowisk mądrościowych”.
 • 2006.09.27-29: organizacja sympozjum naukowego „Zachować tożsamość: Starożytny Izrael wobec obcych religii i kultur” w Kazimierzu Dolnym; wygłoszenie referatu: „Jak wyglądały biblijne ‘kosmacze’?”.
 • 2006.08.6-9: udział w European Association of Biblical Studies Annual Meeting w Piliscaba koło Budapesztu; wygłoszenie referatu „What did the Biblical Goat-Demons Look Like?”.
 • 2006.06.26-28: udział w międzynarodowej konferencji „Jewish Culture in its Multifaceted Aspects” w Collegium Europaeum w Gnieźnie, organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; wygłoszenie referatu: „Biblical Censuses”.
 • 2005.07.31-08.04: udział w „The 14th World Congress of Jewish Studies” w Hebrew University w Jerozolimie, organizowanym przez World Union of Jewish Studies; wygłoszenie referatu: „Cult of Serpents in Ancient Canaan / Israel”.
 • 2004.11.24-26: udział w konferencji „Zwierzę jako sacrum” w Busku Zdroju organizowanej przez Akademię Świętokrzyską; wygłoszenie referatu: „Kult węży w starożytnym Kanaanie”.
 • 2004.10.7-9: udział w konferencji „Miejsca święte w epoce późnego antyku” w Kazimierzu Dolnym organizowanej przez instytut Historii Sztuki KUL; wygłoszenie referatu: „Ołtarze hebrajskie – problemy archeologiczne i biblijne”.
 • 2003.09.18-20: udział w kongresie religioznawczym „Religioznawstwo polskie w XXI w.” w Tyczynie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze; wygłoszenie referatu: „Reszef – syro-kananejski bóg zarazy”.
 • 2001.09.21-23: udział w konferencji „Polityka a religia w starożytności” w Ostródzie organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; wygłoszenie referatu: „Polityka religijna władców żydowskich wobec podbitych ludów”.
 • 2000.10.26: udział w konferencji „Starożytna Palestyna w badaniach archeologów, historyków i orientalistów” w Warszawie organizowanym przez UW; wygłoszenie referatu: „Przemiany pierwotnych wierzeń dotyczących świata umarłych w Biblii Hebrajskiej na tle wierzeń bliskowschodnich”.

 

Granty i stypendia:

 • 2017.11.14-2021.11.13: grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach konkursu Uniwersalia 2.2 „Teksty ugaryckie – przekład i komentarz”.
 • 2011.09: grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z programu „Translacje” na przetłumaczenie monografii „Reszef – bóg starożytnego Orientu” w celu jej opublikowania za granicą w języku angielskim.
 • 2008.05.28-2011.05.28: grant habilitacyjny MNiSW „Reszef – bóg starożytnego Orientu”.
 • 2007.09.26-28: tzw. uniwersytecki grant wewnętrzny przeznaczony na organizację sympozjum naukowego „Starożytna Palestyna - między Wschodem i Zachodem” w Nieborowie.
 • 2006.09.27-29: tzw. uniwersytecki grant wewnętrzny MNiSW przeznaczony na organizację sympozjum naukowego „Zachować tożsamość: Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur” w Kazimierzu nad Wisłą.
 • 2005.01.20-02.14: stypendium w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Grant uzyskany z Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
 • 2004.01.22-02.13: stypendium w Uniwersytecie Karola w Pradze (Republika Czeska). Grant uzyskany w ramach CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 • 2004.06.01-2004.12.02: tzw. uniwersytecki grant wewnętrzny KBN przeznaczony na opublikowanie poniższej pracy.
 • 2001.07.01-2003.06.30: grant promotorski KBN: „Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle innych bóstw bliskowschodnich”.
 • 2000.06.25-09.25: stypendium w Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) w ramach współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Katholieke Universiteit Leuven.

 

Udział w wymianie krajowej i zagranicznej:

 • 2014.04.05-11: wyjazd z serią wykładów na Uniwersytet w Murcii w ramach programu ERASMUS.
 • 2007.11.26-12.02: wyjazd z serią wykładów na Uniwersytet Karola w Pradze w ramach programu CEEPUS.