Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor

 

Ks. Dariusz Lipiec – kapłan diecezji siedleckiej. Urodzony w 20 VI 1966 r. w Rykach. W 1986 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 r. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach w Stoczku Łukowskim i Ducha Świętego w Siedlcach. W latach 1995 – 1999 odbył studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii pastoralnej uwieńczone rozprawą doktorską Świeccy jako podmiot apostolstwa w nauczaniu Jana Pawła II. Studium pastoralne, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Od 1999 r. pracował jako wykładowca teologii pastoralnej i prefekt alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach; w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Teologicznym w Siedlcach, prowadząc wykłady z teologii pastoralnej, metodyki pracy naukowej i seminarium magisterskie. W latach 1992 – 2003 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza niewidomych. W 2007 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt w Katedrze Teologii Charytatywnej. Prowadził także wykłady z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym im. W. Kadłubka w Sandomierzu oraz Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, międzynarodowych i krajowych. Pod jego kierunkiem powstały 3 rozprawy doktorskie i 39 prac magisterskich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Od 1 III 2012 r. był kierownikiem Katedry Organizacji Duszpasterstwa w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W badaniach naukowych skupia się wokół problematyki organizacji duszpasterstwa, duszpasterstwa nadzwyczajnego, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, i apostolstwa laikatu.

 

 

Bibliografia

 

I. Monografie

 

 1. Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 2. Ks. Dariusz Lipiec. Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2020.
 3. Ks. Kazimierz Święs, ks. Dariusz Lipiec (red.). Polskie drogi nowej ewangelizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 4. Ks. Dariusz Lipiec (red.). Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 5. Ks. Jacek Goleń, ks. Dariusz Lipiec (red.). Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.

 

II. Artykuły i rozdziały w monografiach wieloautorskich

 

 1. Duszpasterstwo harcerzy. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 227-242.
 2. Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 18:2000 s. 239-270.
 3. Rodzina jako podmiot apostolstwa. „Sprawy Rodziny” 16:2000 nr 52 s. 50-80.
 4. Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa kultury. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 28:2000 nr 3 s. 131-156.
 5. Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II. „Studia Diecezji Radomskiej” 3:2000 s. 205-228.
 6. Rola księdza asystenta w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. „Studia Diecezji Radomskiej” 4:2001 s. 115-122.
 7. Miejsce i rola dziecka w rodzinie według Listu Tra pochi giorno Jana Pawła II. „Sprawy Rodziny” 17:2001 nr 55-56 s. 57-65.
 8. Duszpasterstwo niewidomych w diecezji. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 19:2001 s. 377-390.
 9. Współpraca prezbitera z rodziną w wypełnianiu jej posłannictwa jako Kościoła domowego według adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. „Sprawy Rodziny” 18:2002 nr 59-60 s. 55-68.
 10. Problemy we współpracy duchowieństwa i laikatu. RT 50:2003 z. 6 s. 231-246.
 11. Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 20:2002 s. 207-224.
 12. Formacja apostolska ludzi świeckich na tle duchowości laikatu. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 251-259.
 13. Zarys zadań referatu duszpasterskiego kurii diecezjalnej. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 260-265.
 14. Zasady i treść apostolskiej formacji laikatu. „Studia Diecezji Radomskiej” 5:2003 s. 266-274.
 15. Katecheza dzieci słabo widzących. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2003 s. 245-262.
 16. Zasady współpracy duchowieństwa i laikatu w Kościele. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21:2003 s. 135-154.
 17. Apostolat rodziny chrześcijańskiej w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22:2004 s. 113-133.
 18. Apostolstwo katolików świeckich w życiu gospodarczo-społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II. „Episteme” 25:2004 s. 185-204.
 19. Podmiot i teren formacji katolików świeckich do apostolstwa. "Studia Diecezji Radomskiej" 6:2004 s. 301-312.
 20. Formacja pastoralna prezbitera. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 23:2005 s. 151-164.
 21. Uwarunkowania przystępowania młodzieży niewidomej do sakramentu bierzmowania. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2005 s. 295-314.
 22. Wychowanie dziecka z dysfunkcją wzroku w wieku 7 – 13 lat. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część I: Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów 2006 s. 227-258.
 23. Rozumienie nowej ewangelizacji w programach duszpasterskich Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 24:2006 s. 155-173.
 24. Pierwsza Komunia Święta dziecka z uszkodzonym wzrokiem. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2007 s. 265-286.
 25. Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Geneza i rozwój. AK 98:2007 z. 2 s. 336-352.
 26. Funkcja pasterska prezbitera w świetle adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis . RT 54:2007 z. 6 s. 191-200.
 27. Uwarunkowania katechezy dzieci niewidomych i słabowidzących. W: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski. Kraków: WAM 2007 s. 147-166.
 28. Uwarunkowania i kierunki współpracy katechety z rodzicami dziecka z uszkodzonym wzrokiem. W: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Red. J. Stala, E. Osewska. Tarnów: Biblos 2007 s. 335-348.
 29. Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących. W: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008 s. 117-124.
 30. Uwarunkowania szkolne i rodzinne katechezy dzieci niewidomych i słabowidzących. W: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008 s. 230-242.
 31. Ks. Dariusz Lipiec, s. Anna Sławatyniec. Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej. W: Biskup Ignacy Świrski 1885-1968. Osoba i dzieło. Red. B. Błoński. Siedlce: Unitas 2008 s. 93-115.
 32. Księdza Tadeusza Fedorowicza koncepcja duszpasterstwa niewidomych. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: PAT 2008 s. 353-365.
 33. Pastoralna posługa dziekana. „Rocznik Teologii Katolickiej” 8:2008 s. 248-259.
 34. Apostolstwo świeckich w parafii. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 45-56.
 35. Duszpasterstwo niepełnosprawnych w parafii. „Perspectiva” 8:2009 nr 2 s. 107-124.
 36. Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2:2010 s. 77-89.
 37. Kościół wobec zasady normalizacji sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2010 s. 107-116.
 38. Teologiczne podstawy ewangelizacji. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2011 s. 17-38.
 39. Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3:2011 s. 364-378.
 40. Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W: świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 211-228.
 41. Duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4:2012 s. 65-79.
 42. Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej. AK 159:2012 z. 3 s. 546-556.
 43. Duszpasterstwo parafialne wobec umierających. W: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej. Tarnów-Lublin: Polihymnia 2012 s. 219-232.
 44. Odwiedziny duszpasterskie rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin-Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 418-432.
 45. Rodzina szkołą apostolatu. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin-Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 734-739.
 46. The apostolate of the disabled. AK 160:2013 z. 3 s. 522-532.
 47. Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 179-194.
 48. Niewidomi we wspólnocie Kościoła. RTK 5:2013 s. 49-64.
 49. Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w badania nad duszpasterstwem. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 85-100.
 50. Ks. Dariusz Lipiec, Ks. Grzegorz Pyźlak. The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors. AK 161:2013 z. 3 s. 490-502.
 51. Die Teilnahme behinderten Menschen am Werk der Neuevangelisierung. In: Pastoraltheologie vor alten und neuen Herausforderungen. [Pastoraltheologische Hefte 6:2013]. Red. M. Polak, T. Kowalczyk, P. Slouk. Gniezno-Wien 2013 s. 52-64.
 52. Przywództwo w parafii. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Rycmanowi w 75. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Jedność 2014 s. 403-414.
 53. Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka. „Ateneum Kapłańskie” 162:2014 z. 3 s. 456-467.
 54. A Parson in the Era of Transformations. “Diacovensia” 22:2014 nr 2 s. 201-218.
 55. Władza w parafii w świetle teorii organizacji. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6. 85-98.
 56. Duszpasterstwo parafialne a marketing. „Studia Pastoralne” 10:2014 nr 10 s. 251-266.
 57. Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży. WSP 2(23):2014 s. 9 - 32.
 58. Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce. W: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 139-160.
 59. Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań. „Ateneum Kapłańskie” 162:2015 z. 2 s. 238-251.
 60. Parish Pastoral Care and Families of the Disabled. W: The contemporary Family: Local and european Pespectives. Red. E. Osewska, J. Stala. Kraków: The Pontifical University of John Paul II Press s. 111-124.
 61. Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 9-24.
 62. Katholische Pfarrei in Polen als Missionsgemeinde – Chancen und Herausforderungen. „Pastoraltheologische Hefte“ 8:2015 s. 72-79.
 63. Formacja chrześcijańska niepełnosprawnych w rodzinie. „Studia Pastoralne” 11:2015 s. 153-164.
 64. Marketing relacji a duszpasterstwo. „Teologia Praktyczna” 16:2015 s.7-20.
 65. Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego. „Rocznik Teologii Katolickiej” 14/1:2015 s. 213-225.
 66. Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany. „Ateneum Kapłańskie” 166:2016 z. 2 s. 344-354.
 67. Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche in der Gesselschaft zu festigen. „Pastoraltheologische Hefte” 9:2016 s. 83-91.
 68. Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych. W: Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych w kontekście wyzwań Nowej Ewangelizacji. Red. P. Matuszak. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 2016 s. 9-23.
 69. Wizyta duszpasterska zwana kolędą szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec. Lublin 2016 s. 119-134.
 70. Zadania apostolskie dyplomatów. RT 63:2016 z. 6 s. 171-184.
 71. Proboszcz jako przywódca transformacyjny. „Teologia Praktyczna” 17:2016 s. 47-59.
 72. Organizacja duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Osnabrück w Niemczech. „Teologiczne Studia Siedleckie” 13:2016 s. 145-158.
 73. The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow. „Rocznik Teologii Katolickiej” t. XV/2, 2016 s. 137-147.
 74. Parafia miejscem wychowania do pokoju. „Verbum Vitae” 2016 nr 30 s. 295-313.
 75. Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych. W: Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej. Red. G. Polok, I. Celary. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2017 s. 105-116.
 76. Podstawy teologiczne działalności charytatywnej. „Warszawskie Studia Pastoralne” 12:2017 nr 3(36) s. 65-83.
 77. Entwicklungen in der Seelsorge in Polen unter dem Gesichtpunkt von Instrumenten des Sozialmarketing. W: Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration. Gniezno-Wien [Pastoraltheologische Hefte 10(2017)] s. 131-140.
 78. The Parish Pastoral Care and the Immigrants. „Roczniki Teologiczne” 63:2017 z 6 s. 67-80.
 79. Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom. W: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Red. J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 321-330.
 80. Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych. W: II Synod Diecezji Siedleckiej. Siedlce: Unitas 2018 s. 9-59.
 81. Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży. Nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia GOTÓW 2018 s. 19-48.
 82. Pastoraler Dienst an Migranten In der Pfarrgemeinde. W; … Und ich habt mich (nicht) aufgenommen. Die Flüchtenden und die Kirchen. Gniezno-Wien 2018 [Pastoraltheologische Hefte 11(2018)] s.103-110.
 83. Pastoral visits to famielies. W: Catholic family ministry. The scientific reflection and the practical ministra of the Church. Ed. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 307-317.
 84. The family: the school of apostolate. W: Catholic family ministry. The scientific reflection and the practical ministra of the Church. Ed. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 609-614.
 85. Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka. „Warszawskie Studia Pastoralne” 13:2018 nr 3 s. 7-24.
 86. Kontrola operacyjna w parafii. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 s. 111-121.
 87. Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r. „Ateneum Kapłańskie” 171:2018 z. 3 s. 432-442.
 88. Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła. „Polonia Sacra” 23:2018 nr 4 s. 135-149.
 89. Cechy duszpasterzy jako przywódców. „Teologia Praktyczna” 19:2018 s. 39-50.
 90. The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians. „Rocznik Teologii Katolickiej” 17(2018) nr 1 s. 148-169.
 91. Formacja stała prezbiterów a doskonalenie zasobów ludzkich. W: Dei enim sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata. Poznań: UAM w Poznaniu Wydział Teologiczny 2019 s. 323-334.
 92. People with disabilities as a gift and a challenge for the chuch, ”Theological Studies” 75(2019) nr 4, s. 1-6.
 93.  Bariery w komunikacji i poprawa jej skuteczności we wspólnocie parafialnej. „Roczniki Teologiczne” 66(2019) z. 6, s. 147-159.
 94. Katolicy świeccy w życiu polityczno-społecznym w świetle nauczania św. Jana Pawła II. „Społeczeństwo. Studia badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej nauki Kościoła” 2019 nr 4 s. 54-65.
 95. Pastoral Care as the Church’s Response to the Phenomenon of Secularization, „Diacovensia” 28(2020), nr 1 s. 95-106.
 96. The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters, „Verbum Vitae” 37(2020) nr 1, s. 271-279.
 97. Rozmowa duszpasterska w dobie pandemii, w: Duszpasterstwo czasie pandemii. Zeszyt specjalny do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, red. J. Bartoszek, B. Chromy, K. Piechaczek, Instytut Gość Media 2020, s. 175-184.
 98. Inspiracje adhortacji Querida Amazonia dla duszpasterstwa w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 67(2020) z. 6, s. 55-68.
 99. Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020, „Rocznik Teologii Katolickiej” 19(2020), s. 159-170.
 100. Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami niepełną sprawnością, „Polonia Sacra” 25(2021) nr 1, s. 41-54.
 101. Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością, „Teologia i Człowiek” 54(2021) nr 2, s. 27-44.
 102. Parish Renewal in Light of the Congregation for the Clergy’s Instruction The Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Evangelizing Mission of the Church, „Rocznik Teologii Katolickiej, (20)2021, s. 135-147.

 

 

 

III. Hasła encyklopedyczne

 

Harcerzy duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i in. Lublin 2006 s. 277-278.

Niewidomych duszpasterstwo. W: EK t. 13 kol. 1244-1245.