Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Contemporary conditions of pastoral conversation in Poland
  [Współczesne uwarunkowania rozmowy duszpasterskiej w Polsce]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ks. Grzegorz Pyźlak, Małżeństwo jako sakrament. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań małżonków diecezji siedleckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2022 ss. 135..
  [w:] PERSPECTIVA

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Oddziaływanie duszpasterskie na osoby dotknięte depresją w zborach Kościoła Zielonoświątkowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Recepcja Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w Kościele w Polsce
 • Tożsamość świeckich i prezbiterów a ich odpowiedzialność za parafię

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Preparation of an unsighted or visually impaired child for the First Communion in the Catholic Church in Poland
  [Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością wzroku do Pierwszej Komunii Świętej w Kościele katolickim w Polsce]
  [w:] HTS Teologiese Studies / Theological Studies 2072-8050
 • Formacja apostolska liderów świeckich
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Zastosowanie marketingu relacji w duszpasterstwie
  [w:] Polonia Sacra
 • The formation of presbyters for the work with non-believers in Poland
  [Formacja prezbiterów do pracy z niewierzącymi]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Marketing usług a duszpasterstwo
  [w:] Teologia i Moralność
 • Rozwój duszpasterstwa specjalnego i specjalistycznego w diecezji siedleckiej
  [w:] PERSPECTIVA

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Formacja katechetów do pracy z młodzieżą w kontekście współczesnych wyzwań
 • Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełnosprawnością wzroku

Recenzja książki naukowej

 • Małżeństwo jako sakrament. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków diecezji siedleckiej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Pastoralno-teologiczny status sanktuarium w przestrzeni publicznej diecezji
 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Formacja duchowa katechetów do pracy z młodzieżą w kontekście współczesnych wyzwań
 • Specyfika metody naukowej teologii pastoralnej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda w konkursie na najlepiej punktowaną publikację w roku 2022

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Parish Renewal in Light of the Congregation for the Clergy’s Instruction The Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Evangelizing Mission of the Church
  [Odnowa parafii w świetle Instrukcji Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła ]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Eucharystia jako podstawa duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością
  [w:] Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła
 • Rozwój duszpasterstwa grup zawodowych w diecezji siedleckiej
  [w:] PERSPECTIVA
 • Formacja prezbiterów do duszpasterstwa osób z niepełną sprawnością
  [w:] Teologia i Człowiek
 • Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami z niepełną sprawnością
  [w:] Polonia Sacra

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Formacja parafialna do życia w małżeństwie młodzieży maturalnej w Diecezji Płockiej. Studium pastoralne

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I stopnia

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Formacja pastoralna młodych prezbiterów w diecezjach w Polsce. Studium teologicznopastoralne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pastoral Care as the Church’s Response to the Phenomenon of Secularization
  [Duszpasterstwo jako odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji]
  [w:] Diacovensia
 • Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020
  [Pastoralna troska o osoby z niepełnosprawnością w Dyrektorium o katechizacji z 23 marca 2020 roku]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Inspiracje adhortacji apostolskiej Querida Amazonia dla duszpasterstwa w Polsce
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters
  [Duch Święty a formacja stała prezbiterów]
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Formacja chrześcijańska młodzieży w mediach społecznościowych. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów w archidiecezji przemyskiej

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Formacja stała prezbiterów a doskonalenie zasobów ludzkich

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • People with disabilities as a gift and a challenge for the church
  [Osoby z niepełnosprawnością jako dar i wyzwanie dla Kościoła]
  [w:] HTS Teologiese Studies-Theological Studies

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Katolicy świeccy w życiu polityczno-społecznym w świetle nauczania św. Jana Pawła II
  [w:] Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia
 • Duszpasterstwo dzieci i młlodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Studium pastoralne
 • Duszpasterstwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Studium pastoralne

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kontrola operacyjna w parafii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r.
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Cechy duszpasterzy jako przywódców
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła
  [w:] Polonia Sacra
 • The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians
  [Formacja pastoralna kleryków w wymiarze normatywnym]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The family: the school of apostolate
  [Rodzina szkołą apostolstwa]
 • Pastoral visits to famielies
  [Odwiedziny duszpasterskie rodzin]
 • Podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży. Nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Handlungs- und Kommunikationskultur in der Pfarrgemeinde
  [Kultura działania i komunikacji w parafii]
 • Marginalizacja osób nipełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła

Organizacja konferencji krajowej

 • Deus Caritas. Konferencja naukowa w 100-lecie urodzin abpa Ignacego Tokarczuka

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Podstawy teologiczne duszpastrstwa młodziezy
 • Duszpasterstwo jakom odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji

Organizacja konferencji

 • Wychowanie. Jak radzić sobie z emocjami

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Duszpasterstwo jako odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji
 • Emocje a religijność. Trudności natury emocjonalnej w sakramencie pokuty i pojednania

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Parish Pastoral Care and the Immigrants
  [Duszpasterstwo parafialne wobec imigrantów]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Podstawy teologiczne działalności charytatywnej
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pastoraler Dienst an Migranten In der Pfarrgemeinde
  [Duszpasterstwo parafialne wobec imigrantów]
 • Entwicklungen in der Seelsorge in Polen unter dem Gesichtpunkt von Instrumenten des Sozialmarketing
  [Kierunki rozwoju duszpasterstwa w Polsce w świetle instrumentów marketingu społecznego]

Organizacja konferencji

 • Więzi w rodzinie jako dar i zadanie

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ubogi w nauczaniu papieża Franciszka
 • Sakramenty i modlitwa w rozwoju więzi w rodzinie

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół redakcyjny dokumentów II Synodu Diecezji Siedleckiej

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wizyta duszpasterska zwana kolędą szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii
 • Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Zadania apostolskie dyplomatów
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Proboszcz jako przywódca transformacyjny
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Organizacja duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej w Osnabrück w Niemczech
  [w:] Teologiczne Studia Siedleckie
 • Parafia miejscem wychowania do pokoju
  [w:] Verbum Vitae
 • Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Zadania apostolskie dyplomatów
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche in der Gesselschaft zu festigen
  [Duszpasterstwo środkiem umacniania obecności Kościoła w społeczeństwie]
 • Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych
 • Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche in der Gesselschaft zu festigen
  [Duszpasterstwo jako środek umacniania obecności Kościoła w społeczeństwie]
 • Wizyta duszpasterska zwana kolędą szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Recenzja książki naukowej

 • Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Mariusz Boguszewski
 • Mariusz Drozdowski

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Zofia Kuźniewska

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom

Organizacja konferencji

 • Więź w małzeństwie i rodzinie jako dar i zadanie

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sakramenty i modlitwa w rozwoju więzi w małżeństwie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przesłanie adhortacji "Amoris laetitia" z perspektywy doktorantów

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Formacja chrześcijańska niepełnosprawnych w rodzinie
  [w:] Studia Pastoralne
 • Katholische Pfarrei in Polen als Missionsgemeinde – Chancen und Herausforderungen
  [Parafia katolicka w Polsce jako wspólmota misyjna - szanse i wyzwania]
  [w:] Pastoraltheologische Hefte
 • Marketing relacji a duszpasterstwo
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Duszpasterstwo parafialne i rodzin osób niepełnosprawnych
 • Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka
 • Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wizyta duszpasterska zwana "kolędą" szansą aktywizacji religijnej rodzin w parafii
 • Seelsorge als Mittel, die Praesenz der Kirche in der Gesellschaft zu festigen

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań
 • Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań
 • Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych
 • Zadania apostolskie dyplomatów

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Małżeństwo i rodzina w planie Bożym

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Rodzina wielodzietna w przestrzeni społecznej i religijnej

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Duszpasterstwo parafialne a marketing
  [w:] Studia Pastoralne
 • Wprowadzenie
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • A parson in the era of transformations
  [Proboszcz w epoce przemian]
  [w:] Diacovensia
 • Władza w parafii w świetle teorii organizacji
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Władza w parafii w świetle teorii organizacji
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przywództwo w parafii

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Polskie drogi nowej ewangelizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Katholische Pfarrei in Polen als Missiongemeinde - Chancen und Herausforderungen
  [Parafia katolicka jako wspólnota misyjna - szanse i wyzwania]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo parafialne wobec imigrantów

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka
 • Duszpasterstwo w nawróceniu. Papieża Franciszka wskazania dla współczesnego duszpasterstwa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Posłannictwo katolików świeckich w parafii

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagroda wewnętrzna

 • Naroda zespołowa za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Odwiedziny duszpasterskie rodzin
 • Rodzina szkołą apostolatu

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The apostolate of the disabled
  [Apostolstwo niepełnosprawnych]
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • The diocesan pastoral care of the family In the light of the opinions of the diocesan family priests and the diocesan family counsellors
  [Duszpasterstwo rodzin w diecezji w świetle wypowiedzi duszpasterzy rodzin i doradczyń życia rodzinnego]
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Niewidomi we wspólnocie Kościoła
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w badania nad duszpasterstwem
 • Die Teilnahme behinderten Menschen am Werk der Neuevangelisierung
  [Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w dziele nowej ewangelizacji]
 • Eklezjologiczne podstawy przekazu wiary chrześcijańskiej

Recenzja książki naukowej

 • Štat ako politické spoločenstvo – jeho znaky a poslanie v socjálnej náuke cirkvi
  [Państwo jako wspólnota polityczna - jego właściwości nauczaniu społecznym i posłannictwie Kościoła]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rodzina człowieka niepełnosprawnego jako wyzwanie dla duszpasterstwa parafialnego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Christliche Identitaet in Europa auf dem Pruefstand. Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen
  [Tożsamość chrześcijańska w Europie na stanowisku badawczym. Spotkania teologicznopastoralne: horyzonty i opcje]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Apostolskie zaangażowanie laikatu w Kościele w Polsce

Organizacja konferencji

 • Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Organizacja duszpasterstwa niewidomych i słabowidzących w Polsce
 • Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka
 • Życie i dzieło księdza infułata doktora Karola Dębińskiego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Duszpasterstwo parafialne wobec umierających

Recenzja książki naukowej

 • Postavenie neverejnych poskultuvatel'ov sluzeb v Slovenskej Republike

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Duszpasterstwo Ludzi Morza w Polsce. Studium teologicznopastoralne
 • Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów Kościoła współczesnego 1965-2009. Studium teologicznopastoralne

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Non-Sighted People: 'Master, I Want to See' (Mk 10:51)
  [Osoba niewidoma: "Panie, abym przejrzał" (Mk 10,51)]
 • Alte und neue Herausforderungen fur Pastoraltheologie 23 Jahre nach der Wende
  [Stare i nowe wyzwania dla teologii pastoralnej w 23 lata po przemianach]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w dziele nowej ewangelizacji
 • Kościół naszym domem. Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Martin Uhal

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duszpasterstwo rodzin osób niepełnosprawnych
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Teologiczne podstawy ewangelizacji

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kościół wobec zasady normalizacji sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Apostolstwo świeckich w parafii
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Duszpasterstwo niepełnosprawnych w parafii
  [w:] PERSPECTIVA

2008


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Księdza Tadeusza Fedorowicza koncepcja duszpasterstwa niewidomych
 • Biskup Ignacy Świrski jako pasterz diecezji siedleckiej
 • Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Uwarunkowania szkolne i rodzinne katechezy dzieci niewidomych i słabowidzących

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pastoralna posługa dziekana
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

2007


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • PosT Netzwerk der mittel- und osteuropaeischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II