dr hab. Robert Szwed

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Katedra Kultury Medialnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I NAUKOWA

 

 

(Wykształcenie)

Doktor habilitowany socjologii komunikacji, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii KUL 2012

Doktor socjologii, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii KUL 2000

Magister socjologii, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii KUL 1994


 

(Informacja o przebiegu pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej - miejsce, okres, stanowisko)

2013 do chwili obecnej – Kurator Katedrz Kultury Medialnej KUL

2008 do chwili obecnej – Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL

2003-2007 Koordynator Zaocznych Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Socjologia - KUL

2002-2003 Prodziekan, Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa

2001-2006 Koordynator modułu w ramach studiów MBA „Metody ilościowe” – Lubelska Szkoła Biznesu/University of Central Lancashire (Wielka Brytania)/Dublin University (Irlandia)

 

2008 do chwili obecnej wykładowca na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL JPII

2000 do chwili obecnej wykładowca na kierunku Socjologia KUL

1994-2000 wykładowca w Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL

2005-2007 wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Lublinie

2005-2007 wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno Przyrodniczej w Lublinie

2000-2002 wykładowca w Trnava University (Slovakia)

 

(Spis aktualnie prowadzonych wykładów w KUL)

Metodologia Nauk Społecznych

Statystyka

Public Opinion and Media

Komunikacja polityczna

Opinia publiczna

Dyskurs Publiczny

Projekt badawczy

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

 

(Najważniejsze osiągnięcia naukowe, zawodowe)

Stypendium Erasmus, Cardiff School of Jornalism&Media Studies (Wlk. Bryt.) 2013 

Stypendium Fulbrighta, Indiana University Bloomington (USA) 2007/2008

Grant MNiSW Reprezentacje opinii publicznej 30V2006 – 29 I 2009 r. - 1H02E 027

Nagroda III stopnia Rektora KUL, za działalność naukową

 „Medal Brązowy za Długoletnią Służbę” Prezydenta RP, przyznany decyzją z dnia 23 września 2009

„Medal Komisji Edukacji Narodowej”, przyznany decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2009 roku

 

(Przynależność do organizacji)

Polskie Towarzystwo Socjologiczne (od 1997)

Towarzystwo Naukowe KUL (od 1999)

European Sociological Association (od 2002)

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2009)

International Communication Association (od 2010)


 

(Pełnione funkcje akademickie, zawodowe w Polsce i zagranicą)

2001 do chwili obecnej adiunkt KUL

2003-2007 Koordynator Zaocznych Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Socjologia - KUL

2002-2003 Prodziekan, Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa

2001-2006 Koordynator modułu w ramach studiów MBA „Metody ilościowe” – Lubelska Szkoła Biznesu/University of Central Lancashire (Wielka Brytania)/Dublic University (Irlandia)

 

(Znajomość języków obcych)

Język angielski – zaawansowany

Język rosyjski, jęz. niemiecki – podstawowy

 

 

PUBLIKACJE:

Książki autorskie:

 • Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Wydanie 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008; Wydanie 2 poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009
 • Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin: Wyd. Naukowe , 2003
 • Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badan). Współautorstwo z L. Dyczewski, D. Wadowski. Seria Euroregion Bug. T. 11. Lublin: Norbertinum, 1993

 

Książki pod redakcją:

 • Stałość i zmienność tożsamości, pod. red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010
 • Odmiany tożsamości, pod. red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010
 • Tożsamość i komunikacja, pod. red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011
 • Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Wydawnictwo KUL 2007

§         Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Wydawnictwo KUL 2007

§         "Тoтoжнicтъ i політика. Причинa для мipкyвaнъ o yкpaїнсъку, полъску, європейсъку тотожності"  Wydawnictwo KUL 2007

 • Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne. Lublin: Wyd. KUL, 2003

 

Artykuły w książkach zwartych:

 • L’identité des régions frontalières orientales de la Pologne: entre hétérogénéité et homogénéité ethnico-culturelle. W : La Pologne multiculturelle, pod. red. M. Delaperriére, F. Ziejka, Paris: Sociéte historique at littéraire polonaise, Instytut D’études Slaves 2011 s. 129-152.
 • Proces produkcji informacji: od gatekeepera do public relations. W: L. Dyczewski (red.) Jaka informacja? Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 53-74
 • Sondaże w prasie. O pożytku badań ilościowych w mediach. W: Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych. Kraków: Statsoft 2009, s. 23-34.
 • Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie. W: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje. Red. Irena Borowik, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2007.
 • The European Public Opinion on the Enlargement of the European Union. W: Politics of European Union towards Ukraine: Partnership or Membership. Red. Andrzej Podraza, Wydawnictwo KUL 2007.
 • Building European Identity. W: Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 • Introduction. W: Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 • Mediatyzacja opinii publicznej a ideał demokracji. Przyczynek do dyskusji nad rolą informacji w sferze publicznej. W: Kultura – Media – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Red. Dariusz Wadowski, Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Europejska opinia publiczna wobec rozszerzenia Unii Europejskiej. W: Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: Partnerstwo czy członkostwo? Red. Andrzej Podraza, Wydawnictwo KUL 2007.
 • Konstruowanie tożsamości europejskiej. W: Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 • Wstęp. Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. W: Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007
 • Mitologizowanie przemocy ekranowej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II. Lublin: TN KUL, s. 79-98, 2004
 • Socjologizm a religia. Hasło w Leksykonie socjologii religii, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Marianski, Warszawa: Verbinum, 2004, s. 390-393, 2004.
 • Tożsamość religijna. Hasło w Leksykonie socjologii religii, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Marianski, Warszawa: Verbinum, 2004, s. 427-429
 • Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego. W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 45-59.
 • Opinia publiczna i pseudoopinie w społeczenstwie zmediatyzowanym. W: R. Szwed (red.), Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 35-53
 • Wprowadzenie. Mediatyzacja społeczeństw. [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 7-23.
 • Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim. W: R. Suchocka, (red.) Współczesne społeczeństwo polskie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2002, s. 211-221
 • Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców środkowo-wschodniej Polski a ich stosunek do obcych. Kraków: StatSoft, 2002, s. 145-154
 •  Uwarunkowania dystansu miedzy grupami etnicznymi w Euroregionie Bug. [w:] I. Bukowska-Florenska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne. T. 2. Katowice: Uniwersytet Slaski, 1999, s. 209-223.
 • Stosunek mieszkańców regionu do „innych” religijnie i etnicznie. W: L. Dyczewski, Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug. Lublin: Norbertinum, 1997 s. 246-290

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Sondaże w mediach. Polskie kampanie parlamentarne na łamach Rzeczpospolitej i Gazety. Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2 2009
 • Kultura i tożsamość wschodniego pogranicza polski,  „Sprawy narodowościowe. Seria Nowa” 2010 z. 36, ss. 51-76.
 • Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekscie. Kultura i Społeczenstwo, nr 3, 2002, s. 95-108.
 • Stereotyp Ukrainca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza. Sprawy Narodowościowe, z. 16-17, 2000, s. 95-113.
 • Tożsamość społeczno-kulturowa a stereotypy obcych etnicznych. Roczniki Nauk Społecznych, z. 1, 2002, s. 111-146
 • Obcy w perspektywie Socjologicznej. Roczniki Nauk Społecznych, z. 1, 2000/2001, s. 219-239
 • Ontologiczne podstawy koncepcji tożsamości. Studia Socjologiczne, nr 3, 1999, s. 145-164.

 

Wystąpienia i referaty na konferencjach:

 • Representations of Public Opinion in Polish Public Discourse. Wystąpienie na 60th  Annual Conference of the International Communication Association, Singapore, 22-25 June 2010
 • Sondaże (nad)używane narzędzie dyskursu publicznego? Wystąpienie na sympozjum międzynarodowym „Oblicza zakłamania” 30 stycznia 2010 Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
 • L’identité des régions frontalières orientales de la Polotne: entre pluralisme et homogénéité ethnique et culturelle. Wystąpienie na konferencji: „La Pologne multiculturelle vingt ans après...” 20-21 listopad 2009 Paryż, I’NALCO (Paris), Uniwersytet Jagielloński
 • Moderator na konferencji: „Własność jako odpowiedzialność”, 19 stycznia 2009 Lublin, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Koło Studentów Socjologii KUL i UMCS,
 • Tożsamość kulturowa Lubelszczyzny. Wystąpienie na sesji „Tożsamość kulturowa Powiatu Bielskiego na tle Lubelszczyzny” 18 lutego 2009 Kolonia Horbów, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
 • Europejska sfera publiczna i media a tożsamości zbiorowe w Europie. Wystąpienie na konferencji „Media i tożsamość” 8-9 czerwca 2009, Katedra Socjologii Kultury KUL
 • Moderacja panelu „Tożsamość – instytucje życia społecznego” na konferencji „Media i tożsamość” 8-9 czerwca 2009, Katedra Socjologii Kultury KUL
 • Sondaże w mediach jako pseudowydarzenia. Przypadek serwisów internetowych. Wystąpienie na konferencji: „Media i polityka w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady” 13-14 października 2009 Kraków, Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Sondaże w prasie. O pożytku badań ilościowych w mediach. Wystąpienie na konferencji „Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych” 22 października 2009 Warszawa, Statsoft, Polskie Towarzystwo Statystyczne.
 • Homo ludens wczoraj i dziś, konferencja ogólnopolska: „Dni Społeczne – Homo ludens. Człowiek zabawy”, konferencja ogólnopolska, Koło Naukowe Studentów Socjologii, KUL JP II, Lublin 14-18 kwietnia 2008r.
 • O socjologii w Ameryce, seminarium Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o/Lublin, KUL JP II, Lublin, 24 kwietnia 2008r.
 • Wystąpienie w panelu „Czy i na ile można wierzyć temu, co widzimy i słyszymy w dzisiejszych mediach? Skutki rzetelnej i nierzetelnej informacji dla jednostki i społeczeństwa”, konferencja „Jaka informacja”, konferencja ogólnopolska, SKSID, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL JPII, Lublin, 26 maja 2008r.
 • Sondaż jako news. O dziennikarstwie sondażowym w kampaniach wyborczych w Polsce, konferencja międzynarodowa, „I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław19-20 kwietnia 2007 r.
 • Strategie budowy newsów. Przyczynek do dyskusji nad procesem produkcji wiadomości, konferencja ogólnopolska „Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24 października 2008 r.
 • Representations of public opinion in Public Discourse, seminarium międzynarodowe: „1st International Scholar Exposition”, Office of International Services, Indiana University Bloomingon, Bloomington, IN USA, 8listopada 2007 r.
 • Tożsamość europejska – fakt czy fikcja, konferencja międzynarodowa, „Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim”, Katedra Socjologii Kultury, Lublin 19-20 kwietnia 2007 r.
 • Mediatyzacja opinii publicznej a ideał demokracji. Przyczynek do dyskusjinad rola informacji w sferze publicznej, 10-11 pazdziernika 2005, Konferencja „Miedzy odpowiedzialnoscia a sensacja. Dziennikarstwo na przełomie wieków w Polsce – prasa, radio, telewizja, Internet, edukacja”, Rzeszów-Kraków, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Rzeszowski
 • Mediated Public Opinion and the Promise of Democracy, 9-12 wrzesnia, Torun, 7th Conference of European Sociological Association, ESA, Institute of Sociology Nicolaus Copernicus University.
 • Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie, 29 czerwca – 1 lipca 2005 r., Konferencja “Tożsamosci w warunkach transformacji”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamosciu.
 • Polska opinia publiczna a Unia Europejska – przeciwnicy versus zwolennicy, 19 kwietnia 2005 r., Sesja międzynarodowa„365 days in European Union”, Europejskie Studium Samorzadowe KUL.
 • Przemiany swiadomosci zbiorowej Polaków, Lublin, 22 marca 2005 roku. Konferencja naukowa – XXXIV Dni Społeczne – „III RP – wychodzisz czy zostajesz. Kondycja społeczenstwa obywatelskiego i demokracji w Polsce”, Koło Studentów Socjologii KUL.
 • Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego, Warszawa 19 pazdziernika 2004 r. Sesja pt. „Statystyka i data mining w badaniach naukowych”, StatSoft Polska.
 • Demokracja sondażowa? O znaczeniu <opinii publicznej> w medialnej debacie o integracji, Kraków 10 pazdziernika 2004, Zakład Dziennikarstwa, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 • Kosmopolityzm czy tożsamość narodowa? Symbole publiczne a transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej”, Poznan 16 wrzesnia 2004, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Prowincjonalizm jako zjawisko socjologiczne, Lublin 28 maja 2004 r. Konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Zawsze byliśmy w Europie”, Zespół Szkół nr 5 w Lublinie.
 • Przemoc w mediach – przemoc w życiu. Mity i stereotypy w dyskursie publicznym, Suprasl 17-18 maja 2004 r. Konferencja „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa”, Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Głos w dyskusji na konferencji „Region – tożsamosc – edukacja”, Augustów 7-9 czerwca 2004 r.
 • Dyplom: świadectwo czy papierek?, Lublin, 22 marca 2004 roku. Konferencja naukowa – XXXIII Dni Społeczne – „Dyplom na bruku? – Sukces w społeczeństwie bezrobocia”, Koło Studentów Socjologii KUL.
 • Młodzież a samorząd terytorialny w świetle badan socjologicznych, Motycz, 20 lutego 2004 roku. Konferencja naukowa – „Aktywnosc młodzieży w Polsce”, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
 • Edukacja obywatelska – obywatelstwo regionalne, Lublin 17 grudnia 2004 r. „Konsultacje Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego”, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Polska.
 • Społeczne organizacje broniące odbiorców mediów, 28-29 listopada 2002 roku, konferencja międzynarodowa „Rodzina, dziecko, społeczeństwo”, Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL
 • Wolność a kultura, 16 maja 2002 roku, konferencja „Wolność i kultura w zakładach zamkniętych”, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej.
 • Die Medien als die Pseudomeinungsquelle, 3-5 maj 2002 roku, International Symposium „Europa kennenlernen. Christlische Beitrage zum Dialog der Kulturen in Europa”, Katolikus Tarsadalomtudomanyi Akademia (Budapeszt, Wegry).
 • Opinia publiczna a pseudoopinie, 18-22 marca 2002, konferencja ogólnopolska „XXXI Dni Społeczne”, organizator: Koło Studentów Socjologii Instytutu Socjologii KUL.
 • Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim, 20 luty 2002, konferencja ogólnopolska „Współczesne społeczeństwo Polskie”, organizator Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
 •  Mniejszość – kategoria społeczna czy kulturowa, 15 listopada 2001 roku, konferencja ogólnopolska „Kultura grup mniejszościowych i marginalnych”, Instytut Socjologii KUL.
 • Tożsamościowe uwarunkowania stosunku do obcych, 22 września 2000, „XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekście, 22 września 2000, „XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Tożsamość a obcość. 24 listopada 1999. Polskie Towarzystwo Socjologiczne - oddział lubelski.
 • Freedom of East and Central Europe – Threats and Opportunities, 20-23 listopada 1997, International Conference „Civil Society in East and Central Europe”, Lwów (Ukraina), organizator: Council for Research and Philosophy (Waszyngton), Uniwersytet Lwowski.
 • Stereotypy obcych wśród mieszkańców środkowo-wschodniej Polski, 17-19 kwietnia 1997, konferencja międzynarodowa nt. „Szanse i zagrożenia rozwoju Euroregionu Bug”, Nałęczów, organizator: Politechnika Lubelska, UMCS.
 • Uwarunkowania dystansu pomiędzy grupami etnicznymi w Euroregionie Bug, 23-25 października 1996, konferencja międzynarodowa nt. „Etnologia i antropologia kulturowa a badanie kultur regionalnych i regionalizmu w społeczeństwach nowoczesnych”, Cieszyn, organizator: Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie.