dr hab. Wanda Bajor (prof. KUL)

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii w Polsce

Stanowisko: Profesor KUL

2018

Prace magisterskie
 • Polska kultura retoryczna na przykładzie wybranych wystąpień Pawła Włodkowica

2017

Prace magisterskie
 • Antropologia społeczno-kulturowa Kazimierza Nowaka

2016

Prace magisterskie
 • Motyw śmierci, przemijania oraz pamięci w twórczości Tadeusza Kantora
 • Dzieje i charakterystyka społeczności żydowskiej na terenie powiatu lubartowskiego
 • Losy polskich zesłańców na Syberii i w Kazachstanie w czasach ZSRR w świetle literatury wspomnieniowej
 • Kulturotwórcza rola aktywnych metod nauczania. Od Sokratesa do e-learningu.

2015

Prace magisterskie
 • Etos rycerski we współczesnym kontekście popkulturowym
 • Metafizyka światła w średniowiecznych teoriach estetycznych.
 • Rola artysty i sztuki w kulturze w ujęciu wybranych autorów Lubelskiej Szkoły Filozoficznej

2014

Prace magisterskie
 • Ideał przyjaźni w kulturze antycznej w ujęciu wybranych autorów
 • Kultura czasu wolnego w świetle współczesnej literatury przedmiotu
 • Człowiek i społeczeństwo w ujęciu Herberta Marcusego.
 • Personalizm Emmanuela Mouniera wobec zagrożeń cywilizacyjno-kulturowych Europy
 • Krytyka modernizmu katolickiego w ujęciu Mariana Zdziechowskiego.
 • Filozofia życia w wybranych utworach John'a Ronald'a Reuel'a Tolkien'a.
 • Problematyka kultury duchowej w wybranych pismach Edyty Stein.
 • Teoria duchowej terapii w ujęciu Stoików i duchowości Jezuickiej
 • Wincenty Lutosławski jako twórca polskiej filozofii narodowej
 • Liberalna koncepcja wychowania w ujęciu Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla.

2013

Prace licencjackie
 • Dwa typy kultury religijnej w ujęciu Sorena Kierkegaarda.
 • Wizerunek artysty w manifestach literackich Młodej Polski.
 • Etos rycerski w kulturze średniowiecza na przykładzie wybranych postaci
 • Koncepcja religii w ujęciu Zygmunta Freuda
Prace magisterskie
 • Jacquesa Maritaina ideał kultury
 • Wizja społeczeństwa konsumpcyjnego w twórczości Zygmunta Baumana po 1968.
 • Kontekst historyczno-ideowy procesów o czary w Polsce w okresie od XVI do XVIII wieku
 • Kultura polityczna w życiu i twórczości pisarskiej Tomasza Morusa
 • Kultura życia codziennego w ujęciu wybranych starożytnych i średniowiecznych autorów chrześcijańskich
 • Zjawisko synestezji a teoria percepcji Maurice'a Merleau-Ponty'ego

2012

Prace licencjackie
 • Mitologia słowiańska w ujęciu Aleksandra Gieysztora
 • Problematyka kryzysu cywilizacji zachodniej w ujęciu Patricka Josepha Buchanana.
 • Ideały humanizmu w twórczości Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
 • Ideały moralne w szkolnictwie wczesnośredniowiecznym w ujęciu Pierre Riché.
 • Kontekst historyczno-ideowy twórczości malarskiej Pietera Bruegela Starszego.
 • Światopoglądowe odniesienia kultury bluesa w ujęciu Marka Jakubowskiego
 • Kulturotwórcze aspekty działalności artystycznej Stanisława Wyspiańskiego.
 • Szkoła Jeszywas Chachmej na tle szkolnictwa w okresie międzywojennym w Lublinie
Prace magisterskie
 • Kulturotwórcza rola kobiety w społeczeństwie średniowiecznej Europy na przykładzie wybranych postaci
 • Astrologia w średniowiecznym systemie naukowo dydaktycznym.
 • Legenda a historia na przykładzie postaci króla Artura.
 • Elementy medycznych koncepcji człowieka Galena i Hipokratesa w nauce starożytnej i średniowiecznej.
 • Ideały wychowawczo moralne w pijarskich szkołach oświeceniowych.

2011

Prace magisterskie
 • Interpretacje dziejów Zakonu Templariuszy w publikacjach w języku polskim ostatnich piętnastu lat
 • Kulturotwórcze znaczenie kanonizacji Kingi z rodu Arpadów
 • Ideowe motywy wypraw krzyżowych