dr Andrzej Szabaciuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Pełnomocnik JM Ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów 

Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych

Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz słuchacz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W październiku 2011 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z historii nowożytnej. W tym samym miesiącu rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Studiów Wschodnich Instytutu Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1 marca 2012 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki wschodniej. Głównie wokół polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

Doświadczenie międzynarodowe:

1. Stypendia, granty i staże:

 • 2007 lipiec-sierpień, stypendysta Estonian Institute w Tallinie (kurs języka estońskiego na uniwersytecie w Tartu).
 • 2010-2011, grant promotorski, główny wykonawca.
 • 2013 czerwiec, staż naukowy, Wydział Nauk Humanistycznych, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie.
 • 2013 lipiec-sierpień, staż naukowy, Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Sektor polityki migracyjnej i integracyjnej.
 • 2018-2019, Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo – wyjazd badawczy, NCN Miniatura – Kierownik: dr Andrzej Szabaciuk.
 • 2017-, Polacy w Rosji, grant IPN. Wykonawca: Andrzej Szabaciuk
 • 2019-, Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917-1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych, projekt Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, wykonawcy: ks. prof. Roman Dzwonkowski, dr Andrzej Szabaciuk 
 • 2019 semestr letni, Fellowship w Nanovic Institute for European Studies, Uniwersytet Notre Dame, USA.

2. Kwerendy zagraniczne i pobyty studyjne:
W archiwach i bibliotekach w Wilnie (sierpień 2010 r.; czerwiec 2012 r.), Lwowie (maj 2010 r.; wrzesień 2012 r., czerwiec 2014, październik-listopad 2014), Rydze (grudzień 2009 r.), Tartu (lipiec 2007 r.), Moskwie (kwiecień 2010 r.), Petersburgu (sierpień-listopad 2010 r.). Instytut Nauk Politycznych, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwiliego, Tbilisi (listopad-grudzień 2011 r.). Badania terenowe Lwów-Donieck (październik 2012 r.)

Międzynarodowy obserwator z ramienia RP w czasie wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r. (Lwów, Donieck, Gorłówka).

Członkostwo w organizacjach naukowych i fundacjach:

 • Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim - od 2016
 • European International Studies Association - od 2016
 • UACES: The Academic Association for Contemporary European Studies - od 2017
 • Międzyrzeckie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - od 2017
 • Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich "Martyrium" - od 2017
 • Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" - od 2011

Nagrody:

 1. 2014, Nagroda Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II IV stopnia za „wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki”.
 2. 2016, Nagroda Rektora Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku za „znaczący wkład osobisty w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej uniwersytetu”.
 3. 2016, Nagroda zespołowa Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (wspólnie z prof. Tomaszem Stępniewskim) za „oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe”.
 4. 2016, Bakalarz radzyński – II nagroda za publikację: Andrzej Szabaciuk, Konwersja byłych Unitów na Katolicyzm, [w:] Ziemia radzyńska 1864-1918, Radzyń Podlaski 2016.
 5. 2017, Nagroda I stopnia (zespołowa) w „IX międzynarodowym konkursie monografii naukowych na temat kaukazoznawstwa i południowo-rosyjskich badań regionalnych im. Jurija A. Żdanowa” za monografię Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, red. Tadeusz Bodio, Władza, elity, przywództwo: t. 11, Warszawa 2017.
 6. 2018, Medal św. Cyryla i Metodego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce „w dowód uznania za życzliwość, duchową więź i wyrazy solidarności oraz trud badawczy w zakresie historii i duchowości Kościoła greckokatolickiego”.

Wybrane publikacje:

Druki zwarte, monografie i czasopisma pod redakcją naukową:

 1. М. Арсанукаева, А. Гиль, A. Шабацюк (ред.), Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности, Люблин-Майкоп 2014.
 2. A. Szabaciuk, Rosyjski Ulster. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji wobec Królestwa Polskiego w latach 1863-1915, Lublin 2013.
 3. A. Szabaciuk, Relacje państwo-Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, t. 25, Lublin 2012, ss. 40.
 4. Współredakcja: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Federacja Rosyjska: separatyzmy i ruchy odśrodkowe, migracje i napięcia etniczne, 2014, z. 1, ss. 150.
 5. Współredakcja: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, 2014, z. 2, ss. 152.
 6. Współredakcja: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka, 2014, z. 5, ss. 152.
 7. Szanse i wyzwania europejskiej polityki migracyjnej w XXI w., „Rocznik Nauk Społecznych”, rededakcja naukowa numeru A. Szabaciuk, nr 3, 2014, ss. 262.
 8. Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats, научная редакция: Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк, Люблин-Москва 2014, ss. 465.
 9. Szabaciuk A., Wybranowski, Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 2, Lublin 2016, s. 440.
 10. Szabaciuk A., Wybranowski D., Zenderowski R. (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1, Lublin 2016, s. 414.
 11. Стемпневски Т., Шабацюк А. (red.), Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество. The Ukrainian question: security, economysociety, Люблин-Бердянск 2017, ss. 287.

Artykuły naukowe:

 1. A. Szabaciuk, Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t.17, 2019, z. 2, s. 293-315.
 2. A. Szabaciuk, Migracje przymusowe na obszarze poradzieckim: geneza i konsekwencje zjawiska, „Rocznik Nauk Społecznych KUL”, 2018, nr 3, s. 19-32.
 3. A. Szabaciuk, Demography and Migration as Determinants of Ukrainian Policy in the Context of State Security, [w:] Tomasz Stępniewski, George Soroka (eds.), Ukraine after Maidan. Revisiting Domestic and Regional Security, Ibidem-Verlag, Columbia University Press (ibidem-Verlag’s book series „Soviet and Post-Soviet Politics and Society” – SPPS edited by Andreas Umland), Vol. 188, Stuttgart 2018, s. 191-209 (indeksowany w bazie Scopus).
 4. A. Szabaciuk, Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r., „Studia Europejskie”, 2018, nr 2, s. 73-96.
 5. А. Шабацюк, Римско-католическая Церковь в Польше: позиция по проблеме беженцев в Европе, "Современная Европа", 2018, No. 2, s. 94–104 (indeksowany w bazie Scopus).
 6. A. Szabaciuk, Polityka ludnościowa Federacji Rosyjskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, nr 4, s. 143-158.
 7. A. Szabaciuk, Bractwa sufickie w życiu społeczno-politycznym Czeczenii i Dagestanu: uwarunkowania, osiągnięcia, wyzwania, [w:] Tadeusz Bodio (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Władza, elity, przywództwo: t. 11, Warszawa 2017, s. 487-505.
 8. A. Szabaciuk, Population Policy as a Significant Element of a Strategy for Rebuilding the Imperial Position of the Russian Federation, „Przegląd Zachodni”, 2017, nr 2, s. 267-283.
 9. A. Szabaciuk, Nieznane okoliczności kasaty klasztoru dominikanów w Lublinie oraz zabiegi biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego o jego restytucję, „Teka Komisji Historycznej Oddział Lubelski PAN”, 2017, t. 14, s. 122-130
 10. A. Szabaciuk, Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2017, nr 11, s. 315-328.
 11. А. Шабацюк, Иммиграция из Украины в Польшу в условиях украинского кризиса: масштабы и перспективы явления, [w:] Т. Стемпневски, А. Шабацюк (red.), Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество. The Ukrainian question: security, economysociety, Люблин-Бердянск 2017, s. 187-201.
 12. A. Szabaciuk, Polityka etniczna Republiki Estońskiej, „Wschodnioznawstwo”, 2016, s. 219-241.
 13. A. Szabaciuk, Relacje prawosławno-katolickie w Królestwie Polskim w przededniu pierwszej wojny światowej na przykładzie kwestii chełmskiej, [w:] Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej, red. A. Nowak, Warszawa 2016, s. 137-194.
 14. A. Szabaciuk, Rola salafitów w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim na Kaukazie Północnym, [w:] A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1, s. 335-376.
 15. A. Szabaciuk, Kościół katolicki, [w:] red. A. Gątarczyk, A. Górak, Ziemia Radzyńska 1864-1918, s. 125-131.
 16. A. Szabaciuk, Konwersja byłych unitów na katolicyzm, [w:] red. A. Gątarczyk, A. Górak, Ziemia Radzyńska 1864-1918, s. 189-206.
 17. А. Шабацюк, Польско-российские отношения в Царстве Польском, Неизвестная война, Москва 2016, s. 215-232.
 18. A. Szabaciuk, Polityka ludnościowa jako element strategii odbudowy pozycji imperialnej Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Zachodni”, 2016, nr 4, s. 117-133.
 19. A. Szabaciuk, Wpływ kryzysu ukraińskiego na procesy migracyjne na obszarze posowieckim, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, nr 5, s. 219-244.
 20. A. Szabaciuk, Zapomniane ofiary wojny. Osoby wewnętrznie przesiedlone na Ukrainie, „Studia Europejskie”, 2016, nr 3, s. 61-77.
 21. A. Szabaciuk, Polityka etniczna Republiki Łotewskiej, „Politeja” 2016, nr 2, s. 329-351.
 22. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie, „Studia Europejskie”, 2015, nr 4, s. 197-216.
 23. A. Szabaciuk, Problem konwersji w świetle prawa wyznaniowego w dziewiętnastowiecznym imperium Rosyjskim, [w:] Agnieszka Kidzińska-Król (red.), Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, Lublin 2015, s. 289-301.
 24. A. Szabaciuk, Z nieznanych okoliczności zesłania i śmierci chełmskiego biskupa nominata Jana Kalińskiego, [w:] Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 2015, s. 269-277.
 25. A. Szabaciuk, Problem ukraiński w programach kandydatów do Parlamentu Europejskiego Lubelszczyzny, [w:] A. Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014, Lublin 2015, s. 63-72.
 26. A. Szabaciuk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Czeczeńskiej: podstawowe uwarunkowania, założenia i próba oceny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2014, nr 1, s. 45-64.
 27. A. Szabaciuk, Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2014, nr 5, s. 75-98.
 28. A. Szabaciuk, Wybrane problemy rosyjskiej polityki migracyjnej, [w:] Szanse i wyzwania europejskiej polityki migracyjnej w XXI w., „Rocznik Nauk Społecznych”, red. A. Szabaciuk, nr 3, 2014, s. 83-107.
 29. А. Шабацюк, Нелегальная иммиграция в Российской Федерации и ее влияние на государственную безопасность, [w:] Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats, научная редакция: Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк, Люблин-Москва 2014, s. 165-188.
 30. A. Szabaciuk, Biskup Eulogiusz a kwestia ziemi chełmskiej - wpływ etnonacjonalizmu na relacje polsko-rosyjskie, [w:] Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy w XIX wieku, S. Dębski, Ł. Adamski (red.), Centrum Dialogu i Pojednania Polsko-Rosyjskiego, Warszawa 2014, s. 369-388.
 31. A. Шабацюк, Политика Российской Федерации в отношении Северного Кавказа, [в:] Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности, М. Арсанукаева, А. Гиль, A. Шабацюк (ред.), Люблин-Майкоп 2014, s. 13-34.
 32. A. Szabaciuk, On the verge of a new “cold war”? The anti-Western dimension of Vladimir Putin’s Eurasian integration project, "Yearbook of Institute of East-Central Europe", 2013, vol. 11, Issue 6, p. 185-205.
 33. A. Szabaciuk, Procesy migracyjne jako wyzwanie dla strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2013, nr 2, s. 131-142.
 34. А. Шабацюк, Римско-католическая церковь в Украине и перспективы ее развития, [w:] Анджей Гиль, Томаш Стемпневски (ред.), Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Институт Центрально-Восточной Европы, Люблин-Львов-Киев 2013, s. 217-332.
 35. A. Szabaciuk, Islamofobia w Federacji Rosyjskiej: geneza i potencjalne skutki zjawiska, [w:] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, T. Stępniewski (red.), Lublin-Warszawa 2013, s. 253-266.
 36. А. Шабацюк, Униатство: проблема современного католическо-православного диалога, [w:] Социокультурный потенциал межконфессяльного диалога, Р. Набиев (ред.), Казань 2013, s. 228-237.
 37. A. Szabaciuk, Okoliczności, przyczyny oraz następstwa wystąpienia Gruzji ze Wspólnoty Niepodległych Państw w 2009 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2012, t. VIII, s. 291-314.
 38. A. Szabaciuk, Problem rozstrzygania przynależności religijnej ludności greckokatolickiej w Królestwie Polskim w XIX w., [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska (red.), Lublin 2012, s. 389-404
 39. A. Szabaciuk, Rosyjski plan likwidacji rzymskokatolickiej diecezji lubelskiej z 1902 r. Jego geneza i główne założenia, „Region Lubelski”, 2012, nr 9 (11), s. 23-33.
 40. A. Szabaciuk, Europa Środkowo-Wschodnia w historycznych i politologicznych koncepcjach Aleksieja Millera, „Historia i Świat", 2012, nr 1, s. 201-212.
 41. A. Szabaciuk, Między konfliktem a pokojem. Polityka etniczna i wyznaniowa Gruzji w latach 1991-2012, „Wschodnioznawstwo”, 2012, s. 61-76.
 42. А. Шабацюк, Я. Пономаренко, «Нова» мовна полiтика в Українi як небезпекa для мовноїiдентичностi та усладнення спiвiснування культур, Нацiональний Унiверситет «Острозька Академiя», „Науковi Записки”, серiя «Культурологiя», 2012, випуск 9, s. 169-177.
 43. A. Szabaciuk, Sytuacja ekonomiczna Republiki Gruzji po kryzysie sierpniowym z 2008 r., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012) z. 2, s. 59-69.
 44. A. Szabaciuk, Trudne sąsiedztwo. Współczesne relacje polsko-litewskie i perspektywa ich dalszego rozwoju, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012) z. 1, s. 51-70.
 45. А. Шабацюк, Проблема религиозной принадлежности бывших униатов Царства Польского во время исполнения военной службы в царской армии в 1875 – 1915 гг., [w:] Военная История России XIX-ХХ веков. Материалы III международной военно-исторической конференции, под ред. А. В. Арановича, С.-Петербург 2010, s. 49-52.
 46. A. Szabaciuk, Estoński i łotewski ruch narodowy wobec rusyfikacji, „Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów”, 2009, nr 5, s. 217-231.

Hasła encyklopedyczne: 

 1. A. Szabaciuk, Samoobrona – Ruch Społeczny, [w:] R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Leksykon polskich partii politycznych, Toruń 2017, s. 541-542.
 2. A. Szabaciuk, Samoobrona Narodu Polskiego, [w:] R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Leksykon polskich partii politycznych, Toruń 2017, s. 542.
 3. A. Szabaciuk, Samoobrona Patriotyczna, [w:] R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Leksykon polskich partii politycznych, Toruń 2017, s. 544-545.
 4. A. Szabaciuk, Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, [w:] R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Leksykon polskich partii politycznych, Toruń 2017, s. 542.