dr Andrzej Szabaciuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Современные вызовы безопасности в Центральной и Восточной Европе
  [Współczesne wyzwania bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Внутренне перемещенные лица в Украине
  [Osoby wewnętrznie przesiedlone na Ukraine ]

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki: Mitchell A. Orenstein, The Lands in Between: Russia vs. The West and the New Politics of Hybrid War, Oxford University Press, New York 2019, ss. 233.
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Центральная и Восточная Европа: между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества
  [Центральная и Восточная Европа между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом: перспективы соперничества и сотрудничества]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Migration Policy as an instrument of the Russian Federation Foreign Policy in Post-Soviet area
  [Polityka migracyjna jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim]

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Visiting scholar w Nanovic Institute for European Studies, Uniwersytet Notre Dame

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Demography and Migration as Determinants of Ukrainiaan Policy in the Context of State Security
  [Demografia i migracje jako uwarunkowania ukraińskiej polityki w kontekście bezpieczeństwa państwa ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Римско-католическая Церковь в Польше: позиция по проблеме беженцев в Европе
  [Kościół rzymskokatolicki w Polsce: pozycja wobec kwestii uchodźców w Europie]
  [w:] Современная Европа
 • Migracje przymusowe na obszarze poradzieckim: geneza i konsekwencje zjawiska
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Federacja Rosyjska wobec europejskiego "kryzysu migracyjnego"
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r.
  [w:] Studia Europejskie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Russian Population Policy after Ukrainian Crisis
  [Rosyjska polityka ludnościowa po kryzysie ukraińskim]
 • Internally Displaced Persons in Ukraine on the background of separatism in the eastern part of state
  [Osoby wewnętrznie przesiedlone na Ukrainie na tle separatyzmu we wschodniej Ukrainie]
 • Polish Migration Policy in the Context of Europe‘s Migrant Crisis.
  [Polska polityka migracyjna w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wojna na Ukrainie i jej wpływ na migracje
 • Znaczenie polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej w kontekście procesów migracyjnych na obszarze poradzieckim po 2014 r.
 • Wojna na Ukrainie i jej wpływ na migracje.

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Bractwa sufickie w życiu społeczno-politycznym Czeczenii i Dagestanu: uwarunkowania, osiągnięcia, wyzwania

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nieznane okoliczności kasaty klasztoru ojców dominikanów w Lublinie oraz zabiegi ks. biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego o jego restytucję
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej
  [w:] Rocznik Integracji Europejskiej
 • Population Policy as a Significant Element of a Strategy for Rebuilding the Imperial Position of the Russian Federation
  [Polityka ludnościowa jako element strategii odbudowy pozycji imperialnej Federacji Rosyjskiej]
  [w:] PRZEGLĄD ZACHODNI

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Eurazjatycka Unia Gospodarcza: Kto Kogo? Złożona gra sił przyciągania i odpychania
  [Eurazjatycka Unia Gospodarcza: Kto Kogo? Złożona gra sił przyciągania]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wpływ ruchu bezwizowego na stosunki polsko-ukraińskie
 • Polish migration policy in the context of Europe’s migrant crisis: main objectives and risks
  [Polska polityka migracyjna w kontekście europejskiego kryzysu migracyjnego: główne wyzwania i zagrożenia]
 • Emigration from Ukraine to Poland after the Ukrainian Crisis: The Scale of the Phenomenon and Prospects
  [Emigracja z Ukrainy do Polski po kryzysie ukraińskim: Scala i perspektywy zjawiska]
 • Russian propaganda in Western Europe: the scale and impotence of issue
  [Rosyjska propaganda w Europie Zachodnie: Skala i znaczenie zjawiska]
 • Russian propaganda in Western Europe: a Threat to European Security?
  [Rosyjska propaganda w Europie Zachodniej: Zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego]

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Relacje prawosławno-katolickie w Królestwie Polskim w przededniu pierwszej wojny światowej na przykładzie kwestii chełmskiej
 • Kościół katolicki
 • Польско-российские отношения в Царстве Польском
  [Stosunki polsko-rosyjskie w Królestwie Polskim]
 • Konwersja byłych unitów na katolicyzm

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polityka ludnościowa jako element strategii odbudowy pozycji imperialnej Federacji Rosyjskiej
  [w:] PRZEGLĄD ZACHODNI
 • Wpływ kryzysu ukraińskiego na procesy migracyjne na obszarze posowieckim
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Polityka etniczna Republiki Estońskiej
  [w:] Wschodnioznawstwo
 • Polityka etniczna Republiki Łotewskiej
  [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zapomniane ofiary wojny. Osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) na Ukrainie
  [w:] Studia Europejskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rola salafitów w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim na Kaukazie Północnym

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturowych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Perspektywa migracji Ukraińców do Polski w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych
 • Migracja Ukraińców do Polski: szanse i zagrożenia.
 • Этно-религиозные факторы в интеграции иммигрантов в Польше
  [Etno-religijne czynniki w integracji imigrantów w Polsce]
 • Polityka etniczna Łotwy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polityka migracyjna Ukrainy w kontekście nowych wyzwań międzynarodowych
 • Procesy migracyjne na obszarze poradzieckim
 • Integracja imigrantów/uchodźców w Polsce: potencjalne wyzwania i zagrożenia.

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polityka Rosyiskoi Federaci v otnosheni Severnego Kavkaza
  [Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kaukazu Północnego]
 • Nelegalna imigraciya v Rossyjskoy Federacii i ee vliianie na gosudarsviennuiu bezopasnost
  [Nielegalna imigracja w Federacji Rosyjskiej i jej wpływ na bezpieczeństwo Państwa]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Czeczeńskiej: podstawowe uwarunkowania, założenia i próba oceny
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Wybrane problemy polityki imigracyjnej Federacji Rosyjskiej
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych
 • Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Biskup Eulogiusz a kwestia ziemi chełmskiej - wpływ etnonacjonalizmu na relacje polsko-rosyjskie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы
  [Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego: nowe wyzwania i zagrożenia]
 • Ислам на Северном Кавказе : история и вызовы современности
  [Islam na Kaukazie Północnym: Historia i wyzwania współczesności]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe seminarium naukowe, Ukraina po zwycięstwie Euromajdanu: szanse i zagrożenia
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Etnoreligijna mobilizacja społeczeństwa rosyjskiego w przeddzień wybuchu I wojny świa-towej na przykładzie problemu chełmskiego
 • Federacja Rosyjska wobec ostatnich wydarzeń na Ukrainie
 • Wizja życia codziennego w Galicji w czasie I wojny światowej w relacji metropolity Eulo-giusza Gieorgijewskiego
 • Czy Federacji Rosyjskiej grozi implozja?
 • Ochrona praw człowieka jako element rosyjskiej wojny propagandowej na Ukrainie
 • Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa Ukrainy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polityki Polski wobec Litwy, Łotwy i Estonii w perspektywie dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
 • Polityka Rosji wobec państwa Europy Wschodniej po aneksji Krymu
 • Znaczenie transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w programach kandydatów do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny

2013


Książka naukowa recenzowana

 • "Rosyjski Ulster": kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915
 • Relacje państwo - Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Униатство: проблема современного католическо-православного диалога
  [Uniatyzm: problem współczesnego dialogu prawosławno-katolickiego]
 • Islamofobia w Federacji Rosyjskiej: geneza i potencjalne skutki zjawiska
 • Rimo-katoliczeskaja Cerkov v Ukraini i perspektywy ii rozwitia
  [Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie i perspektywy jego rozwoju]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • On the verge of a new “cold war”? The anti-Western dimension of Vladimir Putin’s Eurasian integration
  [Na progu nowej "zimnej wojny"? Antyzachodni wymiar eurazjatyckiego projektu integracyjnego Władimira Putina]
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Procesy migracyjne jako wyzwanie dla strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Sytuacja ekonomiczna Republiki Gruzji po kryzysie sierpniowym z 2008 r.
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Problem rozstrzygania przynależności religijnej ludności greckokatolickiej w Królestwie Polskim w XIX w.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • European Union Policy towards Belarus
 • Uniatstvo: problema sovremennogo katolichesko-pravoslavnogo dialoga
  [Uniatyzm: problem współczesnego dialogu prawosławno-katolickiego]

Organizacja konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo obszaru eurazjatyckiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wyzwania migracyjne w koncepcji bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej
 • Wpływ procesów migracyjnych na eurazjatycki projekt Władimira Putina. Kontekst wschodnioeuropejski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo obszaru eurazjatyckigo

Organizacja konferencji

 • Kwestia islamska w Rosj
 • Dylematy i wyzwania polskiej polityki wschodniej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wizja jedności Europy w myśli Jana Pawła II
 • Islamofobia w Rosji

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Kwestia islamska w Rosji

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Малика Арсанукаева
  [prof. Malika Arsanukajewa]

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rosyjski plan likwidacji rzymskokatolickiej diecezji lubelskiej z 1902 r. Jego geneza i główne założenia
  [w:] Region Lubelski
 • Trudne sąsiedztwo. Współczesne relacje polsko-litewskie i perspektywa ich dalszego rozwoju
  [w:] ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • Między konfliktem a pokojem. Polityka etniczna i wyznaniowa Gruzji w latach 1991-2012
  [w:] Wschodnioznawstwo
 • Europa Środkowo-Wschodnia w historycznych i politologicznych koncepcjach Aleksieja Millera
  [w:] Historia i Świat
 • Okoliczności, przyczyny oraz następstwa wystąpienia Gruzji ze Wspólnoty Niepodległych Państw w 2009 roku
  [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • «Нова» мовна полiтика в Українi як небезпека для мовної iдентичностi та ускладнення спiвiснування культур
  ["Nowa" polityka językowa Ukrainy jako zagrożenie dla świadomości utrudnienia językowej i współistnienia kultur]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Programowa
  [w:] Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kulisy wyodrębnienia guberni chełmskiej wświetle najnowszych badań
 • Działalność biskupa Eulogiusza a sprawa polska
 • Między konfliktem a pokojem - polityka etniczna i wyznaniowa Republiki Gruzińskiej w latach 1991-2012
 • Sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie na tle innych państw obszaru poradzieckiego
 • Współczesne relacje polsko-litewskie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Federacja Rosyjska wobec kryzysu w strefie euro
 • Problem integracji europejskiej z perspektywy państw Europy Wschodniej
 • Wpływ wyników wyborów na sytuację wewnętrzną Ukrainy
 • Problem mniejszości rosyjskiej w relacjach państw bałtyckich i Moskwy

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa na Uniwersytecie Mykolas Romeris w Wilnie
 • Kwerenda naukowa na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze

 • Objazdy po komisjach wyborczych

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Próby przywrócenia Kościoła greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1875-1915
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.