Jacek Goleń

Ks. dr hab. Jacek Goleń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


Duszpasterstwo rodzin - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami badawczymi w dziedzinie duszpasterstwa rodzin.
C2 Wprowadzenie studenta w samodzielne poszukiwania badawcze, pozyskiwanie i segregowanie źródeł zastanych oraz wytwarzanych, samodzielne analizowanie i systematyzowanie zgromadzonych źródeł.
C3 Wdrożenie studenta w metody pisarstwa naukowego, zdobywanie narzędzi badawczych i umiejętności naukowo-praktycznych koniecznych do napisania rozprawy doktorskiej, recenzji publikacji naukowej, artykułu naukowego, referatu itp.
Wymagania wstępne:
W1 - Ukończenie studiów magisterskich w zakresie teologii;
W2 - Zainteresowanie zagadnieniami metodologicznymi pomocnymi w pracy naukowej w zakresie teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student wyjaśnia metodologiczne zasady prowadzenia badań naukowych z teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin oraz opisuje jego modele i sposoby - DR_15
Student wskazuje interdyscyplinarny wymiar prowadzenia badań z duszpasterstwa rodzin - DR_W20
Student tłumaczy kulturowe uwarunkowania prowadzenia badań z duszpasterstwa rodzin - DR_21

UMIEJĘTNOŚCI
Student projektuje badania teologiczno-pastoralne w zakresie duszpasterstwa rodzin z wykorzystaniem osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych - DR_U03
Student potrafi tworzyć oparte na Biblii, nauczaniu Kościoła i badaniach nauk społecznych teksty naukowe oraz wypracowywać modele i programy działania duszpasterstwa rodzin - DR_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii na temat dorobku naukowego innych autorów oraz aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań - DR_K01
Student wykazuje kreatywność w projektowaniu badań naukowych nad małżeństwem i rodziną - DR_K12
Student przestrzega zasad etycznych prowadzenia badań naukowych wobec respondentów i uczestników badań – DR_K13
Student w przygotowaniu publikacji zachowuje się zgodnie zasadami etyki badań naukowych, zwłaszcza respektując zasady ochrony własności intelektualnej – DR_K14
Metody dydaktyczne:
Podczas zajęć stosowana jest metoda wykładu oraz referatów tematycznych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, metoda dyskusji, pracy zespołowej, prezentacji wyników badań własnych oraz obiektywizacji i oceny dokonań badawczych
Treści programowe:
Pojęcie i podział teologii
Pojęcie nauki. Kryteria naukowości publikacji
Zasady pisarstwa naukowego. Kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych
Problem i temat rozprawy doktorskiej
Struktura rozprawy
Plan rozprawy i etapy jego konstruowania
Konstrukcja poszczególnych części rozprawy
Kwerenda bibliograficzna
Cytowanie. Rodzaje przypisów i reguły stosowania
Wypracowywanie koncepcji rozpraw naukowych i ich podziałów
Prezentacja i dyskusja nad fragmentami prac doktorskich powstających na seminarium
Zasady przygotowania publikacji naukowych (artykuł, recenzja, sprawozdanie, referat, prace dyplomowe)
Omawianie przygotowywanych na seminarium prac naukowych
Przygotowanie koncepcji i wymogi organizacji konferencji naukowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) student nie orientuje się w aktualnym stanie wiedzy z duszpasterstwa rodzin i nie zna metodologicznych zasad uprawiania tej dyscypliny
(U) student nie posiada umiejętności tworzenia tekstów naukowych, programów i pomocy duszpasterskich z zakresu duszpasterstwa rodzin opartych na nauczaniu Kościoła oraz badaniach nauk humanistycznych
(K) student nie wykazuje postępów w postaci własnych osiągnięć naukowo-badawczych i nie dąży do wzrostu efektywności swoich badań naukowych oraz nie potrafi kierować ich przebiegiem; nie bierze udziału w dyskusji publicznej poprzez udział w dyskusji publicznej, nie posiada publikacji

Ocena dostateczna:
(W) student słabo orientuje się w aktualnym stanie wiedzy z duszpasterstwa rodzin i zna niektóre zasady metodologiczne uprawiania tej dyscypliny
(U) student w małym stopniu potrafi tworzyć teksty naukowe oraz programy i pomoce duszpasterskie z zakresu duszpasterstwa rodzin oparte na Biblii, nauczaniu Kościoła oraz badaniach nauk humanistycznych
(K) student wykazuje niewielkie postępy w postaci własnych osiągnięć naukowo-badawczych, ale dąży do wzrostu efektywności swoich badań naukowych i podejmuje próby i wysiłek kierowania ich przebiegiem

Ocena dobra:
(W) student orientuje się w aktualnym stanie wiedzy z duszpasterstwa rodzin i zna większość metodologicznych zasad uprawiania tej dyscypliny
(U) student posiada umiejętność tworzenia tekstów naukowych, programów i pomocy duszpasterskich z zakresu duszpasterstwa rodzin opartych na nauczaniu Kościoła oraz badaniach nauk humanistycznych, jednak wykazuje zachowawczą postawę w ich tworzeniu
(K) student wykazuje postępy w postaci własnych osiągnięć naukowo-badawczych i dąży do wzrostu efektywności swoich badań naukowych oraz potrafi w pewnych obszarach kierować ich przebiegiem; przejawia jednak niewielkie postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz w niewielkim zakresie podejmuje się udziału w dyskusji publicznej i mało publikuje

Ocena bardzo dobra:
(W) student bardzo dobrze orientuje się w aktualnym stanie wiedzy z duszpasterstwa rodzin i zna dobrze metodologiczne zasady uprawiania tej dyscypliny
(U) student posiada zaawansowaną umiejętność tworzenia tekstów naukowych, programów i pomocy duszpasterskich z zakresu duszpasterstwa rodzin opartych na nauczaniu Kościoła oraz badaniach nauk humanistycznych; wyrazem tego są postępy naukowe, publikacje, udział w sympozjach i dyskusjach naukowych
(K) student wykazuje się znaczącymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i systematycznym dążeniem do wzrostu efektywności swoich badań naukowych oraz potrafi kierować ich przebiegiem; kompetencje te potwierdza poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych, publikacje oraz znaczące postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
R. Kamiński. Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii praktycznej. Siedlce 2017.
B. J. Lonergan. Metoda w teologii. Warszawa 1976.
J. Majka. Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995.
W. Przyczyna (red.). Metodologia teologii praktycznej. Kraków 2011.
R. Kamiński. Duszpasterstwo rodzin jako refleksja naukowa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 s. 23-45.
G. Gambarelii, Z. Łucki. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

R. Kamiński (red.). Teologia pastoralna. T. 1. Lublin 2000 s. 15-57.
A. Krajewska. Statystyka dla pedagogów. Wybrane zagadnienia. Białystok 2001.
M. Plopa. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków 2005.
Z Tyszka (red.). Metodologiczne problemy badań nad rodziną. Poznań 1980.
H. Seweryniak. Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych. Płock 2000.

Etyka seksualna - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przyswojenie zagadnień z etyki seksualnej
C2 - kształtowanie rozumienia celów ludzkiej seksualności oraz norm katolickiej etyki seksualnej
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość podstawowych zagadnień etycznych
W2 - zainteresowanie problematyką chrześcijańskiej etyki seksualnej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student objaśnia pojęcia i normy katolickiej etyki seksualnej - DR_W04;
2. student wyjaśnia współczesne dylematy moralne życia seksualnego w małżeństwie i rodzinie - DR_W18;

UMIEJĘTNOŚCI
1. student posługuje się wiedzą etyczną w analizowaniu życia małżeńsko-rodzinnego -DR_U01
2. student wykorzystuje wiedzę z etyki seksualnej w pracy naukowej w zakresie teologii pastoralnej oraz w praktycznej działalności duszpasterskiej wobec rodzin - DR_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na jest zorientowany na troskę o rozwój religijny i moralny innych członków społeczności - DR_K10
2. student postrzega w sposób pogłębiony etycznie współczesne problemy etyczno-seksualne i wyciąga wnioski z przemian społeczno-kulturowych i światopoglądowych dla planowania działań duszpasterskich - DR_K03
3. student wykazuje odpowiedzialność i angażuje się w wierne przekazywanie chrześcijańskiego dziedzictwa oraz ukazywanie nauczania o małżeństwie i rodzinie – DR_K07.
Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna, elementy konwersacji
Treści programowe:
1. Historyczny zarys i ważniejsze nurty etyki seksualnej
2. Współczesne stanowiska w chrześcijańskiej etyce seksualnej
- Poglądy Pierre\'a Antoine\'a
- Stanowisko Jacoba Davida
- Poglądy Franza Böckle\'go
- Tradycyjna chrześcijańska etyka seksualna i inne stanowiska
3. Antropologiczno-etyczne podstawy etyki seksualnej
- Osoba, sumienie, wartość moralna
- Struktura i celowość ludzkiej seksualności
- Ludzka seksualność i miłość. Czystość jako cnota służąca miłości
4. Szczegółowa etyka zachowań seksualnych
- Zagadnienia etyki narzeczeńskiej
- Zagadnienia etyki małżeńskiej i przekazywania życia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna pojęć z zakresu etyki seksualnej i nie potrafi objaśniać norm katolickiej etyki seksualnej
(U) - Student nie potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu etyki seksualnej w rozumieniu współczesnych małżeństw i rodzin
(K) - Student nie jest zorientowany na propagowanie norm etyki seksualnej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz pracy z narzeczonymi i małżonkami

Ocena dostateczna:
(W) - Student zna niektóre pojęcia z zakresu etyki seksualnej i potrafi objaśniać niektóre normy katolickiej etyki seksualnej
(U) - Student potrafi wybiórczo posługiwać się wiedzą z zakresu etyki seksualnej w rozumieniu współczesnych małżeństw i rodzin
(K) - Student jest w niewielkim stopniu zorientowany na propagowanie norm etyki seksualnej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz pracy z narzeczonymi i małżonkami, ale tego nie wyklucza

Ocena dobra:
(W)- Student zna większość pojęć z zakresu etyki seksualnej i potrafi objaśnić większość norm katolickiej etyki seksualnej
(U)- Student z pewnymi wyjątkami potrafi stosować wiedzę z zakresu etyki seksualnej w rozumieniu współczesnych małżeństw i rodzin
(K)- Student jest zorientowany na propagowanie norm etyki seksualnej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz pracy z narzeczonymi i małżonkami, ale przejawia średni poziom zrozumienia współczesnych problemów etyczno-seksualnych młodzieży, narzeczonych i małżonków oraz posiada średnie kompetencje służące umacnianiu postaw etycznych młodzieży, narzeczonych i małżonków w perspektywie integralnego dobra osób, małżeństw i rodzin

Ocena bardzo dobra:
(W)- Student zna pojęcia z zakresu etyki seksualnej i potrafi objaśniać normy katolickiej etyki seksualnej
(U)- Student potrafi stosować wiedzę z zakresu etyki seksualnej w rozumieniu współczesnych małżeństw i rodzin
(K)- Student jest zorientowany na propagowanie norm etyki seksualnej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz pracy z narzeczonymi i małżonkami, a ponadto przejawia dobry poziom zrozumienia współczesnych problemów etyczno-seksualnych młodzieży, narzeczonych i małżonków oraz posiada kompetencje służące umacnianiu postaw etycznych młodzieży, narzeczonych i małżonków w perspektywie integralnego dobra osób, małżeństw i rodzin
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Dokumenty Kościoła:
- Encyklika Pawła VI Humanae vitae (1968);
- Adhortacja Jana Pawła II Familiaris consortio (1981);
- Encyklika Jana Pawła II Veritatis splendor (1993);
- Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae (1995);
- Adhortacja Franciszka Amoris laetitia (2016);
- Kongregacja Nauki Wiary. Persona humana. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej (1975);
- Kongregacja Wychowania Katolickiego. Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości (1983);
- Kongregacja nauki wiary. List do biskupów Kościoła katolickiego
o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie (2004).
- Papieska Rada do spraw Rodziny. Ludzka płciowość – prawda i znaczenie (1995)
- Papieska Rada do spraw Rodziny. Vademecum dla spowiedników
o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego (1997);
- Katechizm Kościoła Katolickiego (1992) – numery: 2331-2359; 2514-2533;

2. Opracowania:
- F. Salvestrini, Kościół a problemy etyki seksualnej. Komentarz do Deklaracji Persona Humana, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1987;
- K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2010;
- A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1995;
- W. Skrzydlewski, Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy, Kraków 1999;
- Tenże, Seks przedmałżeński – ma sens czy nie?, Kraków 1999;
- Tenże, Palące problemy seksualności, Kraków 2003;
- T. Ślipko, Przedmałżeńska etyka seksualna, Kraków 2012;
- P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000;
- Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2005;
- R. Buttiglione, Przyjacielska odpowiedź krytykom Amoris Laetitia, Kraków 2018;

Literatura uzupełniająca:
Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, M. Pokrywka Lublin 2012;
G. di Nicola, A. Danese, Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu, Lublin 2010;
Y. Semen, Seksualność według Jana Pawła II, Poznań 2008;
J. Pulikowski, Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płciowości, Poznań 2001;
J. Troska, Moralność życia cielesnego, Poznań 1999;
J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998.

Kościelne prawo małżeńskie - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Ukazanie kluczowych zagadnień kościelnego prawa małżeńskiego
C2 - Pomoc w rozumieniu kanonicznych procedur związanych z małżeństwem
Wymagania wstępne:
W1 - Znajomość terminologii prawno-kanonicznej
W2 - Zainteresowania zagadnieniami kościelnego prawa małżeńskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student rozpoznaje i opisuje uwarunkowania prawno-kanoniczne dotyczące małżeństwa - DR_W04
2. student wyjaśnia potrzebę uwzględnienia wymogów kościelnego prawa małżeńskiego w duszpasterstwie rodzin - DR_W02

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi integrować wiedzę z kościelnego prawa małżeńskiego w badaniach naukowych z zakresu teologii praktycznej - DR_U03
2. student wykorzystuje wiedzę z kościelnego prawa małżeńskiego w tworzeniu modeli i programów działania duszpasterskiego - DR_U04
3. student potrafi stosować procedury kanoniczne związane z przygotowaniem do małżeństwa sakramentalnego - DR_U09
4. student interpretuje przepisy prawno-kanoniczne w poradnictwie rodzinnym DR_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na rozumienie sytuacji prawno-kanonicznej wiernych znajdujących się w różnych sytuacjach - DR_K10
2. student angażuje się w wierne ukazywanie nauczania o małżeństwie i rodzinie – DR_K07
2. student ocenia obszar i zakres problemów prawno-kanonicznych oraz wspiera osoby poszukujące duszpasterskiego towarzyszenia - DR_K06
Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadków
Treści programowe:
Małżeństwo (KPK 1055-1062)
Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa (1063-1072)
Przeszkody zrywające w ogólności (1073-1082)
Poszczególne przeszkody zrywające (1083-1094)
Zgoda małżeńska (1095-1107)
Forma zawarcia małżeństwa (1108-1123)
Małżeństwa mieszane (1124-1129)
Małżeństwo zawierane tajnie (1130-1133)
Skutki małżeństwa (1134-1140)
Rozłączenie małżonków (1141-1155)
Uważnienie małżeństwa (1156-1165)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie dostrzega związków wymogów kościelnego prawa małżeńskiego z duszpasterstwem małżeństw i rodzin
(U) - Student nie potrafi integrować wiedzy prawno-kanonicznej dotyczącej małżeństwa w teologii praktycznej i duszpasterstwie
(K) - Student nie potrafi postrzegać sytuacji duszpasterskiej wiernych z perspektywy prawno-kanonicznej, nie jest zorientowany na ukazywanie nauczania kościelnego o małżeństwie oraz nie potrafi oceniać zakresu problemów prawno-kanonicznych w duszpasterskim towarzyszeniu wiernym
Ocena dostateczna:
(W) - Student dostrzega związek niektórych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego z duszpasterstwem małżeństw i rodzin
(U) - Student potrafi integrować zaledwie nieliczne elementy wiedzy prawno-kanonicznej dotyczącej małżeństwa w teologii praktycznej i duszpasterstwie
(K) - Student częściowo postrzega sytuację duszpasterską wiernych z perspektywy prawno-kanonicznej, jest słabo zorientowany na ukazywanie nauczania kościelnego o małżeństwie oraz w niewielkim stopniu potrafi oceniać zakres problemów prawno-kanonicznych w duszpasterskim towarzyszeniu wiernym
Ocena dobra:
(W) - Student dostrzega związek większości wymogów kościelnego prawa małżeńskiego z duszpasterstwem małżeństw i rodzin
(U) - Student potrafi integrować większość elementów wiedzy prawno-kanonicznej dotyczącej małżeństwa w teologii praktycznej i duszpasterstwie
(K) - Student średnio rozumie sytuację duszpasterską wiernych z perspektywy prawno-kanonicznej, jest zorientowany na ukazywanie nauczania kościelnego o małżeństwie oraz w nie w pełni zadowalającym stopniu potrafi oceniać zakres problemów prawno-kanonicznych w duszpasterskim towarzyszeniu wiernym
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student dostrzega związek wymogów kościelnego prawa małżeńskiego z duszpasterstwem małżeństw i rodzin
(U) - Student potrafi integrować wiedzę prawno-kanoniczną dotyczącą małżeństwa w teologii praktycznej i duszpasterstwie małżeństw i rodzin
(K) - Student rozumie sytuację duszpasterską wiernych z perspektywy prawno-kanonicznej, jest wyraźnie zorientowany na ukazywanie nauczania kościelnego o małżeństwie oraz w zadowalającym stopniu potrafi oceniać zakres problemów prawno-kanonicznych w duszpasterskim towarzyszeniu wiernym
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) - kan. 1055-1165;
Franciszek, List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” (2015);
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989);
Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego przyjęta przez Episkopat Polski 22.10.1998 r.;
Gajda P., Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2005;
Góralski W., Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000;
Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III – Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996;
Chciałowska A. i in (red.), Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia, Warszawa – Kraków 2017;
Krukowski J., Sitarz M., Gręźlikowski J. (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin 2017;
Tunia A. (red.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia z aspekcie wymogów formy religijnej, Lublin 2011;
Paździor S., Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3, Wyd. KUL, Lublin 2009;
Suchocki C., Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Poradnictwo rodzinne w aspekcie wymogów Konkordatu, Lublin - Sandomierz 1997;
Szczot E., Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Lublin 2010;
Literatura uzupełniająca:
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, nr 29;
Gręźlikowski J., Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Częstochowa 2005;
Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne? Kraków 2006;
Gręźlikowski J., Prawno-kościelne implikacje adhortacji Amoris laetitia, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017;
Kroczek J., Adhortacja Amoris laetitia w optyce kanonicznej, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017;

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przyswojenie podstawowych zagadnień z poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;
C2 - zrozumienie specyfiki katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;
C3 - zrozumienie zakresu pomocy świadczonej przez katolickie poradnictwo małżeńsko-rodzinne;
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z psychologii pastoralnej
W2 - zainteresowanie problematyką poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student definiuje poradnictwo małżeńsko-rodzinne oraz określa rodzaje i zasady jego prowadzenia_DR_W08;
UMIEJĘTNOŚCI
Student zarządza poradniami małżeńsko-rodzinnymi i prowadzi poradnictwo rodzinne_DR_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student samodzielnie ocenia obszar i zakres problemów zgłaszanych w poradnictwie rodzinnym, przewiduje ich przebieg oraz wspiera osoby, małżonków i rodziny - DR_K06
Student angażuje się w przekazywanie chrześcijańskiego dziedzictwa dotyczącego małżeństwa i rodziny - DR_K07
Student kieruje pracami diecezjalnej poradni rodzinnej - DR_K08
Metody dydaktyczne:
wykład z prezentacją multimedialną;
Treści programowe:
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
2. Początki i rozwój katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w Polsce
3. Kierunki i formy poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
4. Zadania poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
5. Wymagania stawiane doradcom
6. Organizacja katolickich poradni rodzinnych
7. Porada jako proces
8. Problemy szczegółowe poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna pojęć z zakresu poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(U) - Student nie wykazuje umiejętności w zakresie organizacji katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(K) - Student nie jest zorientowany na doskonalenie swoich kompetencji w zakresie prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
Ocena dostateczna:
(W) - Student zna część pojęć z zakresu poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(U) - Student wykazuje niektóre umiejętności w zakresie organizacji katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(K) - Student jest w niewielkim stopniu zorientowany na doskonalenie swoich kompetencji w zakresie prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego; brakuje mu krytycznego spojrzenia na współczesne przemiany światopoglądowe dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego; w niewielkim stopniu uwzględnia wymóg wierności nauczaniu Kościoła w prowadzeniu poradnictwa rodzinnego
Ocena dobra:
(W)- Student zna większość pojęć z zakresu poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, ale przejawia pewne trudności z określaniem zakresu jego problemów i zadań
(U)- Student wykazuje umiejętność organizacji katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(K)- Student jest zorientowany na doskonalenie swoich kompetencji w zakresie prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego; przejawia krytyczne spojrzenie na niektóre współczesne przemiany światopoglądowe dotyczące życia małżeńsko-rodzinnego; nie w pełni uwzględnia wymóg wierności nauczaniu Kościoła w prowadzeniu poradnictwa rodzinnego
Ocena bardzo dobra:
(W)- Student w zaawansowanym stopniu zna pojęcia z zakresu poradnictwa małżeńsko-rodzinnego
(U)- Student wykazuje umiejętność organizacji katolickiego poradnictwa małżeńsko-rodzinnego oraz określania jego zakresu i zadań wobec poszczególnych problemów
(K)- Student jest zorientowany na doskonalenie swoich kompetencji w zakresie prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego; posiada roztropny i krytyczny stosunek do współczesnych przemian światopoglądowych i problemów spotykanych w poradnictwie małżeńsko-rodzinnym, wykazując jednocześnie troskę o wierność nauczaniu Kościoła
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Jan Paweł II. Familiaris consortio nr: 31-35, 66, 75; Evangelium vitae nr 88; List do rodzin nr 7;
Franciszek. Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 2016, fragm.
KEP. Pierwsza instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin. Sprawy Rodziny 1985 nr 1 s. 9-20;
KEP. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003). Warszawa 2003;
Kukołowicz T., Podstawy teoretyczne parafialnego poradnictwa rodzinnego. W: Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa. Red. A. Kargulowa [i In]. Wrocław 1985 s. 131-139;
Mierzwiński B., Parafialna poradnia życia rodzinnego. W: E. Ozorowski. Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa-Łomianki 1999 s. 326-327;
Landwójtowicz P. Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie w Polsce. Studium pastoralne. Opole 2010
Perzanowska B. Teresa Strzembosz i jej dzieło poradnictwa rodzinnego w Polsce. Łomianki 2010.
Skreczko A. Katolickie poradnictwo małżeńskie i rodzinne. W: LTP s. 358-360.
Sujak E., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1988
Szewczyk W., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne. W: SMR s. 343.

Literatura uzupełniająca:
Goleń J., Parafialne poradnie rodzinne, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013 s. 379-393
Trubiłowicz E., Specjalistyczne poradnie małżeńsko-rodzinne, w: tamże s. 393-403
Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000
Okła W., Poradnictwo terapeutyczne. Lublin 2013
Parysiewicz B., Tomkiewicz A. Podstawowe sposoby prowadzenia poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w parafii. „Efektywne zarządzanie parafią” 12:2003 s. 1-19
Szewczyk W., Poradnictwo rodzinne. Program szkoleniowy dla Ośrodków Polonijnych. Hannower- Tarnów 2011.