Jacek Goleń

Ks. dr hab. Jacek Goleń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor KUL

         Ks. Jacek Goleń urodził się 16 sierpnia 1969 r. w Jaśle. W latach 1990-93 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Po reorganizacji diecezji, w latach 1993-96 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 1996 r. złożył egzamin magisterski z zakresu teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1996 r. w Rzeszowie z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Górnego.

      W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL o specjalności duszpasterstwo rodzin. W 2000 r. złożył egzamin licencjacki. W 2001 r. ukończył Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego dla Duchowieństwa na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Postawy rodziców wobec zadań wychowania seksualnego. Studium pastoralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego.

     W latach 2004-2011 pracował w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W ramach tej funkcji współorganizował pracę Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, prowadził poradnictwo rodzinne, kierował diecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin, prowadził formację młodzieży, narzeczonych i małżonków.  W latach 2008-2011 pracował na stanowisku adiunkta w Wydziale Pedagogicznym WSFP Ignatianum (obecnie Akademia Ignatianum) w Krakowie. Prowadził zajęcia dydaktyczne oraz seminarium licencjackie z pedagogiki rodziny, gdzie jako promotor kierował przygotowaniem 34 prac licencjackich i 13 prac podyplomowych oraz był recenzentem kilkudziesięciu prac licencjackich.

           Od 1.10.2011 r. podjął pracę w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Od 2014 roku pełni funkcję kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin w KUL.

         Ks. J. Goleń jest autorem dwóch książek naukowych, redaktorem monografii Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Lublin 2017 (ss. 475) oraz współredaktorem monografii wieloautorskich: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin 2013 (ss. 824), Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin 2016 (ss. 239) oraz Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Lublin 2018 (ss. 697). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

       Zainteresowania naukowe ks. J. Golenia koncentrują się wokół zagadnień: duszpasterstwa rodzin jako dyscypliny naukowej, zadań duszpasterstwa rodzin oraz ludzkiej płciowości i wychowania seksualnego.