Jacek Goleń

Ks. dr hab. Jacek Goleń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po adhortacji Amoris laetitia
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin a wychowanie młodzieży

Inny wyjazd naukowy

 • Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Wspieranie więzi i rozwoju duchowego małżonków w świetle adhortacji Amoris laetitia

Usługi eksperckie za granicą

 • Odpowiedzialny ze strony KUL za realizację umowy na organizację Kursu „KATOLICKIE PORADNICTWO RODZINNE” we Lwowie

Usługi eksperckie w kraju

 • Odnowa przygotowania do sakramentu małżeństwa w Polsce. Podstawy - kierunki - formy

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Wykład: Etyka seksualna - 30 godzin

Działalność odczytowa

 • Więź i życie duchowe małżonków w perspektywie pastoralnej

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Strengthening the Conjugal Bond
  [Wspieranie więzi małżeńskiej]
 • The Family as Environment of Sex Education
  [Rodzina jako środowisko wychowania seksualnego]
 • Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations
  [Duszpasterskie towarzyszenie osobom w sytuacjach nieregularnych]
 • Pastoral Care for Families Suffering from Infertility
  [Troska duszpasterska o osoby cierpiące z powodu niepłodności]
 • Spiritual Direction for Spouses
  [Kierownictwo duchowe małżeństw]
 • Forming Communities of Families
  [Formowanie wspólnot rodzin]
 • Parish Family Counseling Centers
  [Parafialne centra poradnictwa rodzinnego]
 • Care for Incomplete Families
  [Troska o rodziny niepełne]
 • Formation in Family Ministry for Seminarians
  [Formacja w zakresie duszpasterstwa rodzin dla seminarzystów]
 • The Family as the Place of Moral Education
  [Rodzina środowiskiem wychowania moralnego]
 • The Family as the Place of Education for Love and Family Life
  [ Rodzina jako miejsce wychowania do miłości i życia w rodzinie]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
  [Wyzwania towarzyszenia rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Catholic Family Ministry: the Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church
  [Katolickie duszpasterstwo rodzin : refleksja naukowa i praktyka duszpasterska Kościoła]

Organizacja konferencji krajowej

 • Kontrowersyjne nauczanie czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji Amoris laetitia

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Kontrowersyjne nauczanie czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji Amoris laetitia

Usługi eksperckie w kraju

 • Towarzyszenie duchowe małżonkom
 • Idźmy, bądźmy misją! Co mówi Kościół do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny
 • Przygotowanie do małżeństwa w rodzinie i parafii

Działalność odczytowa

 • Towarzyszenie duszpasterskie

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii
 • Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin

Organizacja konferencji krajowej

 • Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej

Organizacja konferencji

 • Powołanie małżeńsko-rodzinne w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

Usługi eksperckie za granicą

 • Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w świetle adhortacji "Amoris laetitia”

Usługi eksperckie w kraju

 • Towarzyszenie narzeczonym w drodze do małżeństwa
 • Duszpasterstwo w parafii ukierunkowane na rodziny

Działalność odczytowa

 • Towarzyszenie siostrom. Przewodzenie jako służba miłości na wzór Jezusa
 • Kierownictwo duchowe małżeństw
 • Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie
 • Rozeznawanie i towarzyszenie rodzinom

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Duszpasterstwo związków niesakramentalnych drogą do realizacji wspólnoty z Bogiem i Kościołem. Studium z duszpasterstwa rodzin

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Mirosława Brzezińskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin

Usługi eksperckie w kraju

 • Inspiracje płynące z adhortacji „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin w Polsce
 • Odnowa duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

Udział w festiwalu nauki

 • Kierowanie projektem "Problemy i wyzwania życia rodzinnego w dobie papieża Franciszka"

Działalność odczytowa

 • Adhortacja apostolska Amoris laetitia inspiracją do rozwoju i odnowy duszpasterstwa rodzin
 • Troska o więź miłości w małżeństwie
 • Referat: Kierunki odnowy duszpasterstwa rodzin po adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola świadectwa w rodzinie
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.] Juan José Pérez-Soba, La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Edizioni Cantagalli, Siena 2013, ss. 230
  [w:] Teologia i Człowiek

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa DUSZPASTERSTWO RODZIN W PARAFII

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin pierwszoplanową dziedziną działalności pastoralnej w parafii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Motywy zawarcia małżeństwa i wyboru współmałżonka u narzeczonych wyzwaniem przygotowania do małżeństwa

Staż finansowany ze środków UE

 • Staż naukowo-dydaktyczny w ramach „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Usługi eksperckie w kraju

 • Wskazania Kościoła dotyczące duszpasterstwa związków niesakramentalnych

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Kierownictwo duchowe małżonków
 • Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie
 • Tworzenie wspólnot rodzin
 • Parafialne poradnie rodzinne
 • Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin
 • Duszpasterstwo rodzin niepełnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
  [w:] Studia nad Rodziną

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Grzegorz Pyźlak. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 477
  [w:] Studia nad Rodziną

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych wybranych ośrodków duszpasterskich miasta Łodzi

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wskazania pastoralne dotyczące przygotowania do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w świetle badań narzeczonych

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat: Troska duszpasterstwa rodzin o rozumienie ludzkiej płciowości i wychowanie seksualne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań

Udział w festiwalu nauki

 • Koordynator wydziałowy Wydziału Teologii KUL w XI LFN

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w duszpasterstwo rodzin

Organizacja konferencji krajowej

 • „Duszpasterstwo rodzin – refleksja naukowa, czy praktyka pastoralna?” z okazji promocji książki: „Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna”
 • "W służbie rodziny” z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka SDB

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zawartość merytoryczna podręcznika duszpasterstwa rodzin
 • Duszpasterstwo rodzin według ks. prof. Józefa Wilka

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży
  [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Organizacja konferencji krajowej

 • W służbie małżeństwu i rodzinie. Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908 -1991)
 • Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego według ks. prof. P. Poręby

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Podręcznik "Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna" - odpowiedzią na współczesne wyzwania duszpasterskie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne
 • Wydział Teologii Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w dyskusji panelowej na temat „Jak duchowni i świeccy razem mogą budować Kościół, nasz wspólny Dom?”

Tworzenie programu studiów

 • Duszpasterstwo rodzin

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
  [w:] Życie i Płodność

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zagrożenia małżeństwa i rodziny

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wychowanie seksualne w rodzinie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rodzice wychowawcami do życia w rodzinie
  [w:] Życie i Myśl

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne