Jacek Goleń

Ks. dr hab. Jacek Goleń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duszpasterstwa Rodzin

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • How religiosity correlates with Catholic beliefs regarding human sexuality: a theological-pastoral study of individuals associated with the Shalom Center in Mitunguu, Kenya
  [Jak religijność koreluje z katolickimi przekonaniami dotyczącymi ludzkiej seksualności. Studium teologiczno-pastoralne na przykładzie osób związanych z Centrum Shalom w Mitunguu w Kenii]
  [w:] Theology & Sexuality

Usługi eksperckie w kraju

 • Duszpasterstwo osób w sytuacjach nieregularnych. Propozycja tekstu do Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin

Działalność odczytowa

 • Wierni świeccy w duszpasterstwie rodzin
 • Ludzka płciowość i duchowość małżeńska

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ludzka seksualność w posoborowym nauczaniu Kościoła
  [w:] Verbum Vitae
 • Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective
  [Religijność a rozumienie małżeństwa przez katolików z Kenii na podstawie badań osób związanych z Centrum Shalom w Mitunguu. Perspektywa edukacyjno-pastoralnals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective]
  [w:] Religions
 • Assessing Kenyan Catholics’ Understanding of Human Sexuality on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: A Theological-Pastoral Perspective
  [Próba oceny rozumienia ludzkiej seksualności przez katolików z Kenii na przykładzie osób związanych z Centrum „Shalom” w Mitunguu. Perspektywa teologiczno-pastoralna]
  [w:] Verbum Vitae
 • Postrzeganie dzietności rodziny na podstawie badań porównawczych z lat 2013 i 2021. Wskazania dla katolickiego duszpasterstwa rodzin
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Etyczne implikacje w publikacjach seksuologicznych Zbigniewa Lwa-Starowicza jako wyzwanie dla teologii moralnej. Studium wybranych zagadnień

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • DUSZPASTERSTWO RODZIN W ŚWIETLE ADHORTACJI FAMILIARIS CONSORTIO I AMORIS LAETITIA. ZAMYSŁ – KONTYNUACJA – ODNOWA. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Roku Rodziny z okazji 40-lecia adhortacji Familiaris consortio

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Towarzyszenie duszpasterskie osobom w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Research internship at St Patrick's Pontifical University in Maynooth, Ireland
  [Staż naukowy w St Patrick’s Pontifical University w Maynooth w Irlandii]

Usługi eksperckie w kraju

 • Towarzyszenie osobom w sytuacjach nieuregulowanych od Familiaris consortio do Amoris laetitia

Działalność odczytowa

 • Duszpasterskie towarzyszenie małżonkom w parafii
 • Ludzka seksualność. Struktura - celowość - zagadnienia etyczne

2021


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Pomoc duchowa w kryzysie

Działalność odczytowa

 • Duszpasterz wobec kryzysu

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Marital Satisfaction and a Sense of Life’s Meaning Among Couples Struggling with Infertility. A Theological-Pastoral Take
  [Zadowolenie z małżeństwa i poczucie sensu życia wśród par z problemem niepłodności. Ujęcie teologiczno-pastoralne]
  [w:] Verbum Vitae

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Poradnictwo rodzinne. Podstawy – warunki – zasady

Działalność odczytowa

 • Świadectwo miłości i wiary w rodzinie pomocą w odkryciu i przyjęciu daru powołania

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duszpasterstwo rodzin wsparciem rodziców w wychowaniu
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Odnowa przygotowania narzeczonych do małżeństwa po adhortacji Amoris laetitia
  [w:] Teologia Praktyczna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin a wychowanie młodzieży

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Stage à la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg, Suisse
  [Staż na Wydziale Teologii Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii]

Inny wyjazd naukowy

 • Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Wspieranie więzi i rozwoju duchowego małżonków w świetle adhortacji Amoris laetitia

Usługi eksperckie za granicą

 • Odpowiedzialny ze strony KUL za realizację umowy na organizację Kursu „KATOLICKIE PORADNICTWO RODZINNE” we Lwowie

Usługi eksperckie w kraju

 • Odnowa przygotowania do sakramentu małżeństwa w Polsce. Podstawy - kierunki - formy

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Wykład: Etyka seksualna - 30 godzin

Działalność odczytowa

 • Więź i życie duchowe małżonków w perspektywie pastoralnej

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations
  [Duszpasterskie towarzyszenie osobom w sytuacjach nieregularnych]
 • The Family as the Place of Education for Love and Family Life
  [ Rodzina jako miejsce wychowania do miłości i życia w rodzinie]
 • The Family as the Place of Moral Education
  [Rodzina środowiskiem wychowania moralnego]
 • Strengthening the Conjugal Bond
  [Wspieranie więzi małżeńskiej]
 • The Family as Environment of Sex Education
  [Rodzina jako środowisko wychowania seksualnego]
 • Pastoral Care for Families Suffering from Infertility
  [Troska duszpasterska o osoby cierpiące z powodu niepłodności]
 • Spiritual Direction for Spouses
  [Kierownictwo duchowe małżeństw]
 • Forming Communities of Families
  [Formowanie wspólnot rodzin]
 • Parish Family Counseling Centers
  [Parafialne centra poradnictwa rodzinnego]
 • Care for Incomplete Families
  [Troska o rodziny niepełne]
 • Formation in Family Ministry for Seminarians
  [Formacja w zakresie duszpasterstwa rodzin dla seminarzystów]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
  [Wyzwania towarzyszenia rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia]
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Catholic Family Ministry: the Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church
  [Katolickie duszpasterstwo rodzin : refleksja naukowa i praktyka duszpasterska Kościoła]

Organizacja konferencji krajowej

 • Kontrowersyjne nauczanie czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji Amoris laetitia

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Kontrowersyjne nauczanie czy trudności z recepcją? O duszpasterskim towarzyszeniu rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach według adhortacji Amoris laetitia

Usługi eksperckie w kraju

 • Towarzyszenie duchowe małżonkom
 • Przygotowanie do małżeństwa w rodzinie i parafii
 • Idźmy, bądźmy misją! Co mówi Kościół do Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Działalność odczytowa

 • Towarzyszenie duszpasterskie

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii
 • Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin

Organizacja konferencji krajowej

 • Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej

Organizacja konferencji

 • Powołanie małżeńsko-rodzinne w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia

Usługi eksperckie za granicą

 • Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w świetle adhortacji "Amoris laetitia”

Usługi eksperckie w kraju

 • Duszpasterstwo w parafii ukierunkowane na rodziny
 • Towarzyszenie narzeczonym w drodze do małżeństwa

Działalność odczytowa

 • Towarzyszenie siostrom. Przewodzenie jako służba miłości na wzór Jezusa
 • Kierownictwo duchowe małżeństw
 • Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie
 • Rozeznawanie i towarzyszenie rodzinom

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Duszpasterstwo związków niesakramentalnych drogą do realizacji wspólnoty z Bogiem i Kościołem. Studium z duszpasterstwa rodzin

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Mirosława Brzezińskiego

Organizacja konferencji krajowej

 • Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin

Usługi eksperckie w kraju

 • Odnowa duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
 • Inspiracje płynące z adhortacji „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin w Polsce

Udział w festiwalu nauki

 • Kierowanie projektem "Problemy i wyzwania życia rodzinnego w dobie papieża Franciszka"

Działalność odczytowa

 • Referat: Kierunki odnowy duszpasterstwa rodzin po adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
 • Troska o więź miłości w małżeństwie
 • Adhortacja apostolska Amoris laetitia inspiracją do rozwoju i odnowy duszpasterstwa rodzin

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola świadectwa w rodzinie
  [w:] Verbum Vitae

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.] Juan José Pérez-Soba, La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Edizioni Cantagalli, Siena 2013, ss. 230
  [w:] Teologia i Człowiek

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa DUSZPASTERSTWO RODZIN W PARAFII

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin pierwszoplanową dziedziną działalności pastoralnej w parafii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Motywy zawarcia małżeństwa i wyboru współmałżonka u narzeczonych wyzwaniem przygotowania do małżeństwa

Staż finansowany ze środków UE

 • Staż naukowo-dydaktyczny w ramach „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Usługi eksperckie w kraju

 • Wskazania Kościoła dotyczące duszpasterstwa związków niesakramentalnych

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Tworzenie wspólnot rodzin
 • Parafialne poradnie rodzinne
 • Kierownictwo duchowe małżonków
 • Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie
 • Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin
 • Duszpasterstwo rodzin niepełnych

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
  [w:] Studia nad Rodziną

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Grzegorz Pyźlak. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 477
  [w:] Studia nad Rodziną

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych wybranych ośrodków duszpasterskich miasta Łodzi

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wskazania pastoralne dotyczące przygotowania do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w świetle badań narzeczonych

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat: Troska duszpasterstwa rodzin o rozumienie ludzkiej płciowości i wychowanie seksualne

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin wobec aktualnych wyzwań

Udział w festiwalu nauki

 • Koordynator wydziałowy Wydziału Teologii KUL w XI LFN

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w duszpasterstwo rodzin

Organizacja konferencji krajowej

 • "W służbie rodziny” z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka SDB
 • „Duszpasterstwo rodzin – refleksja naukowa, czy praktyka pastoralna?” z okazji promocji książki: „Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo rodzin według ks. prof. Józefa Wilka
 • Zawartość merytoryczna podręcznika duszpasterstwa rodzin

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży
  [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Organizacja konferencji krajowej

 • W służbie małżeństwu i rodzinie. Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908 -1991)
 • Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego według ks. prof. P. Poręby

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Podręcznik "Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna" - odpowiedzią na współczesne wyzwania duszpasterskie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Wydział Teologii Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w dyskusji panelowej na temat „Jak duchowni i świeccy razem mogą budować Kościół, nasz wspólny Dom?”

Tworzenie programu studiów

 • Duszpasterstwo rodzin

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
  [w:] Życie i Płodność

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zagrożenia małżeństwa i rodziny

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wychowanie seksualne w rodzinie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rodzice wychowawcami do życia w rodzinie
  [w:] Życie i Myśl

2006


Książka naukowa recenzowana

 • Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne